Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. april 2014

Betænkning

over

Forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

1. Ændringsforslag

Der er stillet 14 ændringsforslag til lovforslaget. Erhvervs- og vækstministeren har stillet ændringsforslag nr. 2 og 4-14. Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. oktober 2013 og var til 1. behandling den 5. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervs- og vækstministeren sendte den 28. juni 2013 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2012-13) ERU alm. del – bilag 305. Den 9. oktober 2013 sendte erhvervs- og vækstministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Udvalgshøring

Udvalget afholdt den 22. januar 2014 en offentlig høring over lovforslaget.

Politisk aftale

Regeringen (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance indgik den 3. april 2014 aftale om lovforslaget. Aftalen er optrykt som bilag 2 til lovforslaget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Forbrugerrådet Tænk,

Forsikring & Pension og

TEKNIQ Installatørernes Organisation.

Erhvervs- og vækstministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 42 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, RV, SF, LA og Uffe Elbæk (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil ved 2. behandling redegøre for sin stilling til ændringsforslagene.

Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at Enhedslisten stemmer imod lovforslaget, også selv om enkelte af ændringsforslagene er mindre forbedringer af regeringens lovforslag. Enhedslisten mener, at lovgivningen vil føre til en svækkelse af sikkerheden. Der vil opstå uklare grænseflader mellem de udførende virksomheder og derfor problemer med hensyn til placering af ansvaret for fejl, hvilket kan påføre forbrugere og bygherrer urimelige økonomiske tab. Hertil kommer, at øget brug af delautorisationer vil gøre markedet mere uoverskueligt for forbrugerne. Lovforslaget vil sandsynligvis også medføre en sænkelse af uddannelsesniveauet blandt beskæftigede i branchen, idet incitamentet til at opnå fuld erhvervsfaglig uddannelse og fuld autorisation svækkes, hvilket på sigt vil have negative konsekvenser for sikkerhed og kvalitet. Lovforslaget trækker generelt i en helt forkert retning. I en situation, hvor bygge- og anlægsbranchen er udsat for en hård og unfair konkurrence fra udenlandske virksomheder, som i ly af EU-reglerne kan operere her i landet på langt mere favorable vilkår end danske virksomheder, bør man i stedet gå den anden vej og stramme kravet til udstedelse af autorisationer og godkendelse af uddannelser.

Et andet mindretal i udvalget (DF og KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Det Konservative Folkepartis medlem af udvalget bemærker, at formålet med lovforslaget er at indføre en fælles autorisation, således at der gælder de samme regler på tværs af el-, vvs- og kloakområdet. Loven sigter mod at skabe en mere moderne autorisation, hvor mindre detailregulering skal mindske de administrative omkostninger for virksomhederne.

Det Konservative Folkeparti støtter lovforslagets overordnede linje. Det Konservative Folkeparti er dog bekymret over forslaget om at undtage trækning af elkabler og vandrør fra kravet om autorisation. Som det anføres i et svar til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget betyder forslaget, at virksomheder uden autorisation kan trække elkabler og vandrør, eksempelvis i forbindelse med nybyggeri, hvis den pågældende person, som udfører arbejdet, har gennemført et kursus, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Således er det den autoriserede virksomhed, der har ansvaret for tilslutning og afprøvning af installationen og for, at installationen er udført sikkert og korrekt. Dog anføres det i svaret til udvalget, at det er forbrugerens ansvar at rette eventuelle krav mod den autoriserede virksomhed, såfremt vedkommende skulle opleve fejl eller mangler.

Det synes Det Konservative Folkeparti er et stort problem, som bedst beskrives ved hjælp af følgende eksempel. Hvis en forbruger køber et typehus, vil typehusfirmaet typisk lade underentreprenører udføre forskellige opgaver, herunder kabeltrækning og andet elarbejde, og så tage ansvar for den samlede installation. Som det er i dag, vil der ikke være tvivl om, at typehusfirmaet har det fulde ansvar over for forbrugeren, ligesom typehusfirmaet har den fulde risiko for at have valgt en underentreprenør, der viser sig ude af stand til at påtage sig ansvar for fejl og mangler.

