Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om omskæring af drenge

Ifølge § 17 i autorisationsloven er læger under udøvelsen af deres virksomhed forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed.1)

Vejledningen præciserer den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger er forpligtede til at udvise i forbindelse med omskæring af drenge.

Hvem må foretage omskæring

Omskæring af drenge er efter Sundhedsstyrelsens opfattelse et operativt indgreb i autorisationslovens forstand, og dermed forbeholdt læger.

Autoriserede sundhedspersoner med et forbeholdt virksomhedsområde kan delegere til andre at udføre opgaver inden for den forbeholdte virksomhed (bruge medhjælp)2). Brug af medhjælp ved omskæring af drenge indebærer, at lægen skal være til stede under indgrebet.

Information og samtykke

Omskæring af drenge under 15 år må ikke udføres, uden at der foreligger et informeret samtykke fra forældremyndighedens indehaver. Hvis der er tale om fælles forældremyndighed, skal begge forældre informeres og give samtykke til indgrebets udførelse. En ung, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til indgrebet. I det omfang, et barn under 15 år er i stand til at forstå situationen, skal barnet informeres og inddrages i beslutningsprocessen vedr. indgrebet. Barnets tilkendegivelser skal, i det omfang de er aktuelle og relevante, tillægges betydning.3)

Det er lægens ansvar at sikre, at det fornødne samtykke foreligger. Det er også lægens ansvar at sikre, at der forinden indgrebet er givet en fyldestgørende og forståelig information om indgrebet. Informationen skal indeholde oplysning om:

hvordan indgrebet udføres,

smerter ved indgrebet og smertelindring,

behov for pleje, herunder hygiejniske forholdsregler, og smertelindring efter indgrebet og

risici for komplikationer og bivirkninger.

Journalføring

Lægen skal føre journal om indgrebet. Det skal fremgå af journalen, at patienten er informeret og har samtykket til indgrebet.4)

Hygiejne

Lægen skal sikre sig, at almindelig god faglig standard vedr. kirurgisk hygiejne overholdes, herunder at operationsområdet vaskes sterilt, afdækkes og at der anvendes sterile instrumenter. Det vil være manglende omhu fra lægens side, hvis indgrebet foretages under forhold, hvor der er en øget infektionsrisiko.

Smertelindring

Lægen skal sikre sig, at alle børn, også spædbørn, er smertedækket nødvendigt og tilstrækkeligt under indgrebet og i den postoperative periode. Der skal ved valg af smertelindring tages hensyn til barnets alder, modenhedsgrad og øvrige medicinske forhold. Den smertelindring, der vælges, skal desuden være så god som mulig med så lille risiko for bivirkninger og komplikationer som muligt.

Operationsteknik

Omskæring af drenge kan udføres på flere måder. Lægen skal følge den faglige udvikling på området og sikre sig, at han har de nødvendige forudsætninger for både indgrebet og smertelindringen.

Ophævelse

Vejledningen erstatter Sundhedsstyrelsen vejledning om omskæring af drenge VEJ 9267 af 23. maj 2005.

Ikrafttrædelse

Vejledningen træder i kraft den 15. april 2014.

Sundhedsstyrelsen, den 2. april 2014

Anne Mette Dons

/ Ivar Gøthgen Hejde

Officielle noter

1) Bekendtgørelse af lov nr. 877 af 4. august 2011 om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven)

2) Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed) og vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

3) Lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af Sundhedsloven kapitel 5

4) Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.)