Den fulde tekst

Lov om ændring af toldloven og af visse afgiftslove

(Ændringer som følge af 24-timers-reglens afskaffelse, øget sikkerhedskontrol m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1238 af 20. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »toldkontrol« til: »kontrol«.

2. Kapitel 1 affattes således:

»Kapitel 1

Definitioner

§ 1. I denne lov forstås ved:

1)   Det danske toldområde: De danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover.

2)   EU’s toldområde: De områder, som er fastsat i EU’s bestemmelser herom, herunder det danske toldområde.

3)   Tredjelande: De områder, som ikke er omfattet af EU’s toldområde. Grønland og Færøerne anses som tredjelande.

4)   Uberigtigede varer: Varer, for hvilke der ikke er betalt told og afgifter.

5)   Varer i uberigtiget stand: Varer, der opbevares uden betaling af told og afgifter.

6)   Varer i ikkeafgiftsberigtiget stand: Varer, der opbevares uden betaling af afgifter.

7)   Afgifter: Merværdiafgift og punktafgifter.

8)   Postforsendelser: Enhver forsendelse (breve, pakker m.v.) uanset transportør.«

3. I § 10, stk. 2, indsættes efter »tilbagebetaler«: »told og«.

4 . Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. De statslige told- og skattemyndigheder foretager kontrol af, at der ikke ved indrejse i, udrejse fra eller transit af det danske toldområde sker overtrædelse af forbud mod indførsel, udførsel eller transit, der er fastsat af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde.«

5. § 11 affattes således:

»§ 11. De statslige told- og skattemyndigheder opkræver punktafgifter af punktafgiftspligtige varer, som rejsende medfører ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU’s toldområde, ud over hvad der kan anses for at være indført til eget brug. Myndighederne fører den fornødne kontrol hermed.

Stk. 2. De statslige told- og skattemyndigheder opkræver punktafgifter af punktafgiftspligtige varer, som sendes til privatpersoner i det danske toldområde fra et andet sted i EU’s toldområde. Myndighederne fører den fornødne kontrol hermed.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder opkræver punktafgift af mineralolie, som rejsende medfører til eget brug på anden måde end i køretøjets brændstoftank eller i en egnet reservedunk ved indrejse i det danske toldområde fra et andet sted i EU’s toldområde. Myndighederne fører den fornødne kontrol hermed.

Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan fastsætte retningslinjer til brug for vurderingen af, om de i stk. 1 og 2 anførte varer kan anses for at være til eget brug.«

6. Efter § 11 indsættes:

»§   11 a. De statslige told- og skattemyndigheder opkræver punktafgift af tobaksvarer, som rejsende medfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit ved indrejse i det danske toldområde fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Myndighederne foretager den fornødne kontrol hermed.

Stk. 2. Tobaksvarer, som rejsende indfører i en mængde ud over den, der kan indføres afgiftsfrit, skal angives til de statslige told- og skattemyndigheder ved indrejse i det danske toldområde fra et af de i stk. 1 nævnte lande.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om anvendelsesområdet for stk. 1 og 2 samt regler, der ophæver bestemmelserne.«

7. § 12 ophæves.

8. I § 14, stk. 2 og 3, ændres »sættes under toldlukke« til: »forsegles«.

9. I § 14, stk. 4, ændres »toldlukke« til: »forsegling«.

10. § 15, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan med henblik på eftersøgning og kontrol af varer uden retskendelse færdes uhindret overalt langs kyster, i havne, i lufthavne, på landingssteder, i transportcentre, i tog, på jernbanearealer og på veje, hvortil der er offentlig adgang. Der kan på de nævnte steder foretages eftersøgning og kontrol af varer i postforsendelser, i pakhuse, i containere, i befordringsmidler og på andre midlertidige eller permanente steder, som kan anvendes til opbevaring af varer m.v.«

11. I § 15 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte regler om gebyr i forbindelse med anvendelse af containerscannere med henblik på den i stk. 1 anførte kontrol.«

12. § 16, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Fly og skibe i det danske toldområde og andre befordringsmidler i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande er undergivet de statslige told- og skattemyndigheders tilsyn og kontrol. Befordringsmidler, der transporterer varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter, er også undergivet de statslige told- og skattemyndigheders kontrol. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til overalt i disse befordringsmidler og uden retskendelse at foretage de undersøgelser, der er nødvendige for kontrollens udøvelse.

Stk. 2. Køretøjer, der anvendes erhvervsmæssigt i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande, skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde uopfordret standse op for kontrol.