Efter forslaget og ministerens svar står det klart, at det nu er op til forbrugeren at rejse krav over for en virksomhed, som forbrugeren ikke selv har valgt, vedrørende eventuelle fejl og mangler i installationen. Det er altså forbrugeren, der påføres risikoen for, at den autoriserede virksomhed ikke kan opfylde sine forpligtelser til at udbedre fejl og mangler. Dette element er Det Konservative Folkeparti imod.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 3

Af et mindretal (V), tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

1) Som stk. 3 indsættes:

»Stk. 3. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.«

[Præcisering af undtagelsesbestemmelse]

Til § 4

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

2) I stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »anlæg«: »og installationer«.

[Præcisering]

Til § 6

Af et mindretal (V), tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

3) Som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af de kurser, som er nævnt i stk. 1, nr. 3, herunder krav om, at kurset skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.«

[Præcisering af undtagelsesbestemmelse]

Til § 20

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

4) Stk. 3, nr. 2, affattes således:

»2) undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder, der er etableret i et andet EU- eller EØS-land, og som udfører arbejde som midlertidig tjenesteyder i Danmark,«.

[Afgrænsning af bemyndigelsesbestemmelse]

5) I stk. 3 indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder uden cvr-nummer, som ved lovens ikrafttræden har autorisation, og som har tilknyttet en bibeskæftiget person som personligt autoriseret eller teknisk ansvarlig,«.

Nr. 3-5 bliver herefter nr. 4-6.

[Afgrænsning af bemyndigelsesbestemmelse]

6) I stk. 3, nr. 3, der bliver nr. 4, indsættes efter »efterprøvning«: »af kvalitetsledelsessystemet«.

[Præcisering]

Til § 24

7) I stk. 5, 2. pkt., ændres »Retten kan bestemme« til: »Retten kan dog ved kendelse bestemme«.

[Ændring af formulering]

Til § 38

8) I stk. 1 ændres »31. marts 2014« til: »2. juni 2014«.

[Udskydelse af lovens ikrafttræden]

Til § 42

9) Datoen »1. marts 2016« ændres til: »2. juni 2016«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 8]

10) Som stk. 2 indsættes:

»Stk. 2. Virksomheder, som ved lovens ikrafttræden er godkendt som kompetent virksomhed til at udføre og servicere særlige typer af F-gasinstallationer i henhold til § 4, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 1674 af 14. december 2006 om autorisation og drift af virksomhed som vvs-installatør, vand- og sanitetsmester, godkendt kompetent virksomhed eller kloakmester, skal inden den 2. juni 2016 opfylde kravet i lovens § 9, stk. 1, nr. 2.«

[Overgangsbestemmelse for godkendte kompetente virksomheder på flaskegasområdet]

Til § 43

11) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 15, stk. 2, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:

»3) Bestemmelser om uddannelseskrav til opstart, indregulering og servicering af gasforbrugende anlæg.«

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 4-8.«

[Præcisering]

12) Nr. 9 affattes således:

»9. § 23, stk. 2 og 3, og § 23 a ophæves.«

[Lovteknisk rettelse]

13) Nr. 10 affattes således:

»10. § 24, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3«

[Lovteknisk rettelse]

14) Efter nr. 10 indsættes som nye numre:

»02. § 24 a, 2. og 3. pkt., ophæves.

