Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31969L0169
 
31992L0012
 
31994L0004
 
31996L0099
 
32002L0006
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om toldbehandling 1)

 

I medfør af §§ 2, stk. 2, 5, 7, 10, stk. 3, 11 a, stk. 3, 13, stk. 1, 14, stk. 1, 15, stk. 3, 16, stk. 5, 17, stk. 2 og 4, 18, stk. 3, 19, stk. 1, 21, 22, 26, 30, stk. 4 og 5, 47, 54, 57, 58, 59, 61, stk. 2, 63, 64, 65, stk. 2 og 3, 68, 79 a og 81, stk. 3, i Toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1238 af 20. december 2002 som ændret ved lov nr. 962 af 2. december 2003, og § 1 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Indførsel af varer

§ 1. Varer, der indføres i det danske toldområde, og som ikke er i fri omsætning i EU’s toldområde, og varer, der indføres i det danske toldområde fra et sted i EU’s toldområde, der er beliggende uden for EU’s afgiftsområde, skal angives, jf. dog § 3.

Stk. 2. Ved angivelse forstås i dette kapitel angivelse over for de statslige told- og skattemyndigheder til ekspresfortoldning eller efter tilladelse oplæggelse på midlertidigt oplag.

Stk. 3. Angivelse skal ske til det nærmeste anviste ekspeditionssted i forhold til indpassagen i det danske toldområde, jf. dog § 4.

Stk. 4. Varer, der indføres fra Københavns Frihavn til det øvrige danske toldområde skal angives, jf. dog § 3, stk. 1, nr. 14.

§ 2. Ved ekspresfortoldning og standardfortoldning forstås overgang til en af følgende toldprocedurer:

1)   Overgang til fri omsætning.

2)   Toldoplag.

3)   Aktiv forædling.

4)   Forarbejdning under toldkontrol.

5)   Midlertidig indførsel.

6)   Passiv forædling.

Stk. 2. Ved grænsen forstås i dette kapitel et af følgende steder:

1)   Ekspeditionssteder anvist af de statslige told- og skattemyndigheder.

2)   En godkendt modtagers adresse i henhold til EU’s forsendelsesordning.

§ 3. Undtaget fra angivelse er:

1)   Varer, som er omfattet af bestemmelserne i toldlovens § 3.

2)   Varer, for hvilke henførsel under ordningen vedrørende midlertidig toldfrihed af de statslige told- og skattemyndigheder tillades på grundlag af mundtlig angivelse og sikkerhedsstillelse ved fremlæggelse af ATA-carnet.

3)   Befordringsmidler, der i henhold til EU’s bestemmelser om midlertidig indførsel af transportmidler indføres i det danske toldområde.

4)   Postforsendelser, som en postvirksomhed, der er godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder, efter fastsatte bestemmelser kan udlevere direkte til modtagerne.

5)   Indskrevet rejsegods.

6)   Jernbanegods og postforsendelser i transit til steder uden for det danske toldområde.

7)   Fly- og skibsgods i transit til steder uden for det danske toldområde, der tillades omladet i en toldlufthavn eller en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt havn, og som udføres senest 14 kalenderdage efter indpassagen i det danske toldområde.

8)   Varer i transit til steder uden for det danske toldområde eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med EU’s ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker (NATO-tolddeklaration formular 302).

9)   Varer fra Københavns Frihavn, når de via den øvrige del af det danske toldområde forsendes til steder uden for dette i overensstemmelse med EU’s ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer, eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker (NATO-tolddeklaration formular 302).

10) Varer i skibe og fly, der ikke oplosses på ekspeditionsstedet, herunder restladninger.

11) Varer, der tilføres Københavns Frihavn fra tredjeland.

12) Varer, der tilføres et frilager.

13) Varer, der medføres i persontrafikken, og som ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed.

14) Varer, der fraføres Københavns Frihavn til den øvrige del af det danske toldområde med T2-status, når det over for de statslige told- og skattemyndigheder godtgøres, at varerne er i frit forbrug.

15) Donororganer til mennesker.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fritage andre varer end de i stk. 1 nævnte for angivelse, når særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve de i stk. 1 nævnte varer angivet, når særlige omstændigheder taler derfor.

§ 4. Såfremt en forsendelse afsluttes hos en godkendt modtager skal angivelse afgives til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde forsendelsen afsluttes. Den godkendte modtager skal forudanmelde forsendelsen via edb til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde forsendelsen afsluttes. Forudanmeldelsen skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bilag 1.

Stk. 2. Varer, der ved indførslen er under EU’s ordninger for forsendelse, kan viderebefordres til steder i det danske toldområde, hvor der kan foretages ekspedition vedrørende forsendelserne. En forsendelse skal hurtigst muligt bringes frem hertil, hvor den straks skal afsluttes. Angivelse skal finde sted samtidig hermed.

Stk. 3. Varer, der indføres i køretøjer eller containere, kan, når forsendelsen kan henføres under EU’ s ordninger for forsendelse, viderebefordres til ekspeditionssteder i det danske toldområde, hvor der kan foretages angivelse.

Stk. 4. Varer, der indføres mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, kan viderebefordres til ekspeditionssteder i det danske toldområde, hvor der kan foretages angivelse.

Stk. 5. Varer, der indføres af en postvirksomhed godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder, kan viderebefordres til et postkontor godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder, hvor der kan foretages angivelse.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade at gennemgående indskrevet flygods, der omlades i en toldlufthavn, angives i den lufthavn, hvortil det er indskrevet.

Stk. 7. De i stk. 3-6 nævnte varer skal hurtigst muligt bringes frem til ekspeditionsstedet, hvor angivelse snarest skal finde sted.

§ 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan give tilladelse til, at varer, der indføres til en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt havn, lufthavn, jernbaneterminal eller postterminal, efter ankomsten henligger i op til 48 timer (lørdage, søndage og helligdage ikke medregnet), uden at være angivet, såfremt de opbevares på et toldgodkendt sted på en af disse lokaliteter.

Stk. 2. Den, der har tilladelse efter stk. 1, hæfter for told og afgifter af varerne, så længe de henligger på de nævnte lokaliteter. Det påhviler den, der har tilladelse efter stk. 1, at angive, genudføre eller bringe varerne under proceduren for forsendelse, såfremt dette ikke er sket ved udløbet af de 48 timer.

§ 6. Som grundlag for angivelsen afgives en skriftlig fortoldningsangivelse (EF’s administrative enhedsdokument) til de statslige told- og skattemyndigheder, jf. § 105, stk. 1. De statslige told- og skattemyndigheder kan give tilladelse til, at angivelsen foretages via edb ved elektronisk dataoverførsel.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan fravige stk. 1, når Danmark ved mellemfolkelig aftale har forpligtet sig dertil, eller når omstændighederne taler derfor.

Angivelse til ekspresfortoldning

§ 7. Ved ekspresfortoldning forstås fuldstændig ekspresfortoldning eller forenklet ekspresfortoldning.

Stk. 2. Varer angivet til ekspresfortoldning er til fri disposition, når de statslige told- og skattemyndigheder har givet meddelelse om, at varerne er frigivet, jf. § 17, stk. 3. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har udtaget varerne til kontrol, er varerne først til disposition, når kontrollen er afsluttet, og varerne er frigivet.

Stk. 3. Angivelse til fuldstændig ekspresfortoldning skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bilag 2, for at fortoldningen kan afsluttes umiddelbart efter antagelsen.

§ 8. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning give varemodtagere tilladelse til forenklet ekspresfortoldning i overensstemmelse med de af EU fastsatte bestemmelser om hjemstedsordningen. En sådan tilladelse indebærer, at der ved afslutningen af en kalendermåned for hver forenklet ekspresfortoldning skal afgives en supplerende ekspresfortoldning.

Stk. 2. Den forenklede ekspresfortoldning skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bilag 3.

Stk. 3. Afgives den supplerende ekspresfortoldning på EF’s administrative enhedsdokument, skal dette ske senest den sidste hverdag i den kalendermåned, hvor angivelsen til den forenklede ekspresfortoldning er afgivet. Supplerende ekspresfortoldning via edb skal afgives senest den 2. hverdag i den efterfølgende kalendermåned. Angivelsen skal afgives til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde varemodtageren er registreret.

Stk. 4. Den supplerende ekspresfortoldning skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bilag 4. Er den statistiske værdi ændret i forhold til den forenklede ekspresfortoldning, skal den statistiske værdi angives på ny.

Stk. 5. Forenklet ekspresfortoldning kan ikke anvendes ved:

1)   Anmodning om forenklet bevillingsudstedelse.

2)   Anmodning om kontingenttoldbehandling.

3)   Til- og fraførsel fra toldoplag.

Angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag

§ 9. Tilladelse til anvendelse af proceduren for midlertidig oplæggelse gives efter ansøgning. Ansøgning indgives til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Såfremt virksomheden ønsker adresser godkendt til midlertidig oplæggelse, skal disse fremgå af ansøgningen.

Stk. 3. Hvis virksomheden har tilladelse efter stk. 1, kan varerne, udover oplæggelse på virksomhedens egne godkendte adresser, jf. stk. 2, oplægges på en godkendt adresse hos en anden virksomhed, der har tilladelse efter stk.1 og 2.

§ 10. Angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bilag 5.

§ 11. Varepartier, der er oplagt på midlertidigt oplag, kan med undtagelse af de i § 12 omhandlede bestemmelser kun:

1)   Fraføres helt eller delvist ved standardfortoldning.

2)   Overdrages helt eller delvist til en anden varemodtager, som har tilladelse til oplæggelse på midlertidigt oplag.

3)   Angives helt eller delvist til genudførsel/proceduren for forsendelse.

Stk. 2. Varer, der er oplagt på et midlertidigt oplag, er ikke til disposition for varemodtageren, og varernes ydre emballage må derfor ikke åbnes.

§ 12. De statslige told- og skattemyndigheder kan give ekspeditører tilladelse til at angive samlesendinger til oplæggelse på midlertidigt oplag, såfremt de forsendes dertil under en forsendelsesordning.

Stk. 2. Samlesendinger, der ved ankomsten til det danske toldområde er frembudt til oplæggelse på midlertidigt oplag, kan, så længe varerne befinder sig på grænsen og inden for den i tilladelsen fastsatte frist, opdeles i ekspresfortoldninger og oplæggelser på midlertidigt oplag ved forsendelsens afslutning.

Stk. 3. Samlesendinger, der indeholder varer omfattet af varebestemmelser, skal i deres helhed ved ankomsten til toldområdet frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder på et ekspeditionssted.

§ 13. Overdragelse af et vareparti eller en del heraf oplagt på et midlertidigt oplag skal anmeldes til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde varerne er midlertidigt oplagt. Anmeldelsen skal ske skriftligt ved afgivelse af en ny angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag.

Stk. 2. Overdrageren skal samtidig med anmeldelsen underrette erhververen, der herefter anses som varemodtager. Overdrageren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

Stk. 3. Overdragelse af varer oplagt på midlertidigt oplag kan kun ske til virksomheder, der har tilladelse til oplæggelse på midlertidigt oplag.

Stk. 4. Ændring af opbevaringsadresse for varer oplagt på midlertidigt oplag skal ske ved en ny angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag forud for ændringen.

§ 14. En varemodtager, der afregner tolden kontant, jf. toldlovens § 33, stk. 4, kan først fraføre varer fra et midlertidigt oplag, når tolden er betalt.

Stk. 2. Når en varemodtager har tilladelse som godkendt importør, jf. § 27, kan varemodtageren under iagttagelse af de i tilladelsen fastsatte retningslinier disponere over varerne, når varemodtageren har afgivet den forenklede toldangivelse ved en notering i regnskabet.

Stk. 3. Når varemodtageren har tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsel foretaget i en nærmere fastsat periode, jf. § 28, kan denne disponere over registrerede varer, der har T1-status, når varerne er indført i varemodtagerens regnskaber efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser.

Stk. 4. Såfremt der for de i stk. 1-3 nævnte varer gælder særlige indførselsbestemmelser kan varemodtageren dog kun disponere over varerne, når disse bestemmelser er opfyldt. Særlige indførselsbestemmelser kan gælde som følge af:

1)   mængdemæssige begrænsninger og foranstaltninger, eller

2)   sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde.

Stk. 5. Såfremt varerne ikke er frigivet til varemodtagerens disposition, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter skriftlig anmodning give tilladelse til, at varerne afstås til fordel for statskassen uden udgift for denne, eller at de tilintetgøres under toldkontrol på varemodtagerens bekostning. Varemodtageren fritages herved for betaling af told og afgifter, jf. dog § 40, stk. 2.

§ 15. Er varerne oplagt på et midlertidigt oplag for en varemodtager, som er hjemmehørende i det danske toldområde, påhviler pligten til standardfortoldning, genudførsel eller opstart af forsendelse denne.

Stk. 2. Pligten til standardfortoldning, genudførsel eller opstart af forsendelse påhviler dog den oplagshaver, der har tilladelse til midlertidigt oplag, såfremt:

1)   Varerne er oplagt for en varemodtager, som ikke er hjemmehørende i det danske toldområde.

2)   Oplagshaveren ikke er bekendt med varemodtagerens navn og adresse samt, for de i § 54 omhandlede varemodtagere, ikke er bekendt med registreringsnummer (CVR-/SE-nummer).

3)   Oplagshaveren har hjemtaget varerne til eget lager, jf. § 23, stk. 4.

Stk. 3. Skal oplagshaveren standardfortolde varerne efter stk. 2, anses oplagshaveren som varemodtager.

§ 16. Varerne må højst være oplagt på det midlertidige oplag i 14 kalenderdage, regnet fra varernes faktiske ankomsttidspunkt til det danske toldområde, jf. dog § 26, stk. 4.

Stk. 2. Fristen efter stk. 1 afbrydes ikke ved ny angivelse efter § 13, stk. 4.

Stk. 3. Senest ved udløbet af fristen nævnt i stk. 1 skal varerne angives til standardfortoldning, udførsel/proceduren for forsendelse. Varerne anses som angivet til standardfortoldning, udførsel/proceduren for forsendelse på den dato, hvor de statslige told- og skattemyndigheder har antaget angivelsen, jf. § 24, stk. 2.

Stk. 4. Ved anvendelse af en tilladelse som godkendt importør, jf. § 27, anses varerne som angivet, når varemodtageren har afgivet den forenklede toldangivelse ved en notering i regnskabet.

Fælles regler for angivelse til ekspresfortoldning og oplæggelse på midlertidigt oplag

§ 17. Tidsfrister for angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder skal være opfyldt inden for ekspeditionsstedets ekspeditionstid.

Stk. 2. Angivelsen antages af de statslige told- og skattemyndigheder, når det faktiske ankomsttidspunkt er angivet, jf. dog § 38, stk. 2.

Stk. 3. For varer, der indføres med skib, fly, bane, post eller via en godkendt modtager, skal ekspeditøren, dvs. den, der som rederi, agent for rederi, skibsmægler, luftfartsselskab, jernbane, postvirksomhed, vognmand, transportør, jf. § 23, stk. 1, speditør eller lignende eller som varemodtager forestår varernes indførsel i det danske toldområde, selv indsætte det faktiske ankomsttidspunkt, hvis angivelsen afgives via edb.

Stk. 4. For øvrige varer, samt for varer der angives på EF’ administrative enhedsdokument, skal ekspeditøren angive det faktiske ankomsttidspunkt til de statslige told- og skattemyndigheder ved ankomsten til ekspeditionsstedet.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder skal på tidspunktet for varernes faktiske ankomst give meddelelse om, hvorvidt varerne er frigivet eller udtaget til kontrol. Hvis varerne er omfattet af særlige indførselsbestemmelser, jf. § 14, stk. 4, kan varemodtageren først disponere over varerne, når disse bestemmelser er opfyldt.

Stk. 6. De enkelte ekspeditionssteder kan udskyde den i stk. 5 nævnte meddelelse i op til 2 timer. Udskydelsen regnes fra angivelsestidspunktet.

§ 18. Er varerne ikke angivet ved ankomsten til grænsen, påhviler det ekspeditøren at angive varerne, jf. dog § 5.

Stk. 2. Ekspeditøren skal anmelde sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder. Ekspeditøren skal være en i det danske toldområde hjemmehørende person eller offentlig eller privat virksomhed, der efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn kan påtage sig den i § 23, stk. 4, nævnte hæftelse for told og afgifter.

Stk. 3. Anmeldelse til registrering samt anmeldelse af ændringer i registrerede forhold skal ske, før angivelse foretages.

Stk. 4. Enhver, der fra tredjeland og fra steder, der er beliggende inden for EU’s toldområde, men uden for EU’s afgiftsområde, modtager varer, som ved en fejltagelse ikke er blevet angivet, skal omgående angive varerne.

§ 19. Ved angivelse til forenklet ekspresfortoldning eller oplæggelse på et midlertidigt oplag af varer bestemt til en varemodtager, der er hjemmehørende i det danske toldområde, skal ekspeditøren snarest muligt underrette varemodtageren om, at angivelse har fundet sted. Ekspeditøren har bevisbyrden for, at underretning har fundet sted.

