Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 KONVENTIONmellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring
Bilag 2
Bilag 3
Den fulde tekst

Vejledning om Konvention mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring

   
INDHOLD
 
 
PKT.
   
Indledning
1.
   
   
ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER
 
   
Definitioner
2
Område
3
Lovgivning
4
Kompetent institution
5
Fast bopæl
6
Arbejdstager
7
Selvstændig erhvervsdrivende
8
Familiemedlemmer og efterladte
9
Forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder
10
Den lovgivning, der er omfattet (sagligt anvendelsesområde)
11
Personkreds
12
Ligebehandling
13
Eksport af ydelser
14
Nedsættelse af ydelser på grund af anden indtægt mv.
15
   
HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE
 
   
Lovvalgsregler
16
Hovedregel - Bopælslandet
17
Undtagelser
 
Udsendte arbejdstagere
18
Forlængelse af udsendelsen
19
Transportarbejdere
20
Søfolk mfl.
21
Særregler for personer beskæftiget ved diplomatiske eller konsulære repræsentationer mv.
 
Udsendte diplomater mfl.
22
Lokalt ansatte ved ambassader mv.
23
Aftaler
24
   
SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER
 
   
Indledning
25
   
PENSIONER
26
   
Ydelser efter dansk lovgivning
 
Ophævelse af bopælskravet
27
Folke- og førtidspension til tyrkiske statsborgere med bopæl i Danmark
28
Førtidspension til tyrkiske statsborgere med bopæl i Danmark
29
Folke- og førtidspension til tyrkiske statsborgere med bopæl i Tyrkiet
30
Forhøjelse af førtidspension
31
Danske statsborgere med bopæl i Tyrkiet
32
Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension
33
Opgørelse af beskæftigelsesperioder
34
Forholdet til pensionslovens § 8
35
Særlige regler for beregning af dansk pension
36
Ydelser efter lov om ATP
37
   
BEHANDLING AF ANSØGNING OM SOCIAL PENSION
 
   
Indgivelse af ansøgning
38
Ansøgning om tyrkisk pension fra en person, der bor i Danmark
39
Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Tyrkiet
40
   
YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB
 
   
Naturalydelser
 
(sygesikring og sygehusbehandling mv.)
41
Kontantydelser
42
Beregning af dagpenge
43
Udbetaling af dagpenge til personer med ophold eller bopæl i Tyrkiet
44
Begravelseshjælp
45
   
FAMILIEYDELSER
 
   
Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud
46
Særligt børnetilskud
47
Skoleophold i andet land
48
Tyrkiske ydelser
49
Ret til familieydelser fra begge lande
50
   
YDELSER VED ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME
 
   
Fastsættelse af invaliditetsgrad
51
Erhvervssygdomsfremkaldende arbejde i begge lande
52
Forværring af erhvervssygdom
53
Dagpenge ved arbejdsskade
54
Naturalydelser ved arbejdsskade
55
   
FORSKELLIGE BESTEMMELSER
 
   
Kontaktorganer
56
Gensidig administrativ bistand
57
Lægelig og administrativ kontrol
58
Indgivelse af ansøgning og klage mv.
59
Udbetaling af ydelser
60
Administration og klageadgang
61
   
OVERGANGS- OG SLUTBESTEMMELSER
 
   
Overgangsbestemmelser Perioder tilbagelagt før konventionens ikrafttræden mv.62.
62
Fornyet fastsættelse af ydelser
63
Gyldighed og opsigelse
64
   
   
BILAGSFORTEGNELSE
 
   
BILAG 1
Konvention af 13. december 1999 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring.
 
     
BILAG 2
Administrativ aftale af 13. december 1999 om gennemførelse af Konvention af 13. december 1999 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring.
 
     
BILAG 3
Blanketoversigt
 
   

Indledning

1. Der er den 13. december 1999 indgået en ny konvention om social sikring mellem Danmark og Tyrkiet. Konventionen trådte i kraft den 1. november 2003.

Ved konventionen er der indgået aftale om koordinering af anvendelse af de to landes lovgivning om social sikring indenfor de lovområder, som konventionen vedrører.

Den ny konvention sikrer som den tidligere konvention, at de personer, som omfattes af konventionen, bliver omfattet af lovgivningen i konventionslandet på lige vilkår med dette lands egne statsborgere, med mindre andet bestemmes i konventionens særlige regler herom.

I forhold til den tidligere konvention gives der nu bedre muligheder for tilkendelse og udbetaling af pension, der er optjent ret til i det ene af de to lande, når der er bopæl i det andet land.

Der er til konventionen indgået en administrativ aftale om gennemførelse af konventionen. Den administrative aftale træder i kraft samtidig med konventionen. Konventionen og den administrative aftale er optrykt som bilag til denne vejledning.

Desuden bliver der udarbejdet en blanketsamling, som skal anvendes ved administration af konventionen. En oversigt over blanketterne og deres anvendelse er optrykt som bilag.

Der vil blive udsendt meddelelse, når blanketterne er tilgængelige på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside.

Den ny konvention og den administrative aftale træder med virkning fra ikrafttrædelsen i stedet for henholdsvis konvention af 22. januar 1976 mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring og administrativ aftale af

24. januar 1984 om gennemførelse af konventionen mellem Danmark og Tyrkiet om social sikring.

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER - KONVENTIO- NENS AFSNIT I

Definitioner - Konventionens art. 1

2. I art. 1 er en række af de udtryk, der anvendes i konventionen, defineret. Når et udtryk er defineret i art. 1, medfører det, at udtrykket altid anvendes i netop denne betydning i konventionen, i den admini- strative aftale og i denne vejledning. Dette gælder også for udtryk, som i anden sammenhæng kan have en anden betydning.

Et udtryk, som ikke er defineret i konventionen, anvendes i den be- tydning, som lovgivningen i øvrigt tillægger det.

Område - Konventionens art. 1, bogstav b)

3. Konventionen anvendes indenfor dansk og tyrkisk område.

Ved dansk område forstås efter konventionen Danmark med undtagelse af Grønland og Færøerne.

Ved tyrkisk område forstås Republikken Tyrkiets territorium.

Lovgivning - Konventionens art. 1, bogstav d)

4. Lovgivning betyder den lovgivning, der er specificeret i kon- ventionens art. 2. Det betyder, at når det af konventionen fremgår, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes i en given situation, er det udelukkende den lovgivning, der er nævnt i konventionens art. 2, der er tale om.

Om anden sociallovgivning end den, der nævnes i art. 2, skal anvendes afgøres efter bestemmelserne i den pågældende lovgivning.

Om den lovgivning, der er omfattet af konventionen se pkt. 11.

Kompetent institution - Konventionens art. 1, bogstav f)

5. Den kompetente institution er den institution eller myndighed, der er ansvarlig for udbetaling af ydelser. En liste over de kompetente institutioner findes som bilag til den administrative aftale.

Fast bopæl - Konventionens art. 1, bogstav g)

6. Ved udtrykket fast bopæl forstås efter konventionen lovlig etableret sædvanlig bopæl.

Ved afgørelsen af, om en person har bopæl i Danmark, vil oplysninger om folkeregistertilmelding som oftest kunne lægges til grund. I tvivls- tilfælde må der foretages en konkret bedømmelse. Ved bedømmelsen må bl.a. lægges vægt på, hvor den pågældende person og eventuel familie sædvanligvis opholder sig.

Arbejdstager - Konventionens art. 1, bogstav h)

7. Betydningen af udtrykket arbejdstager er fastlagt i art. 1, bogstav h). Ved definitionen henvises til bestemmelser i de to landes lovgivning. Det er således overladt til definitionen i landenes lovgivning at fast- lægge, hvornår en person betragtes som arbejdstager i konventionens forstand.

Dette medfører, at den kreds af personer, der betragtes som arbejds- tagere, ikke nødvendigvis er fuldstændig sammenfaldende i de to lande.

For Danmarks vedkommende betyder udtrykket arbejdstager:

for perioden indtil den 1. september 1977: en person, der som beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste, var omfattet af lovgiv- ningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

for perioden efter den 1. september 1977: en person, der er beskæftiget i en arbejdsgivers tjeneste og er omfattet af ATP- loven.

For Tyrkiets vedkommende betyder udtrykket arbejdstager, personer, der som beskæftiget for en arbejdsgiver, er omfattet af den tyrkiske lov- givning, der er nævnt i konventionens art. 2.

Som det fremgår, er definitionen knyttet til en persons status i relation til en eller flere love om social sikring. Der er derfor ikke tale om et arbejdsretligt arbejdstagerbegreb, men et særligt social sikringsretligt begreb.

Selvstændig erhvervsdrivende - Konventionens art. 1, bogstav i)

8. Udtrykket selvstændig erhvervsdrivende betyder i relation til Danmark enhver person, der har ret til ydelser i henhold til lov om

dagpenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsind- tægt end lønindtægt.

I forhold til Tyrkiet betyder udtrykket enhver person, som udfører arbejde uden at være i en arbejdsgivers tjeneste.

Familiemedlemmer og efterladte - Konventionens art. 1, bogstav j) og k)

9. Familiemedlemmer og efterladte er efter konventionen personer, der har status som sådanne i henhold til den lovgivning, der udbetales ydelser efter.

Når dansk lovgivning skal danne grundlag for udbetaling af ydelser til familiemedlemmer eller efterladte, fx børnetilskud til efterladte børn, er det bestemmelserne i denne lovgivning om, hvem der anses som ydelsesberettigede, der er afgørende for, om en person betragtes som familiemedlem henholdsvis efterladt.

Det er altså ikke et familieretligt begreb, der er tale om, idet den persongruppe, der betegnes som familiemedlemmer/efterladte, er afgrænset i den konkrete lovgivning, der skal anvendes i det enkelte tilfælde.

Forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder - Konventionens art. 1, bogstav l), m) og n)

10. Perioder med forsikring, beskæftigelse eller bopæl er perioder, der defineres eller anerkendes som sådanne i den lovgivning, hvorefter de er tilbagelagt - herunder også perioder, der ligestilles med forsikrings- beskæftigelses- eller bopælsperioder i den pågældende lovgivning.

Den lovgivning, der er omfattet (sagligt anvendelsesområde) - Konventionens art. 2 og 3

11. Konventionen finder for Danmarks vedkommende anvendelse på lovgivningen om:

a) Offentlig sygesikring

b) Sygehusvæsenet

c) Svangerskabshygiejne og fødselshjælp

d) Dagpenge ved sygdom eller fødsel

e) Forsikring mod arbejdsskade og erhvervssygdomme

f) Familieydelser

g) Arbejdsløshedsforsikring

h) Social pension

i) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Konventionen skal også anvendes på nye love, der ændrer eller supplerer de love, der er nævnt ovenfor. Når det drejer sig om nye love, som indfører nye former for social sikring, eller som dækker persongrupper, som ikke tidligere har været omfattet, gælder konventionen dog kun under særlige betingelser.

Personkreds

12. Konventionen gælder for personer, der er statsborgere i Danmark eller Tyrkiet, og for familiemedlemmer og efterladte, der har afledte rettigheder efter en dansk eller tyrkisk statsborger.

Ligebehandling - Konventionens art. 5

13. Som udgangspunkt gælder der efter konventionen et almindeligt princip om ligebehandling af statsborgere i de to lande, når de på- gældende er omfattet af den del af landenes lovgivning, som kon- ventionen vedrører.

Eksport af ydelser - Konventionens art. 7

14. Pensioner, erstatninger i anledning af arbejdsulykke eller erhvervssygdom og begravelseshjælp, som der er erhvervet ret til efter et af landenes lovgivning, kan ikke nedsættes, ændres, suspenderes eller inddrages på grund af, at modtageren har bopæl i det andet land.

Denne bestemmelse giver som udgangspunkt ret til udbetaling af dansk pension, arbejdsskadeerstatning og begravelseshjælp til danske og tyrkiske statsborgere, der opholder sig eller har bopæl i Tyrkiet, når der er opnået ret til disse ydelser efter dansk lovgivning.

Der er dog i visse tilfælde i konventionen i øvrigt indsat særlige bestemmelser, der begrænser dette princip, se herom i vejledningens kapitel III.

Nedsættelse af ydelser på grund af anden indtægt mv. - Konventionens art. 8 - Administrativ aftales art. 2

15. Hvis lovgivningen i et af landene giver adgang til at nedsætte eller inddrage en ydelse, når modtageren samtidig modtager andre

sociale ydelser eller har indtægter i øvrigt, gælder denne adgang også, når der modtages ydelser eller andre indtægter fra eller i det andet land.

Bestemmelsen giver dog ikke adgang til at nedsætte pension og arbejdskadeerstatning, udelukkende fordi modtageren samtidig har ret til en tilsvarende ydelse fra det andet land i henhold til konventionens bestemmelser.

En dansk pension kan derfor ikke nedsættes, fordi der samtidig modtages pension fra Tyrkiet. Derimod kan der ved indtægtsregulerin- gen tages hensyn til andre indtægter, som en modtager af dansk pension opnår fra eller i Tyrkiet, når dette i øvrigt er i overensstemmelse med danske regler om opgørelse af indtægtsgrundlag til brug for beregning af pensionen.

Efter art. 2 i den administrative aftale kan en institution i et af landene fra institutionen i det andet land indhente officielt bekræftede op- lysninger om indtægtsforholdene i det pågældende land, når en ydelsesmodtager har indtægter fra dette land.