03. § 25, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der overtræder § 19 eller nægter at efterkomme påbud eller forbud i medfør af § 17 eller § 18, nr. 1 og 2, eller undlader at give oplysninger efter § 18, nr. 3.««

[Lovteknisk rettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, giver mulighed for at fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for føring af elkabler af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af det i lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte kursus, herunder at kurset skal gøre kabelmontøren i stand til at fastmontere kablerne korrekt, så de ikke beskadiges, give kabelmontøren viden om kabeltyper, begrænsning af brandspredning, elektrisk dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge kabeltyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

Den autoriserede virksomhed kan som led i aftaleforholdet kræve, at kabelmontøren dokumenterer, at pågældende har gennemført det i lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte kursus. Den autoriserede virksomhed kan endvidere som led i aftaleforholdet kræve, at kabelmontøren dokumenterer, at kabelarbejdet er udført i overensstemmelse med reglerne herfor. Som en del af reglerne om undtagelse fra autorisationskravet vil der blive fastsat regler om, at den autoriserede virksomhed får hjemmel i bekendtgørelsen til at kræve forevisning af kursusbevis og forevisning af erklæring om, at kabelarbejdet er udført efter reglerne.

Til nr. 2

Lovforslagets § 4, stk. 3, 1. pkt., fastsætter, at førstegangsindregulering af gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, gasdrevne motoranlæg og installationer med procesudstyr, alene må udføres af producenten eller af virksomheder, der har opnået en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter lovforslagets § 11, stk. 1.

Det er endvidere alene virksomheder, der har opnået en virksomhedsgodkendelse på gasområdet efter lovforslagets § 11, stk. 1, der må servicere gasfyrede brænderanlæg over 135 kW, gasdrevne motoranlæg og installationer med procesudstyr. Det foreslås derfor at præcisere, at lovforslagets § 4, stk. 3, 2. pkt., omfatter både anlæg og installationer, som er nævnt i 1. pkt.

Til nr. 3

Lovforslagets § 6, stk. 1, nr. 3, giver mulighed for at fastsætte regler om undtagelse fra autorisationskravet for føring af vandrør af personer, der har gennemført et kursus godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Det foreslås, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om krav til godkendelse af det i lovforslagets § 6, stk. 1, nr. 3, nævnte kursus, herunder at kurset skal gøre rørmontøren i stand til at fastmontere vandrørene korrekt, så de ikke beskadiges, give rørmontøren viden om forskellige rørtyper, begrænsning af brandspredning, dokumentation og egnet materiel og gøre vedkommende i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.

Den autoriserede virksomhed kan som led i aftaleforholdet kræve, at rørmontøren dokumenterer, at pågældende har gennemført det i lovforslagets § 6, stk. 1, nr. 3, nævnte kursus. Den autoriserede virksomhed kan endvidere som led i aftaleforholdet kræve, at rørmontøren dokumenterer, at rørarbejdet er udført i overensstemmelse med reglerne herfor. Som en del af reglerne om undtagelse fra autorisationskravet vil der blive fastsat regler om, at den autoriserede virksomhed får hjemmel i bekendtgørelsen til at kræve forevisning af kursusbevis og forevisning af erklæring om, at rørarbejdet er udført efter reglerne.

Til nr. 4

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er tanken at anvende bemyndigelsen i lovforslagets § 20, stk. 3, nr. 2, til at fastsætte undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for visse virksomheder med et meget snævert autorisationskrævende arbejdsområde, f.eks de virksomheder, der efter de gældende regler er godkendt som kompetente virksomheder til udførelse af F-gasinstallationer i campingvogne og lign. Som det er beskrevet i lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.4 og i bemærkningerne til § 10, er det tanken, at disse virksomheder fremover vil få en delautorisation.

Alle autoriserede virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører arbejde på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, bør være underlagt et krav om anvendelse, godkendelse og efterprøvning af et kvalitetsledelsessystem. Det er endvidere et naturligt led i moderniseringen af autorisationsordningen at gøre op med de undtagelser, der eksisterer, som den særlige tilsynsordning og undtagelsen for kompetente virksomheder på F-gasområdet.

Det foreslås derfor, at bemyndigelsesbestemmelsen i lovforslagets § 20, stk. 3, nr. 2, præciseres, og at den deles i to numre.

Det foreslås, at det i lovforslagets § 20, stk. 3, nr. 2, fastsættes, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder, der er etableret i et andet EU- eller EØS-land, og som udfører arbejde som midlertidig tjenesteyder i Danmark og for virksomheder uden cvr-nummer, som ved lovens ikrafttræden har autorisation, og som har tilknyttet en bibeskæftiget person med personlig autorisation eller godkendelse som teknisk ansvarlig.

