Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (2. april 2014)

Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lodsloven, lov om sikkerhed til søs og forskellige andre love (Konkurrenceudsættelse på lodsområdet, skærpet strafniveau ved forvoldelse af søulykke eller sejlads i strid med godt sømandskab m.v. og undersøgelse af dykkerulykker)

(Lovforslag nr. L 176)

Formålet med lovforslaget er at modernisere det danske lodssystem, så der åbnes for mere konkurrence, lavere priser på gennemsejlingslodsning og kundetilpassede lodsningsydelser. Det sker bl.a. med henblik på, at flere skibe kan tage lods om bord på længere strækninger ved gennemsejling af de danske farvande, hvor der ikke kan kræves lodspligt. Det høje niveau for sejladssikkerhed og miljøsikkerhed i danske farvande fastholdes.

Moderniseringen af lodsmarkedet indebærer, at konkurrencen på lodsmarkedet øges, og at DanPilots monopol på gennemsejlingslodsninger ophører gradvist fra 2016-2020. DanPilot vil fortsat være en central markedsaktør med ansvar for forsyningspligten. I stedet for den nuværende krydssubsidieringsordning indføres et forsyningsbidrag, som sikrer, at alle skibe, der anvender lods i danske stræder og farvande, bidrager til opretholdelse af forsyningspligten. DanPilot får adgang til at levere andre maritime tjenesteydelser end lodsning samt mulighed for at indgå særlige aftaler med kunder. Dette sikrer, at DanPilot kan konkurrere på lige vilkår med de private lodserier. Afvikling af den nuværende krydssubsidieringsordning, der begunstiger regionallodsning på bekostning af gennemsejlingslodsning, vil alt andet lige fremme brug af lods ved gennemsejlinger, hvor der ikke kan stilles krav om lods. DanPilot får fremover bl.a. mulighed for at tage markedspris for de regionallodsninger, hvor skibene ikke har lodspligt. Det høje niveau for sejladssikkerhed og miljøsikkerhed i danske farvande fastholdes. Der vil fortsat være skrappe krav til lodsers kvalifikationer og lodseriers indberetningspligt. Derudover bliver det statslige tilsyn og sanktionsmulighederne skærpet.

Lovforslaget styrker derudover sikkerheden til søs ved, at dykkerulykker nu kan undersøges af Den Maritime Havarikommission, og ved at skærpe strafniveauet for visse søulykker, bl.a. når personer helt har tilsidesat hensynet til andres liv og sikkerhed og dermed har bragt disse i alvorlig fare eller har medført alvorlig personskade.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.