Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK

I medfør af § 31 a og § 54 b, stk. 2, 3, 5 og 6, i lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret ved lov nr. 1630 af 26. december 2013, fastsættes:

PlansystemDK: Indhold, ansvar og brug

§ 1. PlansystemDK er et landsdækkende digitalt system og register, der indeholder forslag til og endeligt vedtagne planer, som er tilvejebragt efter reglerne i planloven og planer omfattet af lovens § 54 b, stk. 6. I PlansystemDK stilles planerne til rådighed på internettet på adressen www.plansystemdk.dk. PlansystemDK er bygget op efter datamodellerne PlanDK2 og PlanDK3. PlanDK2 omfatter strategier for kommuneplaner, kommuneplaner, kommuneplantillæg, VVM-redegørelser, zonekort og lokalplaner samt gældende planer omfattet af lovens § 54 b, stk. 6. PlanDK3 omfatter kommuneplaners retningslinjer, jf. lovens § 11 a.

Stk. 2. Registret indeholder oplysninger om, og sikrer tilgængelighed til:

1) strategier for kommuneplanlægningen, jf. lovens § 23 a, stk. 1, samt den offentliggjorte bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategierne i henhold til lovens § 23 a, stk. 6,

2) de offentliggjorte forslag til og de endeligt vedtagne kommuneplaner, jf. lovens §§ 24, 25 og 30 og kommuneplantillæg, jf. lovens § 23 c, herunder tilhørende kommuneplanredegørelser, jf. lovens § 24, jf. § 11 e, kommuneplanretningslinjer, jf. lovens § 11 a, samt rammer for lokalplanlægning i kommuneplaner, jf. lovens § 11 b, samt de til planerne tilhørende kort,

3) forslag til og de endeligt vedtagne kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for projekter udarbejdet i henhold til lovens § 11 g og forslag til og endelige selvstændige VVM-redegørelser for projekter udarbejdet i henhold til lovens § 11 g,

4) de offentliggjorte forslag til og endeligt vedtagne lokalplaner, jf. lovens §§ 24, 25 og 30,

5) zonekort, der viser gældende byzoner og sommerhusområder, og

6) andre plantyper, der er tilvejebragt efter tidligere bygge- og byplanlovgivning, jf. lovens § 54 b, stk. 6.

Stk. 3. Plansystemet modtager og videresender planer og planforslag m.v., som kommunalbestyrelsen skal sende til miljøministeren og de myndigheder, hvis interesser berøres. Ved indsendelse af planer og planforslag m.v., til registret skal kommunalbestyrelsen markere, hvilke myndigheder systemet skal videresende planerne til.

Stk. 4. Miljøministeriet har ansvaret for registrets opbygning og drift, mens kommunalbestyrelsen har ansvaret for rettidig indberetning og indholdet af planforslag og planer m.v. i PlansystemDK.

Digital indsendelse til registret og indberetning af oplysninger om planer og planforslag m.v.

§ 2. Kommunalbestyrelsens orientering til miljøministeren og andre myndigheder om de plandokumenter, der er oplistet i § 1, stk. 2, sker ved kommunalbestyrelsens indsendelse af plandokumenterne til internetadressen www.plansystemdk.dk med oplysning om hvilke myndigheder, der skal orienteres.

Stk. 2. De i § 1, stk. 2, nævnte dokumenter indberettes digitalt med oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v., og ledsages digitalt af et samlet dokument i læsbart pdf-format.

Stk. 3. Indberetningen skal ske i overensstemmelse med datamodellerne PlanDK2 og PlanDK3, jf. dog §§ 4 og 5.

Stk. 4. Den digitale indsendelse af dokumentet erstatter ikke offentliggørelse efter lovens regler herom.

Stk. 5. Når kommunalbestyrelsen foretager en større eller fuld revision af kommuneplanen skal hele den samlede plan indberettes, jf. lovens § 23 a, stk. 2, og § 23 f.

§ 3. Kommunalbestyrelsen skal til registret digitalt indberette oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. af følgende gældende planer, der er endeligt vedtaget inden 15. september 2006, jf. lovens § 54 b, stk. 6:

1) Lokalplaner.

2) Rammer i kommuneplaner og kommuneplantillæg for lokalplaners indhold, herunder oplysninger om zonestatus.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere indberette oplysninger om identifikation, egenskabsdata og den geografiske udstrækning m.v. af:

1) byudviklingsplaner,

2) bygningsvedtægter,

3) byplanvedtægter,

4) markplaner,

5) reguleringsplaner,

6) udredningsplaner,

7) retningsplaner,

8) magelægsplaner,

9) beslutninger om friholdelse af et område for bebyggelse, og

10) beslutninger om bevaring af bebyggelsers ydre fremtræden.

Stk. 3. Indberetning i henhold til stk. 1 og stk. 2 skal ske i overensstemmelse med datamodellen PlanDK2, og skal ledsages af et samlet dokument i læsbart pdf-format.

Digital indsendelse og indberetning af oplysninger til registret om retningslinjer i kommuneplaner og kommuneplantillæg efter PlanDK3

§ 4. Senest den 30. juni 2014 skal alle retningslinjer i endeligt vedtagne kommuneplaner og kommuneplantillæg, jf. lovens § 11 a, være indberettet i overensstemmelse med PlanDK3.

Stk. 2. Kommuneplanretningslinjer for kommuneplan2009 skal dog ikke indberettes i henhold til datamodel PlanDK3.

§ 5. Efter den 30. juni 2014 skal alle retningslinjer i forslag til og endeligt vedtagne kommuneplaner og forslag til og endeligt vedtagne kommuneplantillæg, jf. lovens § 11 a, indberettes til PlansystemDK i overensstemmelse med PlanDK3.

Stk. 2. Kommuneplanretningslinjer i forslag til kommuneplan2013 skal dog ikke indberettes i henhold til datamodel PlanDK3.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2014.

Stk. 2. Cirkulære nr. 68 af 6. september 2006 om det digitale planregister – PlansystemDK – og om kommunalbestyrelsens indsendelse af planer og planforslag m.v. med tilhørende planoplysninger til registret ophæves.

Miljøministeriet, den 28. april 2014

Kirsten Brosbøl

/ Sven Koefoed-Hansen