Til nr. 5

Som beskrevet i bemærkningerne til ændringsforslag nr. 2 foreslås det at præcisere bemyndigelsesbestemmelsen i lovforslagets § 20, stk. 3, nr. 2, og at dele den i to numre.

Det foreslås herefter, at det i lovforslagets § 20, stk. 3, nr. 3, fastsættes, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra kravet om efterprøvning af kvalitetsledelsessystemet for virksomheder uden cvr-nummer, som ved lovens ikrafttræden har autorisation, og som har tilknyttet en bibeskæftiget person som personligt autoriseret eller teknisk ansvarlig.

Til nr. 6

Der foreslås en nærmere præcisering af, hvad der kan foretages ekstraordinær efterprøvning af, i lovforslagets § 20, stk. 3, nr. 3.

Til nr. 7

Det foreslås, at formuleringen i lovforslagets § 24, stk. 5, 2. pkt., ændres, så den er i overensstemmelse med formuleringen i lovforslagets § 23, stk. 4, 2. pkt.

Til nr. 8

Det foreslås, at lovens ikrafttræden udskydes til den 2. juni 2014.

Til nr. 9

Det fremgår af lovforslagets § 42, at virksomheder, der er tilsluttet den særlige tilsynsordning, skal opfylde kravet om at have et godkendt kvalitetsledelsessystem senest den 1. marts 2016.

Da lovens ikrafttrædelse i ændringsforslag nr. 6 foreslås udskudt til den 2. juni 2014, foreslås det, at denne frist for virksomheder, der er tilsluttet den særlige tilsynsordning, udskydes til den 2. juni 2016.

Til nr. 10

De virksomheder, der i dag er godkendt som kompetente virksomheder til at udføre og servicere F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v., er ikke omfattet af kravet om et kvalitetsstyringssystem, der er godkendt og løbende efterprøves af en kontrolinstans. Disse virksomheder kan i stedet anvende en standardiseret kvalitetsinstruks for arbejdet. Denne instruks fremgår af bilag 1 i gasreglementets afsnit B-3.

Som det er beskrevet i lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.4 og i bemærkningerne til § 10, er det tanken, at de virksomheder, der i dag er godkendt som kompetente virksomheder til at udføre og servicere F-gasinstallationer, fremover vil få en delautorisation.

Alle autoriserede virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører arbejde på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, bør være underlagt et krav om anvendelse, godkendelse og efterprøvning af et kvalitetsledelsessystem. Det er endvidere et naturligt led i moderniseringen af autorisationsordningen at gøre op med de undtagelser, der eksisterer, som den særlige tilsynsordning og undtagelsen for kompetente virksomheder på F-gasområdet.

Det foreslås derfor, at virksomheder, der ved lovens ikrafttræden er godkendt som kompetente virksomheder til at udføre og servicere F-gasinstallationer i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v., inden 2 år fra lovens ikrafttræden skal have et fuldt etableret kvalitetsledelsessystem, der er godkendt af en af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolinstans.

Som nævnt ovenfor anvender disse virksomheder i dag en standardiseret kvalitetsinstruks, der kan udbygges til et fuldt kvalitetsledelsessystem. Det vurderes derfor at være tilstrækkeligt med en frist på 2 år til at opfylde dette krav.

Til nr. 11

Det fremgår af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.5, at krav om faglige kvalifikationer til udførende medarbejder på vvs-området ikke er foreslået videreført i autorisationslovgivningen. Bemyndigelsen til at fastsætte kompetencekrav til udførende medarbejder på vvs-området er derfor ikke videreført i lovforslaget.

Der er dog af hensyn til sikkerheden fortsat behov for de særlige kompetencekrav, der i dag er fastsat i de tekniske regler i gasreglementet. Disse kompetencekrav gælder for personer, der opstarter, indregulerer og servicerer gasforbrugende apparater. Det foreslås derfor, at bemyndigelsen til at fastsætte disse kompetencekrav i gasreglementet præciseres i lov om gasinstallationer og gasmateriel.

Til nr. 12

Der foreslås en korrektion af lovforslagets § 43, nr. 9 og 10, således at der kan indsættes en rykningsklausul efter ophævelse af § 24, stk. 3.

Til nr. 13

Der foreslås en korrektion af lovforslagets § 43, nr. 9 og 10, således at der kan indsættes en rykningsklausul efter ophævelse af § 24, stk. 3.

Til nr. 14

Der foreslås en korrektion af lovforslagets § 43, nr. 9 og 10, således at der kan indsættes en rykningsklausul efter ophævelse af § 24, stk. 3. Endvidere foreslås det at nyaffatte § 25, stk. 1, da denne bestemmelse efter ophævelse af nr. 1 og 2 kun indeholder et nummer.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

Benny Engelbrecht (S) Poul Andersen (S) Anne Sina (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Peder Christensen (S) Ole Sohn (S) Ida Auken (RV) Nadeem Farooq (RV) Jeppe Mikkelsen (RV) Steen Gade (SF) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Uffe Elbæk (UFG) Kim Andersen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Jakob Engel-Schmidt (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Joachim B. Olsen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 35

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra erhvervs- og vækstministeren
2
Henvendelse af 20/11-13 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation
3
Invitation og programudkast for udvalgets høring om lovforslaget den 22/1-14
4
Program for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets høring den 22/1-14
5
Oplæg fra udvalgets høring den 22/1-14
6
Notat af 17/1-14 om lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, og § 6, stk. 1, nr. 3, fra TEKNIQ Installatørernes Organisation
7
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
8
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
9
Henvendelse af 18/2-14 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation
10
Udkast til revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
11
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
12
Henvendelse af 21/3-14 fra Forsikring & Pension
13
Henvendelse af 24/3-14 fra Forbrugerrådet Tænk
14
1. udkast til betænkning
15
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
16
2. udkast til betænkning
17
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 35