KAPITEL II

HVILKET LANDS LOVGIVNING FINDER ANVENDELSE - KON- VENTIONENS AFSNIT I

Lovvalgsregler

16. Konventionen indeholder i afsnit I en række bestemmelser om, hvilken af de to landes lovgivning om social sikring en person skal være omfattet af i en given situation, de såkaldte lovvalgsregler.

Lovvalgsreglerne omfatter dels en hovedregel for, hvilket lands lov- givning, der skal anvendes, dels undtagelser fra denne regel og særregler for visse persongrupper.

Lovvalget gælder kun for den lovgivning, der er omfattet af konventio- nen. For øvrig sociallovgivning er det reglerne i det enkelte lands nationale lovgivning, der er afgørende for, om en person er omfattet af den pågældende lov.

Reglerne om, hvilket lands lovgivning, der skal anvendes, har kun betydning for afgørelse af, hvorvidt en person skal henvises til at blive sikret efter det ene eller det andet lands lovgivning.

Når dette er afgjort, er det reglerne i det pågældende lands lovgivning, der er afgørende for, dels om en person kan blive tilsluttet sikrings- ordninger i det pågældende land, og dels om der er ret til ydelser efter det pågældende lands lovgivning.

Hovedregel

Bopælslandet - Konventionens art. 4

17. Som hovedregel er en person omfattet af lovgivningen i det land, hvor pågældende har bopæl.

Denne hovedregel gælder for al lovgivning, der er omfattet af kon- ventionen, dvs. både når det drejer sig om sikringsordninger, der er afhængig af beskæftigelse (fx danske sygedagpenge), og når det drejer sig om ordninger, der er afhængig af bopæl i det pågældende land (fx den danske sygesikring).

Tyrkiske og danske statsborgere, der bor i Danmark, er derfor som udgangspunkt omfattet af dansk lovgivning, også hvis de arbejder i Tyrkiet.

Undtagelser

Udsendte arbejdstagere - Konventionens art. 9, bogstav a) - Administrativ aftales art. 3, stk. 1 og 2

18. En arbejdstager, der har bopæl i et af de to lande, og som af en arbejdsgiver med hjemsted i dette land, bliver udsendt fra dette land til midlertidigt at udføre arbejde i det andet land for den udsendende arbejdsgivers regning, forbliver omfattet af lovgivningen i det land, den pågældende udsendes fra i indtil 12 måneder efter udsendelsen.

En dansk eller tyrkisk statsborger, der fra Danmark af en dansk arbejds- giver bliver sendt til midlertidig beskæftigelse af højst 12 måneders varighed i Tyrkiet, er derfor omfattet af dansk lovgivning om social sikring, selv om pågældende tager bopæl i Tyrkiet under udsendelsen.

Reglerne om udsendelse gælder kun for arbejdstagere. En selvstændig erhvervsdrivende, der tager bopæl i Tyrkiet under midlertidig be- skæftigelse der, er således efter konventionens hovedregel omfattet af tyrkisk lovgivning.

Til dokumentation for, at en arbejdstager under udsendelse er omfattet af udsenderlandets lovgivning, anvendes en blanket, DK/TR 1. Blanket- ten skal attesteres af myndighederne i det land, hvis lovgivning fortsat skal anvendes. Når en arbejdstager fortsat skal være omfattet af dansk lovgivning, attesteres blanketten af Den Sociale Sikringsstyrelse.

En tyrkisk udstationeringsblanket skal forevises de sociale myndigheder i opholdskommunen og ATP.

Forlængelse af udsendelsen - Konventionens art. 9, bogstav a) - Administrativ aftales art. 3, stk. 3

19. Hvis varigheden af det arbejde, som en arbejdstager er udsendt til at varetage, af uforudsete årsager kommer til at overstige 12 måneder, kan arbejdslandets myndigheder give samtykke til, at arbejdstageren forbliver omfattet af udsenderlandets lovgivning, indtil arbejdet er afsluttet.

Ansøgning om at forblive omfattet af dansk lovgivning under uforudset forlængelse af en udsendelsesperiode indgives af arbejdsgiveren til Den Sociale Sikringsinstitution i Ankara. Ansøgningen skal indgives inden udløbet af den oprindelige udsendelsesperiode på 12 måneder.

Til dokumentation for, at en arbejdstager under en forlænget ud- sendelse forbliver omfattet af udsenderlandets lovgivning, anvendes en blanket, DK/TR 2.

Samtykke indføres i blanket DK/TR 2. Den Sociale Sikringsstyrelse modtager underretning om samtykket.

Den Sociale Sikringsstyrelse attesterer blanketten for en arbejdstager, der af uforudsete årsager forbliver omfattet af tyrkisk lovgivning under arbejde i Danmark.

Transportarbejdere - Konventionens art. 9, bogstav b)

20. En arbejdstager, der hører til personalet i en transportvirksom- hed med hjemsted i det ene land, er omfattet af dette lands lovgivning ved beskæftigelse i det andet land uafhængig af beskæftigelsens varighed.

Hvis arbejdstageren er beskæftiget af virksomhedens filial eller faste repræsentation i det andet land, og pågældende har bopæl i dette land, bliver pågældende dog omfattet af bopælslandets lovgivning.

Søfolk mfl. - Konventionens art. 9, bogstav c) og d)

21. Personer, der er beskæftiget på et skib, der fører et af landenes flag, er omfattet af flaglandets lovgivning.

Personer, som ikke normalt er beskæftiget til søs, og som er beskæftiget ved lastning, losning, reparation eller vagt om bord på et skib, der fører et af landenes flag, mens skibet befinder sig på det andet lands område, er ved denne beskæftigelse omfattet af lovgivningen i det land, hvor de har bopæl.

Det betyder, at personer, der er omfattet af konventionen, fortsat er omfattet af dansk lovgivning, når de er beskæftiget ved losning, lastning, reparation eller vagt om bord på et tyrkisk skib under dette skibs ophold i dansk havn eller danske farvande i øvrigt.

Særregler for personer beskæftiget ved diplomatiske eller konsu- lære repræsentationer mv.

Udsendte diplomater mfl. - Konventionens art. 6

22. Konventionens bestemmelser berører ikke personer, der som diplomatiske eller konsulære repræsentanter, eller som tjenestemænd eller personer, der ligestilles med tjenestemænd, er beskæftiget på diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Konventionens regler - herunder reglerne for hvilket lands lovgivning der skal anvendes - gælder derfor ikke for denne persongruppe.

Lokalt ansatte ved ambassader mv. - konventionens art. 10 - Administrativ aftales art. 4.

23. Andre personer, der er beskæftiget på diplomatiske eller konsulære repræsentationer, og personer, som er privatansat hos diplomatiske eller konsulære repræsentanter, eller hos tjenestemænd eller personer, der ligestilles med tjenestemænd, der er beskæftiget på sådanne repræsentationer, er som udgangspunkt efter konventionens art. 4 omfattet af lovgivningen i bopælslandet.

Personer, der er lokaltansat ved en repræsentation, der repræsenterer det land, hvori de er statsborger, eller er privatansat hos en repræsen- tant eller tjenestemand mv. på en sådan mission, kan dog vælge at være omfattet af lovgivningen i hjemlandet.

Dette valg af at være omfattet af hjemlandets lovgivning kan kun udøves én gang og har virkning fra ansættelsen eller fra tidspunktet for konventionen ikrafttræden, hvis ansættelsen ligger forud herfor.

Valget skal udøves inden 6 måneder fra ansættelsen eller - for personer der er ansat ved konventionens ikrafttræden - inden 6 måneder fra ikrafttrædelsestidspunktet.

Personer, der vælger at være omfattet af dansk lovgivning, skal indsende blanket DK/TR 7 til Den Sociale Sikringsstyrelse til attestation af forholdet.

Aftaler - Konventionens art. 11

24. Der kan desuden ved aftale mellem de to lande gøres undtagelser fra den generelle bestemmelse om, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse, og fra bestemmelserne i konventionens art. 9. Ansøgning herom skal i Danmark indgives til Den Sociale Sikringsstyrelse, som, såfremt der findes grundlag for at give tilladelsen, indhenter samtykke fra den kompetente tyrkiske myndighed.

Denne bestemmelse vil kunne anvendes ved udsendelse af arbejds- tagere, hvor det på forhånd ligger fast, at udsendelsesperioden overstiger 12 måneder, således at betingelserne i den almindelige udsendelsesregel i konventionens art. 9, bogstav a) ikke er opfyldt.

Efter dansk praksis gives der normalt tilladelse til at forblive omfattet af dansk lovgivning, når udsendelsen ikke forventes at overstige 3 år. Det er en forudsætning, at arbejdstageren under udsendelsen er ansat af

en arbejdsgiver, der har hjemsted her i landet, og at pågældende ved udsendelsesperiodens start er omfattet af dansk lovgivning.

Til dokumentation for den aftale om social sikring, der er indgået om en person efter artikel 11, anvendes en blanket, DK/TR 1.

KAPITEL III

SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DE ENKELTE YDELSER - KON- VENTIONENS AFSNIT II - VI

Indledning

25. I konventionens afsnit II - VI er fastsat nærmere regler om de forskellige typer af ydelser, der er omfattet af konventionen.

Bestemmelserne i disse afsnit i konventionen anvendes sammen med og supplerer reglerne i konventionens afsnit I, dvs. de almindelige be- stemmelser og bestemmelserne, der fastlægger, hvilket af de to landes lovgivning, en person er omfattet af.

I relation til anvendelse af dansk lovgivning er der i konventionens afsnit II - VI særlige regler om social pension, ATP, arbejdsskadeforsikring, dagpenge ved sygdom eller fødsel, sygesikring mv. samt børnefamiliey- delse og børnetilskud.

For visse af bestemmelserne, fx bestemmelserne om pension og børnetilskud er der tale om regler, der til dels indskrænker de rettigheder, der ellers følger af ligebehandlings- og eksportprincipperne, der er fastlagt i konventionens afsnit I.

For andre af bestemmelserne, fx bestemmelserne vedrørende sygesi- kring mv., er der tale om bestemmelser, der giver supplerende rettig- heder til personer, der omfattes af dansk lovgivning.

I de tilfælde, hvor der ikke er fastsat særlige regler, gælder udelukkende bestemmelserne i det lands lovgivning, der skal anvendes i den konkrete situation, dog under hensyntagen til konventionens almindelige bestemmelser om ligebehandling mv.

I den administrative aftale er der fastsat regler for, hvordan gennem- førelse af bestemmelserne skal finde sted.

I den administrative aftale findes - som bilag - en oversigt over de institutioner, der administrerer de sikringsordninger, der er omfattet af konventionen.

PENSIONER - KONVENTIONENS AFSNIT VI

26. Konventionens ligebehandlingsprincip giver lige ret til dansk og tyrkisk pension for danske og tyrkiske statsborgere med bopæl i et af de to lande, med mindre andet er bestemt i de enkelte artikler i konventio- nen.

Ydelser efter dansk lovgivning

Ophævelse af bopælskravet - Konventionens art. 26

27. Bestemmelser i dansk pensionslovgivning om, at det er en forudsætning for udbetaling af dansk pension, at modtageren har bopæl i Danmark, gælder kun, hvis der er fastsat bestemmelser herom i konventionen. Disse bestemmelser er omtalt nedenfor.

Ophævelse af bopælskravet i konventionens art. 26 gælder dog ikke for tilkendelse af førtidspension af social grunde (behovsbestemt førtids- pension).

Folkepension til tyrkiske statsborgere med bopæl i Danmark - Konventionens art. 5

28. For tyrkiske statsborgere, der har bopæl i Danmark, gælder ligebehandlingsbestemmelsen i konventionens art. 5. Der er ikke herudover særlige betingelse for ret til dansk folkepension.

Tyrkiske statsborgere med bopæl i Danmark har derfor ret til folkepen- sion på samme betingelser som danske statsborgere. Dette betyder, at en tyrkisk statsborger opnår ret til dansk folkepension, hvis pågældende har boet i mindst 3 år i Danmark mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år.

Førtidspension til tyrkiske statsborgere med bopæl i Danmark - Konventionens art. 27

29. For tyrkiske statsborgere gælder en række særlige betingelse for ret til dansk førtidspension.

Der er ret til førtidspension efter samme regler som for danske stats- borgere, når pågældende mellem det 15. og det 65. år har haft fast bopæl i Danmark i en sammenhængende periode på mindst 12 måneder og i denne periode har været fysisk og psykisk i stand til at udøve normalt erhverv. Det er i denne forbindelse ikke en betingelse, at der rent faktisk er udøvet erhverv i Danmark.

Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er yderligere betinget af, at vedkommende har haft fast bopæl i Danmark i mindst 12 måneder umiddelbart før ansøgningens indgivelse, og at behovet for pension opstod mens vedkommende havde bopæl i Danmark.

Folke- og førtidspension til tyrkiske statsborgere med bopæl i Tyrkiet - Konventionens art. 28, stk. 1 og 2

30. En tyrkisk statsborger med bopæl i Tyrkiet kan få udbetalt folkepension og førtidspension, når vedkommende har arbejdet i Dan- mark som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i mindst 12 måneder i optjeningsperioden, dvs. mellem det 15. og det 65. år. Kravet om 12 måneders arbejde i Danmark kan opfyldes ved sammenlægning af to eller flere kortere arbejdsperioder, der sammenlagt udgør mindst 12 måneder. Om regler for opgørelse af beskæftigelsesperioder i øvrigt, se pkt. 34.