Stk. 3. Alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og tredjelande skal ved ind- og udkørsel af det danske toldområde standse op for kontrol, når de statslige told- og skattemyndigheder forlanger det. Endvidere skal alle køretøjer i trafik mellem det danske toldområde og EU’s toldområde standse op for kontrol, når de statslige told- og skattemyndigheder forlanger det.

Stk. 4. Skibe skal på de statslige told- og skattemyndigheders forlangende stoppe op.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

13. § 17 affattes således:

»§ 17. Virksomheder, der driver trafik med fly og skibe, eller befordringsmidlets fører har pligt til at give og dokumentere de oplysninger, der er nødvendige for kontrollens udøvelse, herunder oplysninger om befordringsmiddel, besætning, passagerer og disses registrerede bagage samt ladning, samt til at påvise og åbne eller afdække alle adgange til last, rum og gemmer. De statslige told- og skattemyndigheder kan uden retskendelse forlange påvisning, åbning eller afdækning af disse adgange.

Stk. 2. Skatteministeren kan med samtykke fra trafikministeren bestemme, at havnemyndigheder og lufthavnsmyndigheder skal underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de oplysninger, som myndighederne er i besiddelse af i forbindelse med skibes og flys ankomst og afgang.

Stk. 3. Virksomheder, der stiller faciliteter til rådighed for de i stk. 1 nævnte virksomheder, har pligt til at stille samtlige de i stk. 1 nævnte oplysninger om skibes og flys ankomst og afgang samt om besætnings og passagerers identitet, som de er i besiddelse af, til rådighed for de statslige told- og skattemyndigheder efter disses anvisninger.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der er nødvendige i henhold til stk. 1.«

14. § 19 affattes således:

»§ 19. Fly, der medbringer uberigtigede varer, må kun lande i og afgå fra lufthavne, der er godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder (toldlufthavne). Skatteministeren kan i særlige tilfælde dispensere herfra. Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldlufthavne. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.

Stk. 2. Skibe i erhvervsmæssig trafik mellem det danske toldområde og tredjelande samt skibe, der medbringer uberigtigede varer, må kun anløbe og afsejle fra havne, der er godkendt af de statslige told- og skattemyndigheder (toldhavne). Losning og lastning af varer samt landsætning og ombordtagning af passagerer må kun finde sted i toldhavne. De statslige told- og skattemyndigheder kan, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at losning og lastning finder sted andre steder.

Stk. 3. De statslige told- og skattemyndigheder bestemmer, hvor i havne og lufthavne landsætning af passagerer til det danske toldområde kan finde sted.«

15. § 20, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder kan uden udgift for myndighederne stille krav til anlæg og indretning af de i § 19 nævnte steder, hvor varer lastes eller losses, eller hvor passagerer landsættes eller tages om bord.«

16. I § 20, stk. 2, ændres »landingspladser« til: »lufthavne«.

17. I § 20 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4 . De statslige told- og skattemyndigheder kan nægte at godkende en havn eller lufthavn i henhold til § 19, hvis de krav til indretninger m.v., der er nævnt i stk. 1-3, ikke opfyldes. En godkendelse kan tilbagekaldes, hvis betingelserne for en godkendelse ikke længere er til stede.

Stk. 5. Det påhviler havne og lufthavne at underrette de statslige told- og skattemyndigheder om de ændringer i havnens eller lufthavnens drift, anlæg eller indretning, som kan være af betydning for de statslige told- og skattemyndigheders krav til de i stk. 1 nævnte anlæg og indretninger.«

18. § 23, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3 . Personer, som indrejser i eller udrejser fra det danske toldområde, og som har været om bord på skibe eller i fly, som befinder sig i tog, eller som færdes på offentlige veje, skal, når de statslige told- og skattemyndigheder forlanger det, standse op for kontrol. Tilsvarende gælder for personer, der færdes ved landegrænsen, langs kyster, i havne og i lufthavne eller på landingssteder.«

19. I § 23, stk. 5 og 6, ændres »De i stk. 1 og 3« til: »De i stk. 1, 3 og 4«.

20. I § 24 ændres »uberigtigede varer« til: »varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter.«

21. I § 24 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2 . Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for personer, som medfører eller antages at medføre penge m.v., der overstiger modværdien af 15.000 euro, eller som medfører eller antages at medføre varer, for hvilke der af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, veterinære, plantepatologiske, valutamæssige eller andre grunde er fastsat forbud mod indførsel, udførsel eller transit.«

22. I § 25, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Dette gælder dog ikke for vidner udpeget af den pågældende.«

23. § 37 affattes således:

»§ 37. Ubetalte told-, afgifts- og rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1, bøder, der afgøres administrativt efter § 80, ekspeditionsafgift efter § 81, udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter ved tilbageholdelse efter § 84 kan inddrives ved udpantning. §§ 6, 7 og 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse på ovenstående beløb.«

24. I § 39, stk. 1, nr. 4, ændres »uberigtigede varer« til: »varer, for hvilke der ikke er betalt told eller afgifter«.

25. I §§ 42 og 50 ændres »§§ 12-14« til: §§ 11 a-14«.

26. I § 47 og § 54, stk. 1, udgår »højt beskattede«, og »indsmugling« ændres til: »ind- eller udsmugling«.

27. § 56, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2 . Provianteringsvirksomheder kan meddeles bevilling for:

1)   Varer bestemt til udførsel fra EU’s toldområde.

