Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 22-14 om førtidspension - foreliggende grundlag - rehabiliteringsteam - møde - garantiforskrift

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Borgeren skal inviteres med til det møde, hvor rehabiliteringsteamet skal drøfte og give indstilling i borgerens sag. Det gælder uanset, om sagen handler om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller førtidspension. Det gælder også for sager, hvor borgeren har anmodet om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Kun i de tilfælde, hvor det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle borgerens arbejdsevne, kan rehabiliteringsteamet behandle en sag, uden at borgeren deltager. I alle andre tilfælde skal borgeren indkaldes til mødet i rehabiliteringsteamet.

Har borgeren ikke været indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet, vil det som udgangspunkt betyde, at kommunens afgørelse er ugyldig.

Kun hvis det kan udelukkes, at den manglende borgerinddragelse har haft betydning for afgørelsens resultat, kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fastholde kommunens afgørelse.

I den konkrete sag havde borgeren søgt om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag. De lægelige oplysninger var sparsomme, og borgerens arbejdsevne havde ikke været afprøvet på nogen måde. Borgeren havde før sin sygemelding været tilknyttet arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede derfor, at det ikke havde haft betydning for afgørelsens resultat, hvis borgeren havde været med på mødet i rehabiliteringsteamet. Han var under alle omstændigheder ikke berettiget til førtidspension på det foreliggende grundlag. Kommunens afgørelse om afslag på førtidspension blev derfor opretholdt.

Lov:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23. september 2013 - § 17, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, hvilken betydning det har, at borgeren ikke er blevet indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet forud for kommunens afslag på førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

2. Reglerne

Lov om førtidspension § 17, stk. 2, fastslår, at personer, som ønsker, at kommunalbestyrelsen alene tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan anmode herom. I sådanne tilfælde forelægges sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag for kommunens rehabiliteringsteam. Kommunalbestyrelsen træffer umiddelbart efter rehabiliteringsteamets indstilling i sagen afgørelse om, at sagen på det foreliggende dokumentationsgrundlag overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Det fremgår af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats § 25 a, stk. 5, at borgeren og borgerens sagsbehandler deltager i rehabiliteringsteamets møder, når borgerens sag behandles. Sagen kan dog behandles uden borgerens deltagelse, hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle borgerens arbejdsevne.

Det fremgår af retssikkerhedslovens § 4, at borgeren skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger behandlingen af sagerne på en sådan måde, at borgeren kan udnytte denne mulighed.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

20-14: Reglen om, at kommunen skal genforelægge sagen for rehabiliteringsteamet, hvis kommunen er uenig i teamets indstilling, er en garantiforskrift. Hvis kommunen ikke genforelægger sagen for rehabiliteringsteamet, inden kommunen træffer afgørelse, vil afgørelsen som udgangspunkt være ugyldig.

R-4-07: En kommune havde truffet en afgørelse om standsning af personlig hjælpeordning uden at inddrage borgeren i det omfang, kommunen havde stillet ham i udsigt.

Ankestyrelsen fandt, at borgeren mod berettiget forventning ikke var blevet hørt i tilstrækkeligt omfang, inden kommunen gav afslag på hjælperordningen.

Da det ikke kunne udelukkes, at den manglende borgerinddragelse havde haft betydning for afgørelsens resultat, var nævnets afgørelse ugyldig.

P-30-04: En kommunes afgørelse om afslag på førtidspension blev anset for ugyldig, fordi ansøgeren ikke inden der blev truffet afgørelse, havde fået tilbud om i et møde at udtale sig over for den eller de personer, der skulle træffe afgørelse om pension.

R-11-01: Et nævn havde i forbindelse med behandlingen af 3 klagesager undladt at sende klagerne til genvurdering (remonstration) i kommunen. Ankestyrelsen fandt, at der var tale om tilsidesættelse af en garantiforskrift, men at tilsidesættelsen ikke konkret fandtes at medføre afgørelsernes ugyldighed.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet principiel afgørelse i din sag om, hvilken betydning det har, at du ikke er blevet indkaldt til mødet i rehabiliteringsteamet forud for kommunens afslag på førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag.

