Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31993L0109
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betingelser for optagelse på valglisten
Kapitel 2 Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist
Kapitel 3 Ansøgningens indhold
Kapitel 4 Behandling af ansøgningen
Kapitel 5 Afgørelse vedrørende ansøgning om optagelse på valglisten
Kapitel 6 Underretning af ansøgeren
Kapitel 7 Gyldigheden af optagelse på valglisten og slettelse fra valglisten
Kapitel 8 Flytning til ny kommune
Kapitel 9 Udarbejdelse af en valgliste
Kapitel 10 Udsendelse af valgkort
Kapitel 11 Underretning af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ansøgerens hjemland
Kapitel 12 Underretning af herboende EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol om valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i Danmark m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater)1)

I medfør af § 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

Kapitel 1

Betingelser for optagelse på valglisten

§ 1. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som ikke er tilmeldt Det Centrale Personregister, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, som har valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og som ikke optages automatisk på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, optages efter ansøgning på valglisten, hvis

1) de senest 1. maj i valgåret opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i § 2, stk. 1-4, og §§ 3-5, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15 dage før valgdagen.

Stk. 2. Statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som ikke er tilmeldt Det Centrale Personregister, som har valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og som i perioden fra og med den 24. april i valgåret til og med 15 dage før valgdagen bliver registreret i Udenrigsministeriets protokol eller i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen, optages efter ansøgning på valglisten, hvis

1) de senest 15 dage før valgdagen opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, bortset fra aldersbetingelsen,

2) de indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i § 2, stk. 1-3 og stk. 5, §§ 3-5, og

3) afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 15 dage før valgdagen.

Stk. 3. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes de 15-dagsfrister og de 15-dagsskæringsdage, der er nævnt i stk. 1 og 2, til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning og ansøgningsfrist

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet har sin private bolig (adresse).

Stk. 2. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse eller pr. post, telefax eller e-post.

Stk. 3. Ansøgning kan tidligst indgives 1. marts i valgåret.

Stk. 4. Ansøgning fra ansøgere omfattet af § 1, stk. 1, skal indgives senest 1. maj i valgåret. Hvis den 1. maj i valgåret er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, forlænges fristen til den umiddelbart efterfølgende hverdag, som ikke er en lørdag.

Stk. 5. Ansøgning fra ansøgere omfattet af § 1, stk. 2, skal indgives senest kl. 12.00 15 dage før valgdagen. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

§ 3. Hvis en ansøgning indgives efter udløbet af de i § 2, stk. 4 og 5, nævnte frister, kan ansøgeren ikke optages på valglisten.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 5, og skal indeholde

1) ansøgerens fulde navn,

2) ansøgerens fødselsdato,

3) ansøgerens statsborgerskab,

4) ansøgerens private bolig (adresse) i Danmark,

5) ansøgerens seneste bopæl (adresse) i den stat, hvori den pågældende er statsborger, (hjemlandet), jf. dog stk. 3 og § 5, stk. 2,

6) oplysning om, i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde ansøgeren senest har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet, jf. dog stk. 3 og § 5, stk. 3, og

7) en dateret attestation fra Udenrigsministeriet, der bekræfter, at den pågældende er optaget i Udenrigsministeriets protokol.

Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring om, at ansøgeren kun vil udøve sin valgret til Europa-Parlamentet i Danmark samt en erklæring på tro og love fra ansøgeren om, at vedkommende ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke tidligere har haft bopæl i sit hjemland, skal ansøgningen indeholde oplysning herom. Hvis ansøgeren ikke tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, skal ansøgningen ligeledes indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 5. Hvis ansøgningen indgives pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

§ 5. Hvis ansøgning ikke er indgivet i overensstemmelse med reglerne i § 4, kan ansøgeren ikke optages på valglisten, jf. dog stk. 2 og 3, medmindre eventuelle mangler eller uoverensstemmelser er afhjulpet senest 15 dage før valgdagen. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Stk. 2. Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i hjemlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 5, kan, selv om ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland, ikke bevirke, at ansøgningen ikke kan imødekommes, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I tilfælde, hvor ansøgeren har oplyst, at pågældende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, men ikke er i stand til at give oplysning om, i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde i hjemlandet vedkommende har været optaget på valglisten, kan ansøgningen uanset § 4, stk. 1, nr. 6, imødekommes, hvis ansøgeren tidligere har haft bopæl i sit hjemland og har givet oplysning om sin seneste bopæl (adresse) i hjemlandet.

