Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Krav til generel sikkerhedstræning for sikkerheds- og servicebesætningen i passagerskibe
Bilag 2 Vejledning af passagerer i nødsituationer
Bilag 3 Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder
Bilag 4 Træning i krisestyring og menneskelig adfærd
Bilag 5 Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
Bilag 6 Træning i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
Bilag 7 Formatkrav for beviser
Bilag 8 Kvalifikationsbevis
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe

I medfør af § 18, stk. 1, nr. 3, § 24 b, § 24 d, § 25, stk. 4, § 27, stk. 3, og § 28, stk. 5, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 17. februar 2014, og efter samråd med redernes og de søfarendes organisationer, fastsættes:

Definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Passagerskib: Et handelsskib, der befordrer flere end 12 passagerer.

2) Søsterskib: Et skib, der med hensyn til konstruktion og udstyr, herunder adgangsveje, korridorer, trapper, lokaliteter, udstyr og betjening samt placeringen heraf om bord, er identisk med et andet, lignende skib i en sådan grad, at besætningen uden yderligere instruktion vil kunne indgå i besætningen på det andet, identiske skib.

3) Driftsbesætning: Den besætning, bortset fra sikkerheds- og servicebesætningen, der er foreskrevet i besætningsfastsættelsen for skibet for at opretholde skibets normale drift.

4) Sikkerhedsbesætning: Den del af skibets besætning, bortset fra drifts- og servicebesætning, der i henhold til mønstringsrullerne skal assistere passagerer i nødsituationer.

5) Servicebesætning: Den besætning, der gør tjeneste om bord ud over drifts- og sikkerhedsbesætningen.

6) Godkendt: Godkendt af Søfartsstyrelsen.

7) Kvalifikationsbevis: En af Søfartsstyrelsen godkendt dokumentation for gennemført kursus/træning.

8) STCW-koden: Den ved STCW 1995-partkonferencens resolution nr. 2 vedtagne kode om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold, i den gældende affattelse.

9) Seniorofficerer: Skibsfører, overstyrmand, maskinchef og 1. skibsmaskinmester samt duale officerer påmønstret i tilsvarende stilling.

Generel sikkerhedstræning

§ 2. Enhver, der ansættes som medlem af sikkerhedsbesætningen, skal have gennemført et godkendt kursus i generel sikkerhedstræning i overensstemmelse med bilag 1 og have erhvervet kvalifikationsbevis herfor, forinden tjenesten tiltrædes.

Stk. 2. Enhver, der indgår i servicebesætningen, skal senest 1 måned efter første tiltræden i et af rederiets skibe gennemgå det i stk. 1 nævnte sikkerhedskursus.

Vejledning af passagerer i nødsituationer

§ 3. Medlemmer af drifts- og sikkerhedsbesætningen, der i henhold til mønstringsrullerne skal assistere passagerer i nødsituationer, skal have gennemført et kursus i vejledning af passagerer i nødsituationer i overensstemmelse med bilag 2 og have erhvervet kvalifikationsbevis herfor, forinden tjenesten tiltrædes.

§ 4. Medlemmer af drifts- og sikkerhedsbesætningen samt medlemmer af servicebesætningen, der yder direkte service over for passagerer i passagerområderne, skal endvidere have gennemført sikkerhedstræning i overensstemmelse med bilag 3 og have erhvervet kvalifikationsbevis herfor, forinden tjenesten tiltrædes.

Krisestyring og menneskelig adfærd

§ 5. Seniorofficerer og enhver, der har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer, skal have gennemført et godkendt kursus i krisestyring og menneskelig adfærd i krisesituationer i overensstemmelse med bilag 4 og have erhvervet kvalifikationsbevis herfor, forinden tjenesten tiltrædes.

Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet

§ 6. Seniorofficerer og enhver, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe og for losning, lastning eller sikring af lasten eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe, skal have gennemført et godkendt kursus i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet i overensstemmelse med bilag 5 og have erhvervet kvalifikationsbevis herfor, forinden tjenesten tiltrædes.

Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

§ 7. Navigations- og maskinofficerer og ledende personel, der har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer, skal senest efter 1 års ansættelse have gennemgået træning i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser i overensstemmelse med bilag 6.

Udbydere af kursus og krav til instruktørers kvalifikationer

§ 8. Udbydere af de i §§ 2, 5 og 6 krævede kurser skal være godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne om uddannelser og kurser i medfør af lov om skibes besætning.

