Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), foretages følgende ændringer:

1. § 33, stk. 1, affattes således:

»Afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes af statsforvaltningen.«

2. § 33, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. § 35 og § 36, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Klager over afgørelser, der er truffet af Udlændingestyrelsen efter § 33, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 474 af 12. maj 2011 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), afgøres af Justitsministeriet.

Justitsministeriet, den 28. marts 2014

Karen Hækkerup

/ Merete Milo