Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1040 af 8. november 2012 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn som ændret ved bekendtgørelse nr. 248 af 12. marts 2013 foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »14.000« til: »19.000«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2014.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 28. april 2014

Henrik Sass Larsen

/ Agnete Gersing