Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

(Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om stormflod og stormfald, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 23. november 2012, som ændret ved § 34 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 2, indsættes efter »indirekte tab«: », jf. dog stk. 3 og 4,«.

2. I § 4 indsættes som stk. 3-5:

»Stk. 3. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger i tilknytning til genhusning, herunder opmagasinering og flytning. Der ydes kun erstatning for genhusning, som overstiger 1 måned. Erstatning til genhusning kan maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. måned.

Stk. 4. Der ydes erstatning til privatpersoner for omkostninger som følge af skimmelsvamp opstået i forbindelse med stormflod eller oversvømmelse, jf. § 2, stk. 1 og 2.

Stk. 5. Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatning efter stk. 1-4 og anvendelsen heraf.«

3. Overalt i loven ændres »8. pct.« til: »5 pct.«, »10 pct.« til: »5 pct.«, »13 pct.« til: »10 pct.«, »18 pct.« til: »15 pct.«, »23 pct.« til: »20 pct.«, »8.000 kr.« til: »5.000 kr.«, »10.000 kr.« til: »5.000 kr.«, og »13.000 kr.« til: »10.000 kr.«

4. I § 6 indsættes som stk. 3 og 4:

»Stk. 3. Den samlede selvrisiko for skader på ejendomme til helårsbeboelse og løsøre efter stk. 1 og 2 kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Stk. 4. Den samlede selvrisiko for skader på fritids- og sommerhuse og løsøre heri kan maksimalt udgøre 50.000 kr.«

5. I § 6 a indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Den samlede selvrisiko for skader på ejendomme til helårsbeboelse og løsøre efter stk. 1 kan maksimalt udgøre 30.000 kr.

Stk. 3. Den samlede selvrisiko for skader på fritids- og sommerhuse og løsøre heri kan maksimalt udgøre 50.000 kr.«

6. I § 8, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan dispenseres fra anmeldelsesfristen på 2 måneder, såfremt skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde.«

7. I § 8 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan dispenseres fra anmeldelsesfristen på 2 måneder, såfremt skaderamte er uden skyld i fristoverskridelsen eller der i øvrigt foreligger berettigede, undskyldelige grunde.«

8. I § 24, stk. 3, ændres »20 kr.« til: »30 kr.«

9. I § 27, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Statsgarantien til stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 400 mio. kr. til og med 2017.«

10. I § 27, stk. 4, ændres »10 kr.« til: »20 kr.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. § 1, nr. 1-7, har virkning for skader indtrådt fra den 6. december 2013.

Givet på Marselisborg Slot, den 15. april 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Sass Larsen