Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag A Protokollat om arbejdstid mv. for ledere ved frie grundskoler
Bilag B Protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler
Bilag 1 Ophævet
Bilag 2 Ophævet
Bilag 3 Ophævet
Bilag 4 Ophævet
Bilag 5 Ophævet
Bilag 6 Ophævet
Bilag 7 Ophævet
Den fulde tekst

Cirkulære om protokollater om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Generelle bemærkninger

1. Protokollatet af 30. juni 2008 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og protokollatet af 30. juni 2008 mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation om arbejdstid for ledere ved frie grundskoler er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område fornyet til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.

Finansministeriet har til brug for ansættelsesmyndighederne udarbejdet vedlagte bilag A og B, hvor ændringer er indarbejdet i det hidtil gældende protokollats tekst eller omtalt i cirkulærebemærkningerne.

I bilag A og B er en række datoer og underskrifter sat i kantede parenteser. Hermed tilkendegives alene, at der alene er tale om datoer og underskifter fra det hidtil gældende cirkulære.

Alle tillæg er anført i grundbeløb pr. 31. marts 2012, medmindre andet er anført.

Bilag B har først virkning fra den 1. august 2014. For tiden indtil den 1. august 2014 henvises til Finansministeriets cirkulære nr. 9379 af 9. august 2011 om protokollater om arbejdstid for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler (Perst. nr. 034-11).

2. Bilag A og B er protokollater til organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Bemærkninger til protokollat om arbejdstid for ledere

1. Skolens bestyrelse kan disponere over ledernes samlede arbejdstid i overensstemmelse med stillingernes indhold og karakter. I arbejdstiden kan som hidtil indgå undervisningsopgaver.

2. Der er ikke ved aftalen truffet beslutning om anvendelse af arbejdstiden.

3. Det er forudsat, at ledere er kvalificerede til at undervise.

4. Det har været parternes forudsætning, at der ikke pålægges lederne at undervise i videre omfang end hidtil.

5. Det gælder for afdelingsledere, der er ansat særligt med henblik på varetagelse af arbejde med kostelever, at merarbejde afspadseres iht. dette protokollats § 2, stk. 2. Det er forudsat, at der sker planlægning og opgørelse af de pågældende afdelingslederes arbejdstid.

6. Ved viceskoleinspektørers og afdelingslederens overgang fra arbejdstidsreglerne for lærere til arbejdstidsreglerne for ledere m.fl. vederlægges eventuelt opgjort overarbejde efter reglerne om overarbejdsbetaling i aftalen om arbejdstid for lærere.

Bemærkninger til protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere

Generelle bemærkninger

1. Protokollatet omfatter både lærere og børnehaveklasseledere ansat ved frie grundskoler og ved de private gymnasiers grundskoleafdelinger (i det følgende omtalt samlet som frie grundskoler). Medmindre andet specifikt er angivet, er der fælles regler for lærere og børnehaveklasseledere. I protokollatet anvendes betegnelsen ”ansat”, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

2. Arbejdet tilrettelægges på skolen inden for de rammer, som er anført i protokollatet.

3. Det er forudsat, at skolens ledelse efter de af skolens bestyrelse afstukne rammer i dialog med de ansatte foretager planlægningen. Det er endvidere forudsat, at der tages hensyn til skolens opgaver, type, fysiske rammer og arbejdsform samt lærernes muligheder for at tilrettelægge undervisningen mv. pædagogisk forsvarligt.

4. Der skal gives de ansattes tillidsrepræsentant mulighed for at gøre sig bekendt med forslag til arbejdsfordeling og arbejdstidsplaner samt ændringer heri.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2013. Samtidig ophæves cirkulære af 9. august 2011 om arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler (034-11).

Moderniseringsstyrelsen, den 24. marts 2014

Carsten Carlsen


Bilag A

Protokollat om arbejdstid mv. for ledere ved frie grundskoler

§ 1. Område

Protokollatet omfatter ledere, der er omfattet af organisationsaftalens §§ 8-13 om aflønning af ledere.

§ 2. Arbejdstid mv.

Lederne følger arbejdstidsbestemmelserne i §§ 23-26 i aftale af 12. april 2000 om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd om statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid, herunder reglerne om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid (Perst. nr. 026-00).

Stk. 2. For afdelingsledere, der er ansat særligt med henblik på varetagelse af arbejde med kostelever, afspadseres merarbejde ud over den for fuldtidsansatte lærere gældende årlige arbejdstidsnorm i forholdet 1:1, såfremt den pågældende ikke honoreres for merarbejde efter de for statens tjenestemænds gældende regler.

Stk. 3. Ledere, der er omfattet af nærværende aftale, skal være kvalificerede til at undervise inden for undervisningsområdet og har ret til at undervise.

§ 3. Ikrafttræden mv.

Protokollatet har virkning fra [1. april 2008] og kan opsiges samtidig med organisationsaftalen efter reglerne i samme. Opsiges organisationsaftalen, betragtes nærværende protokollat samtidig som opsagt.

