Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 26. marts 2014 i sag 36.2013

A

v/forhandlingssekretær Bo Christensen, 3F

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Linda Rudolph Greisen (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget direktør Niels-Jørgen Larsen, udpeget af Horesta, og forhandlingssekretær Kenneth Novak, 3F.

Mellem klageren, A, født den 7. januar 1989, og N1, blev den 10. maj 2011 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som kok med uddannelsesperiode fra den 10. juni 2011 til den 9. september 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, 3F Privat Service, Hotel og Restauration, ved klageskrift modtaget den 22. august 2013, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale klager 26.095,73 kr.

Påstanden er opgjort som 3.273,28 kr. i satsregulering af lønnen, 6.400 kr. i forskudttidstillæg, 1.078,79 kr. i særligt løntillæg, 2.427,27 kr. i betaling for manglende afholdelse af feriefridage, 9.855,39 kr. i arbejdsgiverens andel af pensionsbidraget, 2.061,00 kr. for kost under skoleophold og 1.000 kr. i værktøjstilskud efter overenskomstens § 19.

Indklagede har ikke svaret på klageskriftet og har trods lovligt indkaldt ikke givet møde under den mundtlige forhandling af sagen i Tvistighedsnævnet den 24. marts 2014.

Sagsfremstilling

Virksomheden er medlem af Horesta og er omfattet af Elevoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet, som er den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Det er oplyst under sagen, at det var parternes hensigt at indgå en kombinationsaftale, men at erhvervsskolen rettede i uddannelsesaftalen, således at der alene blev tale om en uddannelsesaftale med skiftende arbejdssteder.

Eleven har igennem uddannelsesforholdet arbejdet på såvel N1 og på B og har modtaget løn fra begge virksomheder på skift. N1 ophørte den 18. januar 2014. Det er oplyst, at elevens krav blev anmeldt til Lønmodtagernes Garantifond, der har afvist at honorere krav, der vedrører de perioder, hvor eleven har modtaget løn fra B under henvisning til, at denne restaurant fortsat er i drift.

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at hun oprindeligt indgik uddannelsesaftale med N1, men den mundtlige aftale var, at hun efter kort tid skulle være fast på B og uddannes dér, idet B kunne tilbyde langt mere kvalitet i uddannelsen. Hun arbejdede begge steder, men når hun var i vagtplan på N1 kunne hun sagtens blive sendt på B, mens hun i de måneder, hvor hun skulle arbejde på B var fast på B, herunder fra december 2011 til juni 2012. Personalemæssigt hørte hun også til B, fx. ved personalearrangementer. Først kort før ophævelsen af uddannelsesaftalen underskrev hun en uddannelsesaftale med B, men den blev ikke indsendt til erhvervsskolen.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

3 voterende udtaler:

Vi lægger efter elevens forklaring til grund, at der var indgået en mundtlig uddannelsesaftale mellem hende og B om uddannelse som kok med en uddannelsesperiode, som begyndte kort tid efter den 10. juni 2011, og at B uanset den skriftlige uddannelsesaftale også reelt forestod elevens uddannelse i de perioder, hvor hun arbejdede hos dem. Vi finder derfor, at B er rette indklagede i sagen.

Herefter, og da elevens krav er opgjort i overensstemmelse med den for uddannelsesområdet gældende overenskomst, stemmer vi for at tage elevens påstand til følge.

2 voterende udtaler:

Vi lægger efter indholdet af den skriftlige uddannelsesaftale til grund, at N1 som praktikvirksomhed for eleven var ansvarlig for betaling af løn mv. i hele uddannelsesperioden. B er derfor ikke rette indklagede.

På den baggrund stemmer vi for at frifinde indklagede for elevens påstand.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 26.095,73 kr. til A.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.