Retten til pension til personer med ét års beskæftigelse i Danmark gælder både retten til at få tilkendt pension under bopæl i Tyrkiet (bortset fra behovsbestemt førtidspension, se pkt. 27) og retten til at medtage en allerede tilkendt pension fra Danmark til Tyrkiet.

De personer, der ikke opfylder betingelsen om ét års beskæftigelse i Danmark, kan derimod kun få udbetalt en dansk pension i Tyrkiet, hvis pensionen er tilkendt under bopæl i Danmark. I denne situation gælder den yderligere betingelse for ret til fortsat udbetaling af dansk pension ved flytning til Tyrkiet, at de pågældende skal have haft fast bopæl i Danmark i optjeningsperioden i mindst 10 år heraf mindst 5 år umiddel- bart forud for ansøgningens indgivelse.

Forhøjelse af førtidspension - Konventionens art. 28, stk. 3

31. Tyrkiske statsborgere, der modtager dansk førtidspension af medicinske grunde (helbredsbetinget førtidspension), og som har bopæl i Tyrkiet, har ret til at få tilkendt en højere førtidspension, forudsat at pensionisten opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension under bopæl i Tyrkiet

Danske statsborgere med bopæl i Tyrkiet - Konventionens art. 7 og 26

32. Danske statsborgere, der har bopæl i Tyrkiet, har ret til at få tilkendt og udbetalt folkepension og førtidspension på grund af hel- bredsmæssige forhold efter samme regler, som gælder for danske statsborgere, der har bopæl i Danmark.

Førtidspension på grund af sociale forhold kan derimod ikke tilkendes danske statsborgere der har bopæl i Tyrkiet. Efter pensionstilkendelse kan denne pension dog fortsat udbetales, hvis pensionisten får bopæl i Tyrkiet.

Forskellige bestemmelser om udbetaling af dansk pension - Kon- ventionens art. 30

33. Følgende tillæg og ydelser kan kun udbetales til personer, der bor i Tyrkiet, når det følger af lov om social pension:

pensionstillæg

personlige tillæg

bistandstillæg

plejetillæg

invaliditetsydelse

Pensionstillæg er ikke blandt de pensionsbestanddele, der efter § 3, stk. 5 i lov om social pension kan udbetales til personer, der bor i udlandet. Pensionstillæg kan derfor ikke udbetales til personer, der bor i Tyrkiet, hverken til danske eller tyrkiske statsborgere.

Kun danske statsborgere kan opfylde betingelserne efter § 3, stk. 2 og 3 i lov om social pension for at få udbetalt de øvrige nævnte tillæg og invaliditetsydelsen under bopæl i udlandet. Personligt tillæg, bistands- og plejetillæg og invaliditetsydelse kan derfor kun udbetales til danske statsborgere, der bor i Tyrkiet.

Opgørelse af beskæftigelsesperioder - Konventionens art. 29

34. Ved anvendelse af bestemmelsen om krav om 12 måneders be- skæftigelse i Danmark gælder følgende regler:

når et medlem af Arbejdsmarkedets Tillægspension har betalt medlemsbidrag i et år, skal vedkommende anses for at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område,

hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode,

hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig er- hvervsdrivende på dansk område i en periode medregnes denne periode også.

Forholdet til pensionslovens § 8 - Konventionens art. 31

35. Konventionen berører ikke bestemmelsen i § 8 i lov om social pension om ophold i udlandet med henblik på uddannelse, der sidestilles med bopæl i Danmark. Det betyder, at sådanne perioder i udlandet, som en tyrkisk statsborger har tilbagelagt, ikke skal medregnes ved opgørelse af den pågældendes optjeningstid efter pensionsloven i forbindelse med tilkendelse af dansk pension efter konventionen.

Særlige regler for beregning af dansk pension - Konventionens art. 32 og Slutprotokollens punkt 4 og 6

36. I konventionens art. 32 findes en særlig regel om beregning af godskrivningstid for personer, der har opnået ret til dansk førtidspension efter de optjeningsregler, der var gældende indtil 1. oktober 1984, og som samtidig har opnået ret til en tyrkisk pension i forbindelse med tilkendelse af pension efter konventionen.

I sådanne tilfælde nedsættes godskrivningstiden (perioden fra pensionen blev tilkendt til den normale pensionsalder indtræder) efter forholdet mellem det antal bopælsår, den pågældende har tilbagelagt på dansk område mellem det fyldte 15. år og det tidspunkt hvor pensionsbegivenheden indtrådte, og længden af de bopæls- og forsikringsperioder, som den pågældende forud for pensionsbegiven- hedens indtræden sammenlagt har tilbagelagt efter dansk og tyrkisk lovgivning.

Hvis de to pensioner efter denne beregning sammenlagt udgør et lavere beløb end den pension, der er erhvervet ret til efter dansk lovgivning alene, skal der fra Danmark ydes et tillæg, der svarer til forskellen.

Efter slutprotokollens pkt. 4 bevarer personer, der har opnået ret til en dansk social pension på tyrkisk område før 1. januar 1984, denne ret.

Hvis en dansk statsborger for en bestemt periode efter bestemmelserne i konventionen har erhvervet ret til pension efter tyrkisk lovgivning, tages denne periode ikke i betragtning ved opgørelse af bopælstiden efter dansk lovgivning. Der henvises til Slutprotokollens pkt. 6.

Ydelser efter lov om ATP - Konventionens art. 42

37. Konventionen berører ikke de særlige betingelser for medlemskab af ATP for udenlandske statsborgere.

Tyrkiske arbejdstagere, der har kortvarig beskæftigelse i Danmark, kan således blive fritaget for betaling af ATP-bidrag, når de særlige betingelser herfor er opfyldt.

Konventionen har heller ikke betydning for tyrkiske og danske stats- borgeres ret til at få udbetalt ydelser fra ATP. Det gælder også for ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i Tyrkiet, idet der allerede efter ATP- loven er ret til at få udbetalt ydelser under bopæl i udlandet.

BEHANDLING AF ANSØGNING OM SOCIAL PENSION

Indgivelse af ansøgning - Konventionens art. 37 og 38 - Admini- strativ aftales art. 13 og 14

38. Når en person har været omfattet af pensionslovgivningen i begge lande, anses en ansøgning om pension efter ét lands lovgivning også som en ansøgning om en tilsvarende ydelse efter det andet lands lovgivning.

En ansøgning om dansk pension er derfor samtidig en ansøgning om tyrkisk pension, når ansøgeren har været omfattet af både dansk og tyrkisk pensionslovgivning.

Datoen for indgivelse af pensionsansøgning til en dansk kommune anses derfor som ansøgningsdato i forhold til den tyrkiske pensions- institution. En ansøgning skal straks videresendes til den tyrkiske institution.

Hvis en ansøgning, erklæring eller anke mv. efter et lands lovgivning skal fremsættes inden en bestemt frist til institutionen i dette land, anses fristen for overholdt, hvis ansøgningen modtages af det andet lands institution inden fristens udløb.

En sådan erklæring eller anke skal straks oversendes til den kompetente myndighed i det andet land.

Ansøgning om tyrkiske pension fra en person, der bor i Danmark - Administrativ aftales art. 14, 15 og 17

39. Ansøgningen indgives til ansøgerens bopælskommune. Kommunen sender kopi af ansøgning til Den Sociale Sikringsstyrelse

sammen med relevante helbreds oplysninger, når der søges om pension af helbredsmæssige årsager.

Den Sociale Sikringsstyrelse sender ansøgningen på en blanket DK/TR 3 til kontaktorganet i Tyrkiet.

På blanketten anføres datoen for modtagelse af ansøgningen i kommu- nen.

Der skal sammen med ansøgningen desuden oplyses om de bo- pælsperioder, der er tilbagelagt i Danmark. Oplysning om bopælsperio- der afgives på blanket DK/TR 6.

Hvis den tyrkiske institution til brug for behandlingen af ansøgningen anmoder om, at ansøgeren bliver lægeundersøgt, skal lægeerklæring udfærdiges på blanket DK/TR 4. Udgifterne til lægeundersøgelsen og erklæringen betales af den tyrkiske institution.

Kommunen skal i øvrigt underrette Den Sociale Sikringsstyrelse om de afgørelser, der træffes i sagen om ret til dansk pension.

Styrelsen giver den tyrkiske institution meddelelse om afgørelsen på blanket DK/TR 5.

På samme måde modtager Styrelsen underretning om afgørelsen i den tyrkiske pensionssag for personer, der bor her i landet. Blanket DK/TR

5 indeholder desuden ankevejledning både for danske og tyrkiske afgørelser.

Ansøgning om dansk pension fra en person, der bor i Tyrkiet - Administrativ aftales art. 13, 14 og 16

40. Ansøgningen indgives til den kompetente institution i Tyrkiet, der videresender ansøgningen til Den Sociale Sikringsstyrelse. Styrelsen behandler ansøgningen og sender afgørelsen med klagevejledning til den tyrkiske institution.

Hvis det er nødvendigt i forbindelse med behandling af en sag om førtidspension, kan styrelsen kræve at ansøgeren tager midlertidigt ophold i Danmark. Udgifter i forbindelse med opholdet afholdes af Den Sociale Sikringsstyrelse.

YDELSER VED SYGDOM OG MODERSKAB - KONVENTIONENS AFSNIT II

Naturalydelser (sygesikring og sygehusbehandling mv.) - Kon- ventionens art. 13 - Administrativ aftales art. 5

41. Forsikringsperioder i den tyrkiske sygeforsikring medregnes til nedbringelse af den ventetid på 6 uger, der er fastsat i sygesikrings- loven og den tilsvarende ventetid for ret til vederlagsfri behandling på sygehus, der er fastsat i loven om sygehusvæsenet.

Oplysning om tyrkiske forsikringstider afgives på en blanket DK/TR 8. på anmodning fra den person, der ønsker sammenlægningsbestemmelsen anvendt.

Blanketten kan også udstedes efter anmodning fra den danske kommune. I denne situation retter kommunen selv direkte henvendelse til den tyrkiske institution for sygeforsikring om at blanketten bliver udstedt.

På samme måde skal den danske kommune udstede blanket DK/TR 8. med oplysning om perioder, hvori en person har været omfattet af dansk sygesikring, hvis den pågældende person eller den tyrkiske institution anmoder om det.

Arbejdstagere og diplomater mfl., der er omfattet af dansk lovgivning i medfør af konventionens art. 6, 9, 10 eller 11, jf. pkt. 18 - 24, selv om de ikke har bopæl i Danmark, har ret til et særligt sygesikringslegitimationsbevis, jf. Sundhedsministeriets vejledning nr. 230 af 23. december 1993.

Kontantydelser - Konventionens art. 13 og 14, stk. 2 - Administrativ aftales art. 5 og 6

42. Ved afgørelse af, om der er ret til kontantydelser ved sygdom eller moderskab (syge- eller barseldagpenge), kan der tages hensyn til forsikrings- og beskæftigelsesperioder, der et tilbagelagt efter det andet lands lovgivning, hvis det er nødvendigt for at opnå ret til ydelser.

Ved anvendelse af dansk lovgivning betyder bestemmelsen, at der ved afgørelse af, om beskæftigelseskravet for ret til dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel er opfyldt, kan tages hensyn til beskæftigelsesperioder eller perioder, der ligestilles hermed, og som er tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning.

Som dokumentation for tilbagelagte forsikrings- eller beskæftigelses- perioder i Tyrkiet forevises en blanket DK/TR 8, der er udstedt af institutionen for syge- og moderskabsforsikring i Tyrkiet.

I Danmark udstedes den tilsvarende blanket af den seneste bopælskommune.

Hvis en person ikke har medbragt blanketten, kan den kompetente institution anmode institutionen i det andet land om at udstede blanket- ten.

Beregning af dagpenge - Konventionens art. 14, stk. 1

43. I de tilfælde hvor dagpenge skal beregnes på grundlag af gennemsnitsindtægten i en forudgående periode, skal der kun tages hensyn til indtægter, der er erhvervet i det land, der skal udbetale dagpengene.

I Danmark kan denne bestemmelse få betydning, når dagpenge skal beregnes på grundlag af indtægten de sidste 4 uger - eventuelt 13 uger før fraværet.

Udbetaling af dagpenge til personer med ophold eller bopæl i Tyrkiet

44. Konventionen indeholder i art. 15 en regel om udbetaling af dagpenge til personer, der har bopæl i det andet konventionsland.

Ved udbetaling af danske dagpenge til personer, der har bopæl i Tyrkiet, gælder som udgangspunkt både for danske og tyrkiske stats- borgere dagpengelovens almindelige bestemmelser om udbetaling af dagpenge under bopæl i udlandet.

Personer, der ved fraværets påbegyndelse efter konventionens artikel 9 og artikel 11 er omfattet af dansk lovgivning under bopæl i Tyrkiet, har dog under alle omstændigheder ret til at få udbetalt dagpenge fra Danmark. Om personer, der er omfattet af dansk lovgivning under bopæl i Tyrkiet, se vejledningens kapitel II.

Konventionen har ingen regler om udbetaling af dagpenge under midlertidigt ophold i det andet land. Ved udbetaling af danske dagpenge til personer, der midlertidigt opholder sig i Tyrkiet, gælder derfor udelukkende dagpengelovens almindelige regler.

Begravelseshjælp - Konventionens art. 12 - Administrativ aftales art. 7

45. En tyrkisk statsborger, som dør, mens vedkommende har bopæl i Danmark, har ret til begravelseshjælp efter dansk lovgivning, hvis den afdøde var omfattet af dansk sygesikring.

