Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

(Private tilbagetagningsordninger)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1491 af 11. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 7 b, § 44, stk. 1 og 6, § 45, stk. 2, 5 og 7, § 45 a, § 46 a, stk. 1-3, § 46 b, stk. 1 og 2, § 47, stk. 2 og 3, § 48, stk. 4, 8 og 9, § 50 d, stk. 2-4, § 51, stk. 6, § 67, § 73, stk. 1 og 3, § 80, stk. 1 og 2, § 88, stk. 1-3, § 89 b, § 90, stk. 1 og 2, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 1387 af 14. december 2010, lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012, lov nr. 1149 af 11. december 2012 og lov nr. 1248 af 18. december 2012, fastsættes:«

2. I § 39 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1-3, gælder ikke for det affald, som borgere og grundejere afleverer til lovligt etablerede og drevne private tilbagetagningsordninger i medfør af reglerne i kapitel 9 a.«

3. I § 47 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Virksomheder kan, uanset stk. 1, aflevere affald til private tilbagetagningsordninger i medfør af reglerne i kapitel 9 a.«

4. Efter § 63 indsættes som nyt kapitel:

»Kapitel 9 a

Private tilbagetagningsordninger

§ 63 a. Virksomheder, som producerer et produkt på eller importerer et produkt til det danske marked, kan, jf. dog §§ 63 b-f, etablere en tilbagetagningsordning for produktet, når det er blevet til affald.

Stk. 2. Virksomheder, som markedsfører et produkt på det danske marked, uden samtidig at være producent eller importør af produktet, kan ligeledes etablere en tilbagetagningsordning, jf. stk. 1. Det er dog en betingelse for etableringen, at den, der markedsfører produktet, har indgået en aftale med producenten eller importøren herom.

Stk. 3. Tilbagetagningsordningen må ikke omfatte emballage fra produktet.

§ 63 b. Virksomheder, som etablerer en tilbagetagningsordning, skal overholde følgende betingelser:

1) Affald indsamlet under ordningen må ikke være omfattet af et producentansvar i medfør af lovens § 9 eller § 9 h eller af en frivillig ordning for håndtering af affald etableret i medfør af lovens § 10 (miljøaftaler).

2) Affald indsamlet under ordningen skal underkastes den behandling, som er skitseret i anmeldelsen.

3) 80 % eller mere af det affald, som behandles under ordningen, skal som minimum nyttiggøres.

4) Tilbagetagningsordningen skal tilrettelægges således, at der opnås et samlet miljømæssigt resultat, som svarer til, eller er bedre end håndteringen af det pågældende affald i henhold til loven eller regler udstedt i medfør heraf.

§ 63 c. Virksomheder, som ønsker at etablere en tilbagetagningsordning, jf. § 63 a, skal indsende en anmeldelse til Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde følgende:

1) Anmeldervirksomhedens navn, cvr-nr., adresse, kontaktperson og kontaktoplysninger.

2) Angivelse af, om anmeldervirksomheden er producent, importør eller en virksomhed, som markedsfører et produkt på det danske marked, uden samtidig at være producent eller importør. For en markedsførende virksomhed skal der vedlægges aftale med producenten eller importøren.

3) Oplysninger om, hvordan betingelserne i § 63 b tilsigtes opfyldt.

4) En detaljeret beskrivelse af den forventede mængde og kvalitet af det affald, som er omfattet af ordningen.

5) En detaljeret beskrivelse af den planlagte indsamlingsmetode og behandlingsform.

6) En detaljeret beskrivelse af de forventede mængder og kvalitet af det genanvendte eller nyttiggjorte materiale.

Stk. 3. Beskrivelsen efter stk. 2, nr. 3-5, skal blandt andet indeholde en livscyklusscreening udarbejdet i henhold til bilag 12.

§ 63 d. Hvis virksomheden ophører med at drive tilbagetagningsordningen, eller hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, skal virksomheden give Miljøstyrelsen meddelelse herom.

§ 63 e. Miljøstyrelsen tildeler ved modtagelse af en anmeldelse inden for 14 arbejdsdage virksomheden en anmeldelsesdag, hvis anmeldelsen indeholder tilstrækkelige oplysninger til, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om betingelserne i §§ 63 a, stk. 2 og § 63 b er opfyldt. Hvis anmeldelsen ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger, anmoder Miljøstyrelsen virksomheden om supplerende oplysninger. I disse tilfælde tildeles virksomheden ikke en anmeldelsesdag, før sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan gøre indsigelse mod etableringen af tilbagetagningsordningen i op til 1 måned efter den tildelte anmeldelsesdag, hvis styrelsen vurderer, at den planlagte tilbagetagningsordning ikke kan opfylde betingelserne i § 63 b.

