Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. april 2014 i sag 43.2013

A

v/faglig sekretær Søren Kjærsgaard, Malerforbundet i Danmark

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), chefkonsulent Simon Neergaard-Holm (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget afdelingschef Niels Håkonsen, udpeget af Danske Malermestre, og forbundssekretær Carsten Niebuhr, udpeget af Malerforbundet.

Mellem klageren, A, født den 5. oktober 1987, og B, blev den 2. januar 2012 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode fra den 19. marts 2012 tilden 4. juni 2013. Ved tillæg til uddannelsesaftalen af 20. december 2012 blev uddannelsesperioden forlænget til den 13. juni 2014.

Denne sag drejer sig om efterbetaling af løn mv.

A har ved sin organisation, Malerforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget den 8. oktober 2013, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 34.650,75 kr. med procesrenter fra forligsmødets afholdelse.

Beløbet udgør 10.777,30 kr. i manglende løn for 2012 og 2013 samt 23.873,45 kr. i manglende betaling af arbejdsmarkedspension, svarende til 12 % af den udbetalte pensionsberettigede løn i 2012 og 2013 på 187.407,18 og 12 % af den ikke-udbetalte pensionsberettigede løn på 11.538,22 kr.

Indklagede har i svarskrift af 21. november 2013 anført, at virksomheden har beregnet sig frem til et samlet lønefterslæb på 3.502,03 kr.

Sagen har været forhandlet i Tvistighedsnævnet den 7. april 2014, hvor virksomheden trods lovligt indkaldt ikke gav møde.

Sagsfremstilling

Virksomheden er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation og har heller ikke tiltrådt nogen overenskomst.

Den for uddannelsesforholdet gældende overenskomst er overenskomsten mellem Danske Malermestre og Malerforbundet i Danmark.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tvistighedsnævnet finder efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at nedsætte elevens lønkrav, der er opgjort efter den for uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Ad arbejdsmarkedspension

3 voterende udtaler:

Vi finder efter nævnets praksis, at eleven ikke i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 55, stk. 2, har krav på, at få sin egen andel af pensionsbidraget, som er udbetalt i forbindelse med lønudbetalingerne, indbetalt på en pensionsordning. Som følge heraf stemmer vi for alene at tilkende eleven virksomhedens andel af pensionsbidraget af den allerede udbetalte løn, svarende til 8 % af 187.407,18 kr., sammen med det fulde pensionsbidrag af den ikke udbetalte løn, svarende til 12 % af 11.538,22 kr., eller i alt 16.377,16 kr.

2 voterende udtaler:

Vi finder, at eleven også har krav på betaling af eget bidrag til pension af den allerede udbetalte løn, og vi stemmer på den baggrund for at tage hele elevens påstand vedrørende pensionsbidrag til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i betaling af 27.154,46 kr. Der findes ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt end sagens indbringelse for Tvistighedsnævnet.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 27.154,46 kr. til A med procesrenter fra den 9. oktober 2013, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.