Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om råstoffer og lov om miljøbeskyttelse

(Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet som opfølgning på evaluering af kommunalreformen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, § 5 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og § 12 i lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. og 4. pkt., § 9, stk. 2, 1. pkt., § 10, stk. 1, nr. 3, § 11, stk. 1 og 2, § 32, stk. 1, 1. pkt., og § 33 g, stk. 4, og to steder i § 33 i, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »regionsrådet«.

2. I § 7, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 2, 2. pkt., § 10, stk. 3, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 1. pkt., § 12, 1. pkt., § 27, stk. 1, § 31, stk. 1, og § 33 i, stk. 2, 1. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsen« til: »Regionsrådet«.

3. I § 10, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6, 2. pkt., og § 31, stk. 4, ændres »kommunalbestyrelsens« til: »regionsrådets«.

4. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Regionsrådet skal ved fastsættelsen af vilkår om efterbehandling, jf. § 10, stk. 1, høre kommunalbestyrelsen. Høringsfristen er mindst 4 uger.«

5. I § 13, stk. 1, 1., 2. og 3. pkt., ændres »Kommunalbestyrelsens« til: »Regionsrådets«.

6. I § 13, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:

»Regionsrådets afgørelse efter § 5 a kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

7. § 13, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

8. I § 35, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsernes« til: »regionsrådenes«.

9. § 35, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

10. I § 36, stk. 2, udgår »eller kommunalbestyrelsens«.

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved lov nr. 87 af 28. januar 2014, foretages følgende ændring:

1. § 66, stk. 5, ophæves.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

Givet på Amalienborg, den 23. april 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kirsten Brosbøl