Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Afgørelse i sag 07.2013 af 21. marts 2014 fra Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder

De har ved brev af 6.august 2013 klaget over en afgørelse truffet af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser den 4. juli 2013, hvori der gives afslag på godkendelse af Deres virksomhed, A, som praktiksted for elever under uddannelse til dyrepasserassistent.

Ankenævnet har behandlet klagen på skriftligt grundlag.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at De ansøger om godkendelse til to elever til dyrepasserassistent i fællesindgangen dyr, planter og natur, til Deres virksomhed, A.

Det fremgår ligeledes af sagen, at virksomheden har to fuldtidsansatte faglærte på virksomheden, heraf tre deltidsansatte samt bogholder og en mekaniker. Den virksomhedsansvarlige er ejeren med uddannelse som maskinsnedker. Virksomheden har i forvejen ikke en godkendelse som praktikplads for elever under uddannelse til dyrepasserassistent.

Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser har den 4. juli 2013 behandlet virksomhedens ansøgning.

Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser giver den 4. juli 2013 afslag på ansøgningen med den begrundelse, at udvalget ud fra en vurdering af uddannelsesmulighederne i virksomheden, set i relation til de overordnede uddannelsesmål for dyrepasseruddannelsen, ikke kan godkende virksomheden som praktikplads. Afslaget begrundes endvidere med, at virksomhedens uddannelsespotentiale ved besigtigelsen den 3. juli 2013 var mangelfuldt på grund af utidssvarende produktionsanlæg, hvilket betyder, at virksomheden ikke vil kunne give eleverne en relevant oplæring i overensstemmelse med uddannelsens mål.

De klager ved brev til sekretariatet for Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder den 6. august 2013 over udvalgets afgørelse under henvisning til, at virksomheden har meget at byde på. De anfører, at der er mange arbejdsopgaver forbundet med at arbejde på et dambrug, at der er 7 forskellige ørredarter på dambruget, og at eleverne i samarbejde med de øvrige ansatte, vil kunne tage del i de faste rutiner med fodring og pasning af fisk fra ørredyngel til fisk på 10 kilo. De anfører endvidere, at der skal udarbejdes foderplaner og foretages kønssortering, og at eleverne endvidere vil være med, når der presses rogn til kaviar.

I forhold til udvalgets begrundelse om et utidssvarende produktionsanlæg, gør De opmærksom på, at høringsperioden for de nye vandmiljøplaner afsluttes den 23. december 2013, og at De har et udkast til en miljøansøgning liggende, som først indgives, når den endelige vandmiljøplan er vedtaget. De anfører endvidere, at en elev kan lære meget ved at være med i det arbejde, der vil være forbundet med en kommende miljøgodkendelse.

Ved brev af 9. september 2013 har Ankenævnet indhentet en udtalelse fra Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser om Deres klage.

Det fremgår af Fællesudvalgets udtalelse af 20. september 2013, at udvalget fastholder sin afgørelse af 4. juli 2013 om afslag på godkendelse af Deres virksomhed som praktiksted.

Fællesudvalget fastholder afslaget på baggrund af besigtigelsen den 3. juli 2013. Besigtigeren har endvidere over for udvalget oplyst, at hele dambruget fremstod rodet, gammelt og slidt og langt fra up-to-date. Besigtigeren så intet rensningsanlæg, og alle dammene var gamle jorddamme, der blev renset ved håndkraft. Der var endvidere ingen velfærdsforhold på stedet, og el-ledninger med strøm hængte eller lå og flød over alt. På trods af aftale om besigtigelse var virksomhedens indehaver, der også er den uddannelsesansvarlige, ikke til stede på virksomheden ved besigtigelsen. Besigtigeren blev oplyst om, at indehaveren sjældent var til stede ved dambruget.

Fællesudvalgets begrundelse blev den 23. september 2013 sendt til Dem til høring, hvilken De ikke har ønsket at kommentere.

Ankenævnet har truffet følgende

A F G Ø R E L S E

Ankenævnet har ikke fundet grundlag for at ændre Fællesudvalget for Landbrugsuddannelsers afgørelse.

Afgørelse om en virksomhed kan godkendes som praktiksted, træffes på grundlag af en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikregler, der er fastsat efter § 32 i erhvervsuddannelsesloven, og om virksomheden kan give eleverne tilfredsstillende oplæringsforhold.

Ankenævnet har lagt vægt på, at de overordnede uddannelsesmål for dyrepasseruddannelsen ikke vil kunne nås i virksomheden inden for de uddannelsesmuligheder virksomheden kan tilbyde. Ankenævnet har endvidere lagt vægt på, at virksomhedens produktionsanlæg er fundet mangelfuldt, og at der er sikkerheds- og velfærdsmæssige mangler på virksomheden.

Ankenævnet bemærker, at såfremt der sker ændringer i virksomheden og der etableres tidssvarende produktionsanlæg, så kan virksomheden ansøge igen om godkendelse som praktikvirksomhed.

Ankenævnet skal i den anledning bemærke, at udvalget bør foretage en konkret vurdering af, hvorvidt en virksomhed kan få en delvis godkendelse, herunder vejledning i, hvad der skal til for at opnå en delvis eller hel godkendelse.

Denne afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Som retsgrundlag for ankenævnets afgørelse henvises til:

§§ 46 og 47 i lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 om erhvervsuddannelser.

§ 1 og § 5 i bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1256 af 29. december 2003, om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser.

Bekendtgørelse nr. 330 af 11. april 2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Dyr, planter og natur.

§ 1 i bekendtgørelse nr. 1517 af 13. december 2007 om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder.