Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 218 af 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret), som ændret bl.a. ved bekendtgørelse nr. 47 af 17. januar 2012 og senest ved bekendtgørelse nr. 1326 af 27. november 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 1, indsættes efter »Den Uafhængige Politiklagemyndighed,«: »Udlændingestyrelsen,«.

2. I § 31, stk. 1, ændres »ved brug af dataskærmterminaler« til: »via elektronisk terminaladgang«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2014.

Justitsministeriet, den 11. april 2014

Karen Hækkerup

/ Anne Berg Mansfeld-Giese