Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

(Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 5 af 9. januar 2013, som ændret ved § 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013 og § 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan efter skriftlig anmodning herom i særlige tilfælde tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. § 29, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. I § 30, stk. 1, ændres »bestemmelserne i § 29, stk. 1 og 2« til: »§ 29, stk. 1«.

4. I § 38, stk. 2, nr. 4, § 40, stk. 4, og § 42, stk. 2, nr. 4, ændres »§ 29, stk. 3« til: »§ 29, stk. 2«.

5. I bilag 1, nr. 10, udgår »beskyttelse mod forskerhenvendelse, jf. § 29, stk. 2,«, og »stk. 3« ændres til: »stk. 2«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Markeringer i CPR af forskerbeskyttelse i medfør af hidtil gældende regler bortfalder.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 29. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Margrethe Vestager