Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand

I medfør af § 30, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, fastsættes:

§ 1. Fisk og krebs, der er fanget i fredningstiden eller ikke opfylder det fastsatte mindstemål, skal straks efter fangsten genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Er fangsten sket i faste fangstindretninger, skal fangsten genudsættes modsat fangstindretningens fangståbning i frit vand.

§ 2. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende fredningstider, de anførte dage inklusive:

1) Laks (Salmo salar): 16. november - 15. januar.

2) Havørred (Salmo trutta forma trutta): 16. november - 15. januar.

3) Søørred (Salmo trutta forma lacustris): 16. november - 15. januar.

4) Bækørred (Salmo trutta forma fario): 16. november - 15. januar.

5) Helt (Coregonus lavaretus) og heltling (Coregenus albula): 1. november - 31. januar.

6) Snæbel (Coregonus oxyrhynchus): hele året.

7) Gedde (Esox lucius): 1. april - 30. april.

8) Sandart (Stizostedion lucioperca): 1. maj - 31. maj.

9) Hunskrubber (Platichtys flesus), på hvilke rognsækkens bagspids strækker sig ud over midten af fiskens totallængde: 15. februar - 14. maj.

10) Hunkrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. juli.

11) Hankrebs (Astacus astacus): 1. oktober - 31. marts.

Stk. 2. Stalling (Thymallus thymallus) er fredet hele året til og med den 15. maj 2017. Herefter er stalling (Thymallus thymallus) fredet i perioden 15. marts til og med den 15. maj.

§ 3. For nedennævnte fiskearter fastsættes følgende mindstemål regnet fra snudespids til halefinnens spids (totallængde):

 
cm
Laks
40
Havørred
40
Søørred
40
Bækørred
30
Helt
36
Gedde
60
Sandart
50
Skrubbe
25,5

Stk. 2. For gule ål (Anguilla anguilla) 45 cm.

Stk. 3. For krebs (Astacus astacus) 9 cm regnet fra spidsen af pandetornen til den faste bagkant af svømmeviftens midterstykke.

§ 4. NaturErhvervstyrelsen kan tillade afvigelser fra bestemmelserne i § 1, bl.a. med henblik på indfangning af fisk til klækkeanstalters forsyning med rogn og til udsætningsformål.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 430 af 11. maj 2011 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand ophæves.

NaturErhvervstyrelsen, den 8. april 2014

Jette Petersen

/ Lene Jensen Scheel-Bech