Ansøgning om begravelseshjælp efter en dansk eller tyrkisk statsborger, som dør under ophold i Tyrkiet, men som havde bopæl i Danmark, eller som i øvrigt var omfattet af den danske sygesikring, indgives til afdødes bopælskommune. Hvis den afdøde ikke havde bopæl i Danmark sendes ansøgning til Sundhedsministeriet.

FAMILIEYDELSER - KONVENTIONENS AFSNIT IV

Børnefamilieydelse, ordinært og ekstra børnetilskud - Konventio- nens art. 21, stk. 1

46. Børnefamilieydelse efter lov om en børnefamilieydelse og børnetilskud efter §§ 2 og 3 i børnetilskudsloven ydes til tyrkiske statsborgere på samme vilkår som til danske statsborgere. Ved flytning til Danmark får børn af tyrkiske statsborgere, som efter konventionen er omfattet af dansk lovgivning, således ret til ydelser fra begyndelsen af kvartalet efter tilflytningen.

Særligt børnetilskud - Konventionens art. 23

47. Børn af tyrkiske enker og enkemænd samt forældreløse børn af tyrkiske statsborgere har, når de har bopæl i Danmark, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler, som gælder for børn af danske statsborgere. Det er en betingelse, at barnet eller en af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område. Herved er der sket en nedsættelse af den gældende bopælsperiode for udenlandske statsborgere på 3 år.

Er kravet om, at den afdøde fader eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl i Danmark ikke opfyldt, indtræder retten til særligt børnetilskud efter 3 års bopæl her i landet efter den almindelige bestemmelse herom i børnetilskudsloven.

Bestemmelsen om udbetaling af særligt børnetilskud efter 6 måneders bopæl her i landet omfatter også de øvrige tilfælde i børnetilskudsloven, hvor særligt børnetilskud ydes.

Skoleophold i andet land - Konventionens art. 21, stk. 2 - Admini- strativ aftales art. 12, stk. 3 og 4

48. Konventionens artikel 21, stk. 2, 2. punktum og de tilhørende bestemmelser i administrativ aftale vedrører forståelse af begrebet ”hjemsted”, når børn sendes til skoleophold i Tyrkiet. Bestemmelserne om hjemsted i dansk lovgivning er imidlertid erstattet af bestemmelser om ophold. På dette område gælder derfor nu kun dansk lovgivning.

Tyrkiske ydelser - Konventionens art. 22

49. Børn af danske statsborgere har ret til tyrkiske børnetilskud efter de samme regler, som gælder for tyrkiske statsborgere, når børnene bor i Tyrkiet.

Ret til familieydelser fra begge lande - Konventionens art. 24 - Administrativ aftales art. 12, stk. 1 og 2

50. Når der til samme barn er ret til familieydelser fra begge lande for samme periode, udbetales ydelserne kun fra det land, hvor barnet har bopæl.

Det vil sige, at personer, der er omfattet af dansk lovgivning om social sikring, mens de har bopæl i Tyrkiet med børnene, kun har ret til dansk børnefamilieydelse, hvis der ikke samtidig er ret til tyrkiske ydelser.

Der er i sådanne tilfælde heller ikke ret til danske børnetilskud, selv om de i øvrigt opfylder betingelserne i børnetilskudsloven.

I situationer, hvor der kan være ret til ydelser fra begge lande, skal kommunen kontakte de tyrkiske myndigheder med henblik på at undgå, at der udbetales ydelser fra mere end et land.

YDELSER VED ARBEJDSULYKKER OG ERHVERVSSYGDOMME - KONVENTIONENS AFSNIT III

Fastsættelse af invaliditetsgrad - Konventionens art. 16 - Admini- strativ aftale art. 8 - 9

51. Retten til ydelser ved arbejdsskade bestemmes efter lovgivningen i det land, hvis lovgivning den tilskadekomne var omfattet af på det tidspunkt, ulykkestilfældet fandt sted, eller det sygdomsfrem- kaldende arbejde blev udført. Om det lands lovgivning, der finder anvendelse se vejledningens kapitel II.

Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af arbejdsulykke eller erhvervssygdom skal der tages hensyn til en eventuel tidligere til- skadekomst, der er indtrådt, mens skadelidte var omfattet af det andet lands lovgivning.

Ved forværring af en erhvervssygdom, som skadelidte allerede modtager eller har modtaget erstatning for, gælder særlige regler.

Erhvervssygdomsfremkaldende arbejde i begge lande - Kon- ventionens art. 17 - Administrativ aftales art. 10

52. Hvis en erhvervssygdom kan være opstået som følge af arbejde, der er udført på begge landes område, udbetales kun ydelser fra det land, hvor skadelidte senest har været beskæftiget med arbejde, der kan have forårsaget erhvervssygdommen.

Forværring af erhvervssygdom - Konventionens art. 18 - Admini- strativ aftales art. 11

53. Når forværring af en erhvervssygdom må antages at skyldes arbejde, som er udført mens skadelidte var omfattet af lovgivningen i det land, som allerede udbetaler eller har udbetalt ydelser i anledning af denne erhvervssygdom, skal ydelser som følge af forværringen også udbetales fra dette land.

Hvis skadelidte derimod - efter den første udbetaling af ydelser - har været beskæftiget i det andet land ved arbejde, der har fremkaldt forværringen, skal det land, der oprindeligt har udbetalt ydelser, ikke tage hensyn til forværringen.

Derimod skal det land, hvis lovgivning skadelidte var omfattet af, da det arbejde, der er skyld i forværringen, blev udført, udbetale et tillæg til den ydelse, der allerede bliver eller er blevet udbetalt fra det andet land.

Dagpenge ved arbejdsskade - Konventionens art. 19 og 20

54. Bestemmelserne i konventionens art. 14, stk. 1 om beregning af dagpenge og art. 15 om udbetaling af dagpenge ved bopæl i det andet land anvendes også, når der udbetales dagpenge i anledning af arbejdsskade. Se om disse bestemmelser i pkt. 43 og 44.

Naturalydelser ved arbejdsskade

55. Når skadelidte er omfattet af dansk lovgivning på skadestids- punktet, har den sikrede ret til naturalydelser ved arbejdsskaden efter sygesikringsloven/lov om sygehusvæsenet.

Pågældende skal desuden have bedømt sin ret til naturalydelser efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Arbejdsskadeforsikringen yder erstatning for det økonomiske tab, som den skadelidte har, når det offentlige sundhedsvæsen ikke kan give ydelser gratis eller kræver delvis selvbetaling.

Denne mulighed for erstatning af udgifter til lægebehandling mv. kræver, at ulykken eller sygdommen anerkendes som en arbejdsskade.

KAPITEL IV

FORSKELLIGE BESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT VII

Kontaktorganer - Konventionens art. 34, bogstav a) - Administrativ aftales art. 1

56. Efter bestemmelsen i art. 34, bogstav d) i konventionen og art. 1 i den administrative aftale er følgende udpeget som kontaktorganer:

Danmark:

For ATP-pensioner:

Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP

For arbejdsløshedsdagpenge:

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen (nu Arbejdsdirektoratet)

For sygesikring, hospitalsbehandling mv.: Sundhedsministeriet (nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

I alle andre tilfælde:

Den Sociale Sikringsstyrelse

Tyrkiet:

For lovgivningen som dækker arbejdstagere og lovgivningen om Sociale Sikrings Fonde:

Den Sociale Sikringsinstitution, Ankara

For lovgivning vedrørende De Civile Pensionsfonde for statsansatte og tjenestemænd:

Generaldirektoratet for den Tyrkiske Civil Fond, Ankara

For den sociale lovgivning som dækker mindre næringsdrivende, håndværkere og andre selvstændige erhvervsdrivende: Generaldirektoratet for BAG-KUR, Ankara.

Kontaktorganerne skal lette gennemførelsen af konventionen, og kan bl.a. fungere som forbindelsesled ved kontakt til en kompetent institution, når navn og adresse på denne institution ikke kendes af myndighederne i det andet land.

Gensidig administrativ bistand - Konventionens art. 35, bogstav a)

57. Landenes myndigheder og institutioner skal i øvrigt yde hinanden den bistand, der er nødvendig til gennemførelse af konventionen og den administrative aftale, som om det drejede sig om gennemførelse af landenes egen lovgivning.

Bistanden skal ydes vederlagsfrit.

Lægelig og administrativ kontrol - Konventionens art. 39 og 41 - Administrativ aftales art. 17

58. Når en person, der ansøger om eller modtager ydelser fra et af landene, opholder sig på det andet lands område, gennemføres lægelige undersøgelser og anden kontrol af den pågældende af opholdslandets myndigheder efter de regler, der gælder i dette land.

Der er dog under alle omstændigheder ret til at forlange, at en person der ansøger om dansk pension under bopæl eller ophold i Tyrkiet, tager ophold i Danmark med henblik på lægeundersøgelse, hvis dette er nødvendigt, se pkt. 40.

Udgifter i forbindelse med lægeundersøgelse - herunder eventuelle rejse- og opholdsudgifter i tilknytning til undersøgelsen - afholdes af den myndighed, der har anmodet om undersøgelsen.

Anden kontrol, der udføres på anmodning fra en institution i det andet land, udføres vederlagsfrit.

Indgivelse af ansøgning og klage mv. - Konventionens art. 37 og 38

59. Ansøgninger og klager mv., som efter et af landenes lovgivning skal være indgivet inden en bestemt frist, anses som rettidigt indkomne, hvis de indenfor fristen er indgivet til en tilsvarende myndighed i det andet land.

I denne situation noterer den modtagende myndighed datoen for modtagelsen, og denne dato anses for at være datoen for modtagelse hos den kompetente myndighed eller institution i det andet land.

Udbetaling af ydelser - Konventionens art. 40 - Administrativ aftales art. 18

60. Udbetaling af ydelser efter dansk lovgivning foretages i danske kroner.

Ydelserne udbetales direkte til den berettigede, med mindre andet aftales mellem landenes kontaktorganer.

Administration og klageadgang

61. Administration af konventionen varetages i Danmark af kommu- nerne for så vidt angår de lovområder, hvor kommunerne efter de almindelige regler i dansk lovgivning skal varetage administrationen. Kommunernes afgørelser om ret til danske ydelser efter konventionen kan ankes efter de almindelige danske regler herom.

Administration af konventionens regler om ydelser ved arbejdsskade varetages af Arbejdsskadestyrelsen, bortset fra tilfælde vedrørende sygedagpenge og naturalydelser ved arbejdsskade, der skal ydes efter den almindelige lovgivning. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan ankes til Ankestyrelsen.

Administration af konventionen varetages af Den Sociale Sikrings- styrelse, når det drejer sig om pension til personer, der har bopæl i Tyrkiet. Styrelsens afgørelser om pension kan ankes til Ankestyrelsen.

Styrelsens afgørelser efter konventionens afsnit I kan ankes til Socialministeriet.

KAPITEL V

OVERGANGS- OG SLUTBESTEMMELSER - KONVENTIONENS AFSNIT VIII

Overgangsbestemmelser

Perioder tilbagelagt før konventionens ikrafttræden mv. - Kon- ventionens art. 44, stk. 1, 2 og 3

62. Konventionen trådte i kraft den 1. november 2003.

Konventionen gælder også for forsikringstilfælde, der er indtrådt før ikrafttrædelsen.

Ved afgørelse af ret til ydelser skal der tages hensyn til forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, der er tilbagelagt inden kon- ventionen trådte i kraft.

Konventionen giver dog ikke ret til at få udbetalt ydelser for perioder, der ligger forud for konventionens ikrafttræden. For disse perioder anvendes den tidligere konvention. Rettigheder der er erhvervet efter den tidligere konvention bevares, med mindre den ny konvention giver en bedre ret.

Fornyet fastsættelse af ydelser - Konventionens art. 44, stk. 4 og 5

63. Hvis en ydelse har været stillet i bero eller lignende, fordi nationalitets- eller bopælsforhold har medført, at den ikke kunne komme til udbetaling, skal en sådan ydelse fastsættes eller udbetales på ny, når den berettigede ansøger herom. Hvis det drejer sig om en ydelse, der efter national lovgivning udbetales uden ansøgning, skal udbetaling dog ske automatisk.

Bestemmelsen om, at ydelser skal fastsættes på ny, gælder også for pensioner, der er tilkendt før konventionen trådte i kraft.

Hvis der anmodes om fornyet fastsættelse af ydelser inden 2 år fra konventionens ikrafttræden, har den fornyede fastsættelse virkning fra ikrafttrædelsesdatoen. En pensionsydelse skal derfor udbetales med virkning fra dette tidspunkt, selv om ansøgning først er modtaget senere. Det er dog en forudsætning, at betingelser, så som helbredsbetingelser og aldersbetingelser var opfyldt i hele perioden.

Fornyet fastsættelse af ydelser - herunder pensioner - må ikke føre til, en nedsættelse af ydelsen i forhold til det beløb, der er udbetalt forud for den fornyede fastsættelse.

Hvis en fornyet fastsættelse fører til en lavere ydelse, udbetales ydelsen fortsat med det hidtil gældende beløb.

Gyldighed og opsigelse - Konventionens art. 46

64. Konventionen er indgået for et år og fornys automatisk fra år til år.

Konventionen kan opsiges med en frist på 3 måneder forud for udløbet af en et-årig gyldighedsperiode.

Hvis konventionen opsiges, bevares de ydelser, der allerede er opnået ret til efter konventionen. Adgangen til at opnå fremtidige ydelser på grundlag af rettigheder under erhvervelse skal reguleres ved særlig aftale.