2)   Varer bestemt til proviantering af skibe og fly i EU’s toldområde.

3)   Varer bestemt til brug for diplomatiske repræsentationer og internationale organisationer i EU’s toldområde.

4)   Varer bestemt til brug for udenlandske militære styrker, der er på øvelse i EU’s toldområde, samt til danske styrker, der er på øvelse uden for det danske toldområde.«

28. I § 71 a, stk. 1, indsættes som nr. 7:

»7)   Spørgsmål om hæftelse for told og afgifter i henhold til toldloven.«

29. I § 73, stk. 1, nr. 2, ændres »under toldlukke« til: »forseglet af toldmyndigheder eller efter disses bestemmelse«.

30. I § 78, nr. 1 og 2, ændres »et toldlukke eller identitetsmærke« til: »en forsegling eller et identitetsmærke«.

31. I § 78, nr. 3, ændres »et lukke« til: »en forsegling«.

32. I § 78, nr. 4, ændres »toldlukke« til: »forsegling«.

33. I § 79, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 20, stk. 1, og § 20, stk. 2,« til: »§ 20, stk. 1-3,«.

34. I § 79, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »§ 20, stk. 2«: »og 3«.

35. § 79, stk. 2 og 3, ophæves.

36. Efter § 79 indsættes:

»§ 79 a. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.

§ 79 b. For overtrædelse af § 73, stk. 1, nr. 1 og 3, §§ 76-79 og forskrifter udstedt i medfør af loven kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

37. § 81, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Den, angivelsespligten påhviler, skal betale ekspeditionsafgift for hver angivelse, der indgives for sent.«

38. I § 83, stk. 1, ændres »Varer, der forefindes under smugleri eller forsøg herpå eller i forbindelse med undersøgelse efter § 24,« til: »Varer, der smugles eller forsøges smuglet eller findes i forbindelse med undersøgelse efter § 24, samt varer, for hvilke der i strid med § 11, stk. 1-3, samt § 11 a, stk. 1, er unddraget eller søgt unddraget afgifter,«.

39. I § 84, stk. 1, ændres »Befordringsmidler, der har været anvendt til indsmugling eller forsøg på indsmugling af højt beskattede varer eller til befordring af sådanne indsmuglede varer i det danske toldområde,« til: »Befordringsmidler, der har været anvendt til smugling eller forsøg på smugling eller til befordring af indsmuglede varer i det danske toldområde, samt befordringsmidler, der har været anvendt i forbindelse med indførsel af varer, for hvilke der i strid med § 11, stk. 1 og 3, samt § 11 a, stk. 1, er unddraget eller søgt unddraget betaling af afgifter,«.

40. I § 84 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Ved overtrædelse af § 78, nr. 1-3, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse, når såvel fører som befordringsmiddel er hjemmehørende i udlandet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 11 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4 . Der ydes afgiftsfritagelse af varer, bortset fra vareprøver, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.«

2. § 18, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

3. I § 31, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 18, stk. 3« til: »§ 18, stk. 2«.

§ 3

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 1 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 6, ændres »stk. 5-10,« til: »stk. 1 og stk. 5-10,«.

2. § 12, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. § 29, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der ydes afgiftsfritagelse af varer, der indføres eller modtages fra andre EU-lande, i samme omfang som efter merværdiafgiftslovens § 36, stk. 1, nr. 1 og 2, og af varer, som privatpersoner selv medfører til eget brug fra et andet EU-land, i hvilket de er erhvervet i beskattet stand. Skatteministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om afgiftsfritagelse af småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter, som privatpersoner modtager fra privatpersoner i et andet EU-land.«

§ 4

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved lov nr. 395 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 9, stk. 7, ændres »§ 13, stk. 4« til: »§ 13, stk. 3«.

2. § 13, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 27 a, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 13, stk. 4« til: »§ 13, stk. 3«.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 6, fastsættes af skatteministeren.

Givet på Amalienborg, den 2. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
FREDERIK
Kronprins

/Svend Erik Hovmand