Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Påbud om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte

Arbejdstilsynet påbød et renovationsfirma at træffe effektive foranstaltninger mod stik- og skæreskader ved håndtering af dagrenovation. Påbuddet blev påklaget men fastholdt af Arbejdsmiljøklagenævnet. Renovationsfirmaet gjorde efterfølgende rede for deres forsøg på at efterkomme påbuddet.

Arbejdstilsynet fandt ikke, at påbuddet ud fra redegørelsen var efterkommet.

Renovationsfirmaet meddelte til Arbejdstilsynet, at de ikke havde mulighed for at fjerne årsagen til de vedvarende stikskader ved kilden, idet de var knyttet til anvendelse af plastsække til indsamling af affald i de berørte områder.

Arbejdstilsynet afgav derfor påbud til to kommuner om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kunne udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte.

Ved en administrativ fejl blev påbuddene ikke forsynet med klagevejledninger.

Nævnet fandt, at klagen skulle behandles.

Et flertal af nævnet fandt, at sagen ikke var tilstrækkelig oplyst. Flertallet lagde blandt andet vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde dokumenteret, hvorvidt det var kommunernes affaldssystem med brug af plastsække, der var årsagen til, at indsamlingen af dagrenovation ikke kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Flertallet fandt endvidere, at afgørelsen var i strid med ligebehandlingsprincippet.

Flertallet ophævede afgørelsen om at forlænge efterkommelsesfristen, idet flertallet havde hjemvist afgørelsen om at sikre indsamlingen af dagrenovation, og der var således ikke grundlag for afgørelsen om at forlænge efterkommelsesfristen.

Et mindretal på 5 medlemmer fandt, at der var grundlag for at fastholde Arbejdstilsynets afgørelser, idet mindretallet fandt, at sagen var tilstrækkelig oplyst til, at der kunne træffes en afgørelse.

[Adressat udeladt]

[Navn udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. marts 2014 behandlet [Navn udeladt]s klage af 24. juli 2013 over Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012 med påbud om, at [Navn udeladt] skal medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. marts 2014 desuden behandlet [Navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 2. juli 2013, om at efterkommelsesfristen på påbud om, at [Navn udeladt]s valg af renovationssystemet ikke er hindrende for, at indsamlingen af dagrenovation kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt forlænges til den 1. juni 2014.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E R

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at klagen af 24. juli 2013 over Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012 skal behandles.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012 med påbud om, at [Navn udeladt] skal medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte.

Arbejdsmiljøklagenævnet ophæver Arbejdstilsynets afgørelse af 2. juli 2013, om at efterkommelsesfristen på påbud om, at [Navn udeladt]s valg af renovationssystemet ikke er hindrende for, at indsamlingen af dagrenovation kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt forlænges til den 1. juni 2014.

B E G R U N D E L S E

Kan nævnet behandle klagen

Nævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet traf afgørelse af 12. juli 2012 med påbud til [Navn udeladt].

Nævnet lægger desuden vægt på, at [Navn udeladt] gennem efterfølgende dialog med Arbejdstilsynet om mulighederne for påbuddets efterkommelse ikke har haft en forudsætning om at kunne antage, at der var en klagefrist i forbindelse med Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012, idet afgørelsen ikke var ledsaget af en klagevejledning, ligesom klageadgangen heller ikke senere er blevet meddelt [Navn udeladt].

Nævnet lægger til grund for afgørelsen, at [Navn udeladt] i brev af 24. juli 2013 har klaget over Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012.

Nævnet lægger desuden til grund, at Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012 blev meddelt skriftligt i form af et bilag, jf. afgørelsens bilag 1, men uden et forbrev med en angivelse af en klagevejledning.

Nævnet lægger endvidere til grund, at Arbejdstilsynet har erkendt denne fejl i udtalelsen af 16. september 2013, hvori det angives, at ”påbuddene til [Navn udeladt] skulle efterkommes senest den 26. oktober 2012. Ved en administrativ fejl var påbuddene ikke forsynet med klagevejledninger”.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at klager over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet skal indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Af forvaltningslovens regler fremgår det, at afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

Afgørelsen af 12. juli 2012

Et flertal af nævnet finder, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Flertallet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret, hvorvidt det er [Navn udeladt]s affaldssystem med brug af plastsække, der er årsagen til, at indsamlingen af dagrenovation ikke kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde i [Navn udeladt].