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 20/11-13 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om konkurrencen og produktiviteten er bedre eller dårligere i installationsbranchen i forhold til sammenlignelige brancher, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om en nærmere redegørelse for, hvornår ministeren finder, at en delautorisation kan komme på tale, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om forslaget om, at nye delautorisationer skal erstatte de nuværende godkendelser som kompetente virksomheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvordan omfanget af fejl og mangler i elinstallationsarbejdet har udviklet sig efter 2011, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om en redegørelse for Sikkerhedsstyrelsens tilsyn med nye elinstallationer efter 2011, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvorfor det er nødvendigt med to parallelle godkendelsesordninger, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvornår en virksomhed vil være at betragte som producent, og hvornår en virksomhed vil være at betragte som en installatør, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om de producenter, der undtages fra autorisationskravet, skal opfylde krav om faglige forudsætninger, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvem der har ansvar for, at hel- og halvfabrikerede bygningsdele overholder stærkstrømsbekendtgørelsen, og for, at sådanne bygningsdele kan og må anvendes, hvor de installeres, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om, hvad begrundelsen er, for at vandselskabers serviceselskaber skal kunne udføre autorisationskrævende arbejde uden at have autorisation, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm., om ministeren vil sikre, at der også fremover gennemføres stikprøvevise tilsyn med nye elinstallationer med henblik på at følge, om de nye autorisationsregler indebærer en svækket kvalitet, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm., om de tilsyn, som Sikkerhedsstyrelsen skal gennemføre efter gældende lovgivning, viser, at kvaliteten af elinstallationerne i dag er tilfredsstillende, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm., om ministeren mener, at den autoriserede elinstallatør, der foretager tilslutning og slutafprøvning, kan gøres ansvarlig for at udbedre fejl og mangler i den del af den pågældende installation, som vedkommende ikke har udført, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at en forbruger kan identificere den ansvarlige virksomhed, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om, hvordan bygningsejeren sikres en færdiggørelse af installationen og sikres mod økonomisk tab, hvis bygningsejeren har ladet udføre kabel- eller rørtrækningsopgaver, som en autoriseret elinstallatør efterfølgende ikke vil tage ansvar for, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om, hvilke uddannelses- og kompetencemæssige krav der vil blive stillet til de uddannelser, der giver adgang til en autorisationsprøve med henblik på at få delautorisation, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om ministerens kommentar til materialet fra udvalgets høring den 22/1-14, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om ministerens kommentar til notat af 17/1-14 om lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, og § 6, stk. 1, nr. 3, fra TEKNIQ, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om, hvilke krav uddannelserne skal leve op til for at blive godkendt som adgangsgivende til en delautorisation, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om en uddybning af bemærkningerne om, at erhvervsakademierne vil tilbyde uddannelsesforløb i et omfang svarende til 30-40 ECTS-points, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm., om det kan forventes, at f.eks. køkkenopgaver bliver billigere som følge af forslaget om delautorisationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm., om ministeren finder det forsvarligt, at en person, der ikke har relevant praktisk erfaring, opnår godkendelse som fagligt ansvarlig og dermed får til opgave at instruere og føre tilsyn med personer, der typisk er faglærte, tekniske håndværkere, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm., om delautorisationer til f.eks. køkkeninstallatører vil omfatte alle relaterede autorisationer på vand-, afløbs- og elområdet, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm. om, hvilke håndværkere der ifølge Sikkerhedsstyrelsens begrundelse for ændringerne i autorisationsreglerne vil blive sparet ved montage af badeværelser og køkkener, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm. om, hvordan ministeren vil sikre overblik over kvaliteten af nye installationer, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm., om Sikkerhedsstyrelsen vil øge antallet af udførte tilsyn i takt med, at delautorisationer indføres, så det sikres, at installationer på et delautorisationsområde (boligbyggeri, eleftersyn, solceller m.m.) udføres lovligt og sikkert, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om ansvar for en samlet installation, der er udført i enkeltdele af andre end den autoriserede selv, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. om, hvad den omkostningsmæssige effekt vil være af at stille krav om, at kontrolinstanser akkrediteres, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm. om bemærkningerne til lovforslaget om delautoriserede virksomheder, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm., om en boliginstallatør ifølge lovforslaget vil opnå retten til at udarbejde elinstallationsrapport som led i huseftersynsordning ved ejerskift, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. om lovforslagets krav til en boliginstallatør, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm. om, hvordan ansvaret ifølge lovforslaget skal placeres, hvis der sker skade i forbindelse med fejl på en udført elinstallation, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. om lovforslagets § 3, stk. 1, nr. 3, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm. om, hvad en autoriseret installatør skal kontrollere, såfremt kabelføringen er udført af en anden virksomhed, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm. om, i hvilket omfang revisionen af EU´s anerkendelsesdirektiv spiller en rolle for indholdet af lovforslaget, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. om, hvorfor man ønsker at svække kravet om faglært uddannelse i forbindelse med delautorisationer på VVS-området, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm. om gældende ret i forhold til udlændinges adgang til at opnå delautorisationer, specielt med henblik på følgende forhold, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. om kommentar til henvendelse af 18/2-14 fra TEKNIQ Installatørernes Organisation, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/3-14 fra Forsikring & Pension, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. om kommentar til henvendelse af 24/3-14 fra Forbrugerrådet Tænk, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. om teknisk bistand til udformning af et ændringsforslag, der præciserer, hvilket indhold det kursusforløb, som personer skal gennemgå for at blive undtaget fra autorisationskravet ved trækning af elkabler og vandrør, skal have, for at kursusforløbet kan godkendes af Sikkerhedsstyrelsen, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Aftalen er optrykt efter ønske fra V, S, RV, SF og LA

3. april 2014

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (L 35)

Der er behov for en mere moderne og fremtidssikret autorisationsordning for virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet med mindre detailregulering af virksomhederne. Det skal give virksomhederne større frihedsgrader og mere fleksibilitet med hensyn til at organisere det autorisationskrævende arbejde, samtidig med at det høje sikkerhedsniveau videreføres. Regeringen har med henblik herpå fremsat et lovforslag.