Den administrative aftale har virkning fra datoen for konventionens ikrafttræden og har samme varighed som konventionen.

Den Sociale Sikringsstyrelse, den 10. maj 2004


Bilag 1

KONVENTIONmellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring

Danmarks regering og Tyrkiets regering, der ønsker at regulere forbindelserne mellem de to stater på den sociale sikrings område,

der bekræfter princippet om at statsborgere i et af de to lande skal behandles på lige fod med statsborgere i det andet af landene for så vidt angår dette lands lovgivning om social sikring,

der ønsker at gennemføre dette princip og at træffe foranstaltninger, der sætter de af deres statsborgere, der flytter fra det ene af de to lande til det andet, i stand til enten af bevare rettigheder, som de pågældende har erhvervet i henhold til det førstnævnte lands lovgivning, eller at nyde tilsvarende rettigheder i henhold til et sidstnævnte lands lovgivning, er blevet enige om følgende:

AFSNIT 1

Almindelige bestemmelser Artikel 1

1) I denne konvention betyder, medmindre andet fremgår af sammenhængen,

a) kontraherende stat" Kongeriget Danmark eller Republikken Tyrkiet, alt efter sammenhængen.

b) "område" i relation til Kongeriget Danmark dette område med undtagelse af Grønland og Færøerne og i relation til Republikken Tyrkiet dennes område,

c) "statsborger" i relation til Kongeriget Danmark en person med dansk indfødsret, og i relation til Republikken Tyrkiet en tyrkisk statsborger,

d) "lovgivning" den i artikel 2 anførte lovgivning, som er gældende inden for enhver del af den ene (eller den anden) kontraherende stats område, alt efter sammenhængen,

e) "kompetent myndighed" i relation til Kongeriget Danmark socialministeriet, og i relation til Republikken Tyrkiet ministeriet for social sikring eller vedkommende andre ministerier,

f) "kompetent institution" den institution der er ansvarlig for udbetaling af ydelser;

g) fast bopæl betyder sædvanlig lovlig bopæl;

h) "arbejdstager" i relation til Kongeriget Danmark,

for tiden før 1. september 1977 enhver person beskæftiget i en arbejdsgiveres tjeneste, der var omfattet af lovgivningen om arbejdsulykker og erhvervssygdomme;

for tiden efter 1. september 1977 enhver person beskæftiget i en arbejdsgiveres tjeneste, der er omfattet af lovgivningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP):

i relation til Republikken Tyrkiet

enhver i en arbejdsgivers tjeneste beskæftiget person, der er omfattet af den i artikel 2, stk. 2, anførte lovgivning.

i) "selvstændige erhvervsdrivende"

I relation til Kongeriget Danmark, enhver person, er har ret til ydelser i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt;

i relation til Republikken Tyrkiet enhver person (personer i landbrugssektoren er indbefattet) som udfører arbejde uden at være i en arbejdsgiveres tjeneste.

j) "familiemedlemmer" personer, der betegnes eller anerkendes som familiemedlemmer i den lovgivning, som den kompetente institution anvender,

k) "efterladte" personer, der betegnes eller anerkendes som efterladte i den lovgivning, efter hvilken ydelserne udredes,

l) "forsikringsperioder" bidragsperioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som forsikringsperioder, samt alle andre perioder, for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som forsikringsperioder,

m) "beskæftigelsesperioder" perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som beskæftigelsesperioder, samt alle andre perioder for så vidt der efter den nævnte lovgivning tillægges dem gyldighed som beskæftigelsesperioder,

n) "bopælsperioder" perioder, der i den lovgivning, efter hvilken de er tilbagelagt eller anses som tilbagelagt, betegnes eller anerkendes som bopælsperioder,

o) "ydelser", "pensioner" og "renter" samtlige ydelser, pensioner og renter, herunder samtlige dele af disse, der afholdes af offentlige midler, og forhøjelser i form af reguleringstillæg eller andre tillæg, med mindre andet er bestemt i denne konvention, samt ydelser i form af kapitalbeløb, der kan træde i stedet for pensioner eller renter samt, hvor sådant er hjemlet, udbetalinger, der foretages som refusion af bidrag.

p) "førtidspension", enhver social pension bortset fra alderspension og invalidepension,

2) Ethvert udtryk som ikke er defineret i denne artikel har den betydning, der tillægges den i den pågældende lovgivning

Artikel 2

Denne konvention finder anvendelse

1) i relation til Kongeriget Danmark på lovgivningen om

a) offentlig sygesikring;

b) sygehusvæsenet;

c) svangerskabshygiejne og fødselshjælp;

d) dagpenge ved sygdom og fødsel;

e) forsikring mod følger af arbejdsulykker og erhvervssygdomme;

f) børnetilskud;

g) social pension;

h) social pension

i) Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP);

2) i relation til republikken Tyrkiet på lovgivningen om

a) social forsikring, omfattende:

a) arbejdsulykker og erhvervssygdomme, sygdom, moderskab, invaliditet, alderdom og efterladte;

b) pensionskasse for offentlig ansatte;

c) alders-,invalide-ogefterladte-pensionsforsikringforselvstændige erhvervsdrivende (BAG-KUR);

d) de socialforsikringskasser, der er indgået i socialforsikringssystemet i medfør af den midlertidige artikel 20 i lov nr. 506 (1964).

e) social forsikring for arbejdere i landbruget.

f) social forsikring for selvstændige erhvervs drivende på landbrugsområdet.

Artikel 3

1) Denne konvention finder anvendelse på alle love og administrative bestemmelser, der ændrer eller supplerer den i artikel 2 omhandlende lovgivning.

2) Uanset bestemmelsen i stk. 1 finder denne konvention kun anvendelse på love og administrative bestemmelser om en ny gren af den sociale sikring, såfremt der herom opnås enighed mellem de 2 kontraherende stater.

3) Denne konvention finder kun anvendelse på en kontraherende stats love og administrative bestemmelser, der udvider gyldighedsområdet for de gældende bestemmelser til at omfatte nye persongrupper, såfremt den anden kontraherende stat ikke gør indsigelse herimod inden 3 måneder fra datoen for den officielle bekendtgørelse af de pågældende bestemmelser.

Artikel 4

Statsborgere i en af de kontraherende stater er, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, omfattet af denne stats i artikel 2 omhandlende lovgivning.

Artikel 5

Medmindre andet følger af særlige bestemmelser i denne konvention, har personer, der er omfattet af en kontraherende stats i artikel 2 omhandlende lovgivning, de samme rettigheder og pligter efter nævnte lovgivning som denne stats egne statsborgere.

Artikel 6

Uanset bestemmelserne i artikel 4 finder denne konvention ikke anvendelse på diplomatiske eller konsulære repræsentanter eller på tjenestemænd eller dermed ligestillede personer, der gør tjeneste ved diplomatiske eller konsulære missioner.

Artikel 7

1) Medmindre andet er bestemt i denne konvention, kan pensioner ved invaliditet eller alderdom eller til efterladte, renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp), hvortil arbejdstagere, der er statsborgere i en kontraherende stat, eller deres efterladte har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning og i givet fald bestemmelserne i denne konvention, ikke nedsættes, ændres, stilles i bero, inddrages eller beslaglægges som følge af, at den berettigede har bopæl på den anden kontraherende stats område.

2) De i stk. 1 nævnte ydelser, hvortil andre statsborgere i en kontraherende stat end arbejdstagere eller deres efterladte har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning og i givet fald bestemmelserne i denne konvention, udbetales ikke de pågældende, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område.

Artikel 8

Indeholder en kontraherende stats lovgivning bestemmelser om, at en ydelse skal nedsættes, stilles i bero eller bortfalde, når modtageren samtidig får udbetalt andre sociale ydelser eller oppebærer andre indtægter, finder disse bestemmelser tillige anvendelse, selv om det drejer sig om ydelser, som den pågældende har opnået i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning, eller om indtægter har oppebåret på den anden kontraherende stats område. Denne bestemmelse finder dog ikke anvendelse, såfremt den pågældende oppebærer førtidspension, ydelser ved invaliditet, alderdom, dødsfald (pensioner) eller erhvervssygdom der fastsættes af institutionerne i begge de kontraherende lande i overensstemmelse med reglerne i denne konvention eller hvor den pågældende modtager ydelser under den tyrkiske lovgivning svarende til udnyttelsen af perioder i udlandet.

Artikel 9

Fra den almindelige regel i artikel 4 gælder følgende undtagelser:

a) En arbejdstager, der har bopæl i en kontraherende stat og er beskæftiget af en arbejdsgiver, der har hjemsted eller bopæl på denne stats område, og som af nævnte arbejdsgiver udsendes til den anden kontraherende stats område for der midlertidigt at udføre et arbejde for den nævnte arbejdsgivers regning, er fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat i de første 12 måneder, i hvilke han har ophold på den sidstenævnte stats område. Dersom varigheden af det arbejde, er skal udføres på den anden kontraherende stats område på grund af uforseelige omstændigheder, kommer til at overstige 12 måneder, er den pågældende fortsat omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat, indtil arbejdet er afsluttet, forudsat at den kompetente myndighed i den kontraherende stat, til hvis område arbejdstageren er udsendt, har meddelt samtykke hertil; begæring om sådant samtykke skal indgives inden udløbet af den første 12 måneders periode.

b) Arbejdstagere, der er beskæftiget af en transportvirksomhed, der har hjemsted eller hovedsæde på en af de kontraherende staters område, og som udfører deres arbejde på den anden kontraherende stats område, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat. Såfremt de pågældende arbejdstagere er beskæftiget for en filial eller fast repræsentation, som den nævnte transportvirksomhed har i den anden kontraherende stat, og de pågældende har bopæl på denne stats område, er de dog omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den nævnte filial eller faste repræsentation er beliggende.

c) Arbejdstagere, der er beskæftiget om bord på skibe, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvis flag skibet fører.

d) Arbejdstagere, der ikke normalt er beskæftiget til søs, og som i en kontraherende stats territorialfarvand eller i en kontraherende stats havn er beskæftiget med lastning, losning og reparation af et skib, der fører den anden kontraherende stats flag, uden at tilhøre dette skibs besætning, eller som det at tilhøre dette skibs besætning, eller som det påhviler at føre tilsyn med sådant arbejde, er omfattet af lovgivningen i den førstnævnte stat.

Artikel 10

1) Med forbehold af bestemmelsen i artikel 6 finder bestemmelsen i artikel 4 anvendelse på personer beskæftiget ved diplomatiske missioner eller konsulater samt på personer, der står i privat tjeneste hos embedsmænd, der er knyttet til sådanne missioner eller konsulater.

2) De i stk. 1 nævnte personer, der er statsborgere i den kontraherende stat, som den pågældende mission eller det pågældende konsulat repræsenterer, kan dog vælge at være omfattet af lovgivningen i denne stat. Denne ret til at vælge kan kun benyttes en gang. Den skal udøves inden for en frist af 6 måneder fra datoen for denne konventions ikrafttræden for så vidt angår arbejdstagere, der har overtaget deres hverv på det nævnte tidspunkt og ellers fra datoen for overtagelsen af

Artikel 11

De kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater kan ved aftale gøre yderligere undtagelser fra den almindelige regel i artikel 4. De kan endvidere træffe aftale om, at de i artikel 9 omhandlede undtagelser i særlige tilfælde ikke skal gælde.

AFSNIT II

Ydelser i anledning af sygdom og moderskab

Artikel 12

Statsborgere i en kontraherende stat, som har bopæl på den anden kontraherende stats område har ret til natural- og kontantydelser ved sygdom og moderskab efter sidstnævnte stats lovgivning for sig selv og for sådanne af deres familiemedlemmer, som har bopæl på den sidstenævnte stats område.

Artikel 13

Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning erhvervelse, bevarelse eller generhvervelse af ret til ydelser ved sygdom eller moderskab et betinget af, at der er tilbagelagt nærmere foreskrevne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, skal i fornødent omfang medregne forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, som det drejede sig om perioder, der var tilbagelagt efter den lovgivning, som denne institution anvender.

Artikel 14

1) Den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning kontant ydelser ved sygdom eller moderskab beregnes på grundlag af den sikredes årlige eller gennemsnitlige løn- eller anden erhvervsindtægt fastsætter nævnte indtægt alene på grundlag af den konstaterede indtægt i de perioder, de er tilbagelagt efter den nævnte lovgivning, jfr. dog stk. 2.

2) Ved afgørelsen af om en arbejdstager der er tyrkisk statsborger, opfylder betingelserne for ret til dagpenge ved fødsel efter dansk lovgivning, når den pågældende ikke har været omfattet af dansk lovgivning i hele den i nævnte lovgivning omhandlede referenceperiode,

a) medregnes forsikringsperioder, som er tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning inden for den forannævnte referenceperiode, i løbet af hvilken den pågældende ikke har været omfattet af dansk lovgivning. som om det drejede sig om perioder, tilbagelagt efter sidstnævnte lovgivning, og

b) den pågældende anses for i de således medregnede perioder at have haft en gennemsnitlig lønindtægt af en størrelse, der svarer til gennemsnittet af den lønbeløb, der er konstateret for de perioder, der er tilbagelagt efter dansk lovgivning i den forannævnte referenceperiode.

Artikel 15

Kontantydelser ved sygdom og moderskab hvortil statsborgere i en kontraherende stat har erhvervet ret efter en af de kontraherende staters lovgivning, udbetales de pågældende, også når de har bopæl på den anden kontraherende stats område. Udbetaling sker på samme vilkår og i samme omfang statsborgere i den kontraherende stat, på hvis område den kompetente institution er beliggende, opnår sådan udbetaling.

