Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver ophævet da ansattes demonstration af arbejdet ikke blev bekræftet af en ledelsesrepræsentant

Under tilsynsbesøget fik Arbejdstilsynet oplyst af de ansatte, at de i forbindelse med arbejdet manuelt håndterede 2-3 25 kg sække med multipladelim fra en palle placeret på gulvet i lejligheden til en murerbalje placeret på gulvet i lejligheden. Arbejdstilsynet konstaterede desuden, at multiplader var placeret på en palle, der var 15 cm høj og af størrelsen 600 mm/100 mm/400 mm, og at der på en palle var 56 multiplader.

Arbejdstilsynet konstaterede ikke arbejdet ved selvsyn, men fik en ansat til at vise, hvordan han løftede henholdsvis multiplader og sække med multipladelim, dog uden at den ansatte foretog selve løftene.

Oplysningerne blev bekræftet pr. telefon af virksomhedens ledelsesrepræsentant, der bekræftede, hvilken opgave, der blev udført af de ansatte, og at der var tale om 8 lejligheder, der skulle foretages det pågældende arbejde i.

Ledelsesrepræsentanten bekræftede antallet af paller med multiplader de ansatte brugte om dagen, at der ikke var tekniske hjælpemidler til rådighed, at det var en del af det sædvanlige arbejde i virksomheden, og at multipladerne vejer 12,84 kg.

Arbejdstilsynet oplyste, at selve beskrivelsen af den demonstration af løftene Arbejdstilsynet fik forevist ikke blev beskrevet for virksomhedsrepræsentanten og bekræftet af denne.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. marts 2014 behandlet sagen om [Navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 24. januar 2013 med to påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver samtidig med påbud om straks at tilrettelægge, planlægge og udføre arbejdet henholdsvis ved håndtering af 25 kg sække og ved håndtering af multiplader.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets afgørelse af 24. januar 2013 med påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå sig med at forebygge gentagelse af overtrædelserne vedrørende

1) påbud om straks at tilrettelægge, planlægge og udføre arbejdet med håndtering af 25 kg sække med multipladelim sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at anvende egnede tekniske hjælpermidler, og

2) påbud om straks at tilrettelægge, planlægge og udføre arbejdet med håndtering af multiplader sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder at anvende tekniske hjælpemidler.

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at der ikke er grundlag for at afgive påbud om, at virksomheden skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbud om at bistå sig med at forebygge gentagelse af overtrædelserne vedrørende håndtering af 25 kg sække samt multiplader på byggepladsen [Navn udeladt].

Nævnet finder herved, at Arbejdstilsynet ikke har godtgjort at have konstateret, at virksomheden ved Arbejdstilsynets tilsynsbesøg den 22. januar 2013 har overtrådt reglerne om komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med arbejdet med løft af multiplader og sække med multipladelim.

Nævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ikke ved selvsyn konstaterede de pågældende løft, men fik den ansatte til at vise, hvordan han løftede henholdsvis multiplader og sække med multipladelim, dog uden, at den ansatte foretog selve løftene.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at selve beskrivelsen af den demonstration af løftene, som Arbejdstilsynet fik forevist af den ansatte, ikke blev bekræftet af virksomhedens virksomhedsrepræsentant, idet Arbejdstilsynet under telefonsamtalen den 23. januar 2013 ikke har beskrevet denne for virksomhedens ledelsesrepræsentant.

Nævnet lægger til grund, at Arbejdstilsynet traf afgørelse af 24. januar 2013 med strakspåbud om at planlægge og udføre arbejde med håndtering af 25 kg sække sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt strakspåbud om at udføre arbejdet med håndtering af multiplader sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdstilsynet traf desuden som en konsekvens heraf afgørelse med to påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå virksomheden med at sikre, at overtrædelserne ikke gentager sig.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Det fremgår af reglerne om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, at arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en afgørelse om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen om et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblemer, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i reglerne, når overtrædelserne er konstateret ved et tilsyn.

Det fremgår af de samme regler, at løft af byrder, der udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion, ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, og der samtidigt forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag, er et komplekst og alvorligt arbejdsmiljøproblem.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets hjemmel til at give påbud:

§ 77a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om autoriseret arbejdsmiljørådgiver:

§ 6, § 9, stk. 1 og 2, §§ 37-38, §§ 42-45, og § 49, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2007 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere med senere ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 1426 af 27. december 2008 (Rådgivningspåbud)

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet, herunder udtalelse af 22. november 2013 samt fra [Navn udeladt] den 31. juli 2013

På klagenævnets vegne

[Navn udeladt]

Kopi til:

[Navn udeladt]

[Navn udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010 med senere ændringer i lov nr. 356 af 9. april 2013.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77 a. Arbejdstilsynet kan påbyde, at modtageren af påbud eller andre afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen skal indhente bistand fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, bl.a. med henblik på, at det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i virksomheden styrkes.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om rådgivningspåbuddets indhold, omfang og varighed og de nærmere vilkår herfor.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 259 af 20. marts 2007 om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere med senere ændringer, der følger af bekendtgørelse nr. 1426 af 27. december 2008 (Rådgivningspåbud)

Kapitel 2

Påbud om brug af autoriserede arbejdsmiljørådgivere

§ 6. Arbejdsgiveren skal efterkomme påbud om brug af autoriseret arbejdsmiljørådgiver, når Arbejdstilsynet afgiver en eller flere afgørelser om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen om et eller flere komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer, der indebærer risiko for sikkerhed og sundhed og som angivet i kapitel 3, når overtrædelserne er

1) konstateret ved et enkeltstående tilsyn eller ved et tilsynsforløb bestående af screening og et deraf efterfølgende tilsyn, og

2) konstateret ved tilsyn med arbejde tilknyttet én produktionsenhed.