Stk. 2. Samtidig ophæves protokollat af 28. juni 2006 om arbejdstid mv. for ledere ved frie grundskoler.

Cirkulærebemærkninger til § 3:

Fornyelsen af protokollatet har virkning fra 27. april 2013, jf. lovens § 6, stk. 2, 2. pkt.

Protokollatet kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 2.

   
[København, den 30. juni 2008]
 
   
[Lærernes Centralorganisation]
[Finansministeriet]


Bilag B

Protokollat om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

§ 1. Område

Protokollatet omfatter lærere ved de frie grundskoler og de private gymnasiers grundskoleafdelinger.

Stk. 2. Protokollatet finder endvidere anvendelse for børnehaveklasseledere med de nødvendige tilpasninger som følge af forskelle i arbejdsopgaver.

Stk. 3. En børnehaveklasseleder er forpligtet til at varetage følgende undervisningsopgaver:

1) Undervisning i børnehaveklasser

2) Undervisning i forbindelse med skolestartprojekter.

Cirkulærebemærkninger til § 1:

For børnehaveklasseledere og lærere er der en generel adgang til at læse timer både i børnehaveklassen og i 1.-10. klasse, idet der ikke ved disse skoler er knyttet uddannelseskrav til stillinger som henholdsvis børnehaveklasseleder og lærer.

Deraf følger, at undervisere m.fl. ved frie grundskoler ikke ansættes og aflønnes efter deres uddannelse, men efter deres funktion.

Som børnehaveklasseleder betegnes den, der underviser i en børnehaveklasse.

Som lærer betegnes den, der underviser på 1.-10. klassetrin.

Den, der underviser i en børnehaveklasse, og som også underviser på 1.-10. klassetrin, er ansat og aflønnes som børnehaveklasseleder for undervisningen i børnehaveklassen og er ansat og aflønnes som lærer for undervisningen på 1.-10. klassetrin.

Hvis en børnehaveklasseleder også har ansættelse som lærer ved samme skole, er hovedbeskæftigelsen afgørende for, hvorvidt undervisningstillægget skal ydes efter skalaen for lærere eller børnehaveklasseledere, idet det totale undervisningstimetal afregnes efter enten skalaen for børnehaveklasseledere eller lærere.

Den pågældende skal have en indplacering både som børnehaveklasseleder og som lærer, jf. dog nedenfor.

Denne grundregel om aflønning efter funktion vil fortsat være hovedreglen. Der er dog aftalt følgende undtagelser herfra:

1) I organisationsaftalens § 20 er der adgang til at aftale, at en lærer midlertidigt (maksimalt 25 pct. af arbejdstiden over 4 år) kan fungere som børnehaveklasseleder med bevarelse af aflønning som lærer. Dette gælder også, hvor bestemmelsen anvendes ved aftale om, at en lærer arbejder 100 pct. i børnehaveklassen ét enkelt år.

2) Det anses ikke for at være i strid med § 1 at lade en børnehaveklasseleder medvirke i de første dage efter sommerferien i undervisningen i 1. klasse af de elever, vedkommende havde i børnehaveklassen det foregående år, hvis den nye børnehaveklasse har en lidt senere skolestart (uanset om der er etableret et skolestartprojekt).

3) Skolestartprojekter

Det er ved aftalens indgåelse lagt til grund, at børnehaveklasselederens arbejdsopgaver omfatter undervisning i børnehaveklasser og i 1. og 2. klasse som et led i skolestartprojekter samt andre pædagogisk/administrative opgaver i forbindelse hermed.

Med skolestartprojekt menes samordnet indskoling eller andre lokalt besluttede skolestartprojekter for børnehaveklasser, 1. og 2. klasse.

En børnehaveklasseleder, der medvirker i et skolestartprojekt, fungerer og aflønnes som børnehaveklasseleder for alle sine timer i skolestartprojektet.

Tilsvarende aflønnes en lærer, der medvirker i et skolestartprojekt, som lærer, også for så vidt angår undervisningstimerne i børnehaveklassen i skolestartprojektet.

Tilsyn

Børnehaveklasseledere er som hidtil forpligtet til at føre tilsyn med børnehaveklasseeleverne i frikvartererne uden for undervisningstiden. I planlægningen af det samlede arbejde bør indgå overvejelser specielt om børnehaveklasselederens situation, herunder om muligheder for uformelle kontakter mv. i dagens løb med det øvrige lærerpersonale.

§ 2. Arbejdstid

De ansatte følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fristen for afspadsering er den følgende normperiode.

Stk. 3. På skoler uden kostafdeling tilrettelægges arbejdet normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagtimerne.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 3:

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet.

Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i normperioden.

Cirkulærebemærkninger til § 2, stk. 4:

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt andet afstemmes forventninger til, om lærernes samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke opgaver den pågældende skal løse.

Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.

Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem.

Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer.

§ 3. Særlig regel for ansatte, der er fyldt 60 år.

