Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 7. april 2014 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

(Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

Til § 2

Af erhvervs- og vækstministeren:

4) I 2. pkt. ændres »nr. 1 og 2« til: »nr. 1-05«.

[Virkningstidspunkt for ændringsforslag nr. 3]

Bemærkninger

Til nr. 4

Det foreslås, at virkningstidspunktet for den generelle ændring af selvrisikoen, loftet over selvrisikoen og dispensationsmuligheden for anmeldelsesfristen i lighed med det øvrige lovforlag fastsættes til at ligge før ikrafttrædelsestidspunktet, således at ændringen kan komme de allerede skadesramte som følge af stormfloden i forbindelse med stormen Bodil til gode.

Det skal bemærkes, at der er tale om ændringer, der udelukkende er af begunstigende karakter for de skadesramte.