Kapitel 4

Behandling af ansøgningen

§ 6. Kommunalbestyrelsen skal snarest muligt efter modtagelsen af en ansøgning undersøge, om den er indgivet rettidigt, jf. § 2, stk. 3-5, og i bekræftende fald tillige, om

1) ansøgeren senest den 1. maj i valgåret, jf. § 1, stk. 1, henholdsvis 15 dage før valgdagen, jf. § 1, stk. 2, er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union,

2) ansøgeren er fyldt 18 år senest på valgdagen,

3) ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og underskrevet af ansøgeren, jf. § 4, herunder om der er givet oplysning om ansøgerens fulde navn, fødselsdato, statsborgerskab, private bolig (adresse) i Danmark, ansøgerens seneste bopæl (adresse) i hjemlandet samt om, i hvilken valgkreds, kommune eller afstemningsområde ansøgeren senest har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet,

4) der foreligger en dateret attestation fra Udenrigsministeriet, der bekræfter, at vedkommende er optaget i Udenrigsministeriets protokol, og

5) ansøgeren har underskrevet erklæringen om, at vedkommende ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, og at vedkommende kun vil udøve sin valgret til Europa-Parlamentet i Danmark.

Stk. 2. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt, og/eller dateret attestation fra Udenrigsministeriet ikke foreligger, og disse mangler ikke umiddelbart kan afhjælpes, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt give ansøgeren skriftlig meddelelse herom med henblik på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser kan blive afhjulpet henholdsvis berigtiget.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med skriftlig meddelelse efter stk. 2 gøre ansøgeren opmærksom på, at eventuelle mangler eller uoverensstemmelser skal være afhjulpet senest 15 dage før valgdagen, eller hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, senest den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag, jf. § 5, stk. 1.

§ 7. Hvis ansøgningen er indgivet til kommunalbestyrelsen i en anden kommune end den, hvor ansøgeren har sin private bolig (adresse) på ansøgningstidspunktet, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt videresende ansøgningen til denne kommune, der, forudsat ansøgningen er indgivet rettidigt til førstnævnte kommunalbestyrelse, skal behandle ansøgningen efter reglerne om rettidigt indgivne ansøgninger.

Kapitel 5

Afgørelse vedrørende ansøgning om optagelse på valglisten

§ 8. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, jf. §§ 1-5. Opfylder en ansøger betingelserne for optagelse på valglisten, skal ansøgningen imødekommes. Afgørelsen skal træffes senest 15 dage før valgdagen. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 9. Hvis der er indgivet ansøgning fra en person, der optages på valglisten i medfør af lovens § 14 a, stk. 2, giver kommunalbestyrelsen den pågældende meddelelse om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk.

Kapitel 6

Underretning af ansøgeren

§ 10. I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om imødekommelse af en ansøgning om optagelse på valglisten, jf. § 8, underretter kommunalbestyrelsen skriftligt ansøgeren herom, jf. stk. 2.

Stk. 2. Underretningen til ansøgeren skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om

1) at afgørelsen gælder for førstkommende og fremtidige Europa-Parlamentsvalg i Danmark, så længe ansøgeren opfylder valgretsbetingelserne efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og indtil ansøgeren anmoder om at blive slettet af valglisten eller fraflytter landet, jf. lovens § 14 a, stk. 2,

2) at en eventuel anmodning om at blive slettet fra valglisten for at få virkning for det førstkommende Europa-Parlamentsvalg i Danmark skal indgives senest 15 dage før valgdagen eller hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, senest den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag,

3) at ansøgeren ved flytning til en anden kommune med henblik på at blive optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark i tilflytningskommunen og blive slettet fra valglisten i fraflytningskommunen skal meddele tilflytningskommunen, at den pågældende har optaget privat bolig (adresse) i tilflytningskommunen,

4) at ansøgeren ved fraflytning til udlandet skal give den kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten, besked herom fra 4 uger før udrejse og senest på udrejsedatoen med henblik på slettelse fra valglisten, og

5) at vedkommende myndighed i ansøgerens hjemland vil blive underrettet om ansøgerens optagelse på valglisten i Danmark.

Kapitel 7

Gyldigheden af optagelse på valglisten og slettelse fra valglisten

§ 11. Afgørelser om optagelse på valglisten gælder, så længe den pågældende opfylder valgretsbetingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Opfylder den pågældende ikke længere valgretsbetingelserne i lovens § 3, stk. 1, nr. 3, sletter kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vedkommende er optaget på valglisten, den pågældende af valglisten.

Stk. 2. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører med at have gyldighed, hvis den pågældende indgiver skriftlig anmodning til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den pågældende har sin private bolig (adresse), om at blive slettet fra valglisten, jf. lovens § 14 a, stk. 2, nr. 3. En eventuel anmodning om at blive slettet fra valglisten skal indgives senest 15 dage før valgdagen for at få virkning for det førstkommende Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune sletter den pågældende af valglisten og skal give skriftlig underretning til den pågældende om, at pågældende efter anmodning er blevet slettet af valglisten.

Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten ophører endvidere med at have gyldighed, hvis den pågældende fraflytter landet. Fraflytning af landet skal meddeles den kommune, hvor den pågældende statsborger efter anmodning er optaget på valglisten og har sin private bolig (adresse). Kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune sletter den pågældende af valglisten. Meddelelse herom kan ske fra fire uger før fraflytning til udlandet og skal senest ske på udrejsedatoen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 ovenfor gælder tilsvarende for vælgere, der automatisk optages på valglisten i henhold til lovens 14 a, stk. 2.

