Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 481 af 13. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 30 og 32 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, fastsættes:«

2. I § 3, stk. 2, ændres »4 år« til: »5 år«.

3. I § 3, stk. 3, ændres »3 år« til: »4 år«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2014 og har virkning fra den 1. april 2014. For læger, der den 31. marts 2014 har overskredet tidsfristen i § 3, stk. 2 eller stk. 3, forlænges fristen frem til 1. april 2015.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 9. april 2014

Nick Hækkerup

/ John Erik Pedersen