Stk. 2. Kurser nævnt i § 2 og § 6 skal suppleres med oplæring om bord, for så vidt angår skibsspecifikke elementer. Kvalifikationsbevis for gennemført kursus kan ikke udstedes, før oplæring i skibsspecifikke elementer er gennemført.

Stk. 3. Enhver, der skal være instruktør på de i stk. 1 og 2 omhandlede kurser, skal samlet set have et kvalifikationsniveau, der ligger højere end det faglige niveau for kurset. Ved kvalifikationsniveau forstås dokumenteret teoretisk, faglig og professionsmæssig kompetence.

Bevisers gyldighed m.v.

§ 9. Kvalifikationsbeviser udstedt i medfør af denne bekendtgørelse, skal være udfærdiget i en godkendt form. Formatkravene fremgår af bilag 7 og 8.

Stk. 2. For skibe i indenrigsfart anses kravet om kvalifikationsbevis for gennemført kursus efter §§ 2, 3 og 4 for opfyldt ved en navneliste om bord visende dato for gennemført kursus.

Stk. 3. Bevis for gennemført kursus udstedes af kursusudbyderen.

Stk. 4. Et dansk rederi, der anvender skibe til passagersejlads, er bemyndiget til at udstede kvalifikationsbevis efter

1) § 2, når der foreligger dokumentation for et godkendt kursus gennemført efter bilag 1, kolonnerne 1-3, og når oplæring efter bilag 1, kolonne 4, er gennemført og

2) §§ 3-6, når der foreligger dokumentation for et gennemført kursus og efterfølgende oplæring i skibsspecifikke elementer om bord.

Stk. 5. Endvidere kan et dansk rederi, der anvender skibe til passagersejlads, udstede kvalifikationsbevis som dokumentation for gennemført træning efter § 7.

Stk. 6. Kvalifikationsbeviser efter §§ 2-4 og § 6 er gyldige for det skib, hvortil den skibsspecifikke træning er gennemført. Skibets navn skal fremgå af beviset. Gyldigheden kan dog udstrækkes til søsterskibe. Kvalifikationsbevis gyldigt for en anden skibstype kan udstedes på grundlag af et supplerende kursus i skibsspecifikke elementer.

Stk. 7. Beviser udstedt i medfør af §§ 3, 5 og 6 er gyldige i 5 år fra udstedelsesdatoen. Fornyet kvalifikationsbevis kan udstedes såfremt den pågældende

1) i mindst 1 år i de forudgående 5 år med gyldigt kvalifikationsbevis har gjort tjeneste i en stilling, hvor beviset kræves, eller

2) inden for de sidste 5 år forud for datoen for udstedelse af beviset har gennemført godkendt kursus omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 8. Bevisudsteder opretholder et register over kursister, hvortil der er udstedt de i stk. 1 anførte kvalifikationsbeviser. Registreringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at beviset kan rekonstrueres.

§ 10. Rederen og skibsføreren skal sikre, at

1) ansatte søfarende opfylder alle de for den pågældende stilling foreskrevne uddannelses-, kvalifikations- og beviskrav, og at foreskrevne originalbeviser findes om bord,

2) alle nymønstrede søfarende, før tjeneste påbegyndes, orienteres behørigt om deres særlige opgaver, herunder om udstyr, installationer og beredskabsplaner samt om særlige forhold af betydning for såvel deres rutinemæssige opgaver som deres opgaver i en nødsituation, og

3) besætningsmedlemmer kan kommunikere indbyrdes om sikkerhedsspørgsmål og forstå sikkerhedsinformation, herunder symboler, tegn og alarmsignaler.

Stk. 2. Stk. 1 gælder, uanset om andre organisationer, virksomheder eller personer opfylder visse af opgaverne eller pligterne på rederens eller skibsførerens vegne.

Stk. 3. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til den kode om sikker skibsdrift, som er fastsat af FN´s Internationale Maritime Organisation, eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation, virksomhed eller person, finder stk. 1 tillige anvendelse for den pågældende organisation, virksomhed eller person.

Klageadgang og dispensation

§ 11. En kursusudbyders afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan inden 2 uger indbringes for Søfartsstyrelsen af den, som afgørelsen angår i henhold til den gældende bekendtgørelse om eksamens- og prøveafholdelse samt bedømmelse af deltagere ved de maritime uddannelser.