§ 20. Er ekspeditøren ikke bekendt med varemodtagerens navn og adresse, skal der i stedet for oplysninger herom angives »til ordre« samt ekspeditørens navn, adresse og registreringsnummer (CVR-/SE-nummer). I sådanne tilfælde samt i tilfælde, hvor registreringsnummer for de i § 54 omhandlede varemodtagere ikke er angivet, skal varerne opbevares på ekspeditørens eget lager, og ekspeditøren skal snarest muligt underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de manglende oplysninger, jf. dog § 5.

Stk. 2. Er ekspeditøren ikke bekendt med oplysninger til brug for varernes identifikation, må de ikke fraføres ekspeditionsstedet, før oplysningerne er meddelt de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 21. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor på grænsen angivelse kan finde sted, og hvilke indretninger der skal være på angivelsesstedet.

§ 22. Varer udtaget til kontrol må ikke fraføres grænsen før told- og skattemyndighederne har givet tilladelse hertil.

Stk. 2. En varemodtager, der afregner tolden kontant, jf. toldlovens § 33, stk. 4, kan ved ekspresfortoldning herudover først fraføre varer fra grænsen, når tolden er betalt.

§ 23. Transportøren, dvs. den der befordrer varer til et sted i det danske toldområde, eller dennes repræsentant hæfter for told og afgifter på varerne, indtil disse er angivet.

Stk. 2. Varemodtageren hæfter for told og afgifter på varer, som er angivet.

Stk. 3. Varemodtageren hæfter for told og afgifter på varer oplagt på et midlertidigt oplag. Dette gælder også selvom varerne er oplagt på et andet midlertidigt oplag end varemodtagerens.

Stk. 4. Ekspeditøren hæfter for told og afgifter på varer, som ekspeditøren har angivet til oplæggelse på sit midlertidige oplag, i følgende tilfælde:

1)   Når ekspeditøren ikke er bekendt med varemodtagerens navn og adresse (»til ordre«-sendinger), jf. § 20, stk. 1.

2)   Når varemodtagerens registreringsnummer (CVR-/SE-nummer) ikke er angivet.

3)   Når varerne er bestemt til private modtagere eller virksomheder, der ikke er importørregistreret.

4)   Når varerne er bestemt til varemodtagere, der efter toldlovens § 33, stk. 2 og 3, ikke har adgang til kredit med told og afgifter.

5)   Når varemodtageren er hjemmehørende uden for det danske toldområde.

6)   Når den angivne varemodtager nægter at have beordret varerne indført.

7)   Når den angivne varemodtager ikke har tilladelse til oplæggelse på midlertidigt oplag.

Stk. 5. Den i stk. 2 - 4 omhandlede hæftelse ophører, når varerne er genudført eller under proceduren for forsendelse.

Stk. 6. Ved genudførsel/forsendelse af varer oplagt på midlertidigt oplag påhviler det den, der efter stk. 2 - 4 hæfter for told og afgifter, at godtgøre varernes udførsel eller forsendelse over for de statslige told- og skattemyndigheder.

Standardfortoldning

§ 24. Standardfortoldningen, jf. § 16, stk. 3, afgives til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde varemodtageren er registreret.

Stk. 2.  Angivelsen antages af de statslige told- og skattemyndigheder på det tidspunkt, hvor den indleveres i korrekt udfyldt stand.

Stk. 3. En standardfortoldning skal indeholde oplysninger, der er i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 4. Afgives en standardfortoldning via edb, er varerne til fri disposition kl. 12 den første hverdag efter, at standardfortoldningen er antaget.

Stk. 5. Standardfortoldning på EF’s administrative enhedsdokument skal afgives inden for den ekspeditionstid, der gælder for den regionale told- og skattemyndighed, standardfortoldningen afgives til. Afgives en standardfortoldning på EF’s administrative enhedsdokument, er varerne til fri disposition kl. 16 den første hverdag (dog ikke lørdag) efter, at standardfortoldningen er antaget.

Stk. 6. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har udtaget varerne til kontrol, er varerne først til disposition, når kontrollen er afsluttet, og varerne er frigivet. Såfremt der gælder særlige indførselsbestemmelser, jf. § 14, stk. 4, kan varemodtageren dog først disponere over varerne, når disse bestemmelser er opfyldt.

Stk. 7. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade varemodtagere at disponere over varerne på et tidligere tidspunkt end det i stk. 4 og 5 nævnte, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 8. Standardfortoldning kan ikke anvendes ved fraførsel fra toldoplag, idet fraførslen skal ske ved fuldstændig ekspresfortoldning, jf. dog § 27, eller ved genudførsel eller forsendelse.

Andre forhold vedrørende fortoldning

§ 25. Særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der er fastsat af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, skal iagttages snarest efter varernes ankomst til det danske toldområde fra tredjelande eller ved fraførsel fra Københavns Frihavn, når dette er foreskrevet i de pågældende bestemmelser.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde gælder § 4, stk. 2, 5 og 6 ikke.

§ 26. Følgende varer skal altid angives til fuldstændig ekspresfortoldning, udførsel eller proceduren for forsendelse, og de må ikke fraføres ekspeditionsstedet forinden toldbehandling i henhold til kapitel 1 eller 2 har fundet sted, medmindre forudgående tilladelse hertil er meddelt af de statslige told- og skattemyndigheder:

1)   Varer, for hvilke der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde gælder særlige indførselsbetingelser.

2)   Varer, hvis emballage efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn er beskadiget på sådan vis, at de ikke kan overlades ekspeditøren i uberigtiget stand.

3)   Varer, der indføres af varemodtagere, der ikke er hjemmehørende i det danske toldområde, og som ekspeditøren ikke har oplagt på eget midlertidigt oplag, jf. § 23, stk. 4.

4)   Varer, der indføres til varemodtagere, der efter toldlovens § 33, stk. 2 og 3, ikke har adgang til kredit med told og afgifter, og som ekspeditøren ikke har oplagt på eget midlertidigt oplag, jf. § 23, stk. 4.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve, at der i andre tilfælde end nævnt i stk. 1 skal ske ekspresfortoldning, når kontrolmæssige hensyn taler herfor.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, såfremt de i stk. 1 nævnte varer er i jernbanens, en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt postvirksomheds eller Kalaallit Niuerfiats varetægt, og varerne ikke udleveres til varemodtageren, før toldbehandling i henhold til kapitel 1 eller kapitel 2 har fundet sted.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at tidsfristen i § 16, stk. 1, fraviges i det omfang, dette er nødvendigt for at opfylde bestemmelserne i den internationale konvention om befordring af gods med jernbane og i ekspeditionsreglementet til den internationale postpakkeoverenskomst.

§ 27. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EU fastsatte bestemmelser om hjemstedsordningen give varemodtagere tilladelse til at angive varer efter forenklede fremgangsmåder. En sådan tilladelse indebærer, at der senest umiddelbart efter afslutningen af en periode skal afgives en supplerende toldangivelse. Periodens længde fastsættes i tilladelsen og kan højst være en kalendermåned.

§ 28. De statslige told- og skattemyndigheder kan give varemodtagere, der har en betydelig indførsel af ensartede varer, og hvis regnskabsaflæggelse gør det muligt for de statslige told- og skattemyndigheder at foretage en effektiv kontrol, tilladelse til at afgive en samlet angivelse over indførsler foretaget i en nærmere fastsat periode.

§ 29. De i §§ 27 og 28 nævnte angivelser skal afgives til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde varemodtageren er registreret.

Stk. 2. Angivelser, der omfatter varer, der skal fraføres et toldoplag, skal afgives til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde toldoplaget er beliggende.

§ 30. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde de i §§ 5, 6, 8, 9, 27 og 28 omhandlede tilladelser, hvis virksomheden tilsidesætter vilkårene i disse.

§ 31. Angivelse foretaget via edb af skibsgods, der losses i en toldgodkendt havn uden for normal ekspeditionstid, skal inden normal ekspeditionstids ophør forudanmeldes til den regionale told- og skattemyndighed, i hvis forretningsområde varerne losses.

Dokumentation

§ 32. Ved anvendelse af EF’s administrative enhedsdokument skal alle dokumenter, der er nødvendige for fortoldningens gennemførelse (fakturaer, fragtbreve, oprindelsesdokumenter, bevillinger, tilførselsanmeldelser, fabrikanterklæringer, indførselstilladelser m.v.) være vedlagt fortoldningsangivelsen.

Stk. 2. Ved angivelse til fortoldning via edb skal de i stk. 1 nævnte dokumenter være til rådighed for de statslige told- og skattemyndigheder på angivelsestidspunktet.

Stk. 3. Ved anvendelse af en tilladelse som godkendt importør skal dokumentationen være til rådighed for de statslige told- og skattemyndigheder på tidspunktet for varernes indskrivelse i regnskabet.

Stk. 4. De i stk. 2 og 3 nævnte dokumenter skal opbevares i mindst 5 år og skal på begæring udleveres til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 33. Den i § 32, stk. 1, nævnte faktura skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Sælgerens navn og adresse.

2)   Køberens navn og adresse.

3)   Sted og dato for fakturaens udfærdigelse.

4)   Kollienes antal, art, mærker og numre.

5)   En nøjagtig specifikation af sendingens indhold, herunder oplysning om vareart (design, kvalitet, artikelnummer el. lign.) og nettomængden for hver vareart (styktal, masse eller mål efter branchemæssig sædvane).

6)   Specificeret prisangivelse for hver prisenhed.

7)   Alle øvrige betingelser vedrørende betaling, salg eller overtagelse samt levering, herunder oplysning om indrømmede rabatter eller prisnedsættelser med angivelse af disses karakter.

Stk. 2. For hver varepost i fakturaen skal, eventuelt ved henvisning til fortoldningsangivelsen, være anført den varekode i toldtariffen, hvorunder varerne henhører, samt oplysning om eventuel afgiftspligt efter afgiftslovene. Fakturaen skal endvidere forsynes med oplysninger om de i prisen indbefattede omkostninger, der skal medregnes i toldværdien, medmindre disse omkostninger fremgår af den toldværdideklaration, som vedlægges fortoldningsangivelsen i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at bestemmelsen i § 32 for så vidt angår fakturaer fraviges for veldefinerede standardvarer, der leveres i henhold til en kontrakt gældende for en vis periode, i hvilken den aftalte pris ikke ændres. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere tillade, at de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser fraviges, samt fastsætte vilkårene herfor.

Stk. 4. Er varerne ikke endeligt solgt til en varemodtager i det danske toldområde, og er afregningen med leverandøren afhængig af den af varemodtageren opnåede videresalgspris, kan varemodtageren i stedet for den i stk. 1 og 2 omhandlede faktura afgive en specifikation over varerne efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse. Afgives fortoldningsangivelsen på EF’s administrative enhedsdokument, skal varemodtageren i sådanne tilfælde afgive en genpart af afregningen med leverandøren indeholdende specificeret opgørelse af den opnåede salgspris og de i det danske toldområde afholdte omkostninger. Afgives fortoldningsangivelsen via edb, skal genparten være til rådighed for de statslige told- og skattemyndigheder på angivelsestidspunktet.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse på varer, for hvilke der er fastsat en enhedsværdi.

§ 34. Foreligger de nødvendige dokumenter til bekræftelse af varernes art og sammensætning, mængde, værdi, eller oprindelse m.v. ikke på fortoldningstidspunktet, eller indeholder dokumenterne ikke de nødvendige oplysninger, kan der efter anmodning i fortoldningsangivelsen indrømmes varemodtageren en frist på 1 kalendermåned fra antagelsen af angivelsen til at tilvejebringe de nævnte dokumenter eller til at berigtige disse. Efter anmodning kan told- og skattemyndighederne forlænge denne frist for så vidt angår dokumenter til bekræftelse af toldværdien.

Stk. 2. Efter anmodning kan der indrømmes varemodtageren en yderligere frist på 3 kalendermåneder til at tilvejebringe dokumenter, der er nødvendige for, at varerne tillades indført toldfrit eller mod nedsat told, såfremt de statslige told- og skattemyndigheder har begrundet formodning om, at de angivne varer opfylder betingelserne herfor.

Stk. 3. I de i stk. 1, jf. stk. 2, omhandlede tilfælde afkræver de statslige told- og skattemyndigheder varemodtageren fornøden sikkerhed for told og afgifter, jf. dog stk. 6. Sikkerhedsstillelsen kan for varemodtagere, der har kredit med told og afgifter efter toldlovens § 30, ske efter tilsvarende regler som gælder for afregning af told, jf. §§ 57 og 58.

Stk. 4. Såfremt fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 foreligger inden fristens udløb, kan kontingenttoldbehandling eller præferencetoldbehandling dog kun indrømmes, hvis adgangen hertil ikke er ophørt, inden dokumentationen fremlægges. Ved kontingent- eller præferencetoldbehandling via edb, skal dokumentationen være til rådighed for de statslige told- og skattemyndigheder, inden adgangen til kontingent- eller præferencetoldbehandling er ophørt.

Stk. 5. Medmindre bestemmelsen i stk. 4 finder anvendelse, kan fyldestgørende dokumentation i henhold til stk. 1 og 2 tilvejebringes efter udløbet af den periode, som var fastsat for toldfri indførsel eller indførsel mod nedsat told, såfremt fortoldningsangivelsen var modtaget til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder inden periodens udløb.

Stk. 6. Foreligger de nødvendige dokumenter og oplysninger til bekræftelse af toldværdien ikke, beregnes told og afgifter på grundlag af den i fortoldningsangivelsen angivne foreløbige toldværdi, hvis de statslige told- og skattemyndigheder kan godkende den. I tilfælde, hvor de statslige told- og skattemyndigheder ikke kan godkende den angivne værdi, beregnes told og afgifter på grundlag af en af disse myndigheder skønsmæssigt ansat passende toldværdi i henhold til toldlovens § 13, stk. 2.

§ 35. Angivelse til fortoldning afgivet på EF’s administrative enhedsdokument skal indeholde eller være vedlagt sådanne angivelser, som er foreskrevet i eller i medfør af afgiftslovgivningen af hensyn til de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn med indførslen af afgiftspligtige varer.

Stk. 2. Angivelse til fortoldning afgivet på EF’s administrative enhedsdokument skal indeholde eller være vedlagt oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige indførsels- eller transitbestemmelser, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde er fastsat for de angivne varer.

Stk. 3. Ved angivelse til fortoldning via edb skal de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger være til rådighed for de statslige told- og skattemyndigheder på angivelsestidspunktet.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, på hvilken måde varens nettomasse skal fastsættes, og kan herunder kræve opvejning ved autoriseret vejer og måler.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan indrømme lettelser i angivelsespligten, når omstændighederne taler derfor.

§ 36. Er varemodtageren ikke i stand til at angive varernes art og mængde i overensstemmelse med bilag 2-6, kan de statslige told- og skattemyndigheder efter varemodtagerens anmodning meddele denne tilladelse til at besigtige varerne, før fortoldningsangivelsen afgives. Der kan endvidere efter skriftlig anmodning gives varemodtageren tilladelse til at udtage prøver. Omkostningerne ved udpakning, vejning, genindpakning og anden håndtering af varerne eller til analyse af de udtagne prøver afholdes af varemodtageren.

Stk. 2. Er varemodtageren, selv efter besigtigelse af varerne, ikke i stand til at angive varernes art eller deres eventuelle afgiftspligt efter afgiftslovene, skal varemodtageren i fortoldningsangivelsen afgive en nøjagtig specifikation af varepartiet, hvori der for hver vareart anføres de pågældende varers værdi og mængde samt gives oplysning om deres anvendelse og så vidt muligt sammensætning. I sådanne tilfælde beregnes told og afgifter på grundlag af en af de statslige told- og skattemyndigheder truffen afgørelse om varernes tarifering og afgiftspligt.

Toldmæssig undersøgelse m.v.

§ 37. Ved angivelse til fortoldning eller oplæggelse på midlertidigt oplag er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for udøvelse af kontrol, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Varemodtageren er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de statslige told- og skattemyndigheder ikke længere har brug for dem.

Stk. 2. Ved fastsættelse af told og afgifter på de angivne varer, kan den del af varerne, der er udtaget af de statslige told- og skattemyndigheder som prøve, ikke fradrages i den angivne mængde eller værdi.

Stk. 3. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder foretager en stikprøvekontrol, anvendes resultaterne heraf på alle de varer, der er anført under den pågældende varepost i angivelsen. Varemodtageren kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, såfremt varemodtageren mener, at stikprøven ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

Stk. 4. Det påhviler varemodtageren eller den, der handler på varemodtagerens vegne, at udføre det for undersøgelsen af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af varemodtageren.

