Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

(Statsgaranti ved skift af låntype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2011, lov nr. 1609 af 26. december 2013 og lov nr. 263 af 24. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan dog i helt særlige tilfælde godkende fravigelser fra de regler om bestyrelsens sammensætning og om udlejning, som gælder for almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner.«

2. I § 2, stk. 2, indsættes som 3. pkt.:

»Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. pkt. skal være tidsbegrænset.«

3. I § 60 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 75 c, stk. 3,« til: »§ 91 a, stk. 1,«.

4. I § 91, stk. 5, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Ved fastsættelse af en ny låntype efter 1. pkt. garanterer staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye låntype.«

5. I § 118, stk. 4, indsættes som 4. og 5. pkt.:

»Ved fastsættelse af en ny låntype efter 1. pkt. garanterer staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye låntype.«

6. I § 157, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»Ved fastsættelse af en ny låntype efter 1. pkt. garanterer staten for lånet frem til det tidspunkt, hvor der sker tinglysning af det pantebrev, der sikrer lånet. Garantien gælder i forhold til lån, der udbetales senest 3 måneder fra tidspunktet for anvendelsen af den nye låntype.«

7. I § 185 b, stk. 5, ændres »Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan« til: »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold kan efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«.

8. I § 185 b, stk. 6, ændres »Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter« til: »Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold fastsætter efter forhandling med ministeren for by, bolig og landdistrikter«.

§ 2

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 273 af 19. marts 2013, foretages følgende ændring:

1. Efter § 67 a indsættes:

»§ 67 b. For kollegier, der har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter den tidligere § 67, stk. 1, nr. 8, til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og om udlejning i selvejende ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for kollegiet har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december 2015. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 1. og 2. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2014.

Stk. 2. For kollegier, der inden lovens ikrafttræden har opnået en tidsbegrænset godkendelse efter § 2, stk. 2, 2. pkt., i de hidtil gældende regler i lov om almene boliger m.v. til at fravige regler om bestyrelsens sammensætning og om udlejning i almene boligorganisationer og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner, gælder, at kommunalbestyrelsen kan godkende, at de nævnte regler fortsat kan fraviges efter tidsbegrænsningens udløb. Det er en betingelse, at bestyrelsen for den almene boligorganisation eller selvejende almene ungdomsboliginstitution har ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse senest den 31. december 2015. Kommunalbestyrelsens godkendelse efter 2. og 3. pkt. skal ligeledes være tidsbegrænset. Godkendelsen kan senest gælde til og med den 31. december 2025.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Carsten Hansen