Stk. 2. Der afgives ikke påbud efter stk. 1, hvis arbejdsgiveren inden for det seneste år har løst et identisk arbejdsmiljøproblem på samme arbejdssted, og løsningen umiddelbart kan overføres.

§ 9. Løft af byrder, der udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion,

1. ved vægtgrænser, der overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, og

2. der samtidigt forekommer en eller flere forværrende faktorer i form af uhåndterlig eller ustabil byrde, asymmetrisk løft, løft over skulderhøjde eller under knæhøjde, bæring af byrden mere end 2 meter, utilstrækkelig plads og uhensigtsmæssigt underlag.

Kapitel 4

Rådgivningspligt

§ 37. Modtageren af påbud efter kapitel 2 og 3 har pligt til at bruge en arbejdsmiljørådgiver, der er autoriseret til at yde rådgivning i relation til de nævnte arbejdsmiljøforhold.

Stk. 2. Påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver kan ikke efterkommes ved at benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, der hører under den juridiske enhed, som har modtaget påbuddet.

§ 38. Ved rådgivningspåbud efter §§ 3 og 6 har arbejdsgiveren pligt til at bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med rådgivning til henholdsvis løsning af den eller de konkrete overtrædelser, der har udløst rådgivningspåbuddet, og til en revision af produktionsenhedens arbejdspladsvurdering for så vidt angår de konstaterede overtrædelser med henblik på at sikre, at disse overtrædelser fremover forebygges.

§ 42. Modtageren af påbud om rådgivning skal indgå en skriftlig aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver om rådgivning.

Stk. 2. Aftalen skal indeholde angivelser af, hvordan pligter i forbindelse med rådgivningspåbud efterkommes.

Stk. 3. Aftalen skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

§ 43. Modtageren af påbud om rådgivning skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om indgåelse af en aftale om rådgivning senest 6 uger efter, at påbuddet om rådgivning er modtaget.

Stk. 2. Tilbagemeldingen påtegnes af sikkerhedsorganisationen eller, i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere sikkerhedsorganisation, af en repræsentant for de ansatte.

Stk. 3. Modtageren af påbud om rådgivning skal sørge for, at tilbagemeldingen påtegnes af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, som herved bekræfter, at der er indgået en aftale i henhold til § 43.

Stk. 4. Bygherren er undtaget fra pligten i stk. 2.

§ 44. Modtageren af påbud om rådgivning skal indhente en redegørelse fra den autoriserede arbejdsmiljørådgiver, når rådgivningspåbuddet og forhold, der førte til rådgivningspåbuddet, er efterkommet.

Stk. 2. Redegørelsen skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedsledere, arbejdsledere, øvrige ansatte og Arbejdstilsynet.

Stk. 3. Arbejdsgiveren har pligt til at videregive redegørelsen til sikkerhedsorganisationen eller, i virksomheder, der ikke har pligt til at etablere sikkerhedsorganisation, til en repræsentant for de ansatte.

Stk. 4. Redegørelsen til bygherren skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen samt for Arbejdstilsynet.

§ 45. Redegørelsen skal ved rådgivningspåbud efter §§ 3 og 6 indeholde følgende elementer:

1) hvordan rådgivningspåbuddet og den eller de afgørelser, der førte til rådgivningspåbuddet, er efterkommet,

2) hvordan sikkerhedsorganisationen eller de ansatte har været inddraget i rådgivningsprocessen,

3) hvilke initiativer der er taget for at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden, og

4) resultatet af den revision af arbejdspladsvurderingen for det eller de pågældende problemer, som rådgivningen skal tage udgangspunkt i.

Stk. 2. Redegørelsen for rådgivningspåbud efter § 3 skal ikke tage stilling til en rapport om psykisk arbejdsmiljø uanset, at en rapport om psykisk arbejdsmiljø kan være en del af grundlaget for afgivelse af et rådgivningspåbud efter § 3.

§ 49. Modtageren af påbud om rådgivning skal give en tilbagemelding til Arbejdstilsynet om, at rådgivningspåbuddet og de dertil knyttede afgørelser er efterkommet.

Stk. 2. Tilbagemeldingen påtegnes af rådgiveren, der herved bekræfter, at rådgivningspåbuddet og forhold, der udløste rådgivningspåbuddet, jf. de pligter, der fremgår af §§ 37-48, er efterkommet.

Stk. 3. Overtrædelser, der har udløst et rådgivningspåbud efter § 4, skal ikke selvstændigt påtegnes af den autoriserede arbejdsmiljørådgiver.

Stk. 4. Tilbagemeldingen skal være påtegnet af sikkerhedsorganisationen eller, i virksomheder, hvor der ikke skal oprettes sikkerhedsorganisation, af en repræsentant for de ansatte.

Stk. 5. Tilbagemeldingen for påbud efter § 5 skal endvidere indeholde resultatet af undersøgelsen af forholdene i det psykiske arbejdsmiljø, jf. § 47, stk. 1.

Stk. 6. Bygherren er undtaget for pligten i stk. 4.