Stk. 3. Hvis Miljøstyrelsen ikke har gjort indsigelse, jf. stk. 2, har virksomheden efter skriftlig orientering af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelsen i de kommuner, hvor en tilbagetagningsordning skal etableres, ret til at etablere tilbagetagningsordningen.

§ 63 f. Miljøstyrelsen skal offentliggøre en liste på styrelsens hjemmeside, www.mst.dk, over etablerede tilbagetagningsordninger. Oplysninger om tilbagetagningsordningerne, herunder oplysninger om den ansvarlige virksomhed, det omfattede affald, indsamlingen og behandlingen, offentliggøres.

§ 63 g. Virksomheder, som har etableret og driver en tilbagetagningsordning skal årligt senest 1. marts for det forudgående kalenderår indberette til Miljøstyrelsen, hvilke mængder affald, der er indsamlet i ordningen, og dokumentere, hvilken behandlingsform affaldet er underkastet, og på hvilket behandlingsanlæg, behandlingen er foretaget.«

5. I § 68, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) En privat tilbagetagningsordning, jf. kapitel 9 a.«

6. I § 94, stk. 1, indsættes efter nr. 12 som nye nr.:

»13) etablerer og driver en tilbagetagningsordning uden at betingelserne i § 63 b er opfyldt, jf. § 63 a, stk. 6,

14) undlader at oplyse Miljøstyrelsen om ændrede forudsætninger for en ordning eller ophør af en tilbagetagningsordning, jf. § 63 c, stk. 2,

15) undlader at indberette og dokumentere oplysninger om en tilbagetagningsordning, jf. § 63 e,«

Nr. 13-42 bliver herefter nr. 16-45.

7. I bilag 1. Indholdsfortegnelse til affaldsbekendtgørelsen indsættes efter Bilag 11: Screeningsskema for PCB, jf. § 78, stk. 3:

»Bilag 12: Krav til udarbejdelse af livscyklusscreening vedr. etablering af private tilbagetagningsordninger, jf. § 63 c, stk. 3«.

8. Efter bilag 11 indsættes bilag 12, der affattes som bilag 1 i denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2014.

Miljøministeriet, den 10. april 2014

Kirsten Brosbøl

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 12

Krav til udarbejdelse af livscyklusscreening vedr. etablering af private tilbagetagningsordninger, jf. § 63 c, stk. 3

Livscyklusscreeningen skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i gældende standarder for livscyklusvurdering, ISO 14040 og ISO 14044 og skal som minimum indeholde konkret stillingtagen til og beskrivelse af følgende aspekter for både tilbagetagningsordningen og det nuværende alternativ, baseret på loven eller regler udstedt i medfør heraf:

1) Afgrænsning af affaldssystem for affaldshåndteringen, herunder tydelig beskrivelse af:

a) Indsamlingssystem og -udstyr (f.eks. beholdere, poser og biler).

b) Transporttype, forventet kørselsbehov og omlastning.

c) Sortering og forbehandling.

d) Genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse af materialer og ressourcer.

e) Tab af materialer samt reststrømme og deres videre håndtering.

f) Ressourcer, råstoffer og råvarer samt tilhørende produktionsprocesser, der forventes erstattet.

2) En sammenlignelig kvantitativ opgørelse for de to alternativer, der vurderes, af det samlede forbrug eller produktion af energi, materialer, ressourcer, kemikalier, reststrømme m.v. opgjort per enhed eller per ton affald omfattet af ordningen.

3) Datakvalitet, herunder en tydelig angivelse af oprindelse og alder for data samt en vurdering af relevansen af og kvaliteten af kritiske data for den aktuelle livscyklusscreening.

4) Valg og eventuel udeladelse af miljøpåvirkningskategorier (som udgangspunkt anses alle de af ILCD1) anbefalede miljøpåvirkningskategorier som relevante).

5) Fortolkning af livscyklusscreeningens resultater herunder identificering af kritiske emissioner og massestrømme.

6) Vurdering af livscyklusscreeningens fuldstændighed, resultaternes følsomhed over for eventuelle antagelser og ændringer i forudsætninger, samt resultaternes tidsmæssige og geografiske relevans.«

1) International reference Life Cycle Data system, JRC, EU.