§ 12. Søfartsstyrelsen kan fritage et rederi fra at opfylde visse kursuskrav for et passagerskib, hvis Søfartsstyrelsen vurderer, at skibets fartsområde, størrelse, konstruktion og redningsmidler er således, at de foreskrevne krav vil være urimelige eller praktisk uigennemførlige under hensyntagen til internationalt vedtagne bestemmelser.

Straffebestemmelser

§ 13. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde. Rederens eller skibsførerens overtrædelse af § 10, jf. §§ 2-7, straffes med bøde eller fængsel i 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på unge mennesker under 18 år eller fremkaldt fare herfor eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelse.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 5. Ved pålæggelse af strafansvar efter stk. 4 anses personer, som er ansat til at udføre arbejde om bord på skibet af andre end rederen, tillige for at være knyttet til rederen. Er der udstedt overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift eller certifikat i henhold til konventionen om søfarendes arbejdsforhold til en anden organisation eller person, anses skibsføreren og de søfarende tillige for at være knyttet til den, som dokumentet er udstedt til.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

Stk. 3. Beviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 889 af 8. juli 2010 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe forbliver gyldige i overensstemmelse med de på beviset anførte begrænsninger og udløbsdato.

Søfartsstyrelsen, den 22. april 2014

Per Sønderstrup

/ Benny Gade Matsumoto-Hansen


Bilag 1

Krav til generel sikkerhedstræning for sikkerheds- og servicebesætningen i passagerskibe

Tabeller med reference til A-VI/1-1, 1-3 og 1-4 er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-VI/1-1, 1-3 og 1-4. Supplerende træningselementer er tilføjet med kursiveret tekst i tabellerne.

Der skal skabes forståelse for nødvendigheden af altid at være beredt til at handle rigtigt i en hvilken som helst nødsituation, herunder værdien af uddannelse og øvelser.

Kursus i generel sikkerhedstræning skal indbefatte nedenstående emner.

 
Tabel A-VI/1-1 Minimumskrav til personlig overlevelsesteknik
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og færdighed
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Overlevelse til søs i tilfælde af evakuering af skib.
Mulige typer af nødsituationer, såsom kollision, brand, forlis og grundstødning.
Forskellige typer redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe.
Udstyr i redningsfartøjer.
Placering af personligt redningsudstyr.
Overlevelsesprincipper, herunder:
. 1 værdien af træning og øvelser,
. 2 personligt beskyttelsestøj og -udstyr, herunder kendskab til forskellige typer og kontrol af redningsveste og forskellen på rednings- og beskyttelsesdragter,
. 3 behovet for at være beredt på enhver nødsituation,
. 4 krævede handlinger i tilfælde af udkald til udsætningssteder,
. 5 krævede handlinger i tilfælde af evakuering af skibet, herunder metoder til udsætning af redningsbåde og -flåder i høj sø,
. 6 krævede handlinger, når man er i vandet,
. 7 krævede handlinger om bord i et redningsfartøj, herunder kendskab til nødreparation af redningsflåder,
. 8 de største risici for de overlevende.
Kendskab til redningsbådes og -flåders:
. 1 konstruktion og påmærkning,
. 2 særlige egenskaber og muligheder,
. 3 udstyrets enkelte bestanddele og anvendelse.
Kendskab til typer og anvendelse af redningskranse.
Kendskab til:
. 1 brugen af Mand-Over-Bord-båd til opsamling af flåder og redning af personer i vandet,
. 2 metoder til helikopterredning.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus eller godkendt erfaring eller eksamen under tjenesten, herunder praktisk demonstration af kompetence til:
. 1 at iføre sig en redningsvest,
. 2 at iføre sig og anvende en overlevelsesdragt,
. 3 at hoppe sikkert fra en højde ned i vandet,
. 4 at rette en omvendt redningsflåde op iklædt en redningsvest,
. 5 at svømme iklædt en redningsvest,
. 6 at holde sig flydende uden en redningsvest,
. 7 at entre et redningsfartøj fra skibet og fra vandet iklædt en redningsvest. Entring af redningsflåder skal endvidere, hvor dette er praktisk muligt, prøves via en evakueringslejder fra en højde af mindst 5 meter
. 8 at skride til indledende handlinger om bord på redningsfartøjet med henblik på at forøge muligheden for at overleve,
. 9 at sætte et drivanker,
. 10 at betjene udstyr i redningsfartøjer,
. 11 at betjene lokaliseringsanordninger, herunder radioudstyr.
Den handling, der skrides til, når mønstringssignaler lyder, er passende for den angivne nødsituation og i overensstemmelse med de fastsatte procedurer.
Timingen og rækkefølgen af enkelthandlinger er passende under de herskende omstændigheder og forhold og begrænser evt. risici og farer for overlevelsen.
Den metode, der anvendes til at entre redningsfartøjer, er passende og modvirker risici for andre overlevende.
De første handlinger efter at have forladt skibet og procedurerne og handlingerne i vandet begrænser risikoen for ikke at overleve.