Flertallet lægger herved vægt på, at Arbejdstilsynet ikke konkret har beskrevet, på hvilken måde [Navn udeladt]s dagrenovationssystem med plastsække ikke kan foregå på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Flertallet lægger desuden vægt på, at Arbejdstilsynet ikke konkret har beskrevet, på hvilken måde [Navn udeladt]s affaldssystem med manuel håndtering af renovationssække ikke følger Arbejdstilsynets vejledning om indretning og brug af dagrenovationssystemer, hvoraf det fremgår, at affaldssække kan benyttes, og at sække kan gribes og håndteres manuelt af renovationsarbejdere.

Flertallet lægger endvidere vægt på, at Arbejdstilsynet ikke konkret har forholdt sig til, på hvilken måde [Navn udeladt]s affaldssystem adskiller sig fra andre, der ligesom [Navn udeladt] anvender plastsække ved håndtering af dagrenovation, hvilket flertallet finder er i strid med ligebehandlingsprincippet.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 6 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Afgørelsen af 2. juli 2013

Nævnet har hjemvist Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012 med påbud om, at [Navn udeladt] skal sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte.

Flertallet af nævnets medlemmer finder derved, at der ikke er grundlag for Arbejdstilsynets afgørelse af 2. juli 2013, om at efterkommelsesfristen på påbud om, at [Navn udeladt]s valg af renovationssystemet ikke er hindrende for, at indsamlingen af dagrenovation kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt forlænges til den 1. juni 2014.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 6 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

R E G L E R

Ved afgørelsen er anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelse:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om klageadgang til Arbejdsmiljøklagenævnet:

§ 81, stk. 1 og stk. 4, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om arbejdets udførelse:

§ 33a og § 38, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 5, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser.

§ 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

Om klagevejledning:

§ 25, stk. 1, i forvaltningsloven, Jf. Justitsministeriets lovebekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

MINDRETALSUDTALELSE

Et mindretal på 5 medlemmer finder, at der er grundlag for at fastholde Arbejdstilsynets afgørelse af 12. juli 2012, idet mindretallet finder, at sagen er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse. Mindretallet finder på den baggrund, at der også er grundlag for at fastholde Arbejdstilsynets afgørelse af 2. juli 2013.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

[stilling udeladt]

Kopi til:

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 4

Arbejdets udførelse

§ 33 a. Den, der udbyder en tjenesteydelse, skal ved udarbejdelsen af sit udbudsmateriale i forbindelse med udbuddet påse, at der er taget hensyn til sikkerheden og sundheden ved opgavens udførelse. Udbyder skal endvidere sørge for, at udbudsmaterialet indeholder relevante oplysninger om særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, der er forbundet med opgavens udførelse med henblik på, at den, der udfører opgaven, får kendskab hertil.

Stk. 2. Udbyder skal i øvrigt medvirke til, at den udbudte opgave kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt af den arbejdsgiver, der har fået opgaven tildelt.

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2

Kapitel 14

Klageadgang

§ 81. Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til en EU-forordning eller i henhold til denne lov, jf. dog stk. 6, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet inden fire uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Stk. 4. Når særlige grunde taler derfor, kan Arbejdsmiljøklagenævnet behandle en klage og tillægge denne opsættende virkning, selv om klagen ikke er fremkommet rettidigt.

Stk. 5.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Kapitel 2

Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 17. december 2001 om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser

Kapitel 3

Udbyders pligter i relation til udførelsen

§ 5. Udbyder af en tjenesteydelse skal i alle forhold, som udbyder har direkte indflydelse på, i øvrigt medvirke til, at den udbudte tjenesteydelse kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter arbejdsmiljølovgivningen af den arbejdsgiver, der skal udføre tjenesteydelsen. Udbyder må således ikke på områder, som udbyder har direkte indflydelse på, gennem handlinger eller undladelser direkte eller indirekte lægge hindringer i vejen for arbejdsgiverens muligheder for at planlægge, tilrettelægge og udføre tjenesteydelsen.

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvor udbyder i kraft af sin myndighedsrolle på det pågældende område har indflydelse på forhold, der har direkte betydning for tjenesteydelsens udførelse.

Forvaltningsloven, jf. Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012

Kapitel 7

Klagevejledning

§ 25.  Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Det gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Stk. 2….