§ 38. Told (herunder antidumpingtold, udligningstold og tillægsimporttold samt importafgifter (det vil sige landbrugselement (le), tillægstold for indholdet af sukker (tts) eller mel (ttm), udligningsbeløb eller -afgift)) og afgifter beregnes efter de satser og på det grundlag, der er gældende den dag, hvor fortoldningsangivelsen antages af de statslige told- og skattemyndigheder, jf. dog stk. 2 - 6.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan udskyde antagelsen af fortoldningsangivelsen, når særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 3. Når fortoldningsangivelsen med anmodning om kontingenttoldbehandling antages på den dag, hvor adgangen til kontingenttoldbehandling ophører, fortoldes med kontingentsatsen så stor en del af de angivne varers mængde eller værdi, som svarer til den rest af det pågældende kontingent, som findes denne dag. Den øvrige del af de angivne varers mængde eller værdi fortoldes med den toldsats, der gælder, når adgangen til kontingenttoldbehandling er ophørt.

Stk. 4. Angives en standardfortoldning efter udløbet af den i § 16, stk. 1, fastsatte frist, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor fristen udløb. Såfremt der uretmæssigt er disponeret over varer med toldmæssig T1-status, inden fortoldningsangivelsen er antaget af de statslige told- og skattemyndigheder, jf. dog § 14, stk. 3, anvendes de satser, der var gældende den dag, hvor der blev disponeret over varerne.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 4 indrømmes der for varer, der er blevet angivet til oplæggelse på midlertidigt oplag mere end 14 kalenderdage før en kontingentperiodes begyndelse, og for hvilke fortoldningsangivelsen antages af de statslige told- og skattemyndigheder efter dette tidspunkt, kontingenttoldbehandling i henhold til de for denne kontingentperiode gældende bestemmelser, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

1)   Varerne skal være omfattet af en toldkontingentordning, som er en fortsættelse af en tilsvarende toldkontingentordning, der var gældende før kontingentperiodens begyndelse.

2)   Toldkontingentet for den foregående kontingentperiode må ikke være opbrugt før denne periodes udløb, og adgangen til kontingenttoldbehandling i den følgende kontingentperiode må ikke være ophørt på den dag, hvor fortoldningsangivelsen antages.

Stk. 6. Såfremt der sker en nedsættelse af toldsatsen efter datoen for antagelsen af fortoldningsangivelsen, men inden varen er frigivet, kan varemodtageren begære anvendelse af den gunstige sats. Dette gælder ikke for varer, som ikke har kunnet frigives af de statslige told- og skattemyndigheder på grund af forhold, som udelukkende kan tilregnes varemodtageren.

§ 39. De statslige told- og skattemyndigheder underretter varemodtageren om told og afgifter på varerne.

§ 40. Varer, der ikke kan frigives, fordi den nødvendige dokumentation ikke foreligger, kan af de statslige told- og skattemyndigheder tages i bevaring eller lignende, sælges, tilintetgøres eller pålægges genudførsel.

Stk. 2. Frigivelse til varemodtagerens disposition af eventuelt affald og rester hidrørende fra varers tilintetgørelse finder sted på det beskatningsgrundlag, som konstateres eller anerkendes af de statslige told- og skattemyndigheder på tilintetgørelsestidspunktet.

Kapitel 2

Udførsel af varer

§ 41. De statslige told- og skattemyndigheder er udførselskontrollerende myndighed. Den udførselskontrollerende myndighed er nærmere bestemt den regionale told- og skattemyndighed, hvor eksportøren eller dennes repræsentant er registreret, jf. toldlovens § 29, eller andre regionale told- og skattemyndigheder, der af administrative eller organisatoriske grunde varetager denne funktion. Endvidere kan andre toldsteder i EU i særlige tilfælde være udførselskontrollerende myndighed.

Stk. 2. Ved udførsel af varer skal vareafsenderen til den udførselskontrollerende myndighed afgive en skriftlig udførselsangivelse (EF’s administrative enhedsdokument), jf. § 105, stk. 1, i følgende tilfælde:

1)   Ved udførsel af varer med henblik på udførsel til tredjeland.

2)   Ved oplæggelse af varer i Københavns Frihavn med henblik på udførsel til tredjeland.

3)   Ved oplæggelse på frilager af varer fra EU-lande med henblik på udførsel til tredjeland.

4)   Ved oplæggelse af visse landbrugsvarer på toldoplag - varer med præfinansering eller i forbindelse med fremstilling af visse landbrugsvarer under toldkontrol.

5)   Ved udførsel af varer med henblik på udførsel til et sted i EU’s toldområde men udenfor EU’s afgiftsområde.

Stk. 3. Såfremt EU-varer henligger i Københavns Frihavn, uden at der ved oplæggelsen er afgivet en udførselsangivelse, skal der, hvis varerne senere skal udføres til tredjeland, afgives en udførselsangivelse.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter krav til udførselsdokumentation efter stk. 2, nr. 2 og 3, og stk. 3.

Stk. 5. De nævnte myndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, tillade, at udførselsangivelsen afgives, inden varerne frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder; der kan fastsættes en frist for denne frembydelse. Overholdes fristen ikke, anses udførselsangivelsen for ikke at være afgivet.

Stk. 6. Ved det toldsted i EU, hvor varerne udpasserer til et tredjeland, skal varerne samt eksemplar 3 af udførselsangivelsen (EF’s administrative enhedsdokument) med den udførselskontrollerende myndigheds attest om varernes frigivelse til udførsel, frembydes for toldmyndighederne.

Stk. 7. Såfremt der gælder særlige udførselsbestemmelser som følge af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde, kan udførsel først finde sted, når disse bestemmelser er opfyldt.

§ 42. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at udførselsangivelsen afgives via edb ved elektronisk dataoverførsel.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde den i stk. 1 omhandlede tilladelse, hvis virksomheden tilsidesætter vilkårene i denne.

§ 43. De statslige told- og skattemyndigheder meddeler, i overensstemmelse med de af EU fastsatte bestemmelser om hjemstedsordningen, eksportører, som ønsker at opfylde udførselsformaliteterne på eget forretningssted eller på andre af de statslige told- og skattemyndigheder anviste eller godkendte steder, tilladelse til som »godkendt eksportør« at angive varer til udførsel efter forenklede fremgangsmåder.

Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede tilladelse indebærer, at der i tilknytning til de i løbet af en periode afgivne forenklede udførselsangivelser skal afgives en supplerende angivelse senest umiddelbart efter afslutningen af en periode. Periodens længde fastsættes i tilladelsen og kan højst være en kalendermåned.

Stk. 3. Medmindre andet er fastsat i tilladelsen, kan den ikke anvendes ved udførsel af:

1)   Varer, der er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution eller eksportafgift.

2)   Varer, der af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre grunde kun kan udføres mod fremlæggelse af en udførselstilladelse.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde tilladelsen, hvis virksomheden tilsidesætter vilkårene for den.

§ 44. Ved hver enkelt udførsel efter § 43 skal den godkendte eksportør anvende et administrativt dokument eller et handelsdokument, der skal ledsage varerne til det toldsted, hvor varerne udpasserer af EU’s toldområde. Det pågældende dokument skal være forsynet med et eksportørstempel.

Stk. 2. Virksomheden skal endvidere inden for almindelig ekspeditionstid forudanmelde udførslen til den regionale told- og skattemyndighed, hvor indladningen af varerne finder sted. Anmeldelsen skal enten afgives forud for den enkelte udførsel eller ved en skriftlig anmeldelse dækkende en periode.

Stk. 3. Når varerne udføres via et andet EU-land, skal EF’s administrative enhedsdokument/handelsdokumentet sammen med varerne frembydes for den stedlige toldmyndighed ved varernes udpassage af EU’s toldområde. Denne myndighed attesterer varernes udførsel af EU.

Stk. 4. Når varerne udføres direkte fra det danske toldområde til et tredjeland, skal varerne eller EF’s administrative enhedsdokument/handelsdokumentet ikke frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre dette forlanges af myndighederne i forbindelse med varetagelsen af den almindelige udførselskontrol.

Stk. 5. EF’s administrative enhedsdokument/handelsdokumentet skal suppleres med oplysninger om gældende bevillinger, henvisninger til importdokumenter samt andre relevante oplysninger, når udførslen/genudførslen vedrører:

1)   Varer fra offentligt eller privat toldoplag.

2)   Varer fra aktiv forædling.

3)   Varer fra midlertidig indførsel.

4)   Varer mod toldgodtgørelse.

5)   Varer, der udføres til passiv forædling.

Stk. 6. De i stk. 5 nævnte udførsler skal altid forudanmeldes skriftligt.

§ 45. En kopi eller genpart af EF’s administrative enhedsdokument/handelsdokumentet skal opbevares i virksomheden sammen med øvrigt regnskabsmateriale.

Stk. 2. Tilladelse som godkendt eksportør fritager eksportøren for at fremlægge bilag, herunder værdidokumentation, ved hver enkelt udførsel.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte dokumenter skal opbevares i mindst 5 år og skal på begæring udleveres til de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 46. Udførselsangivelser og supplementsangivelser skal indeholde oplysninger i overensstemmelse med bilag 7.

Stk. 2. Vareafsenderen skal samtidig med udførselsangivelsen afgive et eksemplar til de statslige told- og skattemyndigheder af den faktura, der er udfærdiget over varerne, hvis den statistiske værdi overstiger 20.000 kr. Når omstændighederne taler derfor, kan de nævnte myndigheder tillade, at fakturaen afgives efterfølgende.

Stk. 3. Fakturaen skal være udfærdiget af vareafsenderen eller den, for hvis regning varerne udføres her fra landet, og skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Vareafsenderens navn og adresse.

2)   Varemodtagerens navn og adresse.

3)   Sted og dato for fakturaens udstedelse samt dennes nummer.

4)   Kollienes antal, art, mærker og numre.

5)   En nøjagtig specifikation af sendingens indhold og nettomasse for hver vareart (styktal, masse eller mål).

6)   Specificeret prisangivelse og leveringsbetingelser.

Stk. 4. Udførselsangivelsen skal i øvrigt indeholde eller være vedlagt sådanne oplysninger og erklæringer, der er nødvendige for de statslige told- og skattemyndigheders kontrol med udenrigshandelsstatistikken og med de særlige udførsels- og transitbestemmelser, der er fastsat for varer af den pågældende art.

§ 47. Eksportafgifter beregnes efter de satser eller beløb, der er gældende den dag, hvor udførselsangivelsen antages af de statslige told- og skattemyndigheder. Angivelser, der i henhold til § 41, stk. 5, tillades afgivet, inden varerne kan frembydes for de nævnte myndigheder, kan først anses som antaget, når varerne er frembudt.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder underretter eksportøren om de eksportafgiftsbeløb, der påhviler varerne.

§ 48. Medmindre der for udførsel af nedennævnte varer gælder særlige udførselsbestemmelser, er disse undtaget fra det i § 41, stk. 2, fastsatte krav om udførselsangivelse:

1)   Varer, der transiterer det danske toldområde i en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt postvirksomheds varetægt.

2)   Varer i transit til steder uden for det danske toldområde eller til Københavns Frihavn, når de forsendes i overensstemmelse med EU’s ordninger for forsendelse eller mod fremlæggelse af carneter udstedt i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter, toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer eller et forsendelsesdokument udstedt i henhold til overenskomsten af 19. juni 1951 mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrker (NATO-tolddeklaration formular 302).

3)   Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når omstændighederne taler derfor, i andre tilfælde end nævnt i stk. 1 fravige kravet om udførselsangivelse samt give lettelser i angivelsespligten.

§ 49. Det påhviler vareafsenderen eller den, der på varemodtagerens vegne forestår udførslen, at frembyde varerne for den udførselskontrollerende myndighed samt at foretage det for undersøgelsen og identifikation af varerne nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostninger i forbindelse hermed afholdes af vareafsenderen.

Stk. 2. Varerne skal frembydes for den udførselskontrollerende myndighed i så god tid inden udførslen, at de fornødne kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

Stk. 3. Ved toldbehandling til udførsel er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver undersøgelse af varerne, der er nødvendig for kontrollens udøvelse, og til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Vareafsenderen er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de statslige told- og skattemyndigheder ikke længere har brug for dem. Den del af varerne, der er udtaget som prøve, kan ikke fradrages i den angivne mængde. De statslige told- og skattemyndigheder kan tillade, at de varemængder, der er udtaget som prøve, erstattes med identiske varer for at gøre forsendelsen komplet.

Stk. 4. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder foretager en stikprøvekontrol, anvendes resultaterne heraf på alle de varer, der er anført under den pågældende varepost i udførselsangivelsen. Vareafsenderen kan dog anmode om en supplerende undersøgelse af varerne, hvis vareafsenderen mener, at stikprøven ikke kan anvendes på resten af de angivne varer.

§ 50. For varer, der udføres af en myndighed eller virksomhed, der er godkendt dertil af de statslige told- og skattemyndigheder, varetages udførselskontrollen af den pågældende myndighed eller virksomhed. De statslige told- og skattemyndigheder kan af kontrolmæssige grunde kræve varerne frembudt før udførslen. Følgende varer skal altid frembydes for de statslige told- og skattemyndigheder før udførslen:

1)   Varer, der genudføres efter oplæggelse på et midlertidigt oplag.

2)   Varer, der forsendes i overensstemmelse med EU’s ordninger for forsendelse, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder i medfør af ordningen har meddelt fritagelse, jf. også § 51.

3)   Varer, der udføres mod carnet udstedt i henhold til toldkonventionen om international godstransport på grundlag af TIR-carneter eller toldkonventionen vedrørende ATA-carneter for midlertidig indførsel af varer.

4)   De i § 52 omhandlede varer.

5)   Varer, der er bestemt til genindførsel efter passiv forædling eller standardombytning.

6)   Varer, der udføres mod godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder ved bevilling eller på anden måde har tilladt, at varerne udføres uden frembydelse for de nævnte myndigheder.

7)   Varer, for hvilke der efter EU’s bestemmelser skal betales eksportafgift.

8)   Varer, for hvilke der gælder særlige sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske eller andre bestemmelser.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en myndighed eller virksomhed godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder varetager udførselskontrollen eller forestår udførslen af varer, afgiver den pågældende myndighed eller virksomhed udførselsangivelserne til de statslige told- og skattemyndigheder med attest om udførslen.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor udførselskontrollen skal finde sted, medmindre denne varetages af en myndighed eller virksomhed, som de statslige told- og skattemyndigheder har bemyndiget dertil.

§ 51. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EU fastsatte regler give vareafsendere, der forsender varer som fællesskabsforsendelse/fællesforsendelse, tilladelse til som »godkendt afsender« at undlade at frembyde varerne og fremlægge udførsels- og forsendelsesangivelse ved afgangstoldstedet.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EU fastsatte regler give vareafsendere, der forsender varer under et T2L-dokument, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af de nævnte myndigheder i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan i overensstemmelse med de af EU fastsatte regler meddele vareafsendere, som ønsker at forsende varer, for hvilke der skal udstedes et kontroleksemplar T5, tilladelse til som »godkendt afsender« at anvende dokumentet, uden at det påtegnes af de statslige told- og skattemyndigheder i forbindelse med varernes forsendelse.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan tilbagekalde tilladelsen, hvis virksomheden tilsidesætter vilkårene for den.

§ 52. Udførsel af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 pct. vol., tobaksvarer og cigaretpapir i uberigtiget stand eller mod godtgørelse af eller fritagelse for told eller afgifter må kun finde sted med de faste skibs- eller flyruteforbindelser eller pr. post, med jernbane eller dertil toldgodkendte lastbiler eller containere.

Stk. 2. Udførsel ad søvejen af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 pct. vol. i berigtiget stand må kun finde sted med de faste skibsruteforbindelser.

Stk. 3. Til udførsel med skib af spiritus og vin med et ethanolindhold over 18 pct. vol. skal de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse indhentes i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse til udførsel af de nævnte varer med et skib, der måler under 500 tons netto, og som er hjemmehørende i Danmark eller et andet land, der er deltager i konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer, kan kun gives, når skibet er forsynet med den i konventionens artikel 3 omhandlede officielle autorisation, og de i konventionens artikel 4 fastsatte betingelser for transport af spiritus og vin med et ethanolindhold på over 18 pct. vol. med skibe af den nævnte art er opfyldt.

Stk. 4. Undtaget fra stk. 1-3 er proviantering af skibe og fly samt udførsel som håndbagage og indskrevet rejsegods.

§ 53. Personer med bopæl i et tredjeland, der medbringer uberigtiget spiritus, vin og tobaksvarer i håndbagagen ud over de i denne bekendtgørelses kapitel 10 fastsatte mængder, og som angiver at være på gennemrejse til et tredjeland, kan få tilladelse til mod depositum for told og afgifter at medføre sådanne varer.

Kapitel 3

Registrering, afregning og sikkerhedsstillelse

§ 54. Til de varemodtagere og -afsendere, der anmelder sig til registrering hos de statslige told- og skattemyndigheder efter bestemmelserne i toldlovens § 29, udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 2. Anmeldelse til registrering skal ske, før vareindførsel eller -udførsel foretages.

§ 55. Falder de i toldlovens § 30, stk. 1, og § 33, stk. 4, nævnte frister for sidste rettidige betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges fristen til førstkommende hverdag.

§ 56. De statslige told- og skattemyndigheder underretter efter udløbet af en afregningsperiode varemodtageren om skyldig told og afgifter. I tilfælde, hvor skyldig told og afgifter ikke er medtaget i importspecifikationen, påhviler det dog varemodtageren efter påkrav fra de statslige told- og skattemyndigheder at betale manglende beløb.

§ 57. Varemodtagere og -afsendere, der ønsker at deltage i de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning, jf. toldlovens § 30, stk. 2-5, skal tilmelde sig ordningen, før vareindførsel eller -udførsel foretages.

Stk. 2. Til de tilmeldte varemodtagere og -afsendere udstedes et bevis for tilmeldingen.

Stk. 3. Valget mellem de i toldlovens § 30, stk. 3, nævnte sikkerhedsstillelsesformer er bindende for et år. Ændring kan finde sted pr. 1. marts. Anmodning om ændring skal være modtaget af de statslige told- og skattemyndigheder inden udgangen af den forudgående januar måned. Det kan tillades, at ændringen foretages på andre tidspunkter, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 4. Bidraget for deltagelse i ordningen fastsættes til 2,5 promille af toldbeløbet eller af eksportafgiftsbeløbet. Bidraget opkræves sammen med tolden og betales efter reglerne for denne, jf. toldlovens § 30, stk. 1.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning dækker told- og eksportafgiftsbeløb, der ikke har kunnet inddrives på anden måde.

Stk. 6. Ved dækning af en varemodtagers eller vareafsenders toldskyld indtræder de statslige told- og skattemyndigheders sikkerhedsstillelsesordning i kravet mod varemodtageren eller vareafsenderen.

§ 58. Den i toldlovens § 30, stk. 3, nr. 2, omhandlede sikkerhed kan stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter de statslige told- og skattemyndigheders bestemmelser. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for sikkerhedens størrelse, herunder en eventuel mindstestørrelse.

Stk. 2. Sikkerheden skal være godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder før vareindførslen eller -udførslen.

Stk. 3. Ændring af sikkerhedsstillelsens form og størrelse sker efter reglerne i § 57, stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan til enhver tid kræve størrelsen af sikkerheden forhøjet, såfremt den stillede sikkerhed skønnes ikke længere at kunne dække varemodtagerens toldskyld.

Kapitel 4

Toldbehandling af befordringsmidler

§ 59. Ved befordringsmidler forstås i denne bekendtgørelse skibe, fly, tog, lastbiler, busser, personbiler m.v.

Stk. 2. Ved skibe forstås i denne bekendtgørelse skibe, både og søfartøjer af enhver art, med undtagelse af søluftfartøjer.

Fælles bestemmelser om skibe og fly

§ 60. Føreren eller ejeren af et skib eller fly hæfter for told og afgifter af varer, herunder restladning og proviantbeholdning, som lastes, opbevares, fraføres i det danske toldområde eller forbruges i strid med reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 61. Uberigtigede varer kan forlanges forseglet, når skibe eller fly befinder sig i det danske toldområde eller er på rejse mellem steder i det danske toldområde, uanset om skibet eller flyet passerer fremmed eller internationalt territorium under rejsen.

Stk. 2. Skibe og fly i det danske toldområde må ikke medføre uberigtiget proviant som ladning eller proviant m.v., medmindre de har påbegyndt en rejse, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted eller et landingssted uden for det danske toldområde, jf. dog §§ 65 og 71.

§ 62. Føreren af et skib eller fly skal bekræfte de oplysninger om befordringsmidlet og ladning m.v., som afkræves i henhold til toldlovens § 17, stk. 1, ved fremlæggelse af skibspapirer, rejsejournaler eller registreringspapirer samt ladningsdokumenter m.v.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte adgang til og udgang fra befordringsmidlet samt tilførsel eller fraførsel af varer, indtil inkvirering er afsluttet. De statslige told- og skattemyndigheder kan endvidere forbyde, at befordringsmidlet forlader inkvireringsstedet, indtil inkvireringen er afsluttet.

§ 63. De statslige told- og skattemyndigheder kan give lettelser i de betingelser, der er fastsat i denne bekendtgørelse i forbindelse med skibes og flys ankomst til og afgang fra det danske toldområde, for så vidt angår skibe og fly, der tilhører danske og fremmede statsmyndigheder, og som ikke medfører gods eller passagerer mod betaling. Lettelser kan endvidere gives til fiskerfartøjer, skoleskibe, bugser- og lodsbåde, bjærgningsfartøjer, passagerskibe i rutefart og færger, fartøjer under 6 tons netto og fartøjer i fart mellem anløbssteder inden for samme regionale told- og skattemyndigheds forretningsområde.

Særlige bestemmelser om skibe

§ 64. Havnemyndighederne skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om oplysninger, som de er i besiddelse af vedrørende skibes forventede ankomst og afgang samt om uanmeldte skibes ankomst.

Stk. 2. Føreren af et skib skal ved ankomsten til det danske toldområde fra et tredjeland mundtligt eller pr. telefax anmelde over for de statslige told- og skattemyndigheder, hvorfra skibet kommer, og hvilken ladning det medfører.

Stk. 3. Føreren af et skib, der ankommer til en dansk havn, fra et andet sted i EU’s toldområde, skal, hvis skibet medfører uberigtigede varer som ladning eller proviant, mundtligt eller pr. telefax anmelde over for de statslige told- og skattemyndigheder, hvilke uberigtigede varer det medfører.

Stk. 4. Skibes losning og lastning af varer, landsætning og ombordtagning af passagerer samt landsætning af besætningsmedlemmer skal forud mundtligt eller pr. telefax anmeldes over for de statslige told- og skattemyndigheder og må ikke påbegyndes, før tilladelse foreligger.

Stk. 5. Passagerskibe i rutefart og færger, der ankommer efter en forud meddelt fartplan er undtaget for stk. 1-4. De statslige told- og skattemyndigheder kan dog regulere landsætning og ombordtagning af passagerer samt i særlige tilfælde forbyde losning og lastning, indtil inkvirering er foretaget.

§ 65. Uanset § 61, stk. 2, kan de i § 81, stk. 7 og 8, nævnte fartøjer dog medføre uberigtiget proviant, der er indladet i overensstemmelse med de for disse fartøjer fastsatte regler.

Stk. 2. Udenlandske lystfartøjer, som udelukkende er på rejse mellem steder i hjemlandet og steder i det danske toldområde, samt danske lystfartøjer, må kun medføre uberigtiget proviant m.v. i det omfang, provianten kan tillades indført told- og afgiftsfrit efter reglerne om told- og afgiftsfrihed for rejsegods.

§ 66. Ved inkvirering skal skibes nationalitets- og målingsdokumenter efter anmodning afleveres til de statslige told- og skattemyndigheder, hvor de forbliver, indtil der er givet tilladelse til afsejling.

§ 67. For at opfylde meldeformaliteterne, jf. bilag 8, skal skibe ved ankomst til og/eller afgang fra havne i det danske toldområde afgive en erklæring, jf. § 105, stk. 2, vedrørende:

1)   skibet,

2)   skibets beholdninger af proviant m.m.,

3)   besætningens personlige ejendele,

4)   besætningen og

5)   for skibe, der har tilladelse til at transportere 12 passagerer eller derunder, en passagerliste.

Stk. 2. Erklæringen skal afgives til de statslige told- og skattemyndigheder eller til havnemyndigheden i de havne, hvor havnemyndigheden er bemyndiget til at modtage erklæringen.

§ 68. Passagerskibe i rutefart og færger, der sejler efter en forud meddelt fartplan, er undtaget fra pligten i toldlovens § 18, stk. 1, til at anmelde afsejlingen for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 69. Bestemmelserne om skibes vareførsel m.v. i toldloven og i denne bekendtgørelse samt de dertil knyttede straffebestemmelser anvendes over for skibe, der er hjemmehørende i de stater, der har ratificeret konventionen af 19. august 1925 om bekæmpelse af smugleri af alkoholholdige varer (Helsingfors-konventionen) og dennes slutprotokol. Bestemmelserne anvendes inden for de områder og i det omfang, der er fastsat i konventionens artikel 9, stk. 2.

Særlige bestemmelser om fly

§ 70. Følgende fly kan, som en undtagelse fra toldlovens § 19, stk. 1, lande på eller afgå fra steder, der ikke er godkendt som toldlufthavne af de statslige told- og skattemyndigheder:

1)   Fly, der nødlander.

2)   Svævefly, der ankommer til eller afgår fra det danske toldområde, når flyet medfører en distanceflyvningstilladelse meddelt i henhold til en af Danmark indgået international overenskomst om lettelser for distanceflyvning med svævefly.

3)   Søluftfartøjer, når de statslige told- og skattemyndigheder forud har givet tilladelse til ankomst og afgang.

§ 71. Uanset § 61, stk. 2, kan fly i rutefart, der efter en af de statslige told- og skattemyndigheder godkendt fartplan har fået tilladelse til kombineret indenrigs- og udenrigsflyvning, medbringe uberigtiget proviant.

§ 72. Bestemmelserne i § 64, stk. 1 og 4, finder tilsvarende anvendelse for fly. Lufthavnsmyndighederne skal foretage den i § 64, stk. 1, angivne underretning.

Stk. 2. Fly i rutefart, der ankommer efter en forud meddelt fartplan, samt fly, der udelukkende er i fart mellem lufthavne i det danske toldområde, er dog undtaget for de i stk. 1 anførte bestemmelser.

§ 73. Føreren af et fly eller en dertil bemyndiget person skal, ved ankomst til det danske toldområde, afgive en tolddeklaration, jf. § 105, stk. 1, af fly, ladning og proviant m.v. til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for fly, der ankommer til det danske toldområde direkte fra et andet sted i EU’s toldområde, og som ikke medbringer uberigtigede varer som ladning og proviant.

Stk. 3. Tolddeklarationen, der skal være underskrevet af flyets fører eller en dertil bemyndiget person, skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Førerens navn og flyets data (art, nummer, nationalitet og ejerens navn).

2)   Antal besætningsmedlemmer og passagerer.

3)   Navnet på flyets stedlige repræsentant.

4)   Hvorfra flyet kommer.

5)   Ladningens art og mængde samt lastningslufthavne og losningslufthavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre.

6)   Summariske oplysninger om det medførte rejsegods og specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v. (herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer).

7)   Førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne, og at der ikke findes andre adgange til lastrum eller rum og gemmer end de, som under inkvireringen vil blive påvist over for de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 4. Ankommer flyet fra et sted i det danske toldområde med uberigtigede varer, jf. § 71, skal flyets fører fremlægge den i § 74, stk. 3, nævnte tolddeklaration til de statslige told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning tillade en anden angivelsesmåde end den i stk. 1 nævnte vedrørende fly, ladning og proviant m.v. De nævnte myndigheder fastsætter de nærmere vilkår for denne tilladelse, herunder om tilbagekaldelse.

§ 74. Når et fly skal afgå fra en toldlufthavn i det danske toldområde til et tredjeland eller til et andet sted i EU’s toldområde og flyet medbringer uberigtigede varer, skal føreren, før afgangen afgive en tolddeklaration eller den i § 73, stk. 5, omhandlede anden angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder. Flyet må ikke afgå, før der er givet tilladelse.

Stk. 2. Tolddeklarationen, der skal være underskrevet af flyets fører eller en dertil bemyndiget person, skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Tidspunktet for flyets afgang og flyets bestemmelsessted.

2)   Ladningens art og dennes lastningslufthavne og losningslufthavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre.

3)   Summariske oplysninger om det medførte rejsegods og specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v., herunder varer, der tilhører fører og besætningsmedlemmer.

4)   Førerens erklæring om, at flyet ikke medfører andre eller flere varer end de angivne.

Stk. 3. Afgår flyet med uberigtigede varer til en toldlufthavn i det danske toldområde, skal flyets fører medgives et eksemplar af den tolddeklaration, der er nævnt i stk. 2, og deklarationen skal fremlægges for de statslige told- og skattemyndigheder på ankomststedet.

§ 75. Fra et fly må der ikke ske nedkastning af uberigtigede varer i det danske toldområde, medmindre det sker af sikkerhedsmæssige grunde. Ejeren eller den, der har rådighed over flyet, hæfter for told og afgifter af nedkastede varer, der ikke tilvejebringes og ikke anses for tilintetgjort ved nedkastningen.

Stk. 2. Såfremt uberigtigede varer nedkastes af sikkerhedsmæssige grunde i det danske toldområde, skal føreren snarest underrette de statslige told- og skattemyndigheder.

Særlige bestemmelser om andre transportmidler

§ 76. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, hvor toldbehandlingen af lastbiler skal finde sted.

Stk. 2. Når en lastbil ankommer til det danske toldområde fra et tredjeland, skal føreren eller en dertil bemyndiget person, før inkvirering påbegyndes, mundtligt give oplysninger til de statslige told- og skattemyndigheder om lastbil, ladning og proviant m.v. De nævnte myndigheder kan kræve, at disse oplysninger afgives på en tolddeklaration, jf. § 105, stk. 1.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder kan efter ansøgning tillade en anden angivelsesmåde end den i stk. 2 nævnte vedrørende lastbil, ladning og proviant m.v. De nævnte myndigheder fastsætter de nærmere vilkår for denne tilladelse.

Stk. 4. § 62 finder tilsvarende anvendelse for lastbiler.

§ 77. For andre befordringsmidler i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande end skibe, fly og lastbiler finder § 76 tilsvarende anvendelse.

Andre bestemmelser

§ 78. Når svensk toldbevogtningspersonale i det danske toldområde udøver bevogtningstjeneste i overensstemmelse med den mellem Danmark og Sverige indgåede overenskomst af 28. oktober 1935 om fælles bevogtning til bekæmpelse af ulovlig indførsel af alkoholholdige varer, har det svenske toldbevogtningspersonale samme beføjelser og retsbeskyttelse som tilsvarende dansk bevogtningspersonale.

Kapitel 5

Proviantering

§ 79. Skibe og fly kan efter bestemmelserne i dette kapitel provianteres med varer, der er fritaget for told og afgifter, samt varer, for hvilke der kræves godtgørelse af told og afgifter.

Stk. 2. Ved proviantering med told- og afgiftsfri varer forstås proviantering med:

1)   Uberigtigede varer.

2)   Varer fra provianteringsvirksomheder.

3)   Varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter.

Stk. 3. Proviantering af skibe og fly, hvis bestemmelsessted er et anløbssted eller en lufthavn inden for EU, kan endvidere ske med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer, med henblik på salg i beskattet stand om bord. Det er en forudsætning herfor, at skibet eller flyet særskilt har bevilling til at modtage punktafgiftspligtige varer.

Stk. 4. Tilladelse til proviantering skal indhentes, forinden provianteringen påbegyndes. Provianteringstilladelse meddeles af de statslige told- og skattemyndigheder enten som stående tilladelser eller i hvert enkelt tilfælde.

§ 80. Skibe kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer, når skibets endelige bestemmelsessted er et anløbssted i et tredjeland.

Stk. 2. Skibe, hvis endelige bestemmelsessted er et anløbssted inden for EU’s toldområde, men uden for det danske toldområde, kan kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord, samt med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand om bord, jf. § 79, stk. 3. Varer til forbrug omfatter kun varer, der kan forbruges om bord.

Stk. 3. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord, jf. § 81, stk. 7.

Stk. 4. Fiskerfartøjer, der deltager i fiskeri på Flensborg Fjord, og lystfartøjer kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte proviantering af passagerfartøjer med told- og afgiftsfri varer, når hovedformålet med ruten eller den enkelte færgetur ikke er at opretholde trafik i sædvanlig forstand.

§ 81. Proviantering af skibe kan ske med passende mængder fastsat efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer. Proviantering med told- og afgiftsfri spiritus, vin, tobaksvarer og cigaretpapir kan med de i stk. 2-8 nævnte særlige begrænsninger højst ske med følgende mængder pr. besætningsmedlem eller passager pr. døgn efter rejsens anslåede varighed: 1/4 liter spiritus eller, hvis ethanolindholdet er over 60 pct. vol., 1/8 liter, 1/4 liter vin samt 40 g tobaksvarer og 1 stk. cigaretpapir for hvert gram fintskåret tobak.

Stk. 2. For proviantering til brug om bord og til salg til passagerer på passagerfartøjer i trafik mellem havne i Danmark og Norge gælder den mellem regeringen i Finland og toldadministrationerne i Danmark, Norge og Sverige indgåede overenskomst.

Stk. 3. For proviantering til forbrug om bord samt til salg til passagerer om bord på passagerfartøjer, hvis bestemmelsessted er et anløbssted i et tredjeland, og som ikke er omfattet af stk. 2, fastsættes provianteringens omfang for hver enkelt rute under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed og antallet af passagerer.