Resultatet er:

•Du er ikke berettiget til førtidspension på det foreliggende grundlag

•Kommunen har begået en fejl ved ikke at indkalde dig til mødet i rehabiliteringsteamet. Afgørelsen skal dog stadig gælde.

Vi er således kommet frem til samme resultat som X Kommune, men med en yderligere begrundelse.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at sagen burde hjemvises til kommunen, fordi en retssikkerhedsgaranti var overtrådt, idet du ikke havde haft mulighed for at deltage i rehabiliteringsteamets møde.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at det i dit konkrete tilfælde ikke har haft betydning for kommunens afgørelse om afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag, at du ikke var indkaldt og til stede på rehabiliteringsteamets møde.

Vi er enige med X kommune i, at det ikke er dokumenteret, at din arbejdsevne på tidspunktet for kommunens afgørelse var varigt nedsat i et sådant omfang, at det var udelukket, at du kunne blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Indtægtsgivende arbejde omfatter både arbejde på ordinære vilkår og et fleksjob.

Vi vurderer på baggrund af de konkrete oplysninger i sagen, at du ikke med din medvirken på rehabiliteringsteamets møde ville kunne ændre på den efterfølgende afgørelse om afslag på førtidspension.

Vi har særligt lagt vægt på, at din arbejdsevne ikke er undersøgt i form af arbejdsprøvning eller lignende. Det er derfor ikke belyst ved afprøvede erhvervsmæssige foranstaltninger, om du kan klare enten et arbejde på normale vilkår eller et fleksjob.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du har været tilknyttet arbejdsmarkedet på normale vilkår indtil din sygemelding.

Om dine helbredsmæssige forhold fremgår det, at du har været sygemeldt siden 8. februar 2012, først grundet rygproblemer og senere grundet psykisk pres og tilpasningsreaktion i forbindelse med afslutning af et længerevarende parforhold samt en sag om forældremyndighed over din datter.

Det fremgår af skadejournal af 11. juni 2012 fra Psykiatrisk Center N, at du ikke fremstod produktivt psykotisk eller suicidaltruet, samt at der ikke blev udleveret noget medicin eller aftalt et videre forløb i psykiatrisk regi.

Vi vurderer, at du ikke er lægeligt udredt, og at der ikke er dokumenteret væsentlige sygdomme, der kan antages at nedsætte dit funktionsniveau varigt i svær grad.

En henvendelse om førtidspension skal behandles i forhold til alle de muligheder, der findes for at yde hjælp efter den sociale lovgivning. Personer, der ønsker, at kommunen kun tager stilling til spørgsmålet om førtidspension, kan dog anmode om det.

Når der søges om førtidspension på det foreliggende grundlag, skal kommunen træffe afgørelse herom alene på grundlag af de allerede foreliggende oplysninger. Der skal ikke indhentes yderligere oplysninger.

Det fremgår af reglerne om møde i rehabiliteringsteamet, at du skulle have været indkaldt til rehabiliteringsteamets møde, der blev afholdt den 22. april 2013.

Når kommunen ikke har givet borgeren mulighed for at deltage i sin egen sag på rehabiliteringsteamets møde, vil det som hovedregel betyde, at den efterfølgende afgørelse er ugyldig.

Kun i de konkrete tilfælde, hvor det kan udelukkes, at det ville have haft betydning for kommunens afgørelse, at borgeren havde været med på mødet, kan kommunens afgørelse opretholdes til trods for, at kommunen har overtrådt en retssikkerhedsgaranti.

Bemærkninger til klagen

Du har i din klage oplyst, at du ønsker at deltage i høringen. Vi går ud fra, at du mener, at du ønsker at deltage under mødet i Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.

Vi bemærker, at der ikke er hjemmel til, at en sags parter kan deltage i det møde, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg træffer afgørelse i sagen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da X Kommune traf afgørelse i sagen

• X Kommunes afgørelse af 30. april 2013

Klagen til Ankestyrelsen af 28. maj 2013

X Kommunens genvurdering

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 27. november 2019, da den er erstattet af principmeddelelse 78-19.