Den fulde tekst

Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven, ligningsloven og aktieavancebeskatningsloven

(Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen i forbindelse med kontante udligningssummer)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 14. november 2012, som ændret senest ved § i lov nr. 1347 af 3. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Udligningssummer omfattet af § 2, stk. 1, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier m.v. i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller i selskaber, som er koncernforbundne med de nævnte selskaber, jf. ligningslovens § 2.«

2. I § 15 b, stk. 4, 1. pkt., ændres »14. pkt.« til: »12. pkt.«

3. § 15 b, stk. 4, 3.-5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes: »§ 9 finder tilsvarende anvendelse.«

4. I § 15 b, stk. 4, 6. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »Bortset fra de afståede aktier anses aktierne i det indskydende selskab« til: »Aktierne i det indskydende selskab anses«.

§ 2

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1254 af 18. december 2012 og senest ved lov nr. 170 af 26. februar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »helt eller delvis sker i form af andet end aktier i det erhvervende selskab« til: »helt eller delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber«.

2. I § 2 D, stk. 1, 3. pkt., ændres »stk. 2, 2. pkt.« til: »stk. 5, 2. pkt.«

3. I § 2 D, stk. 1, indsættes som 4. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse, selv om vederlaget helt eller delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, i det omfang de erhvervede værdipapirer svarer til de afståede værdipapirer.«

4. I § 2 D indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Hvis en juridisk person overdrager aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, jf. § 33 A, stk. 3, og vederlaget delvis består af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, anses denne del af vederlaget som udbytte. Det samme gælder, hvis overdrageren udelukkende modtager vederlag i andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber og overdrageren efter overdragelsen ejer sådanne værdipapirer i et eller flere af disse selskaber bortset fra det selskab, hvori der overdrages aktier m.v. Stk. 1, 2. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Erhvervsmæssig aktivitet, der inden for de seneste 3 år forud for overdragelsen af aktier m.v. er erhvervet fra en person eller et selskab m.v., der har den i ligningslovens § 2 anførte forbindelse med det erhvervende selskab, indgår ikke i vurderingen efter stk. 2, jf. § 33 A, stk. 3. Hvis et datterselskab er erhvervet fra et koncernforbundet selskab inden for de seneste 3 år forud for overdragelsen af aktier m.v., indgår erhvervsmæssig aktivitet i datterselskabet ikke i vurderingen af moderselskabet efter § 33 A, stk. 3.

Stk. 4. Vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber i forbindelse med fusion eller spaltning, der ikke er omfattet af fusionsskatteloven, anses som udbytte, såfremt aktionæren efter omstruktureringen ejer aktier i et af de indskydende eller modtagende selskaber eller hermed koncernforbundne selskaber. Stk. 1, 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

§ 3

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1254 af 18. december 2012 og senest ved § 3 i lov nr. 1618 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 6, indsættes efter 3. pkt.:

»Skattepligten omfatter derudover vederlag i form af andet end aktier i det erhvervende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, som en person erhverver ved overdragelse af aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer, herunder konvertible obligationer, samt tegningsrettigheder til sådanne værdipapirer til selskaber, der på overdragelsestidspunktet i det væsentlige er uden økonomisk risiko ved erhvervsmæssig aktivitet, jf. selskabsskattelovens § 33 A, stk. 3, hvis personen eller dennes ægtefælle efter overdragelsen ejer aktier m.v. i et eller flere af disse selskaber. Skattepligten omfatter også vederlag i andet end aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber, som en person erhverver i forbindelse med fusion eller spaltning, der ikke er omfattet af fusionsskatteloven, hvis personen eller dennes ægtefælle efter omstruktureringen ejer aktier i det modtagende selskab eller hermed koncernforbundne selskaber. Ved fastsættelse af, hvornår der foreligger koncernforbundne selskaber, finder ligningslovens § 2 anvendelse.«

2. I § 2, stk. 1, nr. 6, 4. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »3. pkt.« til: »3.-5. pkt.«

3. I § 65, stk. 1, 2. pkt., ændres »i forbindelse med selskabets opkøb af egne ikke børsnoterede aktier m.v. omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1« til: »af afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, og kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6«.

§ 4

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 93 af 29. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 B, stk. 1. 1. pkt., udgår »eller til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, jf. § 2, stk. 2,«.

2. I § 16 B, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis afståelsen sker til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, jf. § 2, stk. 2, og hvori selskabet direkte eller indirekte ejer mere end 10 pct. af aktiekapitalen.«

§ 5

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1298 af 31. oktober 2013, foretages følgende ændring:

1. § 2, stk. 4, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. §§ 1 og 2, § 3, nr. 1 og 2, og § 5 har virkning for afståelse af aktier, der foretages fra den 20. november 2013. Endvidere har §§ 1 og 2, § 3, nr. 1 og 2, og § 5 virkning for omstrukturering, der vedtages fra den 20. november 2013.

Stk. 3. For overdragelse af aktier m.v., der omfattes af selskabsskattelovens § 2 D, stk. 2, men som ikke ville have været omfattet, hvis ikke erhvervelse af erhvervsmæssig aktivitet fra en person indgik i selskabsskattelovens § 2 D, stk. 3, 1. pkt., har § 2 virkning for overdragelse af aktier m.v., der foretages fra den 17. februar 2014.

Stk. 4. For overdragelse af aktier m.v., der omfattes af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, 4. eller 5. pkt., men som ikke ville have været omfattet, hvis ikke en ægtefælles aktier indgik i kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, har § 3 virkning for overdragelse af aktier m.v., der foretages fra den 17. februar 2014.

Givet på Amalienborg, den 26. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Morten Østergaard