Stk. 4. For proviantering til forbrug om bord på skibe, hvis bestemmelsessted er et anløbssted inden for EU’s toldområde, men uden for det danske toldområde, fastsættes provianteringens omfang for hver enkelt rute under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed og antallet af passagerer, og på følgende vilkår:

1)   Spiritus, tobaksvarer samt chokolade- og sukkervarer må kun sælges til forbrug om bord i skibets restaurant, cafeteria o. lign.

2)   På rejser, hvis varighed overstiger 4 timer kan der sælges 20 cigaretter eller 10 cigarillos eller 5 cigarer eller 25 g røgtobak pr. passager, på rejser, hvis varighed er mellem 2 og 4 timer, kan der sælges 10 cigaretter eller 5 cigarillos pr. passager, og på rejser, hvis varighed er under 2 timer, kan der ikke sælges tobaksvarer til forbrug om bord.

3)   Salg af chokolade og sukkervarer m.v. kan kun finde sted i mindre pakninger.

Stk. 5. Skibe på 100 tons brutto og derunder må, uanset rejsens varighed, højst provianteres med 1½ liter spiritus pr. person eller, hvis ethanolindholdet er over 60 pct. vol., 3/4 liter pr. person.

Stk. 6. Skibe, som udelukkende skal anløbe havne i Finland, Norge, Sverige, Polen, Letland, Estland og Litauen eller Østersøhavnene i Tyskland og Rusland må højst provianteres med 3/4 liter spiritus pr. besætningsmedlem pr. uge eller, hvis ethanolindholdet er over 60 pct. vol., 3/8 liter pr. besætningsmedlem pr. uge.

Stk. 7. Fiskerfartøjer, der afgår på fiskeri af mindst 5 døgns varighed uden for det danske toldområde, kan højst provianteres med følgende mængder told- og afgiftsfri varer pr. person pr. periode af 5 døgn: 200 cigaretter eller tilsvarende kvantum andre tobaksvarer, 3/4 kg kaffe, 1/4 kg chokolade og 15 liter mineralvand samt andre punktafgiftsfrie fødevarer i passende mængder efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn. Udenlandske samt grønlandske og færøske fiskerfartøjer, som afgår på fiskeri i fjerne farvande (under Grønland og New Foundland m.v.), kan dog provianteres i det danske toldområde efter reglerne i stk. 1.

Stk. 8. For proviantering af følgende fartøjer kan fastsættes særlige bestemmelser: Danske orlogsfartøjer og fartøjer tilhørende farvandsvæsenet, lodsvæsenet, redningsvæsenet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Kort- og Matrikelstyrelsen samt stenfiskerfartøjer, sandpumpere, slæbebåde, bjergningsfartøjer og kabelskibe.

§ 82. Fly kan provianteres med told- og afgiftsfri varer til brug om bord og til salg til passagerer, når flyets endelige bestemmelsessted er en lufthavn i et tredjeland.

Stk. 2. Fly, hvis endelige bestemmelsessted er en lufthavn inden for EU’s toldområde, men uden for det danske toldområde, kan kun provianteres med told- og afgiftsfri varer til forbrug om bord. Salg af varer til forbrug om bord sker i overensstemmelse med reglerne i § 81, stk. 4. Der kan endvidere provianteres med ikke beskattede punktafgiftspligtige varer med henblik på salg i beskattet stand om bord, jf. § 79, stk. 3. Varer til forbrug omfatter kun varer, der kan forbruges om bord.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for rute-, charter- og taxifly, hvis højst tilladte startvægt er under 5.700 kg, eller hvis flyet er indrettet til befordring af mindre end 10 personer.

Stk. 4. Militærfly og andre mindre fly end de i stk. 3 nævnte fly kan ikke provianteres med told- og afgiftsfri varer.

§ 83. Proviantering af fly kan ske med passende mængder fastsat efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn under hensyn til beholdningerne om bord, rejsens varighed samt antallet af besætningsmedlemmer og passagerer.

§ 84. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere vilkår for proviantering af skibe og fly og kan herunder bl.a. bestemme, at told- og afgiftsfri proviant skal opbevares i særlige rum eller under særligt lukke, at salg af told- og afgiftsfri varer til passagerer skal ske fra dertil indrettede butikker, at der på nærmere angiven måde skal føres lagerregnskab over told- og afgiftsfri varer, og at der skal føres kontrol med passagerernes køb af told- og afgiftsfri varer.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde provianteringstilladelser, såfremt ejeren eller føreren af et skib eller et fly eller personer beskæftiget i et skib eller et fly har tilsidesat eller tilsidesætter provianteringsvilkårene.

§ 85. Føreren eller ejeren af de i §§ 80 og 82 nævnte skibe og fly hæfter for told og afgifter af varer, der er provianteret i told- og afgiftsfri stand, og som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, såfremt:

1)   varerne ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, eller

2)   varerne ikke på en efter de nævnte myndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaring i særlige rum eller under særligt lukke af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.

Stk. 2. Told og afgifter, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor manglen på de provianterede varer konstateredes.

§ 86. Provianteringen sker på grundlag af en skriftlig rekvisition (proviantangivelse), jf. § 105, stk. 1.

Stk. 2. Proviantangivelsen skal afgives af skibets eller flyets fører eller en af denne bemyndiget person og skal indeholde oplysninger om førerens navn og skibets eller flyets data (art, navn eller nummer, hjemsted), rejsens mål og varighed, antal besætningsmedlemmer og passagerer, leverandørens navn, adresse og virksomhedens CVR-/SE-nummer samt specificerede oplysninger om den ønskede proviant, herunder om den er bestemt til forbrug om bord eller til salg til passagerer m.v.

Stk. 3. Det påhviler den, der har afgivet proviantangivelse, at godtgøre, at betingelserne for den ønskede proviantering er opfyldt.

Stk. 4. Varer til proviantering af skibe og fly, der ikke kan fritages for told og importafgifter, jf. § 80, stk. 2, og § 82, stk. 2, skal angives til berigtigelse af told og importafgifter.

§ 87. Skibets eller flyets fører eller en dertil bemyndiget skal kvittere for den modtagne proviant.

Kapitel 6

Butikker i toldlufthavne

§ 88. De statslige told- og skattemyndigheder kan give butikker i toldlufthavne bevilling til fritagelse for told og afgifter af uberigtigede varer samt af varer, for hvilke der kræves godtgørelse af eller fritagelse for told og afgifter, eller som tilføres fra provianteringsvirksomheder.

Stk. 2. Varer, der omfattes af en bevilling i henhold til stk. 1, kan kun sælges til flypassagerer, der udrejser fra det danske toldområde til et sted uden for EU’s toldområde.

Stk. 3. Der kan i bevillinger efter stk. 1 fastsættes begrænsninger med hensyn til den mængde told- og afgiftsfrie varer, der tillades solgt til hver passager, ligesom det kan bestemmes, at told- og afgiftsfri varer ikke må sælges til passagerer til visse steder.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan bestemme, hvilke varer der kan tilføres butikker i toldlufthavne.

Stk. 5. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over de i stk. 1 omhandlede varer, og at disse skal opbevares særskilt i godkendte lokaler, samt at varerne skal fraføres i emballager, der er mærket og lukket på en godkendt måde.

Stk. 6. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i forretningslokaler, der tilhører butikker i lufthavne, og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrigt regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelsen af de nævnte eftersyn.

Stk. 7. Ved tilførsel af de i stk. 1 omhandlede varer skal butikker i toldlufthavne efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelser afgive en angivelse, som skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for disse myndigheders tilsyn med det i stk. 5 omhandlede regnskab.

Stk. 8. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan de i stk. 7 nævnte oplysninger afgives på et eksemplar af flyets tolddeklaration eller på den i § 73, stk. 5, nævnte angivelse .

Stk. 9. De i stk. 1 omhandlede varer må ikke udpakkes, sorteres eller ompakkes, dog må varernes ydre emballage fjernes.

§ 89. De i § 88 nævnte butikker hæfter for told og afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med § 88, eller som ikke på en efter de nævnte myndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.

Stk. 2. Told og afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af told og afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 90. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en bevilling efter § 88, såfremt virksomhedens indehaver eller de i virksomheden beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i § 88 eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene i bevillingen.

Stk. 2. En bevilling efter § 88 bortfalder, såfremt bevillingshaveren mister rådigheden over sit bo eller standser sine betalinger.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en bevilling tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som beror hos bevillingshaveren, og som er omfattet af bevillingen, straks told- og afgiftsberigtiges eller udføres. Indtil told- og afgiftsberigtigelse eller udførsel finder sted, kan de statslige told- og skattemyndigheder forsegle varerne.

Kapitel 7

Opbevaring af højt beskattede varer i Københavns Frihavn

§ 91. Som højt beskattede varer anses spiritus (herunder ethanol), tobaksvarer og cigaretpapir.

§ 92. Den, der fører højt beskattede varer til Københavns Frihavn fra steder uden for det danske toldområde eller fra den øvrige del af det danske toldområde mod godtgørelse af eller fritagelse for afgifter, skal ved tilførslen til frihavnen angive varerne til de statslige told- og skattemyndigheder, medmindre varerne tilføres med skib og oplosses af Københavns Havn og opbevares under dets varetægt.

Stk. 2. Den, der i frihavnen modtager højt beskattede varer, skal forinden modtagelsen angive varerne for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 93. Højt beskattede varer må kun opbevares i Københavns Frihavn uden for Københavns Havns varetægt, når virksomheden har fået de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse hertil.

Stk. 2. Opbevaringen er undergivet toldkontrol. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger og kan bl.a. bestemme, at der skal føres et særligt regnskab over varerne, og at disse skal opbevares særskilt i godkendte lokaler, samt at virksomheden til de nævnte myndigheder forud skal angive enhver tilførsel og fraførsel samt overførsel til eller fra anden virksomhed.

Stk. 3. I virksomhederne må der ikke uden de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse fremstilles højt beskattede varer, og der må ikke tilsættes spiritus til vin.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse varebeholdninger, forretningsbøger og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Virksomhedernes indehavere samt de i virksomheden beskæftigede personer skal yde de statslige told- og skattemyndigheder bistand ved foretagelse af de nævnte eftersyn.

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til disse.

Stk. 6. Transport af højt beskattede varer i frihavnen skal foregå under toldkontrol.

§ 94. Virksomhederne hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, og som ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med de i medfør af § 93, stk. 2, fastsatte regler, eller som ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i de af de nævnte myndigheder godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varens egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.

Stk. 2. Afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelsen af afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

Kapitel 8

Toldoplag m.v.

§ 95. Tilladelse til toldoplag efter toldlovens § 55, nr. 1, kan af de statslige told- og skattemyndigheder meddeles speditører, transportvirksomheder, skibsmæglere, havne m.v., der oplægger varer for andre virksomheder.

Stk. 2. Toldoplag kan oprettes ved havne, jernbaneknudepunkter eller lignende trafikknudepunkter, som for eksempel lufthavne, hvor de i stk. 1 nævnte transport- og servicevirksomheder er etableret, når der på stedet foreligger et særligt behov. Dette indebærer blandt andet, at toldoplaget skal have en vis størrelse og en rimelig udnyttelsesgrad.

§ 96. Tilladelse til toldoplag efter toldlovens § 55, nr. 2, kan af de statslige told- og skattemyndigheder gives varemodtagere, som kan påvise at have et økonomisk behov for at kunne oplægge varer fra tredjelande.

Fælles bestemmelser om frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder

§ 97. De statslige told- og skattemyndigheder kan kræve, at der stilles sikkerhed for told og importafgifter samt for afgifter af varer, der oplægges på toldoplag og i provianteringsvirksomheder, og for afgifter af varer, der oplægges på frilagre, såfremt der for de statslige told- og skattemyndigheder foreligger oplysninger om forhold af kontrolmæssig eller økonomisk karakter, der indebærer risiko for, at told og afgifter i tilfælde af manko ikke vil blive betalt til de statslige told- og skattemyndigheder. Sikkerhed kan stilles i form af børsnoterede obligationer, bankgaranti, kontante indskud eller i form af anden betryggende sikkerhed efter de statslige told- og skattemyndigheders bestemmelser. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for sikkerhedens størrelse.

§ 98. Ved tilførsel af ikke-afgiftsberigtigede varer skal frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder efter de statslige told- og skattemyndigheders nærmere bestemmelse afgive en angivelse, jf. dog for frilagres vedkommende § 41, stk. 2, nr. 3, og stk. 4. Angivelsen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for disse myndigheders kontrol med det i § 100, stk. 1, omhandlede regnskab.

Stk. 2. Ved overførsel af ikke-afgiftsberigtigede varer fra en provianteringsvirksomhed til en anden provianteringsvirksomhed kan de statslige told- og skattemyndigheder tillade, at overførslen kan ske uden afgivelse af den i stk. 1 nævnte angivelse.

Stk. 3. Ved tilførsel af returproviant fra fly kan provianteringsvirksomheden dog afgive de i stk. 1 nævnte oplysninger på et eksemplar af flyets tolddeklaration eller på den i § 73, stk. 5, nævnte angivelse.

§ 99. Varer, der fraføres et frilager eller et toldoplag, skal angives til udførsel til tredjelande eller til fortoldning i overensstemmelse med de af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte bestemmelser. Der kan gives tilladelse til, at der afgives samlet angivelse for varer, der udtages i en nærmere fastsat periode.

Stk. 2. Ikke-afgiftsberigtigede varer kan fraføres provianteringsvirksomheder:

1)   til en anden provianteringsvirksomhed i det danske toldområde,

2)   når de er bestemt til udførsel fra EU’s toldområde,

3)   til proviantering af skibe og fly i EU’s toldområde,

4)   til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i EU’s toldområde eller

5)   når de er bestemt til brug for udenlandske militære styrker, der er på øvelse i EU’s toldområde samt til de danske styrker, der er på øvelse uden for det danske toldområde.

Stk. 3. Fraførslen sker på de af de statslige told- og skattemyndigheder fastsatte kontrolbetingelser, herunder at provianteringsvirksomheden afgiver en specificeret angivelse over de leverede varer forsynet med modtagerens kvittering. Der kan gives tilladelse til, at der afgives samlet angivelse for varer, der fraføres i en nærmere fastsat periode, jf. dog § 100, stk. 2.

Stk. 4. Ved og efter fraførsel af ikke-afgiftsberigtigede varer fra provianteringsvirksomheder er de statslige told- og skattemyndigheder berettiget til at foretage enhver for kontrollens udøvelse nødvendig undersøgelse af varerne og til uden erstatning at udtage prøver af varerne. De nævnte myndigheder kan bestemme, hvor undersøgelsen af varerne skal finde sted. Provianteringsvirksomheden er berettiget til efter undersøgelsens afslutning på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de statslige told- og skattemyndigheder ikke har brug for dem.

Stk. 5. Det påhviler provianteringsvirksomheden eller den, der handler på virksomhedens vegne, at foretage det for undersøgelsen nødvendige arbejde (ud- og indpakning, opvejning, opmåling m.v.). Omkostningerne i forbindelse hermed afholdes af provianteringsvirksomheden.

§ 100. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere kontrolforanstaltninger vedrørende frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder og kan bl.a. bestemme, at der skal føres regnskab efter nærmere bestemmelser over de oplagte eller tilførte varer, og at varerne skal opbevares særskilt i godkendte lokaler.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder har til enhver tid ret til at foretage eftersyn på frilagre og toldoplag og i provianteringsvirksomheder, herunder til at efterse de oplagte eller tilførte varer, forretningsbøger, og øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. Indehaveren af frilageret, toldoplaget eller provianteringsvirksomheden og de der beskæftigede personer skal yde myndighederne bistand ved foretagelsen af disse eftersyn.

Stk. 3. Det i stk. 2 nævnte materiale skal på de statslige told- og skattemyndigheders anmodning udleveres eller indsendes til disse.

§ 101. Frilagerets, toldoplagets eller provianteringsvirksomhedens indehaver hæfter for afgifter af varer, som ikke forefindes ved de statslige told- og skattemyndigheders eftersyn, såfremt:

1)   varerne ikke godtgøres at være fraført i overensstemmelse med EU’s bestemmelser om frilagre og toldoplag, eller

2)   varerne ikke på en efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn betryggende måde godtgøres at være forgået under opbevaringen i godkendte lokaler af grunde, som kan henføres til varernes egen beskaffenhed, eller som følge af et hændeligt uheld eller force majeure.

Stk. 2. Afgifter af varer, der omfattes af hæftelsen i stk. 1, ansættes skønsmæssigt af de statslige told- og skattemyndigheder. Kendes tidspunktet for fraførslen, lægges beskatningselementerne på dette tidspunkt til grund for ansættelse af afgifter. Kendes dette tidspunkt ikke, lægges de beskatningselementer til grund, der var gældende på det tidspunkt, hvor lagermanglen konstateredes.

§ 102. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til frilager, toldoplag eller provianteringsvirksomhed, såfremt indehaveren eller de i virksomhederne beskæftigede personer har overtrådt eller overtræder bestemmelserne i dette kapitel eller har tilsidesat eller tilsidesætter vilkårene for tilladelsen.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte eller tilbagekalde en tilladelse til frilager, toldoplag eller til provianteringsvirksomhed, såfremt indehaveren mister rådighed over sit bo, standser sine betalinger eller fratages retten til kredit i medfør af toldlovens § 38.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en tilladelse tilbagekaldes eller bortfalder, skal varer, som opbevares på toldoplaget, straks fortoldes, udføres til tredjelande, forsendes eller overføres til et andet toldoplag. Indtil fortoldning, udførsel, forsendelse eller overførsel finder sted, kan de statslige told- og skattemyndigheder forsegle varerne.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på frilagre og provianteringsvirksomheder.

Toldfritagelse for forsvarsmateriel

§ 103. Toldfritagelse for forsvarsmateriel efter toldlovens § 5 indrømmes efter bevilling af de statslige told- og skattemyndigheder.

Kapitel 9

Andre bestemmelser vedrørende toldbehandling

§ 104. Under tjenestens udøvelse skal de statslige told- og skattemyndigheders personale kunne legitimere sig ved et identitetskort.

§ 105. Ved afgivelse af begæringer, angivelser, deklarationer, erklæringer m.v. skal benyttes blanketter, hvis rubricering og tekniske udformning bestemmes af de statslige told- og skattemyndigheder. Blanketterne anskaffes af publikum.

Stk. 2. Ved afgivelse af de i § 67 nævnte erklæringer skal benyttes IMO-FAL-formularer. Formularerne anskaffes af publikum.

§ 106. Indførsel i det danske toldområde af de i § 91 nævnte højt beskattede varer i brevpostforsendelser og breve med angivet værdi må kun finde sted, når forsendelserne er mærket i overensstemmelse med verdenspostkonventionens regler og anbefalinger.

§ 107. Bestemmelsen i toldlovens § 28 finder også anvendelse, når der til opfyldelse af internationale aftaler om gensidig bistand i toldsager, som EF, EF og dets medlemslande eller Danmark har indgået med tredjelande, søges indhentet oplysninger.

Kapitel 10

Told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v.

Toldfrihed for rejsegods m.v.

§ 108. Bestemmelserne om definitiv toldfrihed ved indførsel af rejsegods er fastsat i Rådets forordning nr. 918/83 af 28. marts 1983 om en fællesskabsordning vedrørende fritagelse for importafgifter og eksportafgifter med senere ændringer.

Stk. 2. Bestemmelserne om midlertidig toldfrihed ved indførsel af varer til personligt brug er fastsat i Kommissionens forordning nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks med senere ændringer.

Stk. 3. Bestemmelserne om anvendelse af en enhedstoldsats er fastsat i Rådets forordning nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif med senere ændringer.

Afgiftsfrihed for rejsegods m.v.

§ 109. Ved indrejse fra tredjelande til det danske toldområde kan rejsende med bopæl uden for det danske toldområde afgiftsfrit indføre rejseudstyr og andre varer, der medtages i den rejsendes personlige bagage i ikke-erhvervsmæssigt øjemed, og som er bestemt til genudførsel, jf. dog §§ 111 og 112

Stk. 2. Rejsende med bopæl i det danske toldområde kan ved indrejse fra et tredjeland afgiftsfrit genindføre det samme rejseudstyr, som de pågældende til brug under rejsen har medført herfra ved udrejsen.

Stk. 3. Rejsende, der indrejser fra tredjelande, kan afgiftsfrit medføre proviant til eget brug under rejsen, for så vidt det efter de statslige told- og skattemyndigheders skøn under hensyn til mængde og beskaffenhed kan betragtes som sædvanlig rejseproviant.

Stk. 4. Tobaksvarer, spiritus, vin, parfume og toiletvand, kaffe og te anses i denne bekendtgørelse ikke som rejseproviant eller rejseudstyr.

Definitioner

§ 110. I denne bekendtgørelse omfatter betegnelsen:

1)   Cigarillos: cigarer med en stykvægt af højst 3 g.

2)   Spiritus: destillerede drikkevarer og andre spiritusholdige drikkevarer med et alkoholindhold på over 22 pct. vol. samt ethanol.

3)   Hedvin: destillerede drikkevarer, andre spiritusholdige drikkevarer, aperitiffer på basis af vin eller alkohol, tafia, saké og andre lignende drikkevarer, med et alkoholindhold på 22 pct. vol. eller derunder, mousserende vin og hedvin.

4)   Bordvin: anden (ikke mousserende) vin.

Afgiftsfrihed ved indrejse fra tredjelande

§ 111. Rejsende kan ved indrejse fra tredjeland afgiftsfrit medføre:

1)   200 cigaretter eller 100 cigarillos eller 50 cigarer eller 250 g røgtobak.

2)   1 liter spiritus eller 2 liter hedvin.

3)   2 liter bordvin.

4)   50 g parfume og 1/4 liter toiletvand.

5)   500 g kaffe eller 200 g kaffeekstrakter og kaffeessenser.

6)   100 g te eller 40 g teekstrakter og teessenser.

§ 112. Rejsende kan ved indrejse fra tredjelande afgiftsfrit medføre andre varer end de i § 111 omhandlede til en værdi, der ikke overstiger 1.350 kr., jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgiftsfriheden for brændstof i transportable beholdere er for de i stk. 1 nævnte rejsende begrænset til 10 liter for hvert motorkøretøj.

§ 113. Rejsende, hvis indrejse efter ophold i et andet EU-land sker fra tredjeland, kan opnå afgiftsfrihed for medførte varer efter de bestemmelser, der gælder ved indrejse fra de andre EU-lande, såfremt de dokumenterer, at varerne er erhvervet på almindelige beskatningsbetingelser på et andet EU-lands hjemmemarked, og erklærer at betalte afgifter ikke er tilbagebetalt.

Afgiftsfrihed ved indrejse fra andre EU-lande

§ 114. Rejsende, der indrejser fra andre EU-lande, kan afgiftsfrit kun medtage mineralolie til privat forbrug, såfremt mineralolien indføres i køretøjets brændstoftank eller i en normal reservedunk til personbil. 2)

Afgiftsfrihed ved indrejse fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn

§ 115. Rejsende kan ved indrejse fra:

1)   Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien og Ungarn afgiftsfrit medføre 200 cigaretter.

2)   Estland afgiftsfrit medføre 200 cigaretter eller 250 g røgtobak .

3)   Tjekkiet afgiftsfrit medføre 200 cigaretter eller 100 cigarillos eller 50 cigarer eller 250 g røgtobak.

Fællesbestemmelser vedrørende §§ 109-115

§ 116. Varer, hvis værdi ikke falder helt inden for det afgiftsfrie beløb, jf. §§ 112, skal afgiftsberigtiges i deres helhed.

Stk. 2. Værdien af den enkelte vare kan ikke opdeles, ligesom to eller flere rejsende ikke har ret til hverken at sammenlægge eller dele det afgiftsfrie beløb mellem sig. Overstiger den samlede værdi af varer pr. rejsende 1.350 kr., indrømmes der kun afgiftsfritagelse for den del af varerne, hvis sammenlagte værdi ikke overstiger dette beløb.

Stk. 3. Ved værdien af varer forstås varernes detailpris på indkøbsstedet, inklusive sådanne skatter og afgifter, som i indkøbslandet er pålagt varer af den pågældende art, når de omsættes i sædvanlig detailhandel.

§ 117. Forudsætningen for den i §§ 109-115 omhandlede afgiftsfrihed er følgende:

1)   varerne medbringes på personen eller i håndbagage (den ved indrejsen personligt medbragte bagage), således at de kan frembydes til samtidig toldbehandling på indrejsestedet, og at den bagage, som den rejsende senere frembyder for de statslige told- og skattemyndigheder, kan dokumenteres at være indskrevet som rejsegods ved afrejsen hos det selskab, der har foretaget befordringen af bagagen til det danske toldområde, og

2)   indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter. Som indførsel af ikke-erhvervsmæssig karakter anses indførsel:

a)   der finder sted lejlighedsvis (indførsel to eller flere gange inden for 24 timer anses ikke som lejlighedsvis), og

b)   som udelukkende vedrører varer, der er bestemt til brug eller forbrug for den rejsende personligt eller dennes husstand eller beregnet til gaver; disse varer må hverken efter deres art eller mængde give anledning til nogen formodning om, at indførslen sker af erhvervsmæssige grunde.

Stk. 2. Afgiftsfriheden bortfalder, såfremt varerne efterfølgende anvendes i strid med de for afgiftsfriheden gældende vilkår. I sådanne tilfælde skal varerne straks angives for de statslige told- og skattemyndigheder, jf. stk. 1.

§ 118. Afgiftsfri indførsel af spiritus, tobak, hedvin og bordvin fra tredjelande kan kun foretages af personer, der er fyldt 17 år. Afgiftsfri indførsel fra tredjelande af kaffe, kaffeekstrakt og kaffeessens kan kun foretages af personer, der er fyldt 15 år.

Angivelse

§ 119. De i toldlovens § 23, stk. 2, nævnte angivelser om oplysninger kan afgives mundtligt, når varerne ikke indføres i erhvervsmæssigt øjemed, medmindre de statslige told- og skattemyndigheder finder det påkrævet, at angivelserne og oplysningerne afgives skriftligt.

Stk. 2. Personer, der ankommer til det danske toldområde fra et tredjeland, har pligt til straks at foretage angivelse til de statslige told- og skattemyndigheder, hvis de medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller varer, der er omfattet af særlige indførselsbestemmelser, jf. § 14, stk. 4.

Stk. 3. Personer, der ankommer til det danske toldområde, skal foretage angivelse ved at passere et kontrolområde, som består af 2 kanaler, hvoraf den ene (rød kanal) er mærket »varer at angive«, og den anden (grøn kanal) er mærket »ingen varer at angive«, såfremt et sådant kontrolområde er etableret det pågældende ankomststed. Personer, der indpasserer igennem den grønne kanal, har ved denne handling angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder, at de ikke medfører varer, der skal told- og afgiftsberigtiges, eller medfører varer, der er undergivet særlige indførselsbestemmelser, jf. § 14, stk. 4.

§ 120. Personer, der indrejser fra andre EU-lande skal passere et kontrolområde med blå kanal ingen varer at angive), hvor en sådan findes, jf. dog § 121.

§ 121. For rejsende, der indrejser fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn og som medtager tobak udover de i § 115 fastsatte mængder skal foretage angivelse af de mængder, der overstiger de fastsatte mængder.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte personer, som ikke medtager tobak udover de fastsatte mængder, skal passere et kontrolområde med blå kanal (ingen varer at angive), hvor en sådan findes.

Stk. 3. Angivelsen skal straks efter indrejsen til det danske toldområde ske på de af de statslige told- og skattemyndigheder anførte steder. På steder, hvor der findes en rød kanal, jf. § 119, stk. 3, skal angivelsen ske på dette sted.

Stk. 4. Angivelsen skal afgives på bagsiden af et kort, der er forsynet med særlige rubrikker til den mængde tobak angivelsen skal omfatte. Angivelseskortet fås ved indrejsen i det danske toldområde eller udleveres ved henvendelse til de regionale told- og skattemyndigheder.

Stk. 5. Angivelseskortet skal indeholde oplysning om navn og adresse og om den indførte mængde tobak samt oplysning om indrejsetidspunktet (dato og klokkeslæt) til det danske toldområde. Det ene eksemplar af angivelsen skal medbringes af den rejsende som dokumentation ved en eventuel senere kontrol.

Stk. 6. Den rejsende vil inden udløbet af den følgende kalendermåned få tilsendt et indbetalingskort med angivelse af det skyldige punktafgiftsbeløb til brug for betalingen af afgiftsbeløbet. Afgiftsbeløb under 10 kr. vil ikke blive opkrævet.

Stk. 7. Afgiften skal betales til et pengeinstitut, et posthus eller en regional told- og skattemyndighed. Ved betaling over postgiro skal det tilsendte indbetalingskort benyttes. Ved betaling med check skal indbetalingskortet vedlægges. Betalingen skal være told- og skattemyndighederne i hænde inden 30 dage.

§ 122. Personer, der er beskæftiget ved skibsfart, luftfart og lastbilstrafik, og hvis indrejse finder sted i forbindelse dermed, skal over for skibets, flyets eller lastbilens fører angive samtlige medbragte varer, jf. § 67, § 73, stk. 1, og § 76, stk. 2. Varer, der er angivet over for skibets, flyets eller lastbilens fører, er fritaget for angivelse efter toldlovens § 23, stk. 2, medmindre varerne fraføres befordringsmidlet. Uberigtigede varer, der skal fraføres, skal angives over for de statslige told- og skattemyndigheder inden fraførslen.

Stk. 2. Personer, der har været om bord i skibe eller fly, kan kun fraføre befordringsmidlet uberigtigede varer, som før fraførslen er angivet over for de statslige told- og skattemyndigheder.

§ 123. Det påhviler personer, der anser sig berettiget til told- og afgiftsfri indførsel af varer, ved toldbehandlingen at godtgøre, at de herfor fastsatte betingelser er opfyldt. For personer, der indrejser i grupper eller selskaber, vil de statslige told- og skattemyndigheder kunne godtage dokumentation afgivet af en rejseleder på gruppens eller selskabets vegne.

§ 124. I det omfang, det er foreskrevet i de af Danmark tiltrådte mellemfolkelige aftaler, er fremmede landes diplomatiske udsendinge og udsendte lønnede konsuler og disses familiemedlemmer samt personer, der udfører hverv for internationale organisationer og institutioner, og medlemslandenes repræsentanter i sådanne organisationer og institutioner fritaget for eftersyn af person og bagage.

§ 125. I de tilfælde, hvor den rejsende ved indrejsen medfører varer, indkøbt i afgiftsberigtiget stand i Norge, hvis enhedsværdi overstiger 1.350 kr., skal de statslige told- og skattemyndigheder i forbindelse med afgiftsberigtigelsen efter anmodning attestere varernes indførsel på fakturaen eller i stedet for denne på et udstedt bilag, der er beregnet til returnering til sælgeren til brug ved fritagelse af merværdiafgift i indkøbslandet.

Kapitel 11

Udstedelse af oprindelsescertifikater

§ 126. Ved udførsel her fra landet kan vareafsenderen få udstedt oprindelsescertifikat for varerne hos de statslige told- og skattemyndigheder eller hos de i § 127 nævnte organisationer, såfremt der for de pågældende varer kan opnås en toldlempelse eller andre fordele herved.

§ 127. Nedennævnte organisationer er autoriseret til udstedelse af oprindelsescertifikater:

1)   HTS Interesseorganisationen.

2)   Håndværksrådet.

3)   Dansk Industri.

4)   Landbrugsrådet.

§ 128. Oprindelsescertifikater udstedes i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-toldkodeks.

Stk. 2. Ved ansøgning om og ved udfærdigelse af oprindelsescertifikater skal anvendes formularer i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom.

Stk. 3. I det omfang, det er nødvendigt for at konstatere de pågældende varers oprindelse, skal ansøgningen indeholde oplysninger om de materialer, der er anvendt ved de udførte varers fremstilling og disse materialers værdi samt eventuelt beskrivelse af, hvorledes varerne har opnået oprindelsesstatus. Ansøgningen skal være bilagt fornøden dokumentation, f.eks. fakturaer, kopier af fortoldningsangivelser og lignende. Vareafsendere, der udfører varer af ensartet beskaffenhed, hvis oprindelsesstatus ikke ændres, vil kunne afgive en stående erklæring om sådanne varers oprindelsesstatus. I disse tilfælde kan særskilt ansøgning ved hver ekspedition udelades.

Stk. 4. Ansøgningerne eller kopi heraf skal opbevares af de statslige told- og skattemyndigheder og de i § 127 nævnte organisationer i mindst 3 år.

§ 129. Bestemmelserne i §§ 127 og 128 finder tilsvarende anvendelse for varer med oprindelse i tredjeland, og som i uforandret stand genudføres fra EU’s toldområde til tredjeland.

§ 130. Bestemmelserne i dette kapitel finder ikke anvendelse på certifikater til opnåelse af præferencetoldbehandling i indførselslandet.

Kapitel 12

Ekspeditionstid for visse toldforretninger og gebyrer for disse forretninger uden for ekspeditionstiden

§ 131. Ekspeditionstiden er mandag-fredag kl. 08.00-16.00, helligdage dog undtaget, for udførelse af toldforretninger vedrørende:

1)   Ekspedition af indgående gods.

2)   Ekspedition af udgående gods.

Stk. 2. Ved ekspeditionsstederne i Frihavnen i København, Kvistgård, Nørre Alslev, Vejle og Århus er ekspeditionsstiden for udførelse af de under stk. 1, nævnte forretninger mandag-fredag 07.00-16.00, helligdage dog undtaget.

