Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om flyvning med udenlandske statsluftfartøjer (BL 10-2)

Udgave 3, 22. marts 2013

I medfør af § 153 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, følgende:

1. Definition

Ved statsluftfartøjer forstås i denne BL civilt registrerede luftfartøjer, som udelukkende anvendes til statsformål af ikke-erhvervsmæssig art.

2. Ansøgning og tilladelse

2.1 Luftfart over dansk område med udenlandske statsluftfartøjer kan kun finde sted efter forud indhentet tilladelse, jf. luftfartslovens § 156.

2.2 Ansøgning om sådan tilladelse skal indgives til Naviair af vedkommende stats diplomatiske repræsentation her i landet senest 10 hverdage, før flyvningen ønskes udført.

3. Ikrafttræden

3.1 Denne BL træder i kraft den 15. april 2013.

3.2 Samtidig ophæves BL 10-2, 2. udgave af 9. februar 2007.

Trafikstyrelsen, den 22. marts 2013

Carsten Falk Hansen

/ Theo Rabenberg