AFSNIT III

Ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Artikel 16

Ved fastsættelse af invaliditetsgraden som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom efter lovgivningen i en af de kontraherende stater, skal en eventuel tidligere tilskadekomst, der er omfattet af den anden kontraherende stats

Artikel 17

I tilfælde, hvor en erhvervssygdom kommer til udbrud, efter at den pågældende på begge de kontraherende staters områder har været beskæftiget ved arbejde, der må antages at kunne forårsage en sådan sygdom, skal ydelserne udredes efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område den pågældende senest har været beskæftiget ved sådant arbejde.

Artikel 18

I tilfælde af forværring af en erhvervssygdom, for hvilken en dansk eller tyrkisk statsborger har modtaget eller modtager erstatning efter en kontraherende stats lovgivning, gælder følgende regler:

a) Såfremt den erstatningsberettigede ikke efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget efter den anden kontraherende stats lovgivning ved et arbejde, er må antages at kunne forårsage eller forværre den pågældende sygdom, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat at afholde de med ydelserne forbundne forværring, efter den for denne institution gældende lovgivning.

b) Såfremt den erstatningsberettigede efter den første udbetaling af ydelser har været beskæftiget ved et sådant arbejde efter den anden kontraherende stats lovgivning, påhviler det den kompetente institution i den førstnævnte stat at afholde de med ydelserne forbundne udgifter, uden hensyntagen til den indtrådte forværring, efter den for denne institution gældende lovgivning. Den kompetente institution i den sidstnævnte stat yder den erstatningsberettigede et tillæg, hvis størrelse svarer til forskellen mellem de ydelser, er efter den for denne institution gældende lovgivning tilkommer den pågældende efter den indtrådte forværring, og de ydelser, som ville have tilkommet ham før forværringen indtrådte, hvis han havde pådraget sig den pågældende sygdom på et tidspunkt, hvor han var omfattet af denne stats lovgivning.

Artikel 19

Bestemmelsen i artikel 14, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om beregning af kontantydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

Artikel 20

Bestemmelsen i artikel 15 finder tilsvarende anvendelse, når det drejer sig om

AFSNIT IV

Familieydelser

Artikel 21

1) Et barn, der har bopæl på dansk område, og hvis fader eller moder er tyrkisk statsborger og har bopæl på dansk område, har ret til børnetilskud efter dansk lovgivning på samme vilkår som danske statsborgere.

2) Tyrkiske statsborgere der har bopæl på dansk område har ret til børnetilskud på samme betingelser som danske statsborgere, f.eks. bl.a. på den betingelse, at barnet har bopæl på dansk område. Sådant hjemsted anses dog for at være bevaret i tilfælde, hvor barnet af sine i Danmark bosatte forældre i et vist tidsrum anbringes i et andet land for at gå i skole der, forudsat at forbindelsen mellem det pågældende barn og dets forældre opretholdes ved, at forældrene afholder udgifterne ved barnets underhold under dets skolegang i udlandet.

Artikel 22

Et barn, der har bopæl på tyrkisk område, og hvis fader eller moder er dansk statsborger og har bopæl på tyrkisk område, har ret til børnetilskud efter tyrkisk lovgivning efter samme regler som tyrkiske statsborgere.

Artikel 23

Børn af enker og enkemænd, der er tyrkiske statsborgere, samt forældreløse børn af tyrkiske statsborgere, har, når børnene har bopæl på dansk område, ret til særligt børnetilskud efter dansk lovgivning efter samme regler som gælder for sådanne børn af danske statsborgere på betingelse af, at barnet eller et af dets forældre har haft bopæl på dansk område i mindst 6 måneder, og at den afdøde fader og/eller moder på tidspunktet for dødsfaldet havde bopæl på dansk område.

Artikel 24

De nærmere regler for ydelse af børnetilskud i tilfælde, hvor der er ret til børnetilskud efter begge de kontraherende staters lovgivning, fastsættes i den

AFSNIT V

Arbejdsløshedsforsikring

Artikel 25

Statsborgere i en af de kontraherende stater er, når de har bopæl på den anden kontraherende stats område, ligestillet med sidstnævnte stats egne statsborgere for så vidt angår retten til at blive forsikret mod arbejdsløshed.

AFSNIT VI

Ydelser ved alderdom til efterladte, ved invaliditet og førtidspension

Artikel 26

Med mindre andet er bestemt i det følgende skal dansk lovgivning om sociale pensioner, hvorefter retten til ydelser er betinget af fast bopæl i Danmark ikke gælde for personer med fast bopæl i Tyrkiet med mindre ved ret til førtidspension af sociale grunde.

Artikel 27

1. Tyrkiske statsborgere har ret til førtidspension på betingelse af, at de i den optjeningsperiode, der gælder efter lov om Social Pension, har været fysisk og psykisk i stand til at udøve et normalt erhverv i en sammenhængende bopælsperiode på ikke under 12 måneder på dansk område.

2. Retten til førtidspension på grund af sociale forhold er for tyrkiske statsborgere betinget af, at de har haft bopæl på dansk område i mindst 12 måneder umiddelbart forud for tidspunkter for indgivelse af ansøgningen om pension, og at behovet for pension opstod, mens de havde bopæl på dansk område.

Artikel 28

1. Udbetaling af social pension til en tyrkisk statsborger med bopæl på tyrkisk område kan kun ske, hvis vedkommende i den optjeningsperiode, der gælder efter Lov om Social Pension, har været beskæftiget på dansk område i mindst 12 måneder som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, efter det fyldte 15. år.

2. Selvom betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales en social pension, der er tilkendt en tyrkisk statsborger, dog fortsat også efter han er flyttet til tyrkisk område, forudsat at vedkommende i den optjeningsperiode, er gælder efter Lov om Social Pension, har haft fast bopæl på dansk område i mindst 10 år, hvoraf mindst 5 år ligger umiddelbart forud for ansøgningen om pension.

3. En tyrkiskk statsborger med fast bopæl på tyrkisk område, som modtager dansk førtidspension (af medicinske grunde) efter denne konvention har, i tilfælde af hans helbredstilstand forværres, ret til at indgive et nyt krav om en højere ydelse til den kompetente danske institution. Hvis den danske institutuon kræver yderligere medicinske undersøgelser skal de hermed bæres af de danske myndigheder.

Artikel 29

Ved anvendelse af artikel 28, stk. 1, gælder følgende:

a) når et medlem af Arbejdsmarkets Tillægspension (ATP) har betalt medlemsbidrag i et år, skal vedkommende ansesfor at have tilbagelagt en beskæftigelsesperiode på 12 måneder på dansk område;

b) hvis en person godtgør, at han eller hun har været beskæftiget på dansk område i en periode forud for 1. april 1964, medregnes denne periode også;

c) hvis en person godtgør, at han eller hun var selvstændig erhvervsdrivende på dansk område i en periodem medregnes denne periode også.

Artikel 30

1) Uanset bestemmelserne i artikel 7 udbetales følgende tillæg og ydelser efter Lov om Social Pension kun til en kontraherende parts statsborgere bosat uden for dansk område i det omfang, det er fastsat i loven:

a) pensionstillæg

b) personligt tillæg

c) bistandstillæg

d) plejetillæg

e) invaliditetsydelse.

Artikel 31

Uanset bestemmelserne i artikel 5 gælder reglerne i Den Sociale Pensionslov, hvorefter bopælstid i udlandet med henblik på uddannelse sidestilles med bopæl, i Danmark ved opgørelsen af bopælstid, ikke for udenlandske statsborgere.

Artikel 32

Hvis en person både har opnået ret til dansk førtidspension, hvis størrelse er fastsat i overensstemmelse med de nye regler der var gældende indtil 1. oktober 1984, og til en pension efter det tyrkiske pensionssystem, nedsættes perioden mellem datoen for tilkendelsen af den danske pension og den normale pensionsalder ved beregning af den danske pension efter forholdet mellem antallet af bopælsår på dansk område i den optjeningsperiode, der er fastsat i lov om social pension, forud for pensionsbegivenheden, og summen af bopælsår på dansk område som bidragsperioder under det tyrkiske pensionssystem forud for datoen for pensionsbegivenhedens indtræden.

Hvis de pensioner, der skal ydes af de to parter, efter anvendelsen af stk. 1, sammenlagt udgør mindre end den pension, der kunne ydes ved alene at anvende lov om social pension, yder den kompetente danske instution et tillæg svarende til forskellen.

Artikel 33

Kapitel 2

Ydelser efter tyrkisk lovgivning

1) Danske statsborgere er, når de har bopæl på tyrkisk område, ligestillet med tyrkiske statsborgere med hensyn til retten til at være forsikret efter tyrkisk lovgivning om pensioner ved invaliditet, ved alderdom samt til efterladte.

2) Danske statsborgere og deres efterladte har ret til pension efter tyrkisk lovgivning om pensioner ved invaliditet, ved alderdom og til efterladte efter

2) samme regler som tyrkiske statsborgere på betingelse af, at de har været forsikret i overensstemmelse med reglerne i den nævnte lovgivning i en periode på mindst 12 måneder, jfr. dog stk. 7.

3) Den tyrkiske institution skal afgøre om de foreskrevne betingelser for at opnå ret til ydelser efter den omvendte lovgivning er opfyldt.

4) Såfremt en dansk eller tyrkisk statsborger eller hans efterladte ikke opfylder betingelserne for ret til pension alene på grundlag af forsikrings- og bidragsperioder tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning, skal bopælsperioder, som den pågældene har tilbagelagt efter dansk lovgivning, i fornødent omfang medregnes, som om det drejede sig om forsikrings- og bidragsperioder tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning, for så vidt de nævnte forsikrings- og bidragsperioder og de nævnte bopælsperioder ikke er sammenfaldende.

5) Ved anvendelsen af bestemmelsen i stk. 3 skal den for sammenlægningen af perioder fornødne omregning ske efter følgende regler:

a) en bopælsperiode på et år tilbagelagt efter dansk lovgivning skal anses for at svare til en bidragsperiode på 360 dage tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning, og

b) en bopælsperiode på en måned tilbagelagt efter dansk lovgivning skal anses for at svare til en bidragsperiode på 30 dage tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning.

6) Ved beregningen af pensioner, hvortil der er erhvervet ret efter stk. 4) og 5) gælder følgende bestemmelse:

Den tyrkiske institution betaler den pågældende person en pension, der svarer til bidragsperioden i Tyrkiet.

7) I tilfælde af efterladtepension skal dødsfaldet være indtrådt, medens den forsikrede danse statsborger havde bopæl på tyrkisk område og den efterlevende fast bopæl i Tyrkiet.

AFSNIT VII

Forskellige bestemmelser

Artikel 34

De kompetente myndigheder i de to kontraherende stater skal

a) indgå den fornødne administrative aftale med henblik på anvendelsen af denne konvention;

b) meddele hinanden alle oplsysninger om foranstaltninger, de har truffet med henbli på anvendelsen af denne konvention;

c) meddele hinanden alle oplysninger om ændringer i deres lovgivning, er kan berøre anvendelsen af denne konvention;

d) i den forannævnte administrative aftale udpege kontaktorganer med henblik på at lette gennemførelsen af denne konvention.

Artikel 35

Med henblik på anvendelsen af denne konvention

a) skal de kompetente myndigheder og institutioner i de kontraherende stater yde hinanden bistand, som om det drejede sig om anvendelsen af deres egen lovgivning. Sådan gensidig administrativ bistand ydes i princippet vederlagsfrit af de nævnte myndigheder og institutioner. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater kan dog aftale, at visse udgifter skal være genstand for refusion;

b) kan de kontrahrende staters myndigheder og institutioner forhandle direkte med hinanden samt med de pågældende personer eller deres befuldmægtigede. Ved sådan forhandling anvendes det engelske eller franske sprog;

c) kan de kontraherende staters myndigheder, institutioner og domstole ikke afvise begæringer eller andre dokumenter, der forelægges dem med den begrundelse, at de er affattet på den anden kontraherende stats sprog.

Artikel 36

1) Envher i en kontraherende stats lovgivning hjemlet fritagelse for eller nedsættelse af afgifter, stempel-, rets- eller registreringsgebyrer for akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til en kontraherende stats lovgivning skal udstrækkes til også at omhandle akter eller dokumenter, der kan kræves fremlagt i henhold til den anden kontraherende stats lovgivning eller i henhold til denne konvention.

2) Attester, dokumenter og akter af enhver art, der kan kræves fremlagt i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, er fritaget for bekræftelse eller legalisering af diplomatiske eller konsulære myndigheder.

Artikel 37

Begæringer om ydelser ved alderdom, invaliditet eller til efterladte (pensioner), om renter i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt om ydelser ved dødsfald (begravelseshjælp) indgives i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Artikel 38

Begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse, der i medfør af en kontraherende stats lovgivning skal være fremsat overfor en myndighed, en institution eller en domstol i den pågældende stat inden en bestemt frist, skal anses for rettidigt indgivet, såfremt de inden for samme frist er indgivet til en tilsvarende myndighed, institution eller domstol i den anden kontraherende stat. I så fald skal den myndighed, institution eller domstol, der har modtaget nævnte begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse, straks oversende dem, enten direkte, eller gennem de kompetente myndigheder i de pågældende stater til den kompetente myndighed, institution eller domstol i den førstnævnte stat. Datoen for indgivelse af disse begæringer, erklæringer, appel eller anmodning om genoptagelse til en myndighed, institution eller en domstol i den anden kontrahrende stat skal anses for at være datoen for deres indgivelse til den kompetente myndighed, institution eller domstol, der skal behandle den.

