Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Anvendelse af personlige værnemidler ved isolering af kedeltop

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på en byggeplads og konstaterede her, at nogle ansatte arbejdede med at isolere en kedel med rockwool uden masker, og at det støvede ved de ansattes indåndingszone.

Arbejdstilsynet afgav på den baggrund påbud om at anvende personlige værnemidler i forbindelse med isoleringen.

Et enigt Arbejdsmiljøklagenævn fastholdt Arbejdstilsynets afgørelse.

Arbejdsmiljøklagenævnet fandt, at arbejdsprocessen med tilskæring af rockwool ikke er planlagt, tilrettelagt og udført således, at det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Nævnet lagde vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at det støvede omkring de ansattes indåndingszone i forbindelse med arbejdsprocesserne.

Nævnet lagde desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at de ansatte havde engangsstøvmasker, men at de ikke blev anvendt.

Nævnet lagde endelig vægt på, at den udvikling af støv fra rockwool/mineralulden, som tilskæringen udvikler, er generende og kan være sundhedsskadelig for de ansatte.

Nævnet lagde til grund, at de ansatte oplyste, at de arbejdede mere end tre timer om dagen med støvmaskerne, hvilket blev bekræftet af ledelsen.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 25. marts 2014 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 19. marts 2013, hvor virksomheden fik påbud om straks at sikre, at der anvendes personlige værnemidler i forbindelse med isolering af kedeltop med rockwool.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 19. marts 2013, således at [navn udeladt] straks skal sikre, at der anvendes personlige værnemidler i forbindelse med isolering af kedeltop med rockwool på byggepladsen [navn udeladt].

B E G R U N D E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at arbejdsprocessen med tilskæring af rockwool ikke er planlagt, tilrettelagt og udført således, at det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger vægt på, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget den 15. marts 2013 konstaterede, at det støvede omkring de ansattes indåndingszone i forbindelse med arbejdsprocesserne.

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger desuden vægt på, at Arbejdstilsynet konstaterede, at de ansatte havde engangsstøvmasker, men at de ikke blev anvendt.

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger endelig vægt på, at den udvikling af støv fra rockwool/mineralulden, som tilskæringen udvikler, er generende og kan være sundhedsskadelig for de ansatte.

Arbejdsmiljøklagenævnet lægger til grund, at de ansatte oplyste, at de arbejdede mere end tre timer om dagen med støvmaskerne, hvilket blev bekræftet af ledelsen.

Det følger af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Det følger af reglerne om brug af personlige værnemidler, at hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

Det følger desuden af reglerne om brug af personlige værnemidler, at arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

Det følger af reglerne om arbejdets udførelse, at unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensynstagen til den teknologiske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Bemærkninger til klagen:

[navn udeladt] har i klagen anført, at der ikke blev udledt store mængder af støv i forbindelse med isoleringsarbejdet, ligesom virksomheden stiller spørgsmålstegn ved støvets skadelighed og ved, om der på byggepladsen blev foretaget målinger af indholdet af støvpartikler i luften.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal hertil bemærke, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at der opstod støv omkring de ansattes indåndingszone, når de tilskar rockwoolen, og at de ansatte ikke anvendte de støvmasker, som de havde på sig under arbejdet.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder på denne baggrund, at der er tale om en unødig påvirkning af støv fra rockwoolen, hvorfor det ikke er afgørende for påbuddet, om der er foretaget målinger af indholdet af støvpartiklerne i luften.

[navn udeladt] har i klagen desuden anført, at de ansatte under arbejdet var udstyret med støvmasker, at de var instrueret omkring anvendelsen, og at de efter tre timers isoleringsarbejde blev tildelt nye arbejdsopgaver, hvor støvmaskerne ikke skulle bruges.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal hertil bemærke, at Arbejdstilsynet ved tilsynsbesøget konstaterede, at de ansatte ikke anvendte de støvmasker, som de var udstyret med.

Arbejdsmiljøklagenævnet skal desuden henvise til, at det efter reglerne om anvendelse af personlige værnemidler fremgår, at arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning, ligesom arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et enigt nævn.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har ved afgørelsen anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets ret til at afgive påbud:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovebekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om arbejde med påvirkning fra stoffer og materialer:

§ 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovebekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 16, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004.

Om arbejdsgiverens ansvar for anvendelsen af personlige værnemidler:

§ 15, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovebekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 38, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovebekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 3 og § 4, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

[titel udeladt]

Kopi til:

[adressater udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Kapitel 4

Almindelige pligter

§ 15. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til

1. kapitel 5 om arbejdets udførelse,

2. kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,

3. kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,

4. kapitel 8 om stoffer og materialer.

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Kapitel 3

Arbejdets udførelse

§ 16. Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler

Kapitel 2

Arbejdsgiveren

§ 3. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, må arbejdsgiveren kun lade arbejdet udføre, såfremt der anvendes personlige værnemidler.

§ 4. Arbejdsgiveren skal sørge for, at personlige værnemidler bliver benyttet straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, der er forbundet med at undlade benyttelsen.

Stk. 2. Arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.