Stk. 3. Ved ekspeditionsstederne i Padborg, Frederikshavn, Hanstholm, Hirtshals samt Københavns Lufthavn i Kastrup (dog kun flygods og gods i trafikken via den faste forbindelse over Øresund) er ekspeditionstiden for udførelse af de i stk. 1, nævnte forretninger mandag-fredag 07.00-17.00 og lørdag kl. 07.00-13.00, mens ekspeditionstiden for Kvæsthusbroen er mandag-fredag 09.00-17.00 og lørdage kl. 09.00-13.00. Helligdage dog undtaget.

Stk. 4. Grundlovsdag og juleaftensdag er ekspeditionsstiden for de i stk. 1 omhandlede toldforretninger kl. 08.00-12.00. Ved de i stk. 2 og 3, nævnte ekspeditionssteder er den pågældende ekspeditionsstid kl. 07.00-12.00, idet ekspeditionstiden ved Kvæsthusbroen dog er fra 09.00-12.00.

§ 132. Der kan ske ekspedition udenfor den i § 131 anførte ekspeditionstid ved ekspeditionsstederne i Frihavnen i København, Kvistgård, Københavns Lufthavn i Kastrup, Nørre Alslev, Padborg og Rønne Havn.

Stk. 2. I godkendte havne kan der uden for den i § 131 anførte ekspeditionstid alene ekspederes skibsgods (herunder proviantering), bortset fra i Rønne Havn, jf. stk. 1.

Stk. 3. I godkendte lufthavne kan der uden for den i § 131 anførte ekspeditionstid alene ekspederes flygods. Dog kan der i Københavns Lufthavn i Kastrup, ligeledes ske ekspedition af gods i trafikken via den faste forbindelse over Øresund.

Stk. 4. Ved andre steder end de i stk. 1 - 3 nævnte, kan der alene ske ekspedition af udgående gods, hvor procedurerne kræver opstart af en forsendelse under EU’s forsendelsesordninger eller opstart af et TIR-carnet.

§ 133. Ekspedition efter § 132 udføres mod betaling af gebyr efter reglerne i §§ 134- 137.

Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede toldforretninger, der foregår via edb, sker uden betaling af gebyr. Dette gælder også for afslutning af forsendelser under EU’s forsendelsesordning, når der efterfølgende sker angivelse til en toldprocedure via edb.

§ 134. Ved de steder og/eller tidspunkter, hvor der er fast tilstedeværelse af personale uden for ekspeditionstiden, betales de i bilag 9 anførte gebyrer for udførelse af toldforretninger, dog med tillæg af 20 pct. på lørdage og søndage og helligdage.

§ 135. Ved de steder og/eller på de tidspunkter, hvor der ikke er fast tilstedeværelse af personale uden for ekspeditionstiden betales et tilkaldegebyr for ekspeditioner, der er rekvireret til udførelse uden for ekspeditionsstid. Tilkaldegebyret beregnes pr. påbegyndt time med:

1)   Inden for 1 time umiddelbart før og efter ekspeditionstid: 243 kr.

2)   Alle andre tidspunkter: 606 kr.

Stk. 2. Tilkaldegebyret er et minimumsgebyr. Overstiger de i bilag 9 nævnte gebyrer tilkaldegebyret, bortfalder tilkaldegebyret.

§ 136. Der betales et gebyr pr. toldforretning, jf. bilag 9. Kræver toldforretningen, at personale er til stede ud over 1 time, betales der dog 243 kr. pr. påbegyndt time, som tilstedeværelsen varer. Dette gebyr beregnes efter samme regler som tilkaldegebyret.

§ 137. Når toldforretninger ønskes udført uden for ekspeditionstiden, må der i rimelig tid inden ekspeditionstidens ophør afgives skriftlig rekvisition på de af de statslige told- og skattemyndigheder foreskrevne blanketter. Der skal dog ikke afgives forudgående rekvisition på de i § 134 omhandlede steder, når toldforretningerne ønskes afviklet på tidspunkter, hvor der er fast tilstedeværelse af personale. Gebyrbetalingen påhviler rekvirenten.

Stk. 2. Hvis en forud rekvireret forretning af årsager, der ikke kan henføres til de statslige told- og skattemyndigheder, påbegyndes senere end det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen, beregnes betalingen dog fra tidspunktet, der er anført i rekvisitionen.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en forud rekvireret forretning aflyses eller udsættes, må de statslige told- og skattemyndigheder snarest underrettes herom. Sker aflysningen eller udsættelsen uden for ekspeditionstiden, men før det tidspunkt, der er anført i rekvisitionen, skal der betales et tilkaldegebyr efter den sats, der skulle have været anvendt ved forretningen.

§ 138. Taksterne i bilag 9 og tilkaldegebyret i § 134 reguleres på grundlag af de satser, der var gældende den 1. januar 1998, efter et årligt beregnet reguleringstal. Reguleringstallet beregnes som det foregående års reguleringstal forhøjet med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om statsreguleringsprocent. Reguleringstallet beregnes med en decimal.

Stk. 2. Ved regulering efter stk. 1 forhøjes eller nedsættes beløbene med samme procent som den, hvormed årets reguleringstal afviger fra 100. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb.

Stk. 3. Reguleringstallet udgør for året 1993 125,7.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 139. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 1-9 og § 128, stk. 3, samt overtrædelse af vilkår i de i medfør af bestemmelserne meddelte bevillinger og tilladelser straffes efter toldlovens kapitel 7 om bestemmelser om straf m.v., når der heri er fastsat straf for overtrædelserne.

Stk. 2. Andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 1-9 og § 128, stk. 3, samt andre forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af vilkår i de i medfør af bestemmelserne meddelte bevillinger og tilladelser straffes med bøde.

§ 140. Overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 10 straffes efter toldlovens kapitel 7 om bestemmelser om straf m.v. og medfører tilsvar af told og afgifter.

§ 141. Bestemmelserne i toldlovens § 79 b og § 80 finder tilsvarende anvendelse på overtrædelser af denne bekendtgørelse.

Kapitel 14

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 142. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens §§ 115 og 121 træder dog først i kraft den 1. maj 2004.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 516 af 7. juni 2001 om toldbehandling ophæves.

Skatteministeriet, den 8. december 2003

Svend Erik Hovmand

/Ragnhild Hjort Hargaard


Bilag 1

Forudanmeldelse via edb

Forudanmeldelse foretaget on-line skal indeholde:

Internt nummer, såfremt specificerede forhold gør sig gældende.

Forventet ankomsttidspunkt.

 

 

 

Enhedsdokumentets rubrik A:

Bestemmelsestoldsted, samt angivelsens art.

Enhedsdokumentets rubrik 8:

Varemodtager og varemodtagers CVR-/SE-nummer.

Enhedsdokumentets rubrik 14:

Klarerer og klarerers CVR-/SE-nummer, såfremt specificerede forhold gør sig gældende.

Enhedsdokumentets rubrik 15:

Afsendelsesland.

Enhedsdokumentets rubrik 18:

Transportmidlets identitet ved afsendelsen og, såfremt specificerede forhold gør sig gældende, transportmidlets nationalitet ved afsendelsen.

Enhedsdokumentets rubrik 30:

Varernes placering.

Enhedsdokumentets rubrik 31:

Varebeskrivelse.

Enhedsdokumentets rubrik 35:

Bruttomasse.Bilag 2

Fuldstændig ekspresfortoldning

Fuldstændig ekspresfortoldning skal indeholde følgende:

Faktisk ankomsttidspunkt, såfremt angivelsen afgives via edb og varerne indføres med skib, fly, bane, post eller via en godkendt modtager.

 

 

Enhedsdokumentets rubrik A:

Ekspeditionssted, såfremt angivelsen afgives via edb.

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsestype (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsens art, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 2:

Afsenders navn og adresse.

Enhedsdokumentets rubrik 3:

Formularer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument og angivelsen omfatter mere end en varepost.

Enhedsdokumentets rubrik 5:

Antal vareposter.

Enhedsdokumentets rubrik 6:

Kolli i alt.

Enhedsdokumentets rubrik 8:

Varemodtagers CVR-/SE-nummer. Navn og adresse, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 12:

Leveringsomkostninger indenfor EU, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Enhedsdokumentets rubrik 14:

Klarerers CVR-/SE-nummer, navn og adresse, såfremt en sådan anvendes. Hvis angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument og der ikke anvendes klarerer angives varemodtageren som klarerer.

Enhedsdokumentets rubrik 15:

Afsendelsesland (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 18.1:

Transportmidlets identitet, dog undtaget post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 18.2:

Transportmidlets nationalitet, dog undtaget jernbane, post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 19:

Containerkode.

Enhedsdokumentets rubrik 21:

Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet, dog undtaget jernbane, post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 22:

Fakturaens møntsorts landekode og beløb (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 25:

Transportmåde ved grænsen (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 26:

Indenlandsk transportmåde (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 31:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Kollimærke.

2. Containernummer, såfremt varerne ankommer i en container.

3. Kolliantal.

4. Kolliart.

5. Varebeskrivelse.

Enhedsdokumentets rubrik 32:

Varepostnummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 33:

Varekode.

Enhedsdokumentets rubrik 34:

Oprindelsesland (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 35:

Bruttomasse (kg).

Enhedsdokumentets rubrik 36:

Præference (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 37:

Procedure (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 38:

Nettomasse (kg).

Enhedsdokumentets rubrik 39:

Kontingentnummer, såfremt der anmodes om kontingenttoldbehandling.

Enhedsdokumentets rubrik 40:

Summarisk angivelse/forudgående dokument (angivelsens nummer), såfremt der i forbindelse med fortoldningen afsluttes en TIR-forsendelse, EU-fællesskabsforsendelse eller en fællesforsendelse.

Enhedsdokumentets rubrik 41:

Supplerende enheder, såfremt det kræves angivet i henhold til Toldtariffen.

Enhedsdokumentets rubrik 44:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Bevillingsnummer, såfremt der kræves bevilling til den pågældende toldprocedure.

2. Certifikatkode og certifikatnummer, såfremt varerne er omfattet af særlige varebestemmelser.

3. Henvisning til varebestemmelser, såfremt specificerede forhold gør sig gældende (kode).

4. Præferencedokumentationsko-de og præferencedokumentations-nummer, såfremt der anmodes om præferencetoldbehandling.

5. Tranportdokumentnummer, såfremt transportmåden er fly.

6. Supplerende vareoplysninger, såfremt specificerede forhold gør sig gældende.

Enhedsdokumentets rubrik 46:

Statistisk værdi.

Enhedsdokumentets rubrik 47:

1. Beregningsart (kode).

2. Beregningsgrundlag.

3. Sats, såfremt specificerede forhold gør sig gældende eller, hvis angivelsen afgives på EF’ s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 49:

Identificering af oplag, såfremt varerne skal oplægges eller fraføres et toldoplag.

Enhedsdokumentets rubrik 54:

Sted og dato samt klarererens/repræsentantens navn og underskrift, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.Bilag 3

Forenklet ekspresfortoldning

Forenklet ekspresfortoldning skal indeholde:

Faktisk ankomsttidspunkt, såfremt angivelsen afgives via edb og varerne indføres med skib, fly, bane, post eller via en godkendt modtager.

 

 

Enhedsdokumentets rubrik A:

Ekspeditionssted, såfremt angivelsen afgives via edb.

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsens art, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 3:

Formularer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument og angivelsen omfatter mere end en varepost.

Enhedsdokumentets rubrik 5:

Antal vareposter.

Enhedsdokumentets rubrik 6:

Kolli i alt.

Enhedsdokumentets rubrik 8:

Varemodtagers CVR-/SE-nummer. Navn og adresse, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 14:

Klarerers CVR-/SE-nummer, navn og adresse, såfremt en sådan anvendes. Hvis angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument, og der ikke anvendes klarerer, angives varemodtageren som klarerer.

Enhedsdokumentets rubrik 15:

Afsendelsesland (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 18.1:

Transportmidlets identitet dog undtaget post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 18.2:

Transportmidlets nationalitet, dog undtaget jernbane, post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 19:

Containerkode.

Enhedsdokumentets rubrik 21:

Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet, dog undtaget jernbane, post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 25:

Enhedsdokumentets rubrik 31:

Transportmåde ved grænsen (kode).

Ved angivelse på EF’ administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Kollimærke.

2. Containernummer, såfremt varerne ankommer i en container.

3. Kolliantal.

4. Kolliart.

5. Varebeskrivelse.

Enhedsdokumentets rubrik 32:

Varepostnummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 33:

Varekode.

Enhedsdokumentets rubrik 34:

Oprindelsesland (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 35:

Bruttomasse (kg).

Enhedsdokumentets rubrik 36:

Præference (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 38:

Nettomasse (kg); oplysningen kan i stedet angives i den supplerende ekspresfortoldning.

Enhedsdokumentets rubrik 40:

Summarisk angivelse/forudgående dokument (angivelsens nummer), såfremt der i forbindelse med fortoldningen afsluttes en TIR-forsendelse, EU-fællesskabsforsendelse eller en fællesforsendelse.

Enhedsdokumentets rubrik 41:

Supplerende enheder, såfremt det kræves angivet i henhold til Toldtariffen.

Enhedsdokumentets rubrik 44:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Bevillingsnummer, såfremt der kræves bevilling til den pågældende toldprocedure.

2. Certifikatkode og certifikatnummer, såfremt varerne er omfattet af særlige varebestemmelser.

3. Henvisning til varebestemmelser, såfremt specificerede forhold gør sig gældende (kode).

5. Transportdokumentnum-mer, såfremt transportmåden er fly.

6. Supplerende vareoplysninger, såfremt specificerede forhold gør sig gældende.

Enhedsdokumentets rubrik 46:

Statistisk værdi.

Enhedsdokumentets rubrik 54:

Sted og dato samt klarererens/repræsentantens navn og underskrift, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.Bilag 4

Supplerende ekspresfortoldning

Den supplerende ekspresfortoldning skal indeholde følgende:

Enhedsdokumentets rubrik A:

Ekspeditionssted, såfremt angivelsen afgives via edb.

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsestype (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsens art, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 2:

Afsenders navn og adresse.

Enhedsdokumentets rubrik 3:

Formularer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument og angivelsen omfatter mere end en varepost.

Enhedsdokumentets rubrik 5:

Antal vareposter.

Enhedsdokumentets rubrik 6:

Kolli i alt.

Enhedsdokumentets rubrik 7:

Den forenklede ekspresfortoldnings referencenummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 8:

Varemodtagers CVR-/SE-nummer. Navn og adresse, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 12:

Leveringsomkostninger indenfor EU, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Enhedsdokumentets rubrik 14:

Klarerers CVR-/SE-nummer, navn og adresse, såfremt en sådan anvendes. Hvis angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument, og der ikke anvendes klarerer, angives varemodtageren som klarerer.

Enhedsdokumentets rubrik 22:

Fakturaens møntsorts landekode og beløb (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 26:

Indenlandsk transportmåde (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 32:

Varepostnummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 36:

Præference (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 37:

Procedure (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 38:

Nettomasse (kg): oplysningen skal afgives, såfremt den ikke tidligere er afgivet på den forenklede ekspresfortoldning.

Enhedsdokumentets rubrik 41:

Supplerende enheder, såfremt det kræves angivet i henhold til Toldtariffen.

Enhedsdokumentets rubrik 44:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

4. Præferencedokumentationsko-de og præferencedokumentationsnummer, såfremt der anmodes om præferencetoldbehandling.

Enhedsdokumentets rubrik 46:

Statistisk værdi.

Enhedsdokumentets rubrik 47:

1. Beregningsart (kode).

2. Beregningsgrundlag.

3. Sats, såfremt specificerede forhold gør sig gældende, eller hvis angivelsen afgives på EF’ s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 54:

Sted og dato samt klarererens/repræsentantens navn og underskrift, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.Bilag 5

Angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag

Angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag skal indeholde følgende:

Faktisk ankomsttidspunkt, såfremt angivelsen afgives via edb og varerne indføres med skib, fly, bane, post eller via en godkendt modtager.

 

 

Enhedsdokumentets rubrik A:

Ekspeditionssted, såfremt angivelsen afgives via edb.

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsestype (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsens art, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 3:

Formularer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument og angivelsen omfatter mere end en varepost.

Enhedsdokumentets rubrik 5:

Antal vareposter.

Enhedsdokumentets rubrik 6:

Kolli i alt.

Enhedsdokumentets rubrik 8:

Varemodtagers CVR-/SE-nummer. Navn og adresse, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 14:

Klarerers CVR-/SE-nummer, navn og adresse, såfremt en sådan anvendes. Hvis angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument, og der ikke anvendes klarerer, angives varemodtageren som klarerer.

Enhedsdokumentets rubrik 15:

Afsendelsesland (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 18.1:

Transportmidlets identitet dog undtaget post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 18.2:

Transportmidlets nationalitet, dog undtaget jernbane, post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 19:

Containerkode.

Enhedsdokumentets rubrik 21:

Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet, dog undtaget jernbane, post og faste installationer.