Artikel 39

I den administrative aftale der skal indgås i medfør af artikel 34, fastsættes regler om foretagelse af de i en kontraherende stats lovgivning foreskrevne lægeundersøgelser i tilfælde, hvor den pågældende person har bopæl eller ophold på den anden kontrahrende stats område.

Artikel 40

Nærmere regler om fremgangsmåden ved udbetaling af ydelser til personer, der har bopæl i en anden kontraherende stat end den, på hvis område den forpligtede institution er beliggende, fastsættes i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Artikel 41

Den administrative og lægelige kontrol med personer, der modtager ydelser efter en kontraherende stats lovgivning, men opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område, foretages i overensstemmelse med bestemmelserne i den administrative aftale, der skal indgås i medfør af artikel 34.

Artikel 42

De særlige bestemmelser i dansk lovgivning om udenlandske arbejdstageres medlemskab af Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) finder anvendelse på tyrkiske arbejdstagere, beskæftiget på dansk område.

Artikel 43

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af denne konvention, skal bilægges ved fælles overenskomst mellem de kompetente myndigheder i de 2 kontraherende stater.

AFSNIT VIII

Afsluttende bestemmelser

Artikel 44

1) Denne konvention begrunder ikke ret til ydelser for noget tidsrum, der ligger forud for dens ikrafttræden.

2) Enhver forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperiode, der er tilbagelagt efter en kontraherende stats lovgivning forud for denne konventions ikrafttræden, skal tages i betragtning ved afgørelsen af ret til ydelser efter denne konvention. Uanset denne bestemmelse samt bestemmelsen i artikel 7 skal bopælsperioder tilbagelagt efter dansk lovgivning forud for den 1. april 1957 ikke tages i betragtning ved beregning af størrelsen af folkepension, invalidepension eller enkepension efter dansk lovgivning, der udbetales til tyrkiske statsborgere med bopæl på tyrkisk område.

3) Rettigheder kan erhverves i medfør af denne konvention, selv om de vedrøer en begivenhed, der er indtruffet forud for datoen for konventionens ikrafttræden, jfr., dog bestemmelsen i stk. 1.

4) Enhver ydelse, som på grund af den pågældendes nationalitet eller bopæl på den anden kontraherende stats område ikke har været fastsat, eller hvis udbetaling har været stillet i bero, skal på den pågældendes begæring fastsættes eller udbetales på ny fra datoen for denne konventions ikrafftræden, medmindre tidligere anerkendte rettigheder har givet anledning til udbetaling af kapitalydelse. I tilfælde, hvor en kontraherende stats lovgivning ikke kræver, at der skal fremsættes begæring om udbetaling af en ydelse, skal ydelsen udredes, uden at den pågældende fremsætter begæring herom.

5) Såfremt den i stk. 4) omhandlede begæring fremsættes inden udløbet af 2 år fra datoen for denne konventions ikrafttræden, erhverves rettigheder i medfør af denne konvention med virking fra nævnte dato. Fremsættes den i stk. 4) omhaldnede begæring efter udløbet af 2 år fra datoen for denne konventions ikrafftræden, erhverves de rettigheder, som ikke er bortfaldet eller forældet, fra tidspunktet for begæringens fremsættelse.

Artikel 45

Denne konvention skal ratificeres, og ratifikationsinstrumenterne skal udveksles i København. Konventionen træder i kraft på den første dag i den anden måned, der følger efter den måned, i hvilken ratifikationsinstrumenterne er blevet udvekslet.

Artikel 46

1) Denne konvention skal forblive i kraft i et tidsrum af 1 år regnet fra datoen for denns ikrafttræden, og fornys automatisk fra år til år, medmindre den skriftligt opsiges af regeringen i en af de kontraherende stater, hvilket skal ske mindst 3 måneder før udløbet af en 1 års-periode. Sker sådan opsigelse, ophører konventionen at være i kraft med udløbet af den 1 års-periode, i hvilken opsigelse sker.

2) Konventionens opsigelse berører ikke tidligere erhvervede rettigheder. Adgangen til at opnå fremtidige ydelser på grundlag af rettigheder, der er under erhvervelse på det tidspunkt, da konventionen efter opsigelse træder ud af kraft, skal reguleres ved særlig aftale.

Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget i deres regeringer underskrevet denne konvention.

Udfærdiget i København, den i 2 eksemplarer med dansk, tyrkisk og engelsk tekst, hvilke tekster skal have samme gyldighed, dog i tilfælde af fortolkningstvivl skal den engelske tekst være vejledende.


Bilag 2

Administrativ aftale om gennemførelse af konventionen af …. mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring.

I henhold til artikel 34, litra a), i konventionen af 21. oktober 1998 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Tyrkiet om social sikring - i det følgende betegnet som "konventionen" - har de kontraherende staters kompetente myndigheder, nemlig

for Kongeriget Danmark,
Socialministeriet
for Republikken Tyrkiet,
Ministeriet for Arbejde og Social Sikring

aftalt følgende bestemmelser vedrørende gennemførelse af konventionen:

 
Artikel 1
1.
Kontaktorganer i henhold til konventionens artikel 34, litra d) er:
 
A)
I Kongeriget Danmark:
   
1)
For pensioner, der udbetales efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP):
       
Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP
   
2)
For ydelser ved arbejdsløshed:
       
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen
   
3)
For naturalydelser ved sygdom og moderskab:
       
Sundhedsministeriet
   
4)
I alle andre tilfælde:
       
Den Sociale Sikringsstyrelse
     
 
B)
i Republikken Tyrkiet:
   
1)
a)
Ved anvendelse af den sociale sikringslovgivning som dækker arbejdstagere inklusive arbejdstagere indenfor landbruget, som arbejder midlertidigt,
     
b)
ved anvendelse af lovgivning om Sociale Sikrings Fonde fastlagt ved overgangsartikel 20 i lov om social sikring nr. 506:
         
Generaldirektoratet for Den Sociale Sikringsinstitution, Ankara
           
   
2)
Ved anvendelse af lovgivning vedrørende De Civile Pensionsfonde som dækker statsansatte og tjenestemænd:
         
Generaldirektoratet for den Tyrkiske Civil Fond, Ankara
           
   
3)
Ved anvendelse af den sociale lovgivning som dækker mindre næringsdrivende, håndværkere og andre selvstændige erhvervsdrivende inklusive selvstændige erhvervsdrivende indenfor landbruget:
         
Generaldirektoratet for BAG-KUR, Ankara.
           
2.
Begge kontraherende staters kompetente institutioner, jf. konventionens
artikel 1, litra f), er opført i bilaget til denne aftale.
           
Gennemførelse af afsnit I i konventionen
           
Artikel 2
I de tilfælde, der er nævnt i konventionens artikel 8, kan den kompetente institution i en kontraherende stat, efter hvis lovgivning en dansk eller tyrkisk statsborger modtager eller har erhvervet ret til en ydelse, forlange fra den kompetente institution i den anden kontraherende stat officielt bekræftede oplysninger om enhver social ydelse, der udbetales til modtageren (den berettigede) efter den anden kontraherende stats lovgivning, og enhver anden indtægt den pågældende modtager på sidstnævnte stats område.
           
Artikel 3
1.
I de tilfælde, der er nævnt i konventionens artikel 9, litra a), 1. punktum, skal der på anmodning fra arbejdstageren eller arbejdsgiveren udstedes en udstationeringsattest.
   
2.
Udstationeringsattesten udstedes:
 
i Danmark
af Den Sociale Sikringsstyrelse
 
i Tyrkiet
Den Sociale Sikringsinstitution, Ankara
     
 
Samtykket indføres i udstationeringsattesten, som er udstedt i henhold til stk. 1. Institutionerne skal underrette hinanden om meddelelse af sådant samtykke.
   
Artikel 4
1.
I tilfælde som nævnt i konventionens artikel 10, stk. 2, skal arbejdstageren give institutionen i den kontraherende stat, hvori han er statsborger, underretning om valg af at være omfattet af lovgivningen i denne stat. Han skal samtidig underrette sin arbejdsgiver om det samme.
   
2.
De institutioner, der er omtalt i stk. 1, er:
 
med hensyn til Kongeriget Danmark:
 
Den Sociale Sikringsstyrelse,
   
 
med hensyn til Republikken Tyrkiet:
 
Den Sociale Sikringsinstitution, Ankara.
   
3.
De institutioner, der er nævnt i stk. 2, udsteder en attest til arbejdstageren, hvori det bekræftes, at han som følge af det valg, der er udøvet, er omfattet af lovgivningen i den kontraherende stat, hvori han er statsborger. Institutionen skal samtidig hermed indgive en kopi af den nævnte attest til den institution i den anden kontraherende stat, der er nævnt i foregående stykke.
   
Gennemførelse af afsnit II i konventionen
 
Artikel 5
I de tilfælde, der er nævnt i konventionens artikel 13, fremlægger ansøgeren for den kompetente institution en attesteret erklæring, der angiver de forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder, der er tilbagelagt efter lovgivningen i den anden kontraherende stat. Hvis ansøgeren ikke fremlægger den nævnte attesterede erklæring, anmoder den berørte kontraherende stats kompetente institution den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat om at udstede og fremsende erklæringen - enten direkte eller gennem kontaktorganerne.
 
Artikel 6
I de tilfælde, der er nævnt i konventionens artikel 14, stk. 2, skal den tyrkiske arbejdstager for den kompetente danske institution fremlægge en attesteret erklæring, der angiver de forsikringsperioder, der er tilbagelagt efter tyrkisk lovgivning inden for den referenceperiode, der er fastlagt i dansk lovgivning. Ved udstedelse og fremlæggelse af denne attesterede erklæring finder bestemmelserne i artikel 5 i denne aftale tilsvarende anvendelse.
 
Artikel 7
Når en statsborger i en kontraherende stat, der er omfattet af lovgivningen i den anden kontraherende stat, afgår ved døden under ophold på førstnævnte stats område, indgives ansøgning om begravelseshjælp til den kompetente institution i den kontraherende stat, hvis lovgivning den afdøde var omfattet af, i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i den lovgivning, som administreres af den kompetente institution. Ansøgningen skal ledsages af den dokumentation, der kræves efter sidstnævnte lovgivning.
 
Gennemførelse af afsnit III i konventionen
 
Artikel 8
Når en arbejdsulykke er opstået eller en erhvervssygdom første gang er blevet lægeligt konstateret i den anden kontraherende stat end den, på hvis område den kompetente institution er beliggende, anmeldes sådan arbejdsulykke eller sygdom i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i den lovgivning, der administreres af den kompetente institution. Anmeldelse skal indgives til den kompetente institution enten direkte eller gennem kontaktorganerne.
 
Artikel 9
Den kompetente institution kan - enten direkte eller gennem kontaktorganerne - rette henvendelse til den anden kontraherende stats myndigheder og institutioner med henblik på at tilvejebringe enhver oplysning, som institutionen anser for nødvendig til bedømmelse af sagen.
 
Artikel 10
Når den institution i en kontraherende stat, hvortil der er indgivet anmeldelse om en erhvervssygdom i overensstemmelse med artikel 8 i denne aftale, i tilfælde som nævnt i konventionens artikel 17, konstaterer, at den person, der lider af en sådan sygdom, senest har været beskæftiget med et arbejde, der må antages at kunne forårsage en sådan erhvervssygdom, på den anden kontraherende stats område, sender institutionen anmeldelsen og tilhørende dokumenter til den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat - enten direkte eller gennem kontaktorganerne - med underretning om den trufne afgørelse.
 
Artikel 11
1.
Når der i tilfælde, som nævnt i konventionens artikel 18, indtræder en forværring af en erhvervssygdom i den anden kontraherende stat end den, på hvis område den institution, som den person, der lider af en sådan sygdom, har modtaget eller modtager ydelser fra, er beliggende, skal forværringen anmeldes i overensstemmelse med den procedure, som er fastlagt i den lovgivning, som administreres af den nævnte institution. Anmeldelse skal indgives til den institution, hvorfra den pågældende person har modtaget eller modtager ydelser - enten direkte eller gennem kontaktorganerne.
   
2.
Den institution, hvorfra den person, der lider af en erhvervssygdom, har modtaget eller modtager ydelser, kan rette henvendelse til myndigheder og institutioner i den anden kontraherende stat enten direkte eller gennem kontaktorganerne for at få oplysninger om enhver erhvervsmæssig aktivitet, som kan antages at have forårsaget eller forværret den erhvervssygdom, der er tale om, og som er udført af den person, som lider af en sådan sygdom, på den anden kontraherende stats område efter den første udbetaling af ydelser.
   
3.
Når den institution, hvorfra den pågældende person har modtaget eller modtager ydelser i anledning af erhvervssygdom, fastslår, at den ikke er forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med forværringen af erhvervssygdommen, underretter institutionen den kompetente institution i den anden kontraherende stat om denne afgørelse og forsyner sidstnævnte institution med alle oplysninger om den tidligere konstaterede erhvervssygdom.
   
Gennemførelse af afsnit IV i konventionen
 
Artikel 12
1.
Når ret til familieydelser og børnetilskud for et barn er opnået for
den samme periode efter lovgivningen i begge kontraherende stater, udbetales ydelsen kun efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område barnet har bopæl.
   
