Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag A Aftale om chefløn
Bilag 1 Protokollat om særbestemmelser for visse stillinger
Bilag 2 Indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd m.fl.
Den fulde tekst

Cirkulære om aftale om chefløn

Generelle bemærkninger

Aftale af 15. februar 2010 mellem Finansministeriet og centralorganisationer om chefløn er ved lov nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige området forlænget til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lovens bilag 3.

Finansministeriet har til brug for ansættelsesmyndighederne udarbejdet vedlagte bilag A, hvor ændringerne er indarbejdet i den hidtil gældende aftales tekst eller omtalt i cirkulærebemærkningerne.

Formålet med aftalen om chefløn er at styrke sammenhængen mellem på den ene side mål, resultater og udvikling for den enkelte ansatte og på den anden side udmøntningen af de lokale lønelementer.

Der kan således ydes lønforbedringer til ansatte i stillinger i lønramme 35-41 til rekrutterings- og fastholdelsesformål, individuelle lønforbedringer, honorering af særlig indsats, resultatløn mv.

Lønforbedringerne ydes i form af engangsvederlag eller som personlige tillæg med henvisning til en stillingsindehavers personlige kvalifikationer og resultater. Der sker ikke herved ændring i stillingens varige klassificering.

Til aftalen er knyttet følgende bilag:

Bilag 1: Protokollat om særbestemmelser for visse stillinger.

Bilag 2: Indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd m.fl.

Bilag 1 angiver som hidtil en række stillinger, der er omfattet af særlige forhandlingsregler mv.

Den forlængede aftale indebærer følgende ændringer:

Institutioner, der er omfattet af rammeaftale for kontraktansættelse af chefer i staten, er ikke længere omfattet af cheflønspuljen, jf. § 4, stk 3. Stillinger, der ikke besættes efter rammeaftalen, er fortsat omfattet af de øvrige bestemmelser i aftalen om chefløn.

Cheflønspujlen skal nedskrives med et beløb, der svarer til de aktuelle cheflønstillæg for chefstillinger, der udgår af cheflønspuljen, jf. cirkulærebemærkninger til § 9, stk 2.

Cheflønspuljen skal reduceres med uforbrugte puljemidler i et omfang, der svarer til lønsummen for de stillinger, som udgår af cheflønspuljerne, jf. cirkulærebemærkninger til § 10.

Ikrafttræden

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 1. marts 2008 om aftale om chefløn (Perst. nr. 009-10).

Moderniseringsstyrelsen, den 9. april 2014

Rita Jensen


Bilag A

Aftale om chefløn

§ 1. Aftalens dækningsområde

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

Stk. 2. Aftalen omfatter ansatte i stillinger i lønramme 35-41.

Stk. 3. Aftalen omfatter ikke:

1) Stillinger i lønramme 40 og 41, som er omfattet af aftale af 12. april 2000 mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om tillæg mv. til ansatte i visse stillinger i lønramme 40, 41 og 42

2) Stillinger uden for skalatrinssystemet og lederstillinger omfattet af aftaler om intervallønssystemer. Dog omfattes ansatte i stillinger, der pr. 1. april 1991 var besat på overenskomstvilkår med et pensionsgivende tillæg, der er større end 57.600 kr. i niveau 1. oktober 1997 1). Endvidere omfattes ansatte i stillinger som globaliseringsprofessor, jf. de nærmere vilkår i protokollat af 28. november 2007 mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Cirkulærebemærkninger til § 1:

Aftalen omfatter ikke stillinger uden for skalatrinssystemet.

F.eks. gælder den ikke for chefer ansat efter rammeaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om kontraktansættelse af chefer i staten. Den gælder heller ikke for special- og chefkonsulenter, der er omfattet af basislønsystemet i overenskomsten for akademikere i staten.

Endvidere omfatter aftalen ikke lederstillinger, der aflønnes efter aftaler om intervallønsystemer.

Ansatte i stillinger som globaliseringsprofessor er dog omfattet af aftalen, selvom stillingerne er uden for skalatrinssystemet. Der henvises til cirkulære af 29. november 2007 om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om globaliseringsprofessorer. Protokollatet, der er en forsøgsordning, trådte i kraft 1. januar 2008 og bortfalder uden yderligere opsigelsesvarsel 31. december 2012.

Aftalen om globaliseringsprofessorer er jf. ovenstående bortfaldet pr. 31. december 2012.

1) 43.000 kr. i niveau 31. oktober 1984

§ 2. Frivillighed

Cheflønsordningen er frivillig. Det er således op til de lokale parter i den enkelte institution, i hvilket omfang ordningen, herunder cheflønspuljerneskal anvendes. Såfremt en af parterne fremsætter forslag om anvendelsen af chefløn, skal der optages forhandling mellem parterne om forslaget.

§ 3. Cheflønsordningens anvendelse

Cheflønsordningen anvendes til at yde lønforbedringer til ansatte i stillinger som anført i § 1, stk. 2, i form af individuelle lønforbedringer, honorering af særlig indsats, resultatløn mv. og som led i rekrutterings- og fastholdelsesformål.

Lønforbedringer kan lokalt aftales/ydes som engangsvederlag eller som personlige varige eller midlertidige tillæg med henvisning til en stillingsindehavers personlige kvalifikationer og resultater. Der sker ikke herved ændring i stillingens varige klassificering (personlig eller stillingsmæssig) som aftalt mellem de centrale parter.

Der kan endvidere lokalt aftales personlig eller stillingsmæssig omklassificering af enkeltstillinger fra lønramme 35 til lønramme 36.

§ 4. Cheflønspuljernes anvendelse

Merudgifter til lønforbedringer efter § 3 afholdes af cheflønspuljerne i henhold til bestemmelserne i § 8 (puljebelastning og genanvendelse), dog med undtagelse af udgifter til engangsvederlag ydet i henhold til § 5, stk. 1.

Stk. 2. Med virkning fra 1. april 2008 afholdes merudgifter til lønforbedringer til ansatte i stillinger som professor ikke af cheflønspuljerne.

Stk. 3. Med virkning fra 1. april 2013 afholdes merudgifter til lønforbedringer til ansatte på institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, ikke af cheflønspuljen. Undtaget herfra er Rigspolitiet.

Cirkulærebemærkninger til § 4:

Med virkning fra 1. april 2008 er professorer ikke længere omfattet af cheflønspuljerne. Dvs. at varige og midlertidige tillæg, herunder eventuelt pensionsbidrag af tillæg, ydes uden for pulje.

Med virkning fra 1. april 2013 er alle chefstillinger på institutioner, der er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer, undtaget fra puljestyringen. Dette gælder uanset om stillingen besættes på tjenestemandsvilkår eller på overenskomstvilkår.

For alle andre institutioner opretholdes puljestyringen i hidtidigt omfang.

Chefer og professorer er fortsat omfattet af bestemmelserne i § 2 (frivillighed), § 3 (cheflønsordningens anvendelse), § 5 (engangsvederlag), § 6 (forhandlinger og aftaler om varige og midlertidige tillæg) og § 7 (pensionsbidrag).

Det følger af cirkulære af 29. november 2007 om protokollat til overenskomst for akademikere i staten, at varige og midlertidige tillæg til globaliseringsprofessorer ikke skal afholdes inden for rammerne af cheflønspuljen.

§ 5. Engangsvederlag

Engangsvederlag fastsættes af ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte og ydes uden for cheflønspuljen. Engangsvederlag kan f.eks. ydes som:

1) Honorering af særlig indsats

2) Resultatløn

3) Honorering af merarbejde.

Der kan dog ikke ydes engangsvederlag som honorering af merarbejde til ansatte i stillinger, hvortil der er knyttet topcheftillæg.

Stk. 2. De ansatte er undtaget fra reglerne om merarbejde for det pågældende ansættelsesforhold.

Stk. 3. For regelmæssigt forekommende merarbejde af større omfang kan der ind til udgangen af marts 2008 i stedet for engangsvederlag efter stk. 1 ydes et fast tillæg efter principperne i rammeaftale af 24. januar 1996 om konvertering af over/-merarbejde, arbejdstidsbestemte ydelser mv. til faste tillæg. Tillæg forhandles og aftales efter reglerne i § 6, stk. 2.

Stk. 4. Med virkning fra 1. april 2008 ophæves stk. 3.

Stk. 5. For visse stillinger er ovenstående bestemmelser erstattet af særbestemmelser om engangsvederlag. Særbestemmelserne fremgår af bilag 1 til denne aftale.

Cirkulærebemærkninger til § 5:

Bestemmelsen træder i stedet for reglerne om godtgørelse for merarbejde.

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 3 - 4:

Med virkning fra 1. april 2008 kan der ikke længere indgås aftaler om ydelse af faste tillæg for merarbejde til ansatte, der er omfattet af aftalen om chefløn.

§ 6. Forhandlinger og aftaler om varige og midlertidige tillæg

Ministerierne orienterer centralorganisationerne om videredelegering af midler til de enkelte institutioner.

Stk. 2. Aftaler om varige og midlertidige tillæg indgås på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af sin faglige organisation.

Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhandlingsberettigede organisations godkendelse2).

Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan organisationen (medmindre der er aftalt en længere frist) inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt sådant krav ikke er fremsat inden fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen.

Såfremt vedkommende ikke ønsker selv at forhandle varige og midlertidige tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation.

Stk. 3. For visse stillinger er ovenstående bestemmelser erstattet af særbestemmelser om forhandlinger og aftaler om varige og midlertidige tillæg. Særbestemmelserne fremgår af bilag 1 til denne aftale.

2) For tjenestemænds vedkommende i overensstemmelse med bestemmelserne i Hovedaftalen af 27. oktober 1969 mellem ministeriet for statens lønnings- og pensionsvæsen og tjenestemændenes centralorganisationer om indgåelse af aftaler om løn og ansættelsesvilkår.

§ 7. Pensionsbidrag

Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg til overenskomst- og tjenestemandslignende ansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger. Indbetaling af pensionsbidrag sker efter de regler, der i øvrigt er fastsat i vedkommende fællesoverenskomst, organisationsaftale, overenskomst eller aftale.

Stk. 2. Tilsvarende kan det lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af midlertidige og varige tillæg til tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionslignende pensionsordninger efter reglerne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd (cirkulære af 22. april 2002, Perst. nr. 008-02).

Cirkulærebemærkning til § 7, stk. 2:

Cirkulære af 22. april 2002 (Perst. nr. 008-02) er erstattet af cirkulære af 14. december 2012, Modst. nr. 037-12)

Stk. 3. Pensionsbidrag af tillæg indgår i beregningen af puljebelastningen.

Stk. 4. Med virkning fra 1. april 2008 kan ledelsen efter forhandling med den enkelte ansatte fastsætte, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag, jf. § 5, stk. 1.

Cirkulærebemærkninger til § 7:

Det kan aftales, at der indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg af cheflønspuljen. Dette gælder for såvel tjenestemænd som tjenestemandslignende og overenskomstansatte. Der kan aftales pensionsbidrag af såvel nye tillæg som af eksisterende og/eller forhøjede tillæg. Puljen belastes af den samlede udgift til eventuelt pensionsbidrag efter samme principper som for tillæg.

Med virkning fra 1. april 2008 er der endvidere mulighed for at indbetale pensionsbidrag af engangsvederlag, jf. § 7, stk. 4. Pensionsbidrag af engangsvederlag ydes uden for cheflønspuljen.

Overenskomstansatte m.fl.

Indbetaling af pensionsbidrag sker for overenskomstansatte efter de regler, der i øvrigt er fastsat i den fællesoverenskomst, organisationsaftale eller den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter. Dvs.:

1) Bidragene skal indbetales til den pensionsordning, der følger af overenskomsten/organisationsaftalen mv.

2) Bidragene beregnes med den bidragsprocent, der fremgår af overenskomsten/organisationsaftalen mv.

Tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsret

På Statstjenestemændenes Centralorganisation II’s område udgør pensionsbidraget 18 pct. På de øvrige områder er der ikke fastsat regler for størrelsen af pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsret.

I bestemmelser, der angiver, hvorledes størrelsen af pensionsbidraget skal beregnes, skal der anføres følgende:

”Pensionsbidraget udgør xx,xx pct. af det pensionsgivende tillæg. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget pensionsbidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom.”

Pensionsbidragene indbetales til en supplerende pensionsordning, der er godkendt af Finansministeriet. Pensionsbidragene skal indbetales til den pensionsordning, hvori vedkommende ansatte er berettiget til optagelse – afhængig af, hvilken organisation, der har forhandlingsretten for stillingen. Pensionsinstitutterne fremgår af bilag 2. Der kan ikke indbetales bidrag til andre ordninger end de anførte.

§ 8. Puljebelastning og genanvendelse

Omklassificeringer og tillæg (herunder eventuelt pensionsbidrag) belaster puljen med hele udgiften. Særlig feriegodtgørelse indgår dog ikke ved beregning af puljebelastningen.

1) Ledige tillæg, der er ydet af cheflønspulje, tilbageføres til cheflønspuljen og kan genanvendes, jf. dog § 9, stk. 2.

2) Ved personlige omklassificeringer tilbageføres midlerne til cheflønspuljen, når stillingen bliver ledig, og kan herved genanvendes.

Stk. 2. For tillæg ydet før 1. april 1991 gælder følgende:

1) Tillæg (bortset fra topcheftillæg og åremålstillæg), der er ydet før 1. april 1991 til tjenestemænd i lønramme 35-40 og tilsvarende stillinger på overenskomstvilkår, overføres ved ledighed i stillingen til ministerområdets cheflønspulje.

2) Tillæg, der er ydet før 1. april 1991 af decentrale puljemidler til stillinger i lønramme 37-40, herunder personlige udligningstillæg i forbindelse med oprykning til højere lønramme, overføres ved ledighed i stillingen til ministerområdets cheflønspulje.

Stk. 3. Med virkning fra 1. april 2008 gælder stk. 1 og stk. 2 ikke for ansatte i stillinger som professor.

Stk. 4. Med virkning fra 1. april 2013 gælder stk. 1 og 2 ikke for ansatte omfattet af § 4, stk. 3.

§ 9. Oprettelse og nedlæggelse af stillinger

I forbindelse med oprettelse af nye stillinger opskrives cheflønspuljen med:

     
Stillinger i lønramme 37 og derover:
49.600 kr.
 
Stillinger i lønramme 35 og 36
30.800 kr.
 
     

Beløb er angivet i niveau 1. oktober 1997.

Ved nedlæggelse af stillinger nedskrives cheflønspuljen med et beløb svarende til opskrivningsbeløbet for den pågældende lønramme.

Stk. 2. I forbindelse med oprettelse af nye stillinger opskrives cheflønspuljen med virkning fra 1. april 2008 med:

     
Stillinger i lønramme 35 og 36
65.500 kr.
 
Stillinger i lønramme 37:
91.700 kr.
 
Stillinger i lønramme 38 og derover:
118.000 kr.
 
     

Beløb er angivet i niveau 31. marts 2012.

Ved nedlæggelse af stillinger nedskrives cheflønspuljen med et beløb svarende til opskrivningsbeløbet for den pågældende lønramme.

Med virkning fra 1. april 2008 foretages der dog ingen opskrivning og nedskrivning af cheflønspuljen ved oprettelse og nedlæggelse af stillinger som professor.

Cirkulærebemærkninger til § 9, stk. 2:

Da professorerne udgår af cheflønspuljen pr. 1. april 2008, skal det enkelte ministerium nedskrive cheflønspuljen pr. 1. april 2008 med de aktuelle cheflønstillæg, der ydes til professorer. Der henvises endvidere til §§ 8 og 10 og cirkulærebemærkningerne til § 10.

