Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Indien om social sikring

INDHOLD
 
 
pkt.
   
INDLEDNING
1.
   
ALMINDELIGE BESTEMMELSER – DEFINITIONER – OVERENSKOMSTENS AFSNIT I
 
   
Område – Overenskomstens artikel 1, bogstav a)
2.
Forsikringsperiode – Overenskomstens artikel 1, bogstav f)
3.
Sagligt anvendelsesområde – Overenskomstens artikel 2
4.
Personkredsen – Overenskomstens artikel 3
5.
Ligebehandling – Overenskomstens artikel 4
6.
Eksport af ydelser – Overenskomstens artikel 5
7.
   
HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE – OVERENSKOMSTENS AFSNIT II – ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II
8.
   
Hovedregel – Overenskomstens artikel 7, stk. 1
9.
Udsendte arbejdstagere – Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 – Administrativ aftales artikel 4
10.
Familiemedlemmer – Overenskomstens artikel 8, stk. 3
11.
Offentligt ansatte – Overenskomstens artikel 9, stk. 1
12.
Diplomater mfl. – Overenskomstens artikel 9, stk. 2
13.
Individuelle aftaler – Overenskomstens artikel 10, stk. 1
14.
Fritagelse for ATP-bidrag – Overenskomstens artikel 10, stk. 2
15.
Attest om anvendelse af lovgivning – Administrativ aftales artikel 4
16.
   
SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSK OG INDISK LOVGIVNING – OVERENSKOMSTENS AFSNIT III
17.
   
Ydelser efter dansk lovgivning – Overenskomstens artikel 11
18.
Ydelser efter indisk lovgivning – Overenskomstens artikel 12
19.
Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien – Overenskomstens artikel 11, stk. 7
20.
Forholdet til pensionslovens § 8 – Overenskomstens artikel 11, stk. 8
21.
Bopælsperioder før 1. april 1957 – Overenskomstens artikel 11, stk. 9
22.
   
SAGSBEHANDLINGEN – ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III
 
   
Almindelige regler om ansøgning om pension – Overenskomstens artikel 15, stk. 3 – Administrativ aftales artikel 6
23.
Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark – Administrativ aftales artikel 6
24.
Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien
25.
Lægeundersøgelser – Administrativ aftales artikel 7
26.
   
FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV
 
   
Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk. 1
27.
Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel 14
28.
Administration og klageadgang
29.
Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ aftales artikel 11
30.
Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel 20
31.
   
BILAGSFORTEGNELSE
 
   
BILAG 1
Overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring
 
BILAG 2
Administrativ aftale om gennemførelse af overenskomst af 17. februar 2010 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Indien om social sikring
 
     

INDLEDNING

1. Der er den 17. februar 2010 indgået en overenskomst om social sikring mellem Danmark og Indien. Overenskomsten træder i kraft den 1. maj 2011.

Ved overenskomsten er der indgået en aftale om koordinering af anvendelsen af de to landes lovgivning indenfor pensionsområdet.

Overenskomsten sikrer, at statsborgere i de to lande bliver omfattet af pensionslovgivningen på lige fod, medmindre andet er fastsat i særlige bestemmelser i overenskomsten. Desuden medfører overenskomsten bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension optjent i de to lande.

Der er til overenskomsten indgået en administrativ aftale om gennemførelse af overenskomsten. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med overenskomsten. Overenskomsten og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Der bliver udarbejdet blanketter, som skal anvendes ved administration af overenskomsten.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER – DEFINITIONER – OVERENSKOMSTENS

AFSNIT I

Område – Overenskomstens artikel 1, bogstav a)

2. Overenskomsten anvendes indenfor dansk og indisk område.

Ved dansk område forstås efter overenskomsten Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne. Ved indisk område forstås Republikken Indien.

Om udbetaling af pension i andre lande, se pkt. 7

Forsikringsperiode – Overenskomstens artikel 1, bogstav f)

3. En forsikringsperiode er en periode, hvori der er betalt bidrag til en indisk pensionsordning, som er omfattet af overenskomsten, eller til ATP, samt bopælsperioder hvori der er optjent ret til dansk social pension.