 
Tabel A-VI/1-3 Minimumskrav til elementær førstehjælp
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og færdighed
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Umiddelbar handling i tilfælde af en ulykke eller anden medicinsk nødstilfælde.
Kunne vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed.
Have forståelse for kroppens opbygning og funktioner.
Have forståelse for tiltag, som skal iværksættes umiddelbart i nødsituationer, herunder evnen til:
. 1 at placere den tilskadekomne korrekt,
. 2 at anvende genoplivningsteknikker (mund-til-næse- og mund-til-mund-metode),
. 3 at kontrollere blødninger,
. 4 at anvende relevante, grundlæggende chokhåndteringstiltag,
. 5 at anvende relevante tiltag i tilfælde af forbrændinger og skoldninger, herunder ulykker forårsaget af elektrisk strøm,
. 6 at redde og transportere en tilskadekommen,
. 7 at improvisere forbindinger og anvende materialerne i nødudstyret.
Kendskab til bevidsthedstilstand, kramper, vejrtrækning og puls.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Den måde, hvorpå der slås alarm, og timingen heraf er passende for omstændighederne ved ulykken eller det medicinske nødstilfælde.
Skadernes mulige årsag, art og omfang identificeres hurtigt og fuldstændigt, og der skrides til handling med en prioritering og i en rækkefølge, der er proportionel med evt. livsfare.
Risikoen for yderligere skade på en selv og den tilskadekomne begrænses til enhver tid.

