Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Lovens område
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Kapitel 4 Det Frie Forskningsråd
Kapitel 5 (Ophævet)
Kapitel 6 (Ophævet)
Kapitel 6 a Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde
Kapitel 7 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Kapitel 8 Forskellige bestemmelser
Kapitel 9 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forskningsrådgivning m.v.

Herved bekendtgøres lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 623 af 12. juni 2013 og § 1 i lov nr. 310 af 29. marts 2014.

Kapitel 1

Lovens område

§ 1. Til styrkelse af forskningskvaliteten, koordinering og internationalisering af dansk forskning og formidling og anvendelse af forskningsresultater nedsætter uddannelses- og forskningsministeren Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Det Frie Forskningsråd.

Stk. 2. Til efterprøvelse af den videnskabelige redelighed i dansk forskning nedsætter uddannelses- og forskningsministeren Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf. § 31.

Stk. 3. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til hovedformål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet ved at give uddannelses- og forskningsministeren, Folketinget og øvrige ministre en uafhængig og sagkyndig rådgivning inden for forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau. Rådet har alene en rådgivningsfunktion, jf. § 3.

Stk. 4. Det Frie Forskningsråd har både en bevillingsfunktion og en rådgivningsfunktion. Rådet har til hovedformål at støtte konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og give rådgivning om forskning i tilknytning hertil, jf. §§ 7 og 8.

Stk. 5. Det Frie Forskningsråd skal sikre, at alle statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til bestemte institutioner eller bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, uddeles i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Anerkendte forskere: Personer, der i en årrække på videnskabeligt plan aktivt har beskæftiget sig med forskning, og som er på mindst lektor- eller seniorforskerniveau.

2) Forskningskyndige: Personer på ph.d.-niveau, som enten i en årrække på nationalt eller internationalt plan har opnået indsigt i eller erfaring med varetagelse af forskningsopgaver eller på ledelsesplan i en institution, organisation eller virksomhed har beskæftiget sig indgående med forskningsadministration, forskningsledelse, forskningsformidling eller forskningspolitik.

3) Videnskabelig uredelighed: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater.

4) Rådgivning om forskning: Rådgivning, som kan vedrøre alle aspekter af forskning, herunder politiske og faglige aspekter.

Kapitel 3

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

§ 3. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet. Rådet har ansvar for at give uddannelses- og forskningsministeren uafhængig og sagkyndig rådgivning om forskning, teknologiudvikling og innovation på overordnet niveau, herunder om kommende behov, og skal sikre, at rådgivningen inddrager relevante nationale og internationale erfaringer og tendenser.

Stk. 2. Folketinget og enhver minister kan indhente rådgivning fra rådet. Rådets rådgivning sker efter anmodning eller på rådets eget initiativ.

Stk. 3. Rådgivningen skal være baseret på dokumentation, undersøgelser, analyser og evalueringer inden for forskning, teknologiudvikling og innovation. Det Frie Forskningsråd er som led heri forpligtet til at give rådgivning til rådet inden for sit område.

Stk. 4. Relevante institutioner og organisationer kan efter anmodning give rådgivning til rådet.

Stk. 5. Rådet har til opgave at styrke formidlingen af dansk politik inden for forskning, teknologiudvikling og innovation.

Stk. 6. Rådet fremlægger en årlig rapport, der indeholder rådets vurdering af og anbefalinger til den generelle udvikling i dansk forskning, teknologiudvikling og innovation, herunder kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans. Rådet gennemfører en høring over den årlige rapport.

§ 4. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer.

Stk. 2. Et flertal af rådets medlemmer, herunder formanden, skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige.

Stk. 3. Rådet skal sammensættes sådan, at det samlet repræsenterer erfaring med

1) forskning, teknologiudvikling og innovation i både offentligt og privat regi, herunder offentlig-privat forsknings- og innovationssamarbejde,

2) anvendelse og kommercialisering af forskningsresultater,

3) teknologiudvikling og innovation i det private erhvervsliv, herunder i små og mellemstore virksomheder, og

3) forskning, teknologiudvikling og innovation i internationalt regi.

Stk. 4. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og de otte medlemmer i deres personlige egenskab. Formanden og de øvrige medlemmer udpeges for en periode af 3 år. Genudpegning kan ske én gang. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 3 år.

Stk. 5. Rådet udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 5. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds virke.

§ 6. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds udtalelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 4

Det Frie Forskningsråd

Formål og ansvar

§ 7. Det Frie Forskningsråd har til formål at støtte dansk forskning baseret på forskernes egne initiativer. Rådet har ansvar for at udvikle det forskningsfaglige niveau i Danmark og skal sikre mulighederne for nybrud i forskningen i koordination med det øvrige forskningssystem.

Stk. 2. Rådet skal sikre støtte til både enkelte videnskabelige forskningsområder, til tværvidenskabelig forskning og til dansk forsknings internationale aktiviteter.

Stk. 3. Rådet skal sikre, at bevillinger tildeles efter ansøgning på baggrund af offentliggjorte kriterier, og at der tildeles bevillinger til internationalt samarbejde, jf. § 30 a. Rådet kan give bevillinger både til enkelte konkrete forskningsaktiviteter og til særlige initiativer, jf. § 11, stk. 4.

Stk. 4. Rådet kan i særlige tilfælde støtte politisk prioriterede virkemidler, hvor der er givet bevillingsmæssig hjemmel hertil.

Stk. 5. Rådet skal bidrage til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater.

§ 8. Det Frie Forskningsråd giver uddannelses- og forskningsministeren rådgivning om forskning inden for alle videnskabelige forskningsområder. Folketinget og enhver minister kan indhente tilsvarende rådgivning om forskning fra rådet. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Stk. 2. Rådet kan efter anmodning bistå offentlige institutioner med rådgivning om forskning. Rådet bistår efter anmodning Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet med rådgivning om forskning.

Stk. 3. Rådet kan efter anmodning give rådgivning om forskning til private institutioner.

Stk. 4. Rådet kan yde rådgivningen nævnt i stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 ved at anvise navne på anerkendte forskere uden for rådet, hvis den ønskede bistand angår vurdering af ansøgninger, der er indgivet til andre bevilgende institutioner.

Stk. 5. Rådet afgiver hvert år til uddannelses- og forskningsministeren en rapport om sit virke for det foregående år og en plan for de kommende år.

Bestyrelse og faglige forskningsråd

§ 9. Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse og et antal faglige forskningsråd.

§ 9 a. Bestyrelsen skal sikre en virkeliggørelse af rådets formål, jf. § 7.

Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at bevillinger til forskningsformål tildeles efter retningslinjer, der er bindende for alle faglige forskningsråd, herunder at den faglige bedømmelse af ansøgninger varetages under relevant inddragelse af eksterne bedømmere.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvar for, at rådets virksomhed udøves i koordination med Danmarks Innovationsfond, Danmarks Grundforskningsfond og det øvrige forskningssystem, særlig for så vidt angår aktiviteter, som retter sig mod det internationale samarbejde.

Stk. 4. Bestyrelsen er øverste ansvarlig for den rådgivning, som gives efter § 8.

§ 10. Bestyrelsen består af en formand og otte medlemmer, som alle skal være anerkendte forskere. Bestyrelsen udpeger ved sin konstituering en næstformand.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger formanden og medlemmerne i deres personlige egenskab. Udpegningen sker efter åbent opslag.

Stk. 3. Bestyrelsen udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

§ 11. Bestyrelsen nedsætter og navngiver efter egen vurdering op til seks faglige forskningsråd. Som ét af de faglige forskningsråd kan bestyrelsen nedsætte et tværfagligt forskningsråd, som kan bestå af medlemmer udpeget af uddannelses- og forskningsministeren efter § 14, stk. 2, til varetagelse af tværfaglige opgaver.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger grænserne mellem rådene og skal i den forbindelse sikre, at rådene tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, og at opdelingen mellem rådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling.

Stk. 3. Bestyrelsen har ikke selv bevillingskompetence, men fordeler de frie forskningsbevillinger mellem de faglige forskningsråd.

Stk. 4. Bestyrelsen kan på baggrund af en vurdering af rådenes aktiviteter fordele op til en femtedel af bevillingerne til særlige initiativer, herunder tværfaglige og tværrådslige initiativer.

Stk. 5. Midler til de særlige initiativer, jf. stk. 4, fordeles af de faglige forskningsråd. Bestyrelsen kan beslutte, at et eller flere råd fordeler midlerne.

§ 12. (Ophævet)

§ 13. De faglige forskningsråd har ansvar for inden for deres område at tildele bevillinger efter § 7.

Stk. 2. En bevilling tildeles personligt til hovedansøgeren. Hovedansøgeren er ansvarlig for bevillingen.

Stk. 3. De faglige forskningsråd skal følge de retningslinjer, som udarbejdes af bestyrelsen efter § 9 a, stk. 2.

Stk. 4. De faglige forskningsråd bistår efter anmodning bestyrelsen med rådgivning om forskning efter § 8.

§ 14. Samtlige medlemmer af de faglige forskningsråd skal være anerkendte forskere.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren udpeger op til 75 medlemmer til de faglige forskningsråd. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og således, at der i det enkelte råd opnås bred faglig dækning inden for rådets virke og bred erfaring både inden for dansk og international forskning.

Stk. 3. Medlemmerne af de faglige forskningsråd udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem afgår i utide, kan et nyt medlem udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 4. Det enkelte råd konstituerer sig selv og vælger af sin midte en formand.

Stk. 5. Hvert råd udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd.

§ 15. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for:

1) Det Frie Forskningsråds generelle tilskudsforudsætninger i forbindelse med bevillingsfunktionen.

2) Rådets regnskabsaflæggelse.

3) Rådets indkaldelse af ansøgninger og kravene hertil.

4) Rådets sagsbehandling i forbindelse med bevillingsfunktionen. Ministeren kan herunder bestemme, at der i et nærmere bestemt omfang skal inddrages eksterne eksperter ved bedømmelsen af ansøgninger.

5) Rådets tildeling af stipendier til forskere og personer under forskeruddannelse.

6) Rådets adgang til delegation inden for rådet eller til sekretariatet af bevillings- og rådgivningskompetence.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte formkrav, herunder om elektronisk kommunikation, og tidsfrister i forbindelse med forholdene i stk. 1, nr. 3-5, herunder bestemme, at manglende overholdelse af formkrav og tidsfrister medfører, at ansøgningen kan afvises.

§ 16. Bestyrelsens og de faglige forskningsråds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om, at klager over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelser truffet af de faglige forskningsråd eller af den instans, som rådet har delegeret bevillingskompetencen til, kan indbringes for ministeren.

Kapitel 5

(Ophævet)

Kapitel 6

(Ophævet)

Kapitel 6 a

Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde

§ 30 a. Det Frie Forskningsråd kan som led i arbejdet med internationalisering af dansk forskning, jf. § 1, stk. 1, deltage i internationalt forskningssamarbejde inden for rådets bevillingsfunktion, hvis samarbejdet af bestyrelsen vurderes at være til gavn for dansk forskning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan som led i arbejdet efter stk. 1 beslutte at fordele op til 20 pct. af den enkelte bevilling på de årlige finanslove til internationale fora, såfremt det ikke er i strid med bevillingsforudsætningerne, jf. dog stk. 3 og 4. Det Frie Forskningsråd kan deltage i internationale forskningssamarbejder, der er snævrere afgrænset end efter § 7, stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen kan kun fordele midler til internationale fora, hvis bestyrelsen har sikret sig, at bevillingerne vil blive fordelt i åben konkurrence og efter en forskningsfaglig kvalitetsvurdering, jf. § 1, stk. 5.

