Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Påbud om, at forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappe samt påbud om at sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomat

Arbejdstilsynet besøgte virksomheden og afgav herefter påbud om, at virksomheden straks skulle forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappen samt at virksomheden straks skulle sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomaten.

I forhold til bagtrappen fandt nævnet, at afgørelsen skulle fastholdes. Nævnet lagde vægt på, at det ud fra beskrivelsen af de faktiske forhold var dokumenteret, at færdsel på bagtrappen ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da risikoen for fald på den glatte ikke-ryddelige trappe kan medføre fald med alvorlig personskade til følge.

Et flertal fandt endvidere, at der var grundlag for, at afgørelsen skulle efterkommes straks. Flertallet lagde herved vægt på, at forholdene umiddelbart vil kunne udbedres med det samme ved rengøring og oprydning på trappen, og at fald på trappen kan betyde alvorlig personskade til følge.

I forhold til flaskeautomaten fandt nævnet, at sagen ikke var tilstrækkelig oplyst. Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad havde oplyst, hvordan der under anvendelsen af flaskeautomaten er en risiko i forbindelse med arbejdet med maskinen, herunder om de bevægelige maskindele var farlige.

Nævnet lagde desuden vægt på, at det var uklart, om de konstaterede skruehuller faktisk viste, at der var afmonteret en sikringsdel i form af afskærmning, og om flaskeautomaten anvendes uden denne.

Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at virksomhedens partsrepræsentant havde oplyst, at både partsrepræsentanten og leverandøren af flaskeautomaten havde testet maskinen ved at lade fingre og hænder komme i kontakt med de bevægelige maskindele, som blot stoppede uden skade til følge.

[Adressat udeladt]

[navn udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. marts 2014 behandlet [navn udeladt]s klage på vegne af [navn udeladt] over Arbejdstilsynets afgørelse af 15. maj 2013.

Ved afgørelsen blev der afgivet påbud om, at [navn udeladt] skal forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappen hos [navn udeladt].

Afgørelsen skal efterkommes straks.

Ved afgørelsen blev der endvidere afgivet påbud om, at [navn udeladt] skal sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomaten, således at arbejdet i flaskerummet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt hos [navn udeladt].

Afgørelsen skal efterkommes straks.

Nævnet traf følgende

AFGØRELSER

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om, at [navn udeladt] skal forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappen hos [navn udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder, at afgørelsen skal efterkommes straks.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser Arbejdstilsynets afgørelse med påbud om, at [navn udeladt] straks skal sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomaten, således at arbejdet i flaskerummet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt hos [navn udeladt].

BEGRUNDELSE

Bagtrappen

Nævnet lægger vægt på, at det ud fra beskrivelsen af de faktiske forhold er dokumenteret, at færdsel på bagtrappen ikke kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da risikoen for fald på den glatte ikke-ryddelige trappe kan medføre fald med alvorlig personskade til følge.

Nævnet lægger til grund, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 7. maj 2013 konstaterede, at der var et tykt lag med kloakslam blandet med cigaretskod på jorden under plastkasserne, og at der herudover var dueekskrementer på trappens nederste trin. Der var opsat to plastkasser med bunden i vejret som trædesten hen til trappen.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af reglerne om faste arbejdssteders indretning, at arbejdsstedet skal holdes forsvarligt vedlige, rent og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, at færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lignende, der kan være til fare for færdslen.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse om, at [navn udeladt] skal forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappen hos [navn udeladt] er truffet af et enigt nævn.

Strakspåbud

Et flertal af nævnets medlemmer finder, at påbuddet skulle afgives som et strakspåbud.

Flertallet lægger herved vægt på, at forholdene umiddelbart vil kunne udbedres med det samme ved rengøring og oprydning på trappen, og at fald på trappen kan betyde alvorlig personskade til følge.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse om, at afgørelsen skal efterkommes straks er truffet af et flertal på 10 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

Flaskeautomaten

Nævnet finder, at sagen ikke er tilstrækkelig oplyst til, at der kan træffes en afgørelse.

Nævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ikke i tilstrækkelig grad har oplyst, hvordan der under anvendelsen af flaskeautomaten er en risiko i forbindelse med arbejdet med maskinen, herunder om de bevægelige maskindele er farlige.

Nævnet lægger desuden vægt på, at det er uklart, om de konstaterede skruehuller faktisk viste, at der var afmonteret en sikringsdel i form af afskærmning, og om flaskeautomaten anvendes uden denne.

Nævnet lægger i den forbindelse vægt på, at [navn udeladt] har oplyst, at både [navn udeladt] og leverandøren af flaskeautomaten har testet maskinen ved at lade fingre og hænder komme i kontakt med de bevægelige maskindele, som blot stopper uden skade til følge.

Arbejdstilsynet har i udtalelsen af 22. januar 2014 ikke forholdt sig til [navn udeladt]s oplysninger om, at de bevægelige maskindele blot stopper ved kontakt med disse.

Nævnet lægger til grund for afgørelsen, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 7. maj 2013 konstaterede, at der i virksomhedens flaskerum var opstillet en flaskeautomat af mærket Tomra, og at der ikke var afskærmning omkring drejesneglen på maskinen. Bag drejesneglen var der blotlagte roterende metaldele, der ved rotation kørte tæt imod hinanden.

Nævnet lægger desuden til grund, at det blev oplyst af ledelsen, at personalet arbejder i flaskerummet dagligt.

Det fremgår af arbejdsmiljølovens regler, at maskiner og maskindele skal være indrettet og anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Det fremgår af reglerne om anvendelse af tekniske hjælpemidler, at anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Det fremgår af de samme regler, at sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse om at hjemvise Arbejdstilsynets afgørelse om, at [navn udeladt] skal sikre forsvarlig anvendelse af flaskeautomaten, således at arbejdet i flaskerummet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt hos [navn udeladt] er truffet af et enigt nævn.

REGLER

Ved afgørelsen er anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets hjemmel til at træffe afgørelse:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om faste arbejdssteders indretning:

§ 42, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 41, stk. 1, nr. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning.

Om anvendelse af tekniske hjælpemidler:

§ 45, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 4 og § 9, stk. 2, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

MINDRETALSUDTALELSE

Ét medlem finder, at der ikke er grundlag for reaktionsvalget straks på afgørelsen om at forebygge ulykkesrisiko ved færdsel på bagtrappen, idet medlemmet finder, at overtrædelsen ikke er så alvorlig, at afgørelsen skulle efterkommes straks.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

[stilling udeladt]

Kopi til:

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

[Adressat udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Kapitel 6

Arbejdsstedets indretning

§ 42. Arbejdsstedet skal indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Kapitel 7

Tekniske hjælpemidler m.v.

§ 45. Maskiner, maskindele, beholdere, præfabrikerede konstruktioner, apparater, redskaber og andre tekniske hjælpemidler skal være indrettet og skal anvendes således, at de sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

. . .

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 4. Anvendelse af tekniske hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

§ 9. Et teknisk hjælpemiddel må kun anvendes til de arbejdsfunktioner og under de betingelser, det er egnet til, så begrænsninger, der følger heraf, ikke overskrides til fare for sikkerhed eller sundhed.

Stk. 2. Sikringsdele eller andet beskyttelsesudstyr skal anvendes efter hensigten, og foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger skal iagttages.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning

Kapitel 10

Vedligeholdelse og rengøring

§ 41. Arbejdsstedet skal holdes forsvarligt vedlige, rent og ryddeligt, så forholdene til stadighed er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det skal herunder navnlig iagttages, at

1. færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, holdes i forsvarlig stand og fri for genstande, materialer, spild eller lignende, der kan være til fare for færdslen,

2. der sker en forsvarlig opbevaring af tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer,

3. spild og affald samles og bortskaffes på forsvarlig måde, og

4. vinduer, lysarmaturer og lignende vedligeholdes og rengøres.

Stk. 2