Sagligt anvendelsesområde – Overenskomstens artikel 2

4. Overenskomsten finder for Danmarks vedkommende anvendelse på:

a. Lov om social pension og de administrative bestemmelser, der vedrører denne lov.

b. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension og administrative bestemmelser, der vedrører denne lov.

c. Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og administrative bestemmelser hertil.

For Indiens vedkommende anvendes overenskomsten indenfor den lovgivning, der vedrører alderspension, efterlevelsespension og invalidepension for arbejdstagere.

Overenskomsten gælder for lovgivning, som ændrer eller supplerer den lovgivning, der er nævnt i artikel 2. Overenskomsten skal ligeledes anvendes på fremtidig lovgivning, som inddrager nye grupper af modtagere eller nye ydelser, med mindre den kompetente myndighed underretter myndigheden i det andet land om, at det ikke er hensigten at udvide overenskomstens anvendelsesområde.

Personkredsen – Overenskomstens artikel 3

5. Overenskomsten gælder – med mindre andet er bestemt – for personer, der er eller har været omfattet af pensionslovgivningen i Danmark eller Indien, og som er statsborgere i Danmark eller Indien.

Familiemedlemmer og efterladte til danske og indiske statsborgere er omfattet, når de kan aflede en ret til pension fra de nævnte person. Det gælder uanset familiemedlemmernes og de efterladtes statsborgerskab.

Andre personer, det vil typisk være øvrige tredjelandes statsborgere, er i begrænset omfang omfattet af overenskomsten. I forhold til ret til dansk social pension betyder det som udgangspunkt udelukkende, at de pågældende har mulighed for at forblive omfattet af dansk lovgivning om pension i udsendelsessituationer. Derimod er der ikke nogen direkte adgang til at få dansk social pension i Indien for personer, der ikke er indiske eller danske statsborgere. Se dog pkt. 7 om EU-borgere.

Ligebehandling – Overenskomstens artikel 4

6. Efter overenskomsten gælder et almindeligt princip om ligebehandling af personer, der har bopæl i et af de to lande, ved anvendelse af den del af landenes lovgivning, som er omfattet af overenskomsten.

Dette princip er fraveget ved visse af de øvrige bestemmelser i overenskomsten.

Eksport af ydelser – Overenskomstens artikel 5

7. I artikel 5, stk. 1, er udgangspunktet, at for statsborgere i Danmark eller Indien, ikke må være begrænsninger i retten til at få udbetalt pension fra det ene land, selv om personen er bosat i det andet land. Der er dog undtagelser herfra i enkelte af overenskomstens artikler.

Opmærksomheden henledes på, at en person, der er statsborger i et andet EU-land, og som på grundlag af bopæl eller beskæftigelse i Danmark har optjent ret til dansk social pension, skal ligebehandles med en dansk statsborger. Personen har samme rettigheder som en dansk statsborger på området for social pension i de bilaterale overenskomster om social sikring, som Danmark har indgået med andre lande. Det betyder, at den ret til at få udbetalt dansk social pension under bopæl i Indien, som gælder for en dansk statsborger, på grundlag af overenskomsten mellem Danmark og Indien også gælder for en statsborger i et andet EU-land og eventuelle familiemedlemmer, som har optjent ret til dansk social pension, jf. artikel 4 i EF-forordning nr. 883/2004.

I artikel 5, stk. 2, er fastlagt adgang for indiske statsborgere til at få dansk pension i tredjelande (dvs. udenfor Danmark og Indien), og omvendt adgang for danske statsborgere til at modtage indisk pension i tredjelande.

Betingelserne er de samme, som gælder for landets egne statsborgere. Dvs. for ret til dansk pension gælder pensionslovens regler for udbetaling af pension i udlandet (bortset fra kravet om dansk indfødsret).

HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE – OVERENSKOMSTENS

AFSNIT II – ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL II

8. Overenskomstens afsnit II indeholder bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler.

Valget af hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse, gælder kun for de lovområder, der er omfattet af overenskomsten. Spørgsmålet om rettigheder efter den øvrige sociale lovgivning i de to lande afgøres som hidtil udelukkende efter reglerne i den nationale lovgivning.

Der bliver udarbejdet blanket, som skal anvendes til dokumentation af hvilket lands lovgivning skal anvendes. En midlertidig blanket om anvendelse af dansk lovgivning findes på Pensionsstyrelsens hjemmeside.

