Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014D0062
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om majsrodbillen1)

§ 1. Bekendtgørelse nr. 859 af 16. august 2004 om majsrodbillen ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft 21. marts 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 17. marts 2014

Jette Petersen

/ Lise Schiøler Hansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen ophæves som følge af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/62/EU af 6. februar 2014 om ophævelse af beslutning 2003/766/EF om hasteforanstaltninger med spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte.