Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulærer m.v.

(Til biskopperne, stiftsøvrigheder m.v.)

§ 1. Hermed ophæves følgende:

1) Cirkulære nr. 228 af 30. december 1971 om klokkeringning ved mobilisering.

2) Cirkulære nr. 15100 af 15. december 1975 om lægers/embedslægers pligter i medfør af lov nr. 346 af 26. juni 1975 om begravelse og ligbrænding.

3) Skrivelse nr. 12001 af 30. juni 1976 om opbevaring af begravelsesattester i 5 år.

4) Skrivelse nr. 12040 af 26. juni 1987 angående bestridelse af hvervene som formand og kasserer i et menighedsråd.

5) Cirkulæreskrivelse nr. 12040 af 21. august 1989 om finansiering m.v. af arbejdet med registrering af gravminder.

6) Cirkulæreskrivelse nr.12085 af 27. december 1990 om arbejdet med registrering af gravminder.

7) Cirkulæreskrivelse nr. 9845 om af 1. marts 2003 om cirkulære om ændring af cirkulære om oprettelse af stillinger som kordegn og om oprettelse af stillinger som kordegnsassistent.

8) Cirkulære nr. 12090 af 20. december 1997 om løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og kirkegårdsfunktionærer.

§ 2. Cirkulæret træder i kraft den 7. april 2014.

Kirkeministeriet, den 29. marts 2014

Christina Hyldgaard Jacobsen
Specialkonsulent