Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden

(Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

§ 1

I lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010, som ændret ved § 4 i lov nr. 623 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Danmarks Forskningspolitiske Råd« til: »Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd«, og »Danmarks Forskningspolitiske Råds« ændres til: »Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds«.

2. I § 1, stk. 1, ændres », Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd« til: »og Det Frie Forskningsråd«.

3. § 1, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet ved at give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau.«

4. § 1, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

5. I § 1, stk. 6, der bliver stk. 5, ændres »Rådene og udvalget i stk. 4 og 5 skal tilsammen sikre« til: »Det Frie Forskningsråd skal sikre«.

6. I § 3, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »forskning«: », teknologiudvikling og innovation«.

7. I § 3, stk. 1, 2. pkt., ændres »på overordnet niveau, herunder om kommende forskningsbehov,« til: », teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau, herunder om kommende behov,«.

8. I § 3, stk. 3, 1. pkt., ændres »og forskningsrelevante analyser« til: », undersøgelser, analyser og evalueringer inden for forskning, teknologiudvikling og innovation«.

9. I § 3, stk. 3, 2. pkt., udgår »og det Strategiske Forskningsråd«, og »deres områder« ændres til: »sit område«.

10. I § 3, stk. 4, ændres »Rådet for Teknologi og Innovation og relevante« til: »Relevante«.

11. I § 3, stk. 5, ændres »forskningspolitik« til: »politik inden for forskning, teknologiudvikling og innovation«.

12. § 3, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Rådet fremlægger en årlig rapport, der indeholder rådets vurdering af og anbefalinger til den generelle udvikling i dansk forskning, teknologiudvikling og innovation, herunder kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans.«

13. § 4, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Et flertal af rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige.«

14. I § 4 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Rådet skal sammensættes sådan, at det samlet repræsenterer erfaring med

1) forskning, teknologiudvikling og innovation i både offentligt og privat regi, herunder offentlig-privat forsknings- og innovationssamarbejde,

2) anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,

3) teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder, og

4) forskning, teknologiudvikling og innovation i internationalt regi.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

15. § 9 a, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

16. I § 9 a, stk. 3, ændres »Det Strategiske Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Højteknologifonden, Rådet for Teknologi og Innovation« til: »Danmarks Innovationsfond, Danmarks Grundforskningsfond«.

17. I § 13, stk. 3, udgår », 2. pkt«.

18. Kapitel 5 ophæves.

19. I § 30 a, stk. 1, udgår »og Det Strategiske Forskningsråd«, »hvert råds« ændres til: »rådets«, og »bestyrelserne« ændres til: »bestyrelsen«.

20. I § 30 a, stk. 2, 1. pkt., ændres »Bestyrelserne« til: »Bestyrelsen«.

21. § 30 a, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Det Frie Forskningsråd kan deltage i internationale forskningssamarbejder, der er snævrere afgrænset end efter § 7, stk. 1.«

22. I § 30 a, stk. 3, ændres »Bestyrelserne« til: »Bestyrelsen«, »bestyrelserne« ændres til: »bestyrelsen«, og »stk. 6« ændres til: »stk. 5«.

23. § 30 a, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre en løbende koordination af arbejdet i de internationale fora med Danmarks Innovationsfond.«

24. I § 35, stk. 1, 1. pkt., udgår », Det Strategiske Forskningsråd«.

25. I § 35, stk. 2, udgår »og Det Strategiske Forskningsråds«.

26. I § 36, stk. 1, ændres »Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse« til: »bestyrelserne for Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond«.

27. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er dog ikke til hinder for, at et medlem af et fagligt forskningsråd under Det Frie Forskningsråd kan være medlem af et tværfagligt forskningsråd under Det Frie Forskningsråd og medlem af eller suppleant i Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf. § 32, stk. 3.«

28. I § 37, 1. pkt., udgår »og Det Strategiske Forskningsråd«.

29. I § 38 ændres »Tilskudsgiver efter denne lov« til: »Det Frie Forskningsråd«.

30. I § 39 udgår »og Det Strategiske Forskningsråd«, og »deres« ændres til: »sin«.

31. Efter § 39 indsættes:

»§ 40. Uddannelses- og forskningsministeren kan undtagelsesvis forlænge udpegningsperioden for formænd, medlemmer og suppleanter af de af loven omfattede organer for en begrænset periode ud over de perioder, som er anført i § 4, stk. 4, § 10, stk. 3, og § 32, stk. 4.«

32. § 41, stk. 2-8, ophæves.

§ 2

I lov om Danmarks Grundforskningsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 13. august 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 729 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »2« til: »3«.

2. § 2, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4-8 bliver herefter nr. 3-7.

3. I § 5, 1. pkt., udgår »samt Det Strategiske Forskningsråd«, og »rådene« ændres til: »rådet«.

§ 3

I lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, § 3, stk. 2, og § 4, stk. 7, 2. pkt., ændres »Det Strategiske Forskningsråd« til: »Det Frie Forskningsråd«.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

§ 4

I lov nr. 536 af 6. juni 2007 om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, 2. pkt., ændres »Det Strategiske Forskningsråd« til: »Det Frie Forskningsråd«.

§ 5

I lov nr. 555 af 6. juni 2007 om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, som ændret ved § 1 i lov nr. 1606 af 22. december 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 2, ændres »Det Strategiske Forskningsråd efter lov om forskningsrådgivning m.v.« til: »Danmarks Innovationsfond efter lov om Danmarks Innovationsfond.«

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

§ 6

I lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, som ændret ved lov nr. 604 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 38, stk. 1, nr. 2, ændres »samlet indstilling fra bestyrelserne for Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd« til: »indstilling fra bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd«.

Kulturministeriet

§ 7

I lov nr. 224 af 27. marts 1996 om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v., som ændret ved § 14 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »de relevante statslige forskningsråd« til: »Det Frie Forskningsråd«.

§ 8

I folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 444 af 23. maj 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 2, nr. 1, ændres »de statslige forskningsråd« til: »Det Frie Forskningsråd«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 9

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, som ændret senest ved lov nr. 1148 af 11. december 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 104, stk. 1, 5. pkt., ændres », Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd« til: »og Det Frie Forskningsråd«.

§ 10

I landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., stk. 3, 3. pkt., og stk. 4, 2. pkt., ændres », Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd« til: »og Det Frie Forskningsråd«.

§ 11

I lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »Det Strategiske Forskningsråd i henhold til lov om forskningsrådgivning m.v.« til: »Danmarks Innovationsfond i henhold til lov om Danmarks Innovationsfond.«

2. I § 5, stk. 1, 2. pkt., ændres »Det Strategiske Forskningsråd vedrørende andre projektansøgninger i henhold til lov om forskningsrådgivning m.v.« til: »Danmarks Innovationsfond vedrørende andre projektansøgninger i henhold til lov om Danmarks Innovationsfond.«

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. Lov om Højteknologifonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 834 af 13. august 2008, ophæves.

Stk. 3. Danmarks Innovationsfond indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden.

Stk. 4. Følgende bekendtgørelser forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 1170 af 8. oktober 2007 om generelle tilskudsforudsætninger og vilkår for at opnå støtte fra Højteknologifonden samt om afgrænsning af små og mellemstore virksomheder.

2) Bekendtgørelse nr. 1065 af 31. august 2007 om klageadgang over Højteknologifondens afgørelser.

Stk. 5. Bemyndigelser udstedt til Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer eller til sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd i medfør af lov om forskningsrådgivning m.v. samt bemyndigelser udstedt til Højteknologifondens sekretariat i medfør af lov om Højteknologifonden forbliver i kraft, indtil de ændres i medfør af lov om Danmarks Innovationsfond.

Stk. 6. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd fortsætter som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning kunne ske efter de hidtidige regler. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd, hvis første periode er udløbet ved lovens ikrafttrædelse, kan udpeges som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd for en periode på 3 år uden mulighed for genudpegning. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd, herunder formanden, hvis anden periode er udløbet ved lovens ikrafttrædelse, kan ikke udpeges som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

§ 13

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 6 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 29. marts 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Sofie Carsten Nielsen