 
Tabel A-VI/1-4 Minimumskrav til personlig sikkerhed og socialt ansvar
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og færdighed
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Opfyldelse af nødprocedurerne.
Mulige typer af nødstilfælde, såsom kollision, brand, forlis.
Viden om beredskabsplaner om bord (fx båd- og brandrulle og mand-over-bord-rulle) med henblik på at reagere på nødstilfælde.
Nødsignaler og de specifikke pligter, der er pålagt besætningsmedlemmerne på mønstringslisten; mønstringsstationer; korrekt anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr.
Den krævede handling ved konstatering af en evt. nødsituation, herunder brand, kollision, forlis og vandindtrængen i skibet.
Den krævede handling ved høring af nødalarmsignaler.
Værdien af træning og øvelser.
Viden om evakueringsruter og interne kommunikations- og alarmsystemer.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Den første handling i tilfælde af en nødsituation er i overensstemmelse med de fastsatte beredskabsprocedurer.
Den afgivne information ved alarmgivning er hurtig, nøjagtig, fuldstændig og tydelig.
Forholdsregler med henblik på at forhindre forurening af havmiljøet.
Grundlæggende viden om skibsfartens påvirkning af havmiljøet og om effekten af driftsmæssig eller utilsigtet forurening af havmiljøet.
Grundlæggende miljøbeskyttelsesprocedurer.
Grundlæggende viden om havmiljøets kompleksitet og forskelligartethed.
Grundlæggende viden om skibsfartens påvirkning af havmiljøet og om effekten af driftsmæssig eller utilsigtet forurening af havmiljøet.
Grundlæggende miljøbeskyttelsesprocedurer.
Grundlæggende viden om havmiljøets kompleksitet og forskelligartethed.
De organisatoriske procedurer, der er beregnede til at beskytte havmiljøet, iagttages til enhver tid.
Iagttagelse af sikre arbejdsgange.
Vigtigheden af at holde sig til sikre arbejdsgange til enhver tid.
De tilgængelige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger med henblik på at beskytte mod evt. farer om bord på skibet.
De krævede forholdsregler før indgang i lukkede rum.
Fortrolighed med internationale forholdsregler vedr. ulykkesforebyggelse og arbejdsmiljø.
Kendskab til:
. 1 sikkerhedsrepræsentant
. 2 sikkerhedsgruppe og -udvalg,
. 3 sikkerhedsorganisationens opgaver, pligter og rettigheder,
. 4 påbuds-, forbuds-, advarsels-, rednings- og brandskilte.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Sikre arbejdsgange iagttages, og passende sikkerheds- og beskyttelsesudstyr anvendes korrekt til enhver tid.
Bidrag til effektiv kommunikation om bord på skibet.
Forståelse af principperne for og barriererne mod effektiv kommunikation mellem enkeltpersoner og teams om bord på skibet.
Evne til at oprette og bibeholde effektiv kommunikation.
Kendskab til:
. 1 vigtigheden af at holde ro og orden i nødsituationer,
. 2 forholdsregler til undgåelse af panik.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Kommunikationen er til enhver tid tydelig og effektiv.
Bidrag til effektive menneskelige relationer om bord på skibet.
Vigtigheden af at opretholde gode menneskelige relationer og arbejdsrelationer om bord på skibet.
Grundlæggende teamwork-principper og praksis, herunder konfliktløsning.
Socialt ansvar; ansættelsesforhold; individuelle rettigheder og pligter; risici forbundet med stof- og alkoholmisbrug.
At være orienteret om arbejdsmiljø i skibe.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
De forventede arbejds- og adfærdsstandarder iagttages til enhver tid.
At forstå og skride til de nødvendige handlinger med henblik på at kontrollere forløbet af træthed (fatigue).
Vigtigheden af at få den nødvendige hvile.
Søvnens, tidsplaners og døgnrytmens effekt på træthed (fatigue).
Fysiske stressfaktorers påvirkning af søfarende.
Effekten af miljømæssige stressfaktorer på og uden for skibet og deres påvirkning af de søfarende.
Effekten på de søfarendes træthed (fatigue) af ændrede tidsplaner.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
Træthedsstyringsprocedurer iagttages, og passende handlinger tages til enhver tid.

 
Om brandbekæmpelse
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og færdig
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Begrænsning af risikoen for brand og opretholdelse af en grad af beredskab over for nødsituationer, der involverer brand.
Kendskab til brand- og slukningsteori:
. 1 brandtrekanten,
. 2 brandklasser,
. 3 brandårsager,
. 4 forbrændingens hastighed, forplantning og udvikling,
. 5 brandfare og forebyggelse af brand,
. 6 kendskab til sprinkler- og CO2-anlæg,
. 7 transportable slukkere,
. 8 indretning af slukkere med vand, CO2, pulver og skum,
Praktisk brandbekæmpelse:
Færdighed i:
. 1 brandbekæmpelse med transportable slukkere og brandtæppe,
. 2 slukning af ild i person.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus.
De første handlinger ved konstatering af en nødsituation er i overensstemmelse med den accepterede praksis og procedurer.
Handlingen ved konstatering af et mønstringssignal er passende for den angivne nødsituation og i overensstemmelse med den fastlagte procedure.

 
Om "Kend dit skib"
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og færdighed
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Opnåelse af kendskab til skibsspecifikt udstyr og anvendelse af dette.
Kendskab til:
. 1 båd- og brandalarmsignalers betydning,
. 2 brandalarmknappers (brandtryks) placering og betjening,
. 3 andre alarmsystemer i skibet,
. 4 rednings- og brandslukningsudstyrs placering og betjening,
. 5 affiring, entring, udsætning og frigøring af redningsbåde,
. 6 udstyrets placering i redningsbåde og –flåder og dets brug,
. 7 placering af vandtætte døre og branddøre,
. 8 opgaver angivet i mønstringsrullerne.
Vurdering af beviser opnået gennem godkendt instruktion eller gennem deltagelse i et godkendt kursus
De første handlinger ved konstatering af en nødsituation er i overensstemmelse med den accepterede praksis og procedurer.
Handlingen ved konstatering af et mønstringssignal er passende for den angivne nødsituation og i overensstemmelse med den fastlagte procedure

»Kend-dit-skib-træningen« skal gentages ved skift af skib; ved skift til søsterskib dog kun i det omfang, hvor der