Stk. 4. Fordelingen af midler til internationale fora forudsætter godkendelse af uddannelses- og forskningsministeren, for så vidt angår de retlige rammer for det internationale forums fordeling af midlerne, dets generelle bevillingsforudsætninger og dets regnskabsaflæggelse.

Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre en løbende koordination af arbejdet i de internationale fora med Danmarks Innovationsfond.

Kapitel 7

Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

§ 31. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed har til opgave at behandle sager vedrørende videnskabelig uredelighed, der rejses ved anmeldelse, og som har betydning for:

1) forskning udført i Danmark,

2) forskning udført af personer med ansættelse i Danmark eller

3) forskning udført med dansk offentlig støtte.

Stk. 2. For så vidt angår videnskabelige produkter udarbejdet i privat regi, kan sagen kun behandles, hvis den private virksomhed el.lign. har ønsket at være omfattet af udvalgenes kompetence eller ønsker at medvirke til sagens oplysning.

Stk. 3. Udvalgene kan behandle sager af egen drift, hvis sagerne er af samfundsmæssig interesse eller af betydning for menneskers eller dyrs sundhed, og hvor der foreligger en begrundet formodning om videnskabelig uredelighed.

Stk. 4. Hvis udvalgene konstaterer, at der i en sag foreligger videnskabelig uredelighed, kan udvalgene:

1) Orientere den indklagedes arbejdsgiver, hvis vedkommende er ansat som forsker.

2) Henstille, at det pågældende videnskabelige arbejde skal trækkes tilbage.

3) Orientere vedkommende offentlige myndighed, som fører tilsyn med området.

4) Foretage politianmeldelse, hvis der er tale om en strafbar lovovertrædelse.

5) Efter særlig anmodning fra en ansættelsesmyndighed udtale sig om graden af videnskabelig uredelighed.

Stk. 5. Formanden træffer afgørelse i retlige spørgsmål, jf. § 32, stk. 2.

Stk. 6. Udvalgene offentliggør en årlig beretning om deres virksomhed.

§ 32. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed består af et eller flere udvalg dækkende alle videnskabelige forskningsområder.

Stk. 2. Formanden for udvalgene skal være landsdommer.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren fastsætter antallet af medlemmer. For hvert medlem skal der endvidere være en suppleant. Medlemmer og suppleanter skal alle være anerkendte forskere, der tilsammen dækker alle videnskabelige forskningsområder, jf. § 36, stk. 2.

Stk. 4. Formanden udpeges af uddannelses- og forskningsministeren efter indstilling fra domstolene. Medlemmerne og suppleanterne udpeges af ministeren i deres personlige egenskab efter høring af Det Frie Forskningsråd. Formanden, de øvrige medlemmer og suppleanterne udpeges for en periode på 4 år. Genudpegning kan ske for 2 år. Hvis et medlem eller en suppleant udtræder i utide, kan et nyt medlem eller en ny suppleant udpeges for mindre end 4 år.

Stk. 5. Udvalgene udarbejder en forretningsorden, som skal godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

§ 33. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds virke.

§ 34. Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredeligheds afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 35. Sekretariatsbetjeningen af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, Det Frie Forskningsråd og Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed varetages af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeriet skal sikre, at Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd sekretariatsbetjenes af en særlig enhed i ministeriet.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren fører tilsyn med bevillingsanvendelsen og legaliteten i forbindelse med Det Frie Forskningsråds arbejde.