Lovforslaget indfører en mulighed for delautorisation på el- og vvs-området, så flere virksomheder kan få adgang til at udføre autorisationsbelagt arbejde. Herved kan der opstå nye markeder, øget produktivitet og større konkurrence til gavn for forbrugerne. Muligheden for at opnå delautorisation vil betyde, at flere virksomheder fremover kan udføre flere opgaver for forbrugeren fra start til slut. Samtidig vil muligheden for delautorisation skabe et grundlag for løbende opkvalificering af virksomhedernes ansatte.

Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt at videreføre et højt sikkerhedsniveau på autorisationsområdet. Der stilles fortsat krav om, at virksomhederne har de rette kompetencer, udfører egenkontrol og at en uvildig tredjepart kontrollerer virksomhedens egenkontrol. Det gælder både for virksomheder med fuld autorisation og for virksomheder med delautorisation. Der vil blive ført tilsyn med nye og gamle installationer, og sanktionerne for systematisk overtrædelse af reglerne og overtrædelser, som medfører fare for sikkerhed, sundhed og miljø, skærpes.

Aftaleparterne er enige om at vedtage lovforslaget med nedenstående ændring og bemærkninger.

Præcisering af kursuskravet i forbindelse med undtagelse fra kravet om autorisation ved trækning elkabler og vandrør

De personer, der med lovforslaget vil kunne trække elkabler og vandrør uden autorisation, vil skulle have gennemført et kursus, som skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Der er behov for at præcisere, hvad et kursus skal indeholde for at opnå godkendelse. Derfor er aftaleparterne enige om, at støtte et ændringsforslag, der fastsætter, hvad et kursus skal indeholde, for at det kan godkendes af Sikkerhedsstyrelsen. Aftaleparterne er også enige om, at den autoriserede virksomhed, der foretager tilslutning og afprøvning, får hjemmel til at kræve forevisning af kursusbevis og forevisning af erklæring om, at arbejdet er udført efter reglerne, fra den person der udfører opgaven.

Udarbejdelse af elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Aftaleparterne er enige om at se på, om kvaliteten af elinstallationsrapporterne kan blive bedre, hvorfor erhvervs- og vækstministeren nedsætter en bredt sammensat arbejdsgruppe med inddragelse af relevante parter. Arbejdsgruppen skal undersøge de sikkerhedstekniske elementer ved Eleftersynsordningen, herunder kravene til gennemgangen af bygningen og komme med konkrete anbefalinger, der kan medvirke til at højne kvaliteten af elinstallationsrapporterne. Aftaleparterne vil følge op på anbefalingerne og arbejdsgruppens rapport, når denne foreligger i foråret 2015.

Adgang til uddannelsesforløb med henblik på delautorisation

Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem adgangsveje og adgangsmuligheder til de nye uddannelsesforløb og adgangen til de eksisterende installatøruddannelser. Aftaleparterne er enige om, at erhvervs- og vækstministeren nedsætter en følgegruppe, som får til opgave at følge erhvervsakademiernes praksis i forbindelse med de nye uddannelsesforløb. De relevante organisationer og uddannelsesinstitutioner vil blive inviteret til at deltage i følgegruppen, som nedsættes for to år ad gangen. Aftaleparterne vil på baggrund af arbejdet se på, om der er behov for ændringer af reglerne.

Ikrafttrædelse

Lovens ikrafttrædelse ændres fra 31. marts 2014 til 2. juni 2014.

Der gennemføres en landsdækkende oplysningskampagne i 2014, som oplyser forbrugere og virksomheder om, hvad der må laves af gør-det-selv-arbejde, og hvad der kræver autorisation.

Omtryksnote
  • 10-04-2014:
  • (Rettelse af DF's indstilling)
  • (Rettelse af DF's indstilling)