2.
I tilfælde hvor en af de kontraherende staters kompetente institution har anledning til at antage, at stk. 1 skal anvendes, skal den underrette den kompetente institution i den anden kontraherende stat herom, enten direkte eller gennem kontaktorganerne.
   
3.
Når den institution, hvorfra den pågældende person har modtaget eller modtager ydelser i anledning af erhvervssygdom, fastslår, at den ikke er forpligtet til at afholde udgifter i forbindelse med forværringen af erhvervssygdommen, underretter institutionen den kompetente institution i den anden kontraherende stat om denne afgørelse og forsyner sidstnævnte institution med alle oplysninger om den tidligere konstaterede erhvervssygdom.
   
4.
For udbetaling af familieydelser for et barn, som opholder sig udenfor Danmark i uddannelsesøjemed, skal forældrene indgive til den danske institution et registreringsdokument fra den udenlandske skole oversat til dansk eller engelsk. Dette dokument kan kun kræves af den danske institution én gang årligt.
 
Gennemførelse af afsnit IV i konventionen
 
Artikel 12
1.
Når ret til familieydelser og børnetilskud for et barn er opnået for den samme periode efter lovgivningen i begge kontraherende stater, udbetales ydelsen kun efter lovgivningen i den kontraherende stat, på hvis område barnet har bopæl.
   
2.
I tilfælde hvor en af de kontraherende staters kompetente institution har anledning til at antage, at stk. 1 skal anvendes, skal den underrette den kompetente institution i den anden kontraherende stat herom, enten direkte eller gennem kontaktorganerne.
   
3.
I tilfælde som nævnt i artikel 21, stk. 2, 2. punktum, i konventionen, skal betingelsen om, at barnet har hjemsted i Danmark, fortolkes i overensstemmelse med de regler, der til enhver tid anvendes efter dansk national lovgivning alene ved tilkendelse af ydelser til danske statsborgere, hvis børn opholder sig i udlandet.
   
4.
For udbetaling af familieydelser for et barn, som opholder sig udenfor Danmark i uddannelsesøjemed, skal forældrene indgive til den danske institution et registreringsdokument fra den udenlandske skole oversat til dansk eller engelsk. Dette dokument kan kun kræves af den danske institution én gang årligt.
 
Gennemførelse af afsnit VI i konventionen
 
Artikel 13
Når det fremgår af en ansøgning, der er indgivet til en kompetent institution i en af de kontraherende stater, om ydelser efter denne stats lovgivning, at den sikrede har været omfattet af lovgivningen i den anden kontraherende stat, skal ansøgningen tillige anses som ansøgning om ydelser efter sidstnævnte stats lovgivning.
 
Artikel 14
Ansøgninger om ydelse skal indgives til den kompetente institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren er bosat i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i den lovgivning, som denne institution administrerer. Datoen for indgivelse af ansøgning til den nævnte institution anses som dato for indgivelse af ansøgning til institutionen i den anden kontraherende stat.
 
 
Artikel 15
1.
Den kompetente institution i en kontraherende stat, som modtager en ansøgning om ydelser efter lovgivningen i den anden kontraherende stat, skal - uden ophold - sende ansøgningsblanketten til kontaktorganet i den anden kontraherende stat.
   
2.
Den kompetente institution i den førstnævnte stat sender sammen med ansøgningsblanketten alle foreliggende bevisligheder, som institutionen i sidstnævnte stat måtte kræve for at fastslå ansøgerens rettigheder.
   
3.
Personlige oplysninger indeholdt i ansøgningsblanketten attesteres på behørig vis af den kompetente institution i den førstnævnte kontraherende stat, hvilket bekræfter, at oplysningerne dokumenteres af bevisligheder. Oversendelse af den således attesterede blanket fritager den kompetente institution for oversendelse af de bekræftende bevisligheder.
   
4.
Hver kompetent institution træffer derefter afgørelse om ansøgerens rettigheder og underretter på en blanket den anden institution om afgørelsen.
 
a)
Blanketten fremsendes til den kompetente institution, som behandler sagen, sammen med oplysning om ankemuligheder fastlagt i den lovgivning, som denne institution administrerer, og om tidsfrister for indgivelse af sådan anke.
 
b)
Når den udfyldte blanket modtages, afgør en tyrkisk kompetent institution, hvilke ydelser personen har ret til i henhold til dens egen lovgivning, sammen med ydelser beregnet i tilfælde af, at lovgivningerne i de kontraherende stater anvendes sammen og hver for sig.
   
5.
De blanketter, der er nævnt i de foregående stykker, udfærdiges i overensstemmelse med bestemmelserne i art 19, stk. 1 i denne aftale.
   
Artikel 16
1.
Når en tyrkisk statsborger, der ansøger om førtidspension efter dansk lovgivning efter bestemmelsen i artikel 28, stk. 1 i konventionen, opholder sig eller har bopæl på tyrkisk område, skal ansøgeren, hvis den kompetente danske institution beslutter dette, tage midlertidigt ophold på dansk område, hvis dette er nødvendigt for behandling af sagen.
   
2.
Rejseudgifter og nødvendige udgifter, som ophold på dansk område medfører, betales af den danske kompetente institution.
   
3.
Når den danske kompetente institution træffer beslutning som fastlagt i stk. 1, underretter institutionen ansøgeren skriftligt om beslutningen. Hvis ansøgeren undlader at efterkomme beslutningen, kan institutionen træffe afgørelse om ansøgerens ret til pension på grundlag af de tilgængelige oplysninger eller henlægge sagen.
   
Gennemførelse af afsnit VII i konventionen
Bestemmelser om lægeundersøgelser og lægelig og anden nødvendig kontrol af ansøgere og ydelsesmodtagere
 
Artikel 17
1.
Når en person, der ansøger om en ydelse, der er omfattet af konventionen, opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område end den, på hvis område den kompetente institution er beliggende, udføres lægeundersøgelser, som er nødvendige for behandling af ansøgningen, på anmodning af den kompetente institution, af den tilsvarende institution i den kontraherende stat, på hvis område ansøgeren opholder sig eller har bopæl, i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i den lovgivning, som administreres af sidstnævnte institution.
   
2.
Bestemmelserne i foregående stykke berører ikke bestemmelserne i artikel 16 i denne aftale.
   
3.
Den institution, på hvis vegne undersøgelserne blev udført, refunderer den institution i den anden kontraherende stat, som har udført undersøgelsen, udgifter, som er opstået i forbindelse med lægeundersøgelser som nævnt i stk. 1, på grundlag af de takster, som anvendes af sidstnævnte institution.
   
4.
Ved udførelse af lægelig kontrol af personer, som modtager ydelser efter lovgivningen i en kontraherende stat, og som opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område, anvendes bestemmelserne i stk. 1 - 3 analogt.
   
5.
Når en person, der ansøger om eller modtager en ydelse efter lovgivningen i en kontraherende stat, opholder sig eller har bopæl på den anden kontraherende stats område, udføres den nødvendige administrative kontrol af den berørte person, bortset fra lægelig kontrol, på anmodning af den kompetente institution, enten direkte eller gennem kontaktorganerne, af den tilsvarende institution i den anden kontraherende stat, på hvis område ansøgeren eller ydelsesmodtageren opholder sig eller har bopæl, i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastlagt i sidstnævnte kontraherende stats lovgivning. Sådan kontrol udføres vederlagsfrit.
   
Bestemmelser om udbetaling af ydelser
 
Artikel 18
Kontantydelser efter lovgivningen i en kontraherende stat til ydelsesmodtagere, som har bopæl eller ophold på den anden kontraherende stats område, udbetales direkte. De danske og tyrkiske kontaktorganer kan dog aftale at anvende andre fremgangsmåder ved udbetaling af ydelser.
 
Afsluttende bestemmelser
 
Artikel 19
1.
Blanketter til attester, attesterede erklæringer, ansøgninger og andre dokumenter, der er nødvendige for gennemførelse af denne aftale, udfærdiges i samarbejde mellem de berørte danske og tyrkiske kontaktorganer, jf. artikel 1 i denne aftale. De nævnte blanketter udfærdiges på begge kontraherende staters sprog.
   
2.
Det engelske sprog anvendes ved korrespondance mellem de kontraherende staters myndigheder og institutioner.
   
Artikel 20
Denne administrative aftale har virkning fra datoen for konventionens ikrafttræden og har samme varighed. Til bekræftelse af foranstående har undertegnede, der dertil er behørigt bemyndiget, underskrevet denne administrative aftale. Udfærdiget i to eksemplarer i København, den ……………., på dansk, tyrkisk og engelsk, som alle har samme gyldighed. I tilfælde af tvivl med hensyn til fortolkning af teksten, skal den engelske tekst anvendes retningsgivende.
   
For Socialministeriet
For Ministeriet for Arbejde og Social Sikring
   
BILAG
   
Kompetente institutioner
Artikel 1, litra f) i konventionen
Artikel 1, stk. 2 i den administrative aftale
 
A. DANMARK
   
1.
Sygdom og moderskab
 
a)
Naturalydelser:
Vedkommende amtskommune; Københavns og Frederiksberg kommuner
 
b)
Kontantydelser:
Ansøgerens bopælskommune For udsendte arbejdstagere: Arbejdsgiverens hjemstedskommune
   
2.
Arbejdsulykker og erhvervssygdomme
 
a)
Naturalydelser ogløbende ydelser:
 
Arbejdsskadestyrelsen,Æbeløgade 1, 2100København Ø
 
b)
Kontantydelser:
Ansøgerens bopælskommune
       
3.
Familieydelser:
Ansøgerens bopælskommune
     
4.
Social pension:
Ansøgerens bopælskommune.
     
For personer med bopæl udenfor Danmark: Den Sociale Sikringsstyrelse
       
5.
Ydelser ved dødsfald
 
(Begravelseshjælp):
Ansøgerens bopælskommune. For personer med bopæl udenfor Danmark:Sundhedsministeriet,Holbergsgade 6, 1057København K
       
6.
Arbejdsløshedsydelser:
Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen
     
7.
Arbejdsmarkedets Tillægspension:
 
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)Kongens Vænge 8, 3400Hillerød
     
B. TYRKIET
 
1.
 
 
a) Ydelser i tilfælde af sygdom og moderskab, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, invaliditet, alderdom og efterladteydelserb) Anvendelse af lovgivning om Social Sikrings Fonde fastlagt ved overgangsartikel 20 i lov om social sikring nr. 506.
   
Generaldirektoratet for Den Sociale Sikringsinstitution, Ankara
     
2.
Med hensyn til statsansatte og tjenestemænd:
   
Invaliditets, alders- , enke- og børnepensioner,
     
Generaldirektoratet for Tyrkisk Civil Fonde, Ankara
   
3.
Med hensyn til den sociale lovgivning som dækker mindre næringsdrivende, håndværkere og andre selvstændige erhvervsdrivende:
   
Invaliditets- alders og efterladteydelser,
   
Generaldirektoratet for BAG-KUR, Ankara
   


Bilag 3

BLANKETOVERSIGT
   
DK/TR 1
Udstationeringsblanket
   
 
Blanketten anvendes ved udsendelse af en arbejdstager til arbejde i det andet konventionsland i indtil 12 måneder. I Danmark attesteres blanketten
af Den Sociale Sikringsstyrelse. Blanketten anvendes desuden som dokumentation for en aftale indgået i henhold til konventionens artikel 11.
   
DK/TR 2
Blanket om forlængelse af udstationering
   
 
Blanketten anvendes, hvis udsendelsen af arbejdstager af uforudsete årsager forlænges ud over de oprindelige 12 måneder, indtil arbejdet er afsluttet. I Danmark attesteres blanketten af Den Sociale Sikringsstyrelse.
   
DK/TR 3
Ansøgning om folkepension/førtidspension
   
 
Blanketten anvendes, når en person, der bor i et af konventionslandene, søger om pension fra det andet konventionsland. I Danmark udfyldes
blanketten af Den Sociale Sikringsstyrelse, når der søges om pension fra Tyrkiet til en person, der bor her i landet.
   
DK/TR 4
Detaljeret lægeerklæring
   
 
Blanketten anvendes, når der i forbindelse med behandling af en pensionssag anmodes om lægeundersøgelse af en person, der bor i det andet land.
   
DK/TR 5
Meddelelse om afgørelse på ansøgning om folkepension/førtidspension
   
 
I Danmark anvendes blanketten af bopælskommunen/Den Sociale Sikringsstyrelse, når der træffes afgørelse om dansk pension. En tyrkisk blanket med afgørelse vedrørende en person, der bor her i landet, sendes til ansøgerens danske bopælskommune.
   
DK/TR 6
Attest om forsikringstider i Tyrkiet/bopælstider
i Danmark
   
 
Blanketten anvendes i forbindelse med ansøgning om pension. I Danmark udfyldes blanketten af bopælskommunen/Den Sociale Sikringsstyrelse.
   
DK/TR 7
Blanket om ret til at vælge – personer beskæftiget ved missioner eller konsulater
   
 
Blanketten anvendes på personer ved diplomatiske missioner/konsulater mv., som vælger at være omfattet af lovgivningen i det konventionsland, som missionen eller konsulatet repræsenterer. I Danmark attesteres blanketten af Den Sociale Sikringsstyrelse.
   
DK/TR 8
Attest om sammenlægning af forsikrings- og bopælsperioder
   
 
Attesten anvendes til dokumentation for tilbagelagte sygeforsikringsperioder. I Danmark udfyldes blanketten af (seneste) bopælskommune.