§ 36. Medlemmer af et af de af loven omfattede organer eller af bestyrelserne for Danmarks Innovationsfond og Danmarks Grundforskningsfond kan ikke sidde i andre af de af loven omfattede organer.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er dog ikke til hinder for, at et medlem af et fagligt forskningsråd under Det Frie Forskningsråd kan være medlem af et tværfagligt forskningsråd under Det Frie Forskningsråd og medlem eller suppleant af Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, jf. § 32, stk. 3.

§ 37. Det Frie Forskningsråd kan modtage tilskud fra anden side end staten. Ikkestatslige midler skal holdes adskilt fra statslige midler.

§ 38. Det Frie Forskningsråd kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis tilskudsforudsætningerne ikke overholdes.

§ 39. Det Frie Forskningsråd skal offentliggøre vejledende retningslinjer for sin bevillingspraksis.

§ 40. Uddannelses- og forskningsministeren kan undtagelsesvis forlænge udpegningsperioden for formænd, medlemmer og suppleanter af de af loven omfattede organer, for en begrænset periode ud over de perioder, som er anført i § 4, stk. 4, § 10, stk. 3, og § 32, stk. 4.

§ 40 a. Uddannelses- og forskningsministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt uddannelses- og forskningsministeren.

Stk. 2. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder om, at afgørelserne ikke skal kunne påklages.

Stk. 3. Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 41. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. Samtidig ophæves lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 676 af 19. august 1997.


Lov nr. 418 af 8. maj 2006 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. (Deltagelse i internationalt forskningssamarbejde, præcisering af Det Frie Forskningsråds og Det Strategiske Forskningsråds arbejdsområder og forskellige tekniske justeringer) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:1)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2006.


Lov nr. 295 af 27. marts 2007 om ændring af universitetsloven og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af oprettelse af Akkrediteringsinstitutionen) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:2)

§ 3

Loven træder i kraft den 1. april 2007.


Lov nr. 552 af 17. juni 2008 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og ligningsloven og om ophævelse af lov om godkendelse af visse forskningsaktiviteter (Forskeruddannelse, forskningssamarbejde med Færøerne og Grønland, Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:3)

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2008.

Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 3, 33 og 34, fastsættes af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.4)

Stk. 3-4. (Udelades)


Lov nr. 729 af 25. juni 2010 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og lov om Danmarks Grundforskningsfond (Styrkelse af Danmarks Forskningspolitiske Råd, nedlæggelse af Koordinationsudvalget, præcisering af formål, ansvar og opgavefordeling for forskningsråd m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:5)

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Formanden for og medlemmerne af Danmarks Forskningspolitiske Råd og medlemmerne af de faglige forskningsråd kan genudpeges for den periode regnet i hele kalenderår, hvor de har siddet i det pågældende råd i mindre end 6 år, og hvor de opfylder kravene til medlemskab, jf. § 4, stk. 2, 1. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, og § 14, stk. 2, i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 25.

Stk. 3. Retningslinjer, der er udarbejdet af Koordinationsudvalget i medfør af den hidtil gældende § 25, stk. 3, i lov om forskningsrådgivning m.v., gælder, indtil nye retningslinjer er udarbejdet af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd i medfør af § 9 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 19, og af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd i medfør af § 19 a, stk. 2, 2. pkt., i lov om forskningsrådgivning m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 39.


Lov nr. 623 af 12. juni 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v. (Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:6)

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.


Lov nr. 310 af 29. marts 2014 om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:7)

§ 12

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2014.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Danmarks Innovationsfond indtræder ved lovens ikrafttræden i de rettigheder og forpligtelser, som hidtil har tilkommet Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden.

Stk. 4. (Udelades)

Stk. 5. Bemyndigelser udstedt til Det Strategiske Forskningsråds programkomitéer eller til sekretariatet for Det Strategiske Forskningsråd i medfør af lov om forskningsrådgivning m.v. samt bemyndigelser udstedt til Højteknologifondens sekretariat i medfør af lov om Højteknologifonden forbliver i kraft, indtil de ændres i medfør af lov om Danmarks Innovationsfond.