Stk. 5. Modtager en kommune oplysning fra anden side om, at en statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og er optaget på valglisten i kommunen i henhold til §§ 1-5, er fraflyttet den adresse, hvor pågældende hidtil har haft sin private bolig (adresse), kan kommunalbestyrelsen i kommunen endvidere slette den pågældende fra valglisten, hvis det må lægges til grund, at den pågældende ikke længere har sin private bolig på adressen, og pågældende ikke har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om en ny adresse i kommunen.

Kapitel 8

Flytning til ny kommune

§ 12. Ved flytning til en ny kommune skal meddelelse herom gives til tilflytningskommunen af den pågældende statsborger fra en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, som er registreret i Udenrigsministeriets protokol og efter anmodning er blevet optaget på valglisten i fraflytningskommunen. Meddelelse herom skal gives tilflytningskommunen senest 15 dage før valgdagen med henblik på optagelse af den pågældende på valglisten i tilflytningskommunen. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Sammen med meddelelsen om tilflytning til kommunen skal den pågældende fremvise dokumentation i form af den i § 10 nævnte skriftlige underretning for, at pågældende er optaget på valglisten i fraflytningskommunen i henhold til reglerne i §§ 1-5.

Stk. 2. Senest 15 dage før valgdagen giver tilflytningskommunen meddelelse til fraflytningskommunen om, at den pågældende er flyttet til tilflytningskommunen og er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark i tilflytningskommunen. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen sletter den pågældende af valglisten i fraflytningskommunen.

Kapitel 9

Udarbejdelse af en valgliste

§ 13. 15 dage før valgdagen i de år, hvor nyvalg finder sted, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en valgliste over vælgere i kommunen med valgret i henhold til lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, fremrykkes fristen til den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag.

Stk. 2. På valglisten optages de vælgere, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om skal optages på valglisten, jf. § 8, samt vælgere, som efter lovens § 14 a, stk. 2, optages automatisk på valglisten.

Stk. 3. Fra valglisten slettes de vælgere, der i overensstemmelse med reglerne i §§ 11 og 12 skal ophøre med at være optaget på valglisten.

Kapitel 10

Udsendelse af valgkort

§ 14. Kommunalbestyrelsen udsender valgkort til de vælgere, der er optaget på den i § 13 nævnte valgliste, jf. lovens § 15, stk. 1. Valgkortet skal indeholde oplysning om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dag og tid for afstemningen, jf. lovens § 15, stk. 1.

Kapitel 11

Underretning af Økonomi- og Indenrigsministeriet og ansøgerens hjemland

§ 15. Kommunalbestyrelsen underretter skriftligt Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvilke personer der er optaget på valglisten i henhold til § 8, jf. §§ 1-5. Underretningen skal ske, så snart afgørelse herom er truffet og senest 15 dage før valgdagen, eller hvis 15. -dagen før valgdagen er en lørdag eller søndag eller anden helligdag, senest den umiddelbart forudgående hverdag, som ikke er en lørdag. Med den skriftlige underretning skal indsendes ansøgningsskemaerne fra de pågældende personer. Den skriftlige underretning skal ske til mailadressen: valg@oim.dk. I emnefeltet anføres: »Underretning om optagelse af EU-diplomat på valglisten til Europa-Parlamentsvalg.«

§ 16. Økonomi- og Indenrigsministeriet giver forud for valget til Europa-Parlamentet meddelelse til vedkommende myndighed i vedkommende hjemland om, hvilke statsborgere fra vedkommende hjemland der er optaget på valglisten til valget i Danmark efter ansøgning i henhold til § 8. Meddelelsen gives på grundlag af den skriftlige underretning fra vedkommende kommunalbestyrelse, som kommunalbestyrelsen har foretaget i henhold til § 15.

Kapitel 12

Underretning af herboende EU-borgere registreret i Udenrigsministeriets protokol om valgret og valgbarhed til Europa-Parlamentsvalg i Danmark m.v.

§ 17. Forud for den 1. marts i valgåret, jf. § 2, stk. 3, eller snarest derefter underretter Økonomi- og Indenrigsministeriet skriftligt de herværende EU-repræsentationer, EU-agenturer og internationale organisationer i Danmark om de betingelser og bestemmelser, der gælder for udøvelse af retten til at stemme og opstille til Europa-Parlamentsvalg i Danmark for statsborgere fra EU-lande, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Sammen med underretningen fremsendes et eksemplar af det ansøgningsskema, der skal anvendes ved ansøgning om optagelse på valglisten, jf. § 4, med anmodning om, at de pågældende repræsentationer m.v. udleverer ansøgningsskemaet til de af deres medarbejdere, der måtte være interesseret i at blive optaget på valglisten til det pågældende Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 980 af 6. august 2013 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater).

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 19. marts 2014

P.M.V.
E.B.
Hans B. Thomsen

/ Nicoline Nyholm Miller

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 93/109/EF af 6. december 1993 om fastsættelse af de nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, EF-Tidende 1993, nr. L 329, s. 34, som ændret ved Rådets direktiv 2013/1/EU af 20. december 2012, EU-Tidende 2013, nr. L 26, side 27.