Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 23-14 om arbejdsskade - ulykke - til og fra arbejde - anerkendelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En ulykke, der opstod under hjemtransport fra sidste arbejdssted til sikredes hjem, kunne ikke anses for at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Der var ikke tale om en ambulant medarbejder, uanset at sikrede havde aftalt med arbejdsgiver, at han var på arbejde, fra han forlod hjemmet, til han efter endt arbejde var hjemme igen.

Der var ikke mulighed for at indgå aftale om at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Det forhold, at arbejdsgiver og sikrede havde aftalt, at sikrede var på arbejde fra han forlod sit hjem, til han atter var hjemme, betød ikke, at sikrede under transport fra arbejde til hjem var dækket af arbejdsskadesikringsloven. Det er afgørende for at være dækket af arbejdsskadeforsikringen, at transporten er et led i arbejdet i arbejdsgiverens interesse.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 4, stk. 3 Bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde - § 3

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, om man kan indgå aftaler arbejdsgiver og arbejdstager imellem, der kan medføre, at man er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvor man almindeligvis efter praksis ikke er omfattet.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 4, stk. 1, fastslår, at alt arbejde for arbejdsgiveren er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Stk. 3, fastslår, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler om, hvornår loven skal gælde for skader opstået under befordring til og fra arbejde.

Det fremgår af § 3, litra 1-7, i bekendtgørelse om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde, hvornår befordring til og fra fast eller midlertidig arbejdsplads kan betragtes som sikret arbejde.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

U-18-06: Kørsel mellem skadelidtes bopæl og kursussted måtte sidestilles med kørsel til og fra et midlertidigt arbejdssted. En ulykke, der indtraf på vej til kursusstedet, var således som udgangspunkt ikke dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Kasserede

Følgende principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

U 7-89: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om, hvorvidt en skade, som X var udsat for den 28. februar 2012 kan anerkendes som en arbejdsskade.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af om skader under færden mellem arbejdssted og bopæl skyldes arbejdets forhold, når arbejdsgiveren betaler løn i transporttiden.

Resultatet er

• Din nakkeskade, som følge af biluheldet den 28. februar 2012, er ikke en arbejdsskade

Det betyder, at du ikke har ret til erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadeloven.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at din nakkeskade ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det er foregået.

Vi har ved afgørelsen lagt til grund, at du var ansat som butiksflyver i X forsikringsselskab den 28. februar 2012, hvor du var udsat for et trafikuheld, hvor du kom til skade med din nakke (forvridning). Du har oplyst, at kontrakten mellem dig og din arbejdsgiver, lyder på, at du er ansat som butiksflyver, hvor du i løbet af en arbejdsdag kan blive kaldt ud til forskellige forretninger. Det er derfor aftalt, at din arbejdsdag starter, fra du kører hjemmefra, til du igen er hjemme på din private adresse.

Ved en arbejdsskade forstås en ulykke, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Vores udgangspunkt er, at en ulykke, der sker under transport mellem arbejdssted og hjemmet, ikke er omfattet af loven. Det er sikredes risiko, at der opstår en skade på vej til eller fra en fast eller midlertidig arbejdsplads.

Vi fraviger udgangspunktet, hvis arbejdsgiveren for eksempel har tilrettelagt kørslen, eller at der er tale om kørsel i firmabil, der er særligt indrettet til at medbringe værktøj, redskaber eller lignende.

Der gælder særlige regler for personer, der som led i arbejdets udførelse færdes på gader og veje, det vil sige, at man er ambulant medarbejder. Her gælder dækningen for arbejdsskader fra det tidspunkt, hvor man forlader sin bolig og begynder på arbejdet.

En aftale om, at en arbejdsgiver betaler løn i transporttiden eller afholder alle udgifterne ved den ansattes transport, kan ikke i sig selv føre til, at en ulykke er forårsaget af arbejdets forhold.

Vi har lagt vægt på, at du var på vej hjem fra arbejde, og at du havde afsluttet din arbejdsdag og ikke var i tilkaldevagt eller lignende. Transporten, under hvilken ulykken indtrådte, mellem sidste arbejdssted og hjemmet, har ikke haft karakter af egentligt arbejde i din arbejdsgivers interesse.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det er uden betydning for sagens udfald, at transporttiden er indregnet i arbejdstiden, og at transporten efter aftale med din arbejdsgiver foregik i egen bil mod særligt vederlag.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, dine svar på Arbejdsskadestyrelsen spørgsmål samt oplysninger fra din arbejdsgiver vedrørende kørselstillæg.

Bemærkninger til klagen

Du og din arbejdsgiver har i klagen til Ankestyrelsen anført, at din arbejdsgiver har en væsentlig interesse i transporten. Du har af din arbejdsgiver fået oplyst, at du er omfattet af arbejdsskadesikringsloven, så du kan ikke forstå afvisningen.

Din advokat har i forbindelse med behandlingen i Ankestyrelsen indsendt neurologisk speciallægeerklæring af 9. september 2013 fra X speciallæge.

Vi bemærker, at oplysningerne i klagen er indgået i vores vurdering og at de ikke kan begrunde en anden afgørelse. Den skade, som du var udsat for i forbindelse med trafikuheldet, skete ikke i forbindelse med dit arbejde, eller det der kan sidestilles hermed. Uanset, at du og din arbejdsgiver havde aftalt, at du havde arbejdstid fra du kørte hjemmefra/ kom hjem, så skete skaden under hjemtransport fra dit arbejde, hvorunder du ikke var dækket af arbejdsskadesikringsloven.

Speciallægeerklæringen har ikke givet os anledning til at ændre vores vurdering, da det ikke i din sag er de medicinske fund, der er afgørende for, hvorvidt din skade kan anerkendes som en arbejdsskade eller ikke.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 10. august 2012. Ved denne afgørelse fik du afslag på anerkendelse af en skade som en arbejdsskade.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

• X advokatfirma har i brev af 24. september 2013 fremsendt neurologisk speciallægeerklæring