Stk. 6. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd fortsætter som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd indtil udløbet af deres nuværende periode med mulighed for genudpegning, hvis genudpegning kunne ske efter de hidtidige regler. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd, hvis første periode er udløbet ved lovens ikrafttrædelse, kan udpeges som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd for en periode på 3 år uden mulighed for genudpegning. Medlemmer af Danmarks Forskningspolitiske Råd, herunder formanden, hvis anden periode er udløbet ved lovens ikrafttrædelse, kan ikke udpeges som medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 10. april 2014

Sofie Carsten Nielsen

/ Charlotte Elverdam

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 7, stk. 1, § 10, stk. 2, § 11, stk. 4, § 14, stk. 1, § 16, § 17, stk. 1 og 4, § 21, stk. 4 og 5, § 22, stk. 1, 1. pkt., § 24, § 28, stk. 1-4, § 30 a og § 36, stk. 2, 1. pkt.

2) Lovændringen vedrører § 8, stk. 2, 2. pkt.

3) Lovændringen vedrører § 1, stk. 6 og 7, § 3, stk. 6, 2. pkt., § 8, stk. 4, § 10, stk. 1, 2. pkt., § 11, stk. 4, 2. pkt., § 12, stk. 2, 2. pkt., § 14, stk. 3, § 15, stk. 1, nr. 6, § 15, stk. 2, § 16, § 17, stk. 4, § 18, stk. 2, 1. pkt., § 18, stk. 5, § 21, stk. 3-7, § 22, stk. 1, 2. pkt., § 22, stk. 2, 2. pkt., § 23, stk. 1, nr. 6, § 23, stk. 2, § 24, § 25, stk. 1, § 25, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 25, stk. 4, overskriften til § 27, § 27, § 28, stk. 3, § 29, § 32, stk. 4, 1. pkt., § 36, stk. 2, 1. og 3. pkt., § 40 og § 40 a.

4) Vedrører § 2, nr. 3, og § 31, stk. 1-3, der trådte i kraft den 1. december 2008, jf. bekendtgørelse nr. 1130 af 24. november 2008.

5) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, § 1, stk. 3, 1. pkt., § 1, stk. 4, 1. pkt. og stk. 5, 1. pkt., § 1, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 1, stk. 6, § 2, § 3, stk. 1 og 2, § 3, stk. 3, 1. og 2. pkt., § 3, stk. 6, 1. pkt., § 4, stk. 2, 1. pkt., overskriften før § 7, § 7, overskriften før § 8, § 8, stk. 1-3, § 8, stk. 5, overskriften før § 9, § 9 a, § 11, stk. 1, § 11, stk. 3-5, § 12, § 13, § 14, stk. 2, § 14, stk. 3-5, § 15, stk. 1, nr. 1 og nr. 4, 1. pkt., overskriften før § 17, § 17, stk. 1-3, § 17, stk. 6, overskriften før § 18, § 18, stk. 1, 3 og 4, § 18, stk. 5, overskriften før § 19, § 19 a, § 21, stk. 4 -6, § 21 a og b, § 22, § 23, stk. 1, nr. 1 og nr. 4, 1. pkt., § 23, stk. 1, nr. 5, kapitel 6, § 30 a, stk. 1, § 30 a, stk. 3, § 35, § 36, stk. 2 og § 40.

6) Lovændringen vedrører § 8, stk. 2, 2. pkt.

7) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1, § 1, stk. 3, 1. pkt., § 1, stk. 5 og stk. 6, § 3, stk. 1 og 3-5, § 3, stk. 6, 1. pkt., § 4, stk. 2-4, § 9 a, stk. 2, 2. pkt., § 9 a, stk. 3, Kapitel 5, § 30 a, stk. 1-3 og 5, § 35, stk. 1, 1. pkt., § 35, stk. 2, § 36, § 37, 1. pkt., §§ 38-40 og § 41, stk. 2-8.