Hovedregel – Overenskomstens artikel 7, stk. 1

9. Bestemmelsen fastsætter hovedregler for lovvalget.

a) Udgangspunktet er, at en person er omfattet af lovgivningen i bopælslandet

b) Personer, der bor i ét af landene og arbejder i det andet, er omfattet af arbejdslandets lovgivning. Det gælder både lønmodtagere og selvstændige.

c) Internationale transportarbejdere er omfattet af lovgivningen i det land, hvor transportvirksomheden er registreret.

d) Personer, der arbejder som lønmodtagere om bord på et skib, er omfattet af flaglandets lovgivning.

Udsendte arbejdstagere – Overenskomstens artikel 8, stk. 1, stk. 2 og stk. 6 – Administrativ aftales artikel 4

10. En arbejdstager, der på et tidspunkt, hvor pågældende har bopæl i Danmark og derfor er omfattet af dansk lovgivning, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark, bliver udsendt til midlertidigt at udføre beskæftigelse i Indien, forbliver omfattet af dansk lovgivning i indtil 3 år efter udsendelsen, forudsat at den forventede varighed af udsendelsen ikke overstiger 3 år.

Tilsvarende gælder, at en arbejdstager, der har bopæl i Indien, kan udsendes til Danmark af sin indiske arbejdsgiver, og forblive omfattet af indisk pensionslovgivning. Denne udstationering kan ske i op til 5 år.

Overenskomstens bestemmelser om udsendte arbejdstagere gælder for alle arbejdstagere, dvs. også tredjelandes statsborgere, og de kan således forblive omfattet af dansk lovgivning om social pension og ATP og dermed forsat optjene ret til dansk pension ved midlertidig beskæftigelse i Indien, for en dansk arbejdsgiver.

Bestemmelsen om udsendte omfattet ikke selvstændige erhvervsdrivende.

Familiemedlemmer – Overenskomstens artikel 8, stk. 3

11. Medfølgende familiemedlemmer til udsendte arbejdstagere er omfattet af lovgivningen i udsenderlandet, forudsat at de ikke selv er beskæftiget eller driver selvstændig virksomhed i opholdslandet.

Offentligt ansatte – Overenskomstens artikel 9, stk. 1

12. Statsansatte mfl. Er omfattet af lovgivningen i det land, hvis myndighed beskæftiger dem. I forhold til Danmark gælder denne bestemmelse for alle offentlig ansatte, herunder også kommunalt ansatte.

Diplomater mfl. – Overenskomstens artikel 9, stk. 2

13. Overenskomsten berører ikke bestemmelserne i Wienerkonventionen om diplomatiske og konsulære forbindelser om særlige privilegier og immuniteter med hensyn til den lovgivning, som er omfattet af overenskomsten.

Det betyder, at den fritagelse for at være omfattet af værtslandets lovgivning om social sikring, som gælder efter Wienerkonventionen fortsat finder anvendelse for de diplomater mfl., der af Danmark eller Indien udsendes til disse landes repræsentationer i det andet land.

Individuelle aftaler – Overenskomstens artikel 10, stk. 1

14. Der kan indgås aftaler mellem myndighederne i de to lande om at fravige de øvrige bestemmelser i artikel 7 – 9. Aftale indgås i Danmark af Pensionsstyrelsen.

Ansøgning om aftale om at være under dansk lovgivning skal indgives til Pensionsstyrelsen, der indhenter samtykke fra de indiske myndigheder.

Fritagelse for ATP-bidrag – Overenskomstens artikel 10, stk. 2

15. Der er tale om en særbestemmelse, hvorefter indiske statsborgere, der kortvarigt er beskæftiget i Danmark, er undtaget fra ATP-pligten. Indiske statsborgere, der arbejder kortvarigt i Danmark, er derfor fritaget for at betale bidrag til ATP, selv om de efter overenskomsten er omfattet af dansk lovgivning.

Disse perioder med kortvarig beskæftigelse i Danmark kan dog medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet i overenskomstens artikel 11, stk. 1, forudsat at disse perioder kan dokumenteres på anden vis. Her kan fx dokumentation fra arbejdsforholdet i form af arbejdskontrakt, skatteopgørelse el. lign. anvendes.

Attest om anvendelse af lovgivning – Administrativ aftales artikel 4

16. Der udstedes altid blanket – se pkt. 8 - i udsendelsessituationer, og når der indgås individuelle aftaler efter overenskomstens artikel 10, stk. 1.

I andre tilfælde udstedes blanketten kun, når der er et konkret behov. I praksis vil det sige, hvis de indiske myndigheder kræver at få forelagt en blanket som dokumentation for, at det er dansk lovgivning, der skal anvendes. I alle situationer udstedes blanketten af Pensionsstyrelsen.

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM YDELSER EFTER DANSKE OG INDISK

LOVGIVNING – OVERENSKOMSTENS AFSNIT III

17. Overenskomstens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og indisk pension for danske og indiske statsborgere, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i overenskomsten.

Ydelser efter dansk lovgivning – Overenskomstens artikel 11

18. Efter artikel 11, stk. 1, åbner indiske statsborgere ret til dansk social pension efter 3 års optjening og ligestilles med danske statsborgere efter artikel 4, når de opfylder beskæftigelseskravet, dvs. 12 måneders beskæftigelse under dansk lovgivning.

Hvis beskæftigelseskravet i artikel 11, stk. 1, ikke er opfyldt, kan der være ret til danske pension efter overenskomstens artikel 11, stk. 2.

Artikel 11, stk. 2, omhandler den situation, hvor pensionen tillægges under bopæl i Danmark. Det er en direkte afskrift af pensionslovens bestemmelser om udenlandske statsborgeres adgang til at få tilkendt social pension, når de bor her i landet. Bestemmelsen giver i princippet ikke yderligere rettigheder i forhold til gældende lov og er alene indsat for at lette forståelsen.

Artikel 11, stk. 3, bygger på eksportbestemmelsen i artikel 5, der fører til, at en indisk statsborger kan eksportere sin danske pension på lige fod med en dansk statsborger, når den pågældende opfylder beskæftigelseskravet på 12 måneder.

Artikel 5 er hjemlen for eksport af dansk pension for danske statsborgere, og danskere kan eksportere den danske pension uden krav om beskæftigelse i Danmark.

Retten til eksport af dansk social pension gælder både ret til at medtage en allerede tillagt pension til Indien og til at få tilkendt dansk pension under bopæl i Indien.

For indiske statsborgere, der ikke opfylder beskæftigelseskravet, og hvor pensionen er tillagt under bopæl i Danmark, gælder artikel 11, stk. 4, der giver ret til fortsat udbetaling af pension, hvis personen efter pensionstilkendelsen bosætter sig i Indien. Artikel 11, stk. 5, skal sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en indisk statsborger i optjeningsperioden har arbejdet i sammenlagt 12 måneder i Danmark. Hvis arbejdsperioden ligger efter 1964, hvor Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) blev indført, vil dokumentationen for arbejdsperioder være opgørelse over perioder med indbetalte ATP-bidrag. Er der ingen ATPindbetalinger, kan anden dokumentation for arbejde i Danmark bruges. Dokumentation for arbejdsperioder før 1964 eller for selvstændige, der ikke har pligt til at indbetale til ATP, kan være en original arbejdskontrakt, anbefalinger fra arbejdsgiver, fagforeningsborg, lønsedler, årsopgørelser fra skatteforvaltningen mv. Søfolks sejltiden kan evt. dokumenteres af Søfartsstyrelsen eller af de aktuelle rederier.

Artikel 11, stk. 6, beskriver, at 12-månedersperioden kan opnås ved sammenlægning af flere perioder.

Det er derfor ikke et krav, at der opnås 12-måneders sammenhængende beskæftigelse.

Ydelser efter indisk lovgivning – Overenskomstens artikel 12

19. Forsikringsperioder, som defineret i artikel 1, bogstav f), og som er tilbagelagt efter dansk lovgivning, kan, hvis det er nødvendigt, medregnes til opfyldelse af karensperioden for ret til pension efter lovgivningen i Indien.

Hvis retten til indisk pension kun opnås i kraft af sammenlægning af indiske og danske forsikringsperioder, sker beregning af den indiske pensions størrelse efter den særlige metode, der er fastlagt i artikel 12, stk. 3.