I tilfælde, hvor ansættelse sker på tjenestemandsvilkår inden for dækningsområdet for rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, opskrives puljen efter principperne i § 9, stk. 2, og når den ansatte senere fratræder sin stilling, nedskrives puljen tilsvarende. Om ansættelse på tjenestemandsvilkår henvises til § 1, stk. 3, i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og cirkulærebemærkningerne hertil.

For stillinger, der jf. § 4, stk. 3 udgår af cheflønspuljen pr. 1. april 2013, skal det enkelte ministerium nedskrive cheflønspuljen pr. 1. april 2013 med de aktuelle cheflønstillæg, der ydes til chefer, der udgår af cheflønspuljen. Der henvises endvidere til §§ 8 og 10 og cirkulærebemærkningerne til § 10.

Stk. 3. For områder omfattet af aftalen om kontraktansættelse for chefer gælder, at ved stillingsledighed og ved en ansats overgang til kontraktansættelse nedskrives cheflønspuljen med det cheflønstillæg, der hidtil har været ydet til den ansatte.

Cirkulærebemærkninger til § 9, stk. 3:

Institutioner omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer er ikke længere omfattet af cheflønspuljer og puljestyringen og bestemmelsen ovenfor derfor ikke længere aktuel.

§ 10. Disponible midler pr. 1. april 2005 og pr. 1. april 2008

Uforbrugte puljemidler fra perioden 1. april 2002 til 31. marts 2005 overføres til perioden 1. april 2005 til 31. marts 20083). Endvidere kan puljemidler genanvendes efter de principper, der er beskrevet i § 8.

3) Uforbrugte puljemidler og genanvendelige midler opskrives til aktuelt niveau.

Herudover opskrives puljerne med 25,437 mio. kr. pr. 1. april 2005 (niveau 1. april 2005) i staten som helhed, pr. 1. april 2006 med 25,672 mio. kr. (niveau 1. april 2006) og pr. 1. april 2007 med yderligere 26,184 mio. kr. (niveau 1. april 2007).

Stk. 2. Uforbrugte puljemidler fra perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008 overføres til perioden 1. april 2008 til 31. marts 20114). Endvidere kan puljemidler genanvendes efter de principper, der er beskrevet i § 8.

Herudover opskrives puljerne med 25,731 mio. kr. pr. 1. april 2008 (niveau 1. april 2008) i staten som helhed, pr. 1. april 2009 med 25,109 mio. kr. (niveau 1. april 2008) og pr. 1. april 2010 med yderligere 24,486 mio. kr. (niveau april 2008).

4) Uforbrugte puljemidler og genanvendelige midler opskrives til aktuelt niveau.

Cirkulærebemærkninger til § 10, stk. 2:

Finansministeriet og centralorganisationerne har ved afsættelsen af midler til opskrivningen af puljerne i perioden 2008 – 2011 taget højde for, at professorer fra 1. april 2008 ikke længere er omfattet af cheflønspuljerne, jf. § 4.

Ligeledes har parterne ved opskrivningen taget højde for, at en række administrative chefstillinger i departementer, styrelser og direktorater vil blive omfattet af rammeaftalen mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om kontraktansættelse og dermed ikke længere være omfattet af cheflønspuljerne. Der er således foretaget en reduktion i det beløb, som cheflønspuljen opskrives med pr. 1. april 2009 og 1. april 2010.

Det enkelte ministerium skal reducere uforbrugte puljemidler fra perioden 2005 til 2008 i et omfang, der svarer til lønsummen for professorer, der udgår af cheflønspuljerne pr. 1. april 2008, jf. i øvrigt § 9 og cirkulærebemærkningerne hertil.

Tilsvarende skal der ske reduktion for chefstillinger ved institutioner, der pr. 1.4.2013 er omfattet af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer jf. cirkulærebemærkninger til § 9.

Der er ikke tilført nye puljemidler ved OK 11 og OK 13.

§ 11. Ikrafttræden og opsigelse

Aftalen har virkning fra [1. april 2005]. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til [1. april 2011].

Cirkulærebemærkning til § 11.

Forlængelsen af aftalen har virkning fra den 1. april 2013, jf. lovens § 6, stk. 2, 1. pkt.

Aftalen kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 1.

   
[København, den 15. februar 2010]
 
   
[Offentligt Ansattes Organisationer
Det Statslige Område]
[Statstjenestemændenes Centralorganisation II]
[Lærernes Centralorganisation]
[Overenskomstansattes Centralorganisation]
[AC]
[Finansministeriet]


Bilag 1

Protokollat om særbestemmelser for visse stillinger

Protokollatet omfatter:

a) Biskopper og provster, dommere, justitssekretærer, retsassessorer, chefpolitiinspektører, chefkriminalinspektører, politiinspektører, kriminalinspektører, generalauditøren og auditører i forsvaret samt formænd for og medlemmer af ankenævn og andre klageorganer.

b) Ansatte i stillinger i lønramme 35 inden for Akademikernes forhandlingsområde, bortset fra institutionschefer.

Protokollatet angiver særbestemmelser for disse ansatte. I øvrigt gælder bestemmelserne i aftalen om chefløn.

Med virkning fra 1. april 2008 udgår pkt. b).

Cirkulærebemærkninger:

Ansatte i stillinger i lønramme 35 inden for Akademikernes forhandlingsområde er med virkning fra 1. april 2008 omfattet af de almindelige regler i aftalen om chefløn. Overenskomstansatte i lønramme 35, der er ansat før 1. april 2008 og hidtil har været omfattet af § 14, stk. 2 – 6 og § 15 i overenskomsten for akademikere i staten, følger fortsat disse bestemmelser som en personlig ordning og kan på hidtidige vilkår overgå til bestemmelserne i § 5 i aftalen om chefløn, jf. i øvrigt bilag 3 til overenskomsten.

§ 1. Engangsvederlag

I stedet for § 5 i aftalen om chefløn gælder følgende:

Engangsvederlag fastsættes ved aftale, jf. § 2 i dette protokollat, og afholdes af cheflønspuljen. Puljen belastes med hele udgiften. Særlig feriegodtgørelse indgår dog ikke ved beregning af puljebelastningen. Engangsvederlag kan genanvendes året efter.

Med virkning fra 1. april 2008 kan der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag. Puljen belastes med udgiften til eventuelt pensionsbidrag. Pensionsbidrag aftales lokalt, jf. § 2 i dette protokollat.

For så vidt angår honorering af merarbejde gælder reglerne om merarbejde for det pågældende ansættelsesforhold.

Cirkulærebemærkninger:

For så vidt angår størrelsen og indbetalingen af pensionsbidrag for overenskomstansatte mfl. og for tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsret henvises til bemærkningerne til aftalens § 7.

§ 2. Forhandlinger og aftaler om varige og midlertidige tillæg

I stedet for § 6 i aftalen om chefløn gælder følgende:

Det enkelte ministerium og (central)organisationerne meddeler hinanden, hvem man har bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler.

Udmøntning af lønforbedringer sker løbende ved lokal aftale mellem ledelsen og vedkommende forhandlingsberettigede organisation/organisationsrepræsentant.

Såvel ledelsen som tillidsrepræsentanter/organisationer kan fremsætte forslag.

Forhandlingsdatoen aftales mellem parterne. Det tilstræbes, at forhandling påbegyndes hurtigst muligt og senest en måned efter, at et forslag er modtaget.


Bilag 2

Indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd m.fl.

For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret indbetales eventuelle pensionsbidrag til den pensionsordning, hvori vedkommende ansatte er berettiget til optagelse – afhængig af, hvilken organisation, der har forhandlingsretten.

Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S)

1) For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af OAO-S’ forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til StK:Supplementspension. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er fyldt 60 år på det tidspunkt, første indbetaling til ordningen skal foretages, skal indbetaling dog ske til StK:Supplementslivrente i StK:Pension, pr. 10. oktober 2008 SAMPENSION.

2) Dog indbetales eventuelle pensionsbidrag for tjenestemænd og ansatte omfattet af civilarbejderloven, som er omfattet af Hærens Konstabel- og Korporalforenings forhandlingsret, til Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond.

Statstjenestemændenes Centralorganisation II

1) For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til CO II-Konto i PFA Pension.

2) Dog indbetales eventuelle pensionsbidrag for tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret under:

a) Dansk Socialrådgiverforenings,

b) Dansk Sygeplejeråds,

c) Danske Bioanalytikeres,

d) Danske Fysioterapeuters,

e) Den almindelige danske Jordemoderforenings eller

f) Ergoterapeutforeningens forhandlingsområde til PKA/Aktiva Pension A/S.

Finansministeriet forudsætter, at PKA/Aktiva Pension A/S klausulerer den enkelte ansattes pensionsordning i overensstemmelse med reglerne i § 5 i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd

(Cirkulære af 14. december 2012, Modst. nr. 037-12).

Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation

1) For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Lærernes Centralorganisations forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til PlusPENSION i Lærernes Pension, jf. dog pkt. 2 og 3.

2) For tjenestemænd og ansatte omfattet af civilarbejderloven under Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsret, tilsluttet Overenskomstansattes Centralorganisation, indbetales eventuelle pensionsbidrag til tillægspensionsordningen i Centralforeningen for Stampersonels Kapitalpensionsfond.

3) For tjenestemænd og ansatte omfattet af civilarbejderloven, som henhører under forhandlingsområdet for andre faglige organisationer tilsluttet Overenskomstansattes Centralorganisation, indbetales eventuelle pensionsbidrag til PFA-Konto i PFA Pension.

Akademikerne

1) For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Akademikerne’s forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til den almindelige ordning i den pensionskasse/-ordning, hvori vedkommende ansatte er berettiget til optagelse.

   
Organisation
Pensionskasse/-ordning
Arkitektforbundet
Arkitekternes Pensionskasse
Bibliotekarforbundet
Supplerende Pension for Tjenestemandsansatte Bibliotekarer i staten indbetales til FinansNetbanken (selvstændig forretningsenhed under Jyske Bank). Dog indbetales pensionsbidragene til Supplerende Pension i Kommunernes Pensionsforsikring A/S, hvis den ansatte er fyldt 60 år på det tidspunkt, første indbetaling af pensionsbidrag foretages.
Lægeforeningen (Yngre Læger og
Foreningen af Speciallæger)
Lægernes Pensionskasse
Den danske Landinspektørforening
Den af Den danske Landinspektørforening
etablerede pensionsordning
Den danske Præsteforening
Danica Pension
Pharmadanmark
Apotekervæsenets Pensionsordning
Pharmadanmarks Pensionsordning i PFA Pension
JA (Jordbrugsakademikerne)
Den danske Dyrlægeforening
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og
Dyrlæger
Djøf
Juristernes og Økonomernes Pensionskasse
Tandlægeforeningen
Danica Pension
DM (Dansk Magisterforening)
Dansk Psykologforening
Gymnasieskolernes Lærerforening
MP Pension
Dansk Mejeriingeniør Forening
Dansk Mejeriingeniørforenings Pensionsordning i AP Pension
Forbundet Kommunikation og Sprog
PFA Pension
Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater
Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og
Dyrlæger. Med virkning for nyansættelser pr.
1. oktober 2007 og senere indbetales pensionsbidragene til Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse.
C 3, ledelse og økonomi
AP Pension. Med virkning for nyansættelser pr. 1. januar 2010 og senere indbetales pensionsbidragene til Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.
Ingeniørforeningen, IDA
Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører
Danske civil- og akademiingeniørers
Pensionskasse
Dansk Kiropraktor-Forening
SEB Pension
Hovedorganisationen af Officerer i Danmark
HOD-Pension i Nordea Liv og Pension
Forbundet af Kandidatforeninger fra Musikkonservatorierne
DOKS-ratepension i Danica Pension
Adjunkt/lektorgruppen i Handelsskolernes Lærerforening
CO II-Konto i PFA Pension
   

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 017-14