Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1563 af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 957 af 26. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 56 a, § 66, stk. 2 og 6, § 118, stk. 7, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret senest ved lov nr. 245 af 19. marts 2014, fastsættes:«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kørelærerprøve til kategori A, C, D og E kan først aflægges, når kørelærerprøve til kategori B er bestået.«

3. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen, skal forinden have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, som er særligt målrettet undervisning af voksne.

Stk. 2. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, som er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 3. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

§ 3 b. Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 3 a, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan påbegynde kørelæreruddannelsen.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en ansøgers uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af § 3 a, træffes af Rigspolitiet. Rigspolitiet kan til brug for afgørelsen anmode ansøgeren om at indsende dokumentation for ansøgerens faglige kvalifikationer.

Stk. 3. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 3 c. Ansøgere, der ønsker at påbegynde kørelæreruddannelsen, skal forinden have erhvervet førerret til kategori A, B, C og C/E samt førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B. Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D i stedet for kategori B.«

4. I § 4, stk. 2, ændres »§ 66, stk. 1, nr. 5« til: »§ 66, stk. 1, nr. 7«.

5. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Sammen med tilmeldingen indsendes:

1) Offentligt udstedt legitimationspapir, hvoraf ansøgerens personnummer fremgår.

2) Dokumentation for, at ansøgeren inden påbegyndt kørelæreruddannelse har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb som nævnt i § 3 a. Såfremt Rigspolitiet har truffet afgørelse om, at ansøgerens uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af § 3 a, indsendes der dokumentation herfor.

3) Dokumentation for, at ansøgeren inden påbegyndt kørelæreruddannelse har erhvervet kørekort til de i § 3 c nævnte kategorier. Såfremt Rigspolitiet har meddelt dispensation fra kravet om førerret til en eller flere af de pågældende kategorier, indsendes der dokumentation herfor.

4) Dokumentation for eventuelt øvrige kategorier, som ansøgeren har erhvervet førerret til, og hvortil god- kendelse søges.

5) Erklæring fra den særlig godkendte kørelærer om, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse med bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 1, hvis ansøgeren ikke tidligere har været godkendt som kørelærer.

6) Samtykke fra ansøgeren til, at der kan indhentes oplysninger om strafbare forhold, herunder oplysninger om tidligere frakendelse eller inddragelse af førerretten.«

6. I § 17, stk. 4, ændres »§ 66, stk. 2« til: »§ 66, stk. 3«.

7. I § 17 a, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 2, 2. pkt.« til: »§ 66, stk. 3, 2. pkt.«.

8. I § 19, stk. 1, ændres »§ 66, stk. 1, nr. 1, 2 og 5« til: »§ 66, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 7«.

9. I § 19, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Dog skal ansøgere, der er uddannet som kørelærere inden den 1. april 2014, alene opfylde kravet i færdselslovens § 66, stk. 1, nr. 2, i forhold til de kategorier af køretøjer, der søges om godkendelse til.«

§ 2

Stk. 1. For ansøgere, der inden den 1. april 2014 er tilmeldt kørelæreruddannelsen med henblik på at aflægge forprøve i august 2014, finder betingelserne i §§ 3 a og 3 c i bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 3, først anvendelse ved ansøgerens tilmelding til den afsluttende prøve.

Stk. 2. Formanden for Prøvekommissionen påser, at ansøgere, der er omfattet af stk. 1, ved tilmeldingen til den afsluttende prøve opfylder betingelserne i §§ 3 a og 3 c.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014.

Justitsministeriet, den 27. marts 2014

Karen Hækkerup

/ Christian Hesthaven