I andre tilfælde anvendes den indiske lovgivning direkte ved beregning af pensionen.

Udbetaling af dansk pension under bopæl i Indien – Overenskomstens artikel 11, stk. 7

20. Følgende tillæg og ydelser kan udbetales under bopæl i Indien:

Grundbeløb og førtidspension, der udbetales efter lov om social pension, samt grundbeløb, førtidsbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og ekstra tillægsydelse, der udbetales efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

Dette er en positiv beskrivelse af de ydelser og tillæg, som kan udbetales under bopæl i Indien. Det betyder, at der ikke kan udbetales pensionstillæg. Dette gælder både danske og indiske statsborgere. Andre tillæg, der i fremtiden vil blive fastlagt i lov om social pension, vil som udgangspunkt ikke kunne eksporteres. For så vidt angår danske statsborgeres ret til eksport af tillæg i øvrigt skal opmærksomheden dog henledes på pensionslovens § 3, stk. 5. Denne bestemmelse gælder – ligesom de øvrige bestemmelser i pensionslovgivningen – parallelt med overenskomsten. Aktuelt betyder det, at danske statsborgere vil kunne få udbetalt personligt tillæg under bopæl i Indien, hvis de opfylder pensionslovens bestemmelser.

Forholdet til pensionslovens § 8 – Overenskomstens artikel 11, stk. 8

21. Artikel 11, stk. 8, sikrer, at overenskomsten ikke fører til, at en indisk statsborger optjener dansk social pension efter pensionslovens § 8, stk. 1, uden at have boet eller arbejdet fysisk i Danmark. Derfor skal en indisk statsborger have boet eller arbejdet i Danmark og have været omfattet af dansk lovgivning om social pension i sammenlagt mindst 12 måneder indenfor pensionslovens optjeningsperiode, før der kan medregnes bopælstider efter pensionslovens § 8, stk. 1.

Bopælsperioder før 1. april 1957 – Overenskomstens artikel 11, stk. 9

22. Bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for overenskomstens ikrafttræden, skal tages i betragtning ved fastsættelse af pensionens størrelse. Dog skal der ikke tages hensyn til bopælsperioder, der er tilbagelagt forud for 1. april 1957 ved beregning af størrelsen af dansk pension, der udbetales til indiske statsborgere med bopæl i Indien. Begrænsningen gælder kun for indiske statsborgere, der er bosat i Indien.

Begrænsningen berører således ikke danske statsborgere. Den berører heller ikke indiske statsborgere, der bor i Danmark.

SAGSBEHANDLINGEN – ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL III

Almindelige regler om ansøgning om pension – Overenskomstens artikel 15, stk. 3 – Administrativ aftales artikel 6

23. En ansøgning om pension efter et lands lovgivning anses tillige som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning.

Den dato, en ansøgning om dansk pension indgives til den danske kommune, anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den indiske institution. En ansøgning om pension fra en person, der har været omfattet af indisk lovgivning, skal derfor via Pensionsstyrelsen videresendes til den indiske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et af landenes lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan ansøgning, erklæring eller anke mv. skal straks oversende til institutionen eller myndigheden i det andet land enten direkte eller gennem de kompetente myndigheder.

Ansøgning om indisk pension fra en person, der bor i Danmark – Administrativ aftales artikel 6

24. Når det fremgår af en ansøgning om dansk pension, at ansøgeren har tilbagelagt beskæftigelsesperioder i Indien, skal kommunen sende kopi af ansøgningen til Pensionsstyrelsen med henblik på ansøgning om pension fra Indien.

Pensionsstyrelsen sender ansøgningen til den kompetente indiske institution.

Sammen med ansøgningen skal sendes enhver dokumentation, som kommunen/styrelsen er i besiddelse af, og som kan være nødvendig for afgørelsen af sagen. Desuden sendes en oversigt over de bopælsperioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning.

Når der søges om førtidspension/invalidepension medsender kommunen de relevante lægelige akter, der foreligger i sagen, til pensionsstyrelsen.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Indien

25. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Indien, der videresender ansøgningen til Pensionsstyrelsen. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den indiske institution.

Lægeundersøgelser – Administrativ aftales artikel 7

26. Når der ansøges om dansk førtidspension til en person, der bor i Indien, fremsender den indiske institution sammen med ansøgningen relevant lægeligt materiale, som den er i besiddelse af. Hvis Pensionsstyrelsen har brug for yderligere lægelig dokumentation, anmodes den indiske institution om at foranledige, at undersøgelsen bliver foretaget. Dette sker efter reglerne i indisk lovgivning. Udgiften til undersøgelsen afholdes af Pensionsstyrelsen.

FORSKELLIGE BESTEMMELSER OG OVERGANGSREGLER - OVERENSKOMSTENS AFSNIT IV OG V - ADMINISTRATIV AFTALES KAPITEL IV

Udbetaling af ydelser - Overenskomstens artikel 17, stk. 1

27. Udbetaling af ydelser kan efter overenskomsten foretages i valutaen i det land, som foretager udbetalingen. Det betyder, at ydelser efter dansk lovgivning udbetales i danske kroner.

Hvis modtageren bor i et tredjeland, kan udbetaling også finde sted i dette lands valuta.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede.

Forfaldstidspunkterne for ydelserne er de samme, som gælder efter landenes nationale lovgivning. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at det er pensionslovens regler for, hvornår pensionen skal være til disposition, der finder anvendelse.

Gensidig bistand mv. - Overenskomstens artikel 14

28. Overenskomsten indeholder en generel regel, som forpligter landenes myndigheder til at bistå hinanden ved gennemførelse af overenskomsten. Den bistand, der ydes, er vederlagsfri, med mindre andet aftales.

Administration og klageadgang

29. Administration af overenskomsten varetages i Danmark af kommunerne for så vidt angår social pension til personer, der har bopæl her i landet. Kommunens afgørelse kan ankes efter de almindelige regler herom.

Administration af overenskomsten varetages i øvrigt af Pensionsstyrelsen, når det drejer sig om social pension til personer, der har bopæl i Indien, eller når det drejer sig om ansøgning om pension fra Indien til personer, der bor i Danmark.

Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Ankestyrelsen.

Arbejdsmarkedets Tillægspension varetager administrationen, når det drejer sig om ydelser efter ATP lovgivningen. Arbejdsmarkedets Tillægspensions afgørelser kan ankes til ATP-Ankenævnet.

Pensionsstyrelsens afgørelser efter overenskomstens afsnit II kan ankes til Ankestyrelsen bortset fra afgørelser efter artikel 10, stk. 1, der kan ankes til Beskæftigelsesministeriet.

Ikrafttræden og varighed - Overenskomstens artikel 21, artikel 22 og artikel 23 - Administrativ

aftales artikel 11

30. Overenskomsten og den administrative aftale træder i kraft den 1. maj 2011. Overenskomsten er gældende for en tidsubegrænset periode, indtil den opsiges af en af parterne med det dertil fastsatte varsel.

En eventuel opsigelse af overenskomsten medfører ikke bortfald af retten til de ydelser, der er opnået efter overenskomstens regler.

Overgangsbestemmelser - Overenskomstens artikel 19 og artikel 20

31. Overenskomsten giver ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for overenskomstens ikrafttræden. Der skal tages hensyn til begivenheder, der er indtrådt før overenskomstens ikrafttræden (fx invaliditet).

Ved fastsættelse af ydelser skal medregnes forsikringsperioder mv., der er tilbagelagt før overenskomstens ikrafttræden.

Hvis en ydelse har været stillet i bero eller er afslået, fordi statsborgerskabs- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal den fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom.

En fornyet fastsættelse af en ydelse efter overenskomstens regler må ikke medføre en nedsættelse af den ydelse, der hidtil er udbetalt.

Hvis ansøgning om fornyet fastsættelse af ydelser indgives inden 2 år efter ikrafttrædelsen, har tilkendelsen virkning fra ikrafttrædelsestidspunktet. Indgives ansøgning om fornyet fastsættelse efter 2 år har tilkendelsen virkning fra ansøgningstidspunktet.

Tilkendelse af ydelser, hvor ansøgning indgives efter ikrafttrædelsestidspunktet for overenskomsten, har virkning fra ansøgningstidspunktet, medmindre der er fastsat andre regler herom i landenes nationale lovgivning.

Pensionsstyrelsen, den 5. april 2011