Enhedsdokumentets rubrik 25:

Transportmåde ved grænsen (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 30:

Varernes placering (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 31:

Ved angivelse på EF’ s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Kollimærke.

2. Containernummer, såfremt varerne ankommer i en container.

3. Kolliantal.

4. Kolliart.

5. Varebeskrivelse.

Enhedsdokumentets rubrik 32:

Varepostnummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 35:

Bruttomasse (kg).

Enhedsdokumentets rubrik 40:

Summarisk angivelse/forudgående dokument (angivelsens nummer), såfremt der i forbindelse med fortoldningen afsluttes en TIR-forsen-delse, EU-fællesskabsforsendelse eller en fællesforsendelse.

Enhedsdokumentets rubrik 44:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

3. Henvisning til varebestemmelser, såfremt specificerede forhold gør sig gældende (kode).

5. Transportdokumentnum-mer, såfremt transportmåden er fly.

6. Supplerende vareoplysninger, såfremt specificerede forhold gør sig gældende.

Enhedsdokumentets rubrik 54:

Sted og dato samt klarererens/repræsentantens navn og underskrift, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.Bilag 6

Standardfortoldning

Standardfortoldning skal indeholde følgende:

Enhedsdokumentets rubrik A:

Ekspeditionssted, såfremt angivelsen afgives via edb (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 1:

Angivelsens art, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 2:

Afsenders navn og adresse.

Enhedsdokumentets rubrik 3:

Formularer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument og angivelsen omfatter mere end en varepost.

Enhedsdokumentets rubrik 5:

Antal vareposter.

Enhedsdokumentets rubrik 6:

Kolli i alt.

Enhedsdokumentets rubrik 7:

Den forenklede ekspresfortoldnings referencenummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 8:

Varemodtagers CVR-/SE-nummer. Navn og adresse, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 12:

Leveringsomkostninger indenfor EU, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Enhedsdokumentets rubrik 14:

Klarerers CVR-/SE-nummer, navn og adresse, såfremt en sådan anvendes. Hvis angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument, og der ikke anvendes klarerer, angives varemodtageren som klarerer.

Enhedsdokumentets rubrik 22:

Fakturaens møntsorts landekode og beløb (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 26:

Indenlandsk transportmåde (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 31:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Kollimærke.

2. Containernummer, såfremt varerne ankommer i en container.

3. Kolliantal.

4. Kolliart.

5. Varebeskrivelse.

Enhedsdokumentets rubrik 32:

Varepostnummer, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 33:

Varekode.

Enhedsdokumentets rubrik 34:

Oprindelsesland (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 35:

Bruttomasse (kg).

Enhedsdokumentets rubrik 36:

Præference (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 37:

Procedure (kode).

Enhedsdokumentets rubrik 38:

Nettomasse (kg).

Enhedsdokumentets rubrik 39:

Kontingentnummer, såfremt der anmodes om kontingenttoldbehandling.

Enhedsdokumentets rubrik 40:

Summarisk angivelse/forudgående dokument (angivelsens nummer), såfremt der i forbindelse med fortoldningen afsluttes en TIR-for-sendelse, EU-fællesskabsforsendelse eller en fællesforsendelse.

Enhedsdokumentets rubrik 41:

Supplerende enheder, såfremt det kræves angivet i henhold til Toldtariffen.

Enhedsdokumentets rubrik 44:

Ved angivelse på EF’s administrative enhedsdokument skal underrubricering anføres.

1. Bevillingsnummer, såfremt der kræves bevilling til den pågældende toldprocedure.

2. Certifikatkode og certifikatnummer, såfremt varerne er omfattet af særlige varebestemmelser.

3. Henvisning til varebestemmelser, såfremt specificerede forhold gør sig gældende (kode).

4. Præferencedokumentationsko-de og præferencedokumentations-nummer, såfremt der anmodes om præferencetoldbehandling.

6. Supplerende vareoplysninger, såfremt specificerede forhold gør sig gældende.

Enhedsdokumentets rubrik 46:

Statistisk værdi.

Enhedsdokumentets rubrik 47:

1. Beregningsart (kode).

2. Beregningsgrundlag.

3. Sats, såfremt specificerede forhold gør sig gældende, eller hvis angivelsen afgives på EF’ s administrative enhedsdokument.

Enhedsdokumentets rubrik 49:

Identificering af oplag, såfremt varerne skal oplægges på et toldoplag.

Enhedsdokumentets rubrik 54:

Sted og dato samt klarererens/repræsentantens navn og underskrift, såfremt angivelsen afgives via EF’s administrative enhedsdokument.Bilag 7

Udførselsangivelse og supplementsangivelse

Udførselsangivelser skal indeholde følgende oplysninger:

1.   Angivelsens mærke (kode).

2.   Angivelsens art (kode).

3.   Vareafsenderens navn og adresse samt registreringsnummer (CVR-/SE-nummer), hvis vedkommende virksomhed er registreret efter toldlovens § 29.

4.   Udførselsangivelsens løbenummer i forhold til ekspeditionens samlede antal angivelser (udførselsangivelse og supplementsangivelser) samt det samlede antal.

5.   Det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.

6.   Det samlede antal kolli, der er omfattet af ekspeditionen.

7.   Varemodtagerens navn og adresse, hvis varerne leveres til virksomheder i Københavns Frihavn eller til provianteringsvirksomheder.

8.   Navn og adresse på klarerer eller vareafsenderens repræsentant, hvis en sådan medvirker, ellers anføres »afsender«.

9.   Bestemmelsesland (kode).

10.   Transportmidlets identitet og nationalitet på det tidspunkt, hvor varerne frigives til udførsel (dog ikke for postforsendelser og transport i faste installationer samt jernbanetransport for så vidt angår nationalitet).

11.   Om udførslen forventes at finde sted i container (kode).

12.   Leveringsbetingelser.

13.   Identiteten og nationaliteten af det aktive transportmiddel, der overskrider EU’s ydre grænse (dog ikke for postforsendelser, jernbanetransport og transport i faste installationer).

14.   Fakturaens møntsort (kode) og det samlede fakturerede beløb.

15.   Transportmåde ved EU’s ydre grænse (kode).

16.   Indenlandsk transportmåde (kode).

17.   Fakturaens nummer og dato.

18.   Udgangstoldsted (kode).

19.   Hvis varerne udføres fra oplag (toldoplag, import- eller eksportoplag) eller frilager, anføres dato og ekspeditionsnummer for den fortoldnings- eller udførselsangivelse, hvorved varerne blev oplagt samt for private toldoplag oplagets nummer.

20.   Underskrift samt sted og dato.

B. Supplementsangivelser skal kun indeholde oplysningerne i nr. 1, 2, 3 og 4 anført ovenfor under A.

C. Udførselsangivelser og supplementsangivelser skal desuden for hver enkelt varepost indeholde følgende oplysninger:

1.   Kolli- og varebeskrivelse, herunder emballagernes mærke og nummer, antal og art, vareart samt eventuelt containernummer.

2.   Varepostens nummer i forhold til det samlede antal vareposter, der er omfattet af ekspeditionen.

3.   Varekode i overensstemmelse med toldtariffen.

4.   Varernes oprindelsesland (kode).

5.   Hvilken procedure varen udføres efter (kode).

6.   Varens nettomasse i kg og bruttomasse i kg.

7.   Ved genudførsel efter oplæggelse på midlertidigt oplag anføres varens referencenummer.

8.   Supplerende enheder, hvis sådanne er anført i toldtariffen for den pågældende varekode.

9.   Supplerende oplysninger og anmodninger, herunder henvisninger til bilag og vedlagte certifikater og bevillinger. Der anføres dels de oplysninger, der er nødvendige af hensyn til særlige forskrifter, dels reference til bilag, der er vedlagt til støtte for angivelsen, herunder i givet fald kontroleksemplar T5.

10.   Varens statistiske værdi i danske kroner.

11.   For varer, der er belagt med eksportafgifter, anføres de oplysninger, der er nødvendige for opkrævningen.

D. Ved udførsel af transitvarer for tredjelandsregning kan nr. 14 og 17 anført ovenfor i A, samt nr. 1, 3, 6, 8 og 10 anført ovenfor i C fraviges, således at varearten og varekoden angives summarisk, og oplysning om supplerende enhed og værdi udelades. Desuden kan som vareafsender angives speditør eller anden repræsentant og som oprindelsesland det land, hvorfra varerne er afsendt.Bilag 8

IMO-FAL-formularer

A. Formular 1- Almindelig erklæring, der er et grunddokument, der ved skibets ankomst og afgang skal indeholde følgende oplysninger:

1)   Skibets data (art, navn, hjemsted og tonnage) og skibsførerens navn.

2)   Ankomst og afgangshavn, samt destinationshavn.

3)   Antal besætningsmedlemmer og passagerer.

4)   Navnet på skibets stedlige repræsentant.

5)   Dato – ankomst- og afgangstidspunkt samt skibets placering i havnen.

6)   Kort beskrivelse af sejladsen (foregående og følgende anløbshavne – de havne, hvor resten af lasten losses, understreges.

7)   Kort beskrivelse af lasten, ladningens art og mængde, samt lastningshavne med angivelse af de pågældende ladningsdokumenters datoer og numre.

8)   Sundhedserklæring for skibsfarten (Skibsførerens erklæring om overholdelse af epidemibestemmelserne.)

9)   Oplysninger om vedlagte dokumenter og antal genparter.

Erklæringen skal være dateret og underskrevet af skibsføreren, skibets agent eller en anden person, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren, eller være attesteret på en måde, der er acceptabel for de statslige told- og skattemyndigheder.

B. Formular 3 - Erklæring om skibsstores (beholdninger af proviant m.m.), der er det grunddokument, der ved skibets ankomst og afgang skal indeholde oplysninger om beholdninger af proviant m.m.

Erklæringen skal være dateret og underskrevet af skibsføreren eller en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren, og som har personligt kendskab til kendsgerningerne vedrørende skibets beholdninger af proviant m.m., eller være attesteret på en måde, der er acceptabel for de statslige told- og skattemyndigheder. Erklæringen skal indeholde specificerede oplysninger om beholdningen af uberigtiget proviant m.v.

C. Formular 4 - Erklæring om besætningens personlige ejendele - der er et grunddokument, indeholder oplysninger om besætningens personlige ejendele. Erklæringen kræves ikke ved skibets afgang.

Erklæringen skal være dateret og underskrevet af skibsføreren eller en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren, eller være attesteret på en måde, der er acceptabel for de statslige told- og skattemyndigheder. De statslige told- og skattemyndigheder kan også kræve, at hvert enkelt besætningsmedlem skriver sit navn, eller hvis han ikke kan skrive, sætter sit mærke på den del af erklæringen, der vedrører vedkommendes ejendele.

D. Formular 5 – Besætningsliste. Besætningslisten er et dokument, der giver de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger vedrørende antallet og sammensætningen af besætningen ved skibets ankomst og afgang. Ved skibets afgang accepteres en genpart af den besætningsliste, der blev forelagt ved ankomst med en ny underskrift og påtegning, der angiver eventuelle ændringer i antallet eller sammensætningen af besætningen, eller som angiver, at der ingen ændringer er.

Erklæringen skal være dateret og underskrevet af skibsføreren eller en anden skibsofficer, som er korrekt bemyndiget af skibsføreren, eller være attesteret på en måde, der er acceptabel for af de statslige told- og skattemyndigheder.

E. Formular 6 – Passagerliste. Passagerlisten er et grunddokument for skibe, der har ret til at transportere 12 personer eller derunder, og som ved skibets ankomst og afgang giver de statslige told- og skattemyndigheder oplysninger om passagererne.

Erklæringen skal være dateret og underskrevet af skibsføreren, skibets agent eller en anden person, der er korrekt bemyndiget af skibsføreren, eller være attesteret på en måde, der er acceptabel for de statslige told- og skattemyndigheder.Bilag 9

Gebyrer

For udførelse af de i bekendtgørelsens § 131omhandlede toldforretninger, der påbegyndes uden for ekspeditionstid, betales følgende gebyrer ved behandling af oplysninger, der afgives på papirdokumenter:

A. Oplæggelse på midlertidigt oplag

Pr. ekspedition 67 kr.

Der betales gebyr for den enkelte oplæggelse på midlertidigt oplag. Ønskes der yderligere gennnemført en fortoldnings- eller forsendelsesekspedition, betales tillige gebyr herfor.

B. Fortoldning

Pr. fortoldningsangivelse 67 kr.

C. Udførsel

Pr. udførselsangivelse 16 kr.

D. Forsendelse

Pr. påbegyndt/afsluttet forsendelse 67 kr.

Der betales gebyr for ekspedition af varer, for hvilke der:

1)   Påbegyndes forsendelsesangivelse i medfør af EU’s ordninger for forsendelse eller carnet i medfør af TIR-transportordningen.

2)   Afsluttes forsendelsesangivelse i medfør af EU’s ordninger for forsendelse eller carnet i medfør af TIR-transportordningen. Der betales dog ikke gebyr ved afslutning af forsendelsesangivelse, når der efterfølgende sker angivelse til en toldprocedure (ekspresfortoldning, oplæggelse på midlertidigt oplag eller udførsel) via edb.

E. Proviantering

Pr. provianteringsangivelse til skib eller fly 16 kr.

F. Andet

Pr. påbegyndt/afsluttet ATA-carnet 27 kr.Bilag 10

Indholdsfortegnelse

Afsnit:

 

§§:

Kapitel 1

Indførsel af varer

1 - 6

 

Angivelse til ekspresfortoldning

7 - 8

 

Angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag

9 - 16

 

Fælles regler for angivelse til ekspresfortoldning og oplæggelse på midlertidigt oplag

17 - 23

 

Standardfortoldning

24

 

Andre forhold vedrørende fortoldning

25 - 31

 

Dokumentation

32 - 36

 

Toldmæssig undersøgelse m.v.

37 - 40

Kapitel 2

Udførsel af varer

41 - 53

Kapitel 3

Registrering, afregning og sikkerhedsstillelse

54 - 58

Kapitel 4

Toldbehandling af befordringsmidler

59

 

Fælles bestemmelser om skibe og fly

60 - 63

 

Særlige bestemmelser om skibe

64 – 69

 

Særlige bestemmelser om fly

70 – 75

 

Særlige bestemmelser om andre befordringsmidler

76 – 77

 

Andre bestemmelser

78

Kapitel 5

Proviantering

79 - 87

Kapitel 6

Butikker i toldlufthavne

88 - 90

Kapitel 7

Opbevaring af højt beskattede varer i Københavns Frihavn

91 - 94

Kapitel 8

Toldoplag m.v.

95 - 96

 

Fælles bestemmelser om frilagre, toldoplag og provianteringsvirksomheder

97 - 102

 

Toldfritagelse for forsvarsmateriel

103

Kapitel 9

Andre bestemmelser vedrørende toldbehandling

104 – 107

Kapitel 10

Told- og afgiftsfrihed for rejsegods m.v.

 

 

Toldfrihed for rejsegods m.v.

108

 

Afgiftsfrihed for rejsegods m.v.

109

 

Definitioner

110

 

Afgiftsfrihed ved indrejse fra tredjelande

111 – 113

 

Afgiftsfrihed ved indrejse fra andre EU-lande

114

 

Afgiftsfrihed ved indrejse fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn

115

 

 

 

 

Fællesbestemmelser vedrørende §§ 110 – 115

116- 118

 

Angivelse

119 – 125

Kapitel 11

Udstedelse af oprindelsescertifikater

126 – 130

Kapitel 12

Ekspeditionstid for visse toldforretninger og gebyrer for disse forretninger uden for ekspeditionstiden

131 – 138

Kapitel 13

Straffebestemmelser

139 – 141

Kapitel 14

Ikrafttrædelsesbestemmelse

142

 

 

 

 

 

 

Bilag:

 

 

 

1: Forudanmeldelse via edb

 

 

2: Fuldstændig ekspresfortoldning

 

 

3: Forenklet ekspresfortoldning

 

 

4: Supplerende ekspresfortoldning

 

 

5: Angivelse til oplæggelse på midlertidigt oplag

 

 

6: Standardfortoldning

 

 

7: Udførelsesangivelse og supplementsangivelse

 

 

8: IMO-FAL- formularer

 

 

9: Gebyrer

 

 

10: Indholdsfortegnelse

 

 


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv nr. 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik (EF-Tidende spec. 1969 I), som ændret senest ved Rådets direktiv nr. 94/4/EF af 14. februar 1994 (EF-Tidende 1994 nr. L 60, side 14), Rådets direktiv nr. 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (EF-Tidende 1992 nr. L 76, side 1), som ændret ved Rådets direktiv 96/99/EF af 30. december 1996 (EF-Tidende 1997 nr. L 8, side 12) samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/6/EF af 18. februar 2002 om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til og/eller afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater, (EF-Tidende 2002 nr. L 67, side 31)

2) Mineralolie omfatter Benzin, dieselolie, fyringsolie, petroleum, o.lign. samt autogas (LPG) og flaskegas (LPG), jf. artikel 2 i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier.