Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 03.2013 af 12. marts 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

A (produktionsskole) og B (virksomhed) har ved brev af 22. april 2013 klaget over en afgørelse truffet af Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser den 3. april 2013, hvori der gives afslag på godkendelse af A som praktiksted for to elever i dyrepasseruddannelsen.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at A ansøger om godkendelse til to dyrepasserelever, produktionsskolebaserede elever (PBE) med oplæring på adressen X, B.

Det fremgår ligeledes af sagen, at virksomheden B har tre fuldtidsansatte faglærte på virksomheden, heraf to deltidsansatte, samt fire elever. Det bemærkes, at virksomheden i forvejen er godkendt som praktikplads for elever under uddannelse til dyrepasser.

A har indgået en driftsoverenskomst A og B, hvoraf det blandt andet fremgår, at parterne forpligtes til, at eleverne fra A dagligt arbejder med dyrene i B.

Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser har den 25. marts 2013 behandlet skolens ansøgning om godkendelse som praktiksted for elever på en Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse til dyrepasser med speciale i dyr i zoologisk anlæg.

Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser gav afslag på ansøgningen til skolen den 3. april 2013 med den begrundelse, at udvalget ikke kan godkende virksomheden som praktikplads, idet A vil lade elevernes uddannelse udføre i en anden virksomhed. Afslaget begrundes endvidere med, at A selv skal kunne varetage alle opgaver og funktioner som praktikvirksomhed.

A og B klagede ved brev modtaget i sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 29. april 2013 over Jordbrugets Uddannelser, Fællesudvalget for Landbrugsuddannelsers afgørelse under henvisning til, at B har gode erfaringer med lærlinge, praktikanter og unge på kanten af arbejdsmarkedet, og at samarbejdet mellem A og B har til formål at tilbyde unge, som skal have mere tid og hjælp til at tage en erhvervsuddannelse, en produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse

Ved brev af 30. maj 2013 indhentede ankenævnet en udtalelse fra Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser om Deres klage.

Af Fællesudvalgets udtalelse af 7. juni 2013 fremgår, at udvalget fastholder sin afgørelse om afslag på godkendelse af virksomheden som praktiksted af 3. april 2013.

Udvalget er af den klare overbevisning, at skolen ikke kan lade ansvaret for uddannelsen til dyrepasser overgå til en anden virksomhed, idet betingelserne for at blive godkendt som praktikplads er, at A selv skal kunne varetage opgaver og funktioner som praktikvirksomhed. Udvalget anfører således, at det ikke kan godkendes, at A lader elevernes uddannelse gennemføre i en anden virksomhed, idet A ikke selv har dyrehold.

Udvalget henviser til Bekendtgørelse af lov om Erhvervsuddannelser § 66s, hvoraf fremgår, at ”når en erhvervsuddannelse tilrettelægges som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende produktionsskole opgaver og funktioner som praktikvirksomhed”.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Fællesudvalget for Landbrugsuddannelsers afgørelse.

Ankenævnet har i sin afgørelse lagt til grund, at såfremt en erhvervsuddannelse tilrettelægges som produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse, varetager den samarbejdende produktionsskole opgaver og funktioner som praktikvirksomhed iht. erhvervsuddannelseslovens § 66s, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013.

Ankenævnet har endvidere lagt til grund, at PBE er en særlig tilrettelæggelsesmåde for erhvervsuddannelser, som helt eller delvist gennemføres på produktionsskoler, jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 p, stk. 1. Dette forudsætter, at produktionsskolen og dens aktiviteter er omfattet af bestemmelserne i lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 456 af 23. maj 2012.

Adgangen til produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse er betinget af, at en produktionsskole i forbindelse med gennemførelse af et produktionsskoleforløb har vurderet, at eleven ikke har de faglige, personlige eller sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse med uddannelsesaftale, jf. § 66q, stk. 1

Ankenævnet lægger til grund, at den vedlagte driftsoverenskomst ikke medfører, at B kan betragtes som en del af A i forbindelse med den produktionsskolebaserede erhvervsuddannelse. B skal i givet fald for eksempel være omfattet af produktionsskolens vedtægter, være ledet af produktionsskolens bestyrelse, ligesom B’s midler alene må komme produktionsskolens undervisnings- og produktionsvirksomhed til gode.

Ankenævnet finder ikke bevis herfor ved indgåelse af den vedlagte driftsoverenskomst.

Ankenævnet skal bemærke, at praktikuddannelse i en virksomhed i uddannelsens hovedforløb kan finde sted på grundlag af en uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven om en delvis praktikuddannelse, hvis eleven skal deltage i virksomhedens produktion, jf. erhvervsuddannelseslovens § 66 r, stk. 3.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§ 47 i lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Dyr, planter og natur.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.