Ansatte, der er fyldt 60 år, og som anmoder herom, tillægges 175 timer årligt, som den ansatte selv disponerer over. Det kan aftales, at disse timer eller dele heraf kan indsættes i timebanken, dog uden tillæg af 50 pct. efter § 9, stk. 3.

Stk. 2. Timerne medregnes fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. Ansatte, der får tillagt timer efter stk. 1, kan ikke få overtidsbetaling. Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterfølgende normperiode i forholdet 1:1.

Stk. 3. Overarbejde, der er præsteret forud for den normperiode, hvori den ansatte første gang får tillagt timer efter stk. 1, vederlægges dog efter de almindelige regler.

Stk. 4. Stk. 1-3 finder alene anvendelse for ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år.

Cirkulærebemærkning til § 3:

Til ansatte ydes med virkning fra den 1. august 2014 et særligt tillæg på 2.800 kr. i årligt grundbeløb (niveau 31. marts 2012), jf. lovens bilag 3, pkt. D, nr. 1. Tillægget er pensionsgivende.

§ 3a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år

Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har – når de fylder 60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse.

Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år.

Cirkulærebemærkninger til § 3a:

Ansatte med nedsat arbejdstid efter denne ordning optjener fortsat fuld pensionsret, jf. pkt. 3.1.2.3. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Der indbetales i overensstemmelse hermed et ekstra pensionsbidrag svarende til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensionsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad.

§ 4. (Ophævet)

§ 5. (Ophævet)

§ 6. (Ophævet)

§ 7. (Ophævet)

§ 8. (Ophævet)

§ 9. Overarbejde

Stk. 1. (Ophævet).

Stk. 2. (Ophævet).

Stk. 3. Det kan aftales mellem den ansatte og skolens ledelse, at konstaterede overtimer overføres til en timebank med tillæg af 50 pct. med henblik på afspadsering i en senere normperiode.

Stk. 4. Ved en normperiodes begyndelse kan timebanken højst indeholde 200 timer. Det skal mellem den ansatte og skolens ledelse aftales, hvornår timebanken senest skal afspadseres. I forbindelse med en ansats fratræden skal timebanken opgøres, og evt. overskydende timebanktimer skal udbetales, dog uden tillæg af 50 pct.

§ 10. (Ophævet)

§ 11. (Ophævet)

§ 12. Kostskoletilsyn

Ved dagtjeneste mellem kl. 7.00 og kl. 23.00 medregnes den tid, hvor læreren har kostskoletilsyn fuldt ud som arbejdstimer.

Stk. 2. Ved nattjeneste mellem kl. 23.00 og kl. 7.00 medregnes den tid, hvor læreren har kostskoletilsyn, med 1/3 af arbejdstimetallet, når læreren kan opholde sig i sit eget hjem og med 3/4, når læreren har pligt til at tage natophold i vagtværelse på skolen.

Stk. 3. Arbejdet med kostskoletilsyn kan for den enkelte lærer højst udgøre halvdelen af det årlige arbejdstimetal for en fuldtidsansat.

Stk. 4. Ved tilkald til arbejde af over ½ times varighed i rådighedsperioden indregnes den fulde varighed af afbrydelsen som arbejdstid.

Cirkulærebemærkninger til § 12:

Lærere ansat ved grundskoler med kostafdeling har pligt til at deltage i tilsynet med kostelever.

Med lærerens accept kan der tillægges kostskoletilsyn i mere end halvdelen af det årlige arbejdstimetal for en fuldtidsbeskæftiget.

§ 13. (Ophævet)

§ 14. Særlige bestemmelser for ansatte med nedsat arbejdstid og plustid

Stk. 1. (Ophævet).

Stk. 2. (Ophævet).

Stk. 3. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter foretages en ændring af den ansattes beskæftigelsesgrad (evt. tidsbegrænset).

§ 15. (Ophævet)

§ 16. Lokalaftaler mv.

Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af arbejdstiden ophæves.

§ 17. Ikrafttræden mv.

Dette protokollat har virkning fra [1. april 2008] og kan opsiges samtidig med organisationsaftalen efter reglerne i samme. Såfremt organisationsaftalen opsiges, betragtes nærværende protokollat samtidig som opsagt.

Stk. 2. Samtidig ophæves protokollat af 28. juni 2006 om arbejdstid mv. for lærere og børnehaveklasseledere samt for ledere ved frie grundskoler.

Cirkulærebemærkninger til § 17:

Fornyelsen af protokollatet har virkning fra 27. april 2013, jf. lovens § 6, stk. 2, 2. pkt.

De ændringer i protokollatet, der fremgår af lovens bilag 3, pkt. D og F, har ifølge loven virkning fra den 1. august 2014.

Protokollatet kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 2.

   
[København, den 30. juni 2008]
 
   
[Lærernes Centralorganisation]
[Finansministeriet]


Bilag 1

Ophævet


Bilag 2

Ophævet


Bilag 3

Ophævet


Bilag 4

Ophævet


Bilag 5

Ophævet


Bilag 6

Ophævet


Bilag 7

Ophævet

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 012-14