Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 3-10, Bestemmelser om luftfartshindringer, 2. udgave af 22. januar 2010 (BL 3-10 A)

Udgave 1, 21. marts 2013

I medfør af § 153, stk. 1, jf. § 52 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, følgende:

  1. Afsnit 8 udgår og erstattes af BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller

  2. Ikrafttræden

  Denne BL træder i kraft den 15. april 2013.

Trafikstyrelsen, den 21. marts 2013

Carsten Falk Hansen

/ Theo Rabenberg