Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 om uddannelse af speciallæger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 479 af 10. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 32 og 34, stk. 5, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august 2011, og under henvisning til § 3 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger fastsættes:«

2. I § 9, stk. 1, ændres »4 år« til: »5 år«.

3. I § 9, stk. 2, ændres »3 år« til: »4 år«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2014 og har virkning fra den 1. april 2014. For læger, der den 31. marts 2014 har overskredet tidsfristen i § 9, stk. 1 eller stk. 2, forlænges fristen frem til 1. april 2015.

Sundhedsstyrelsen, den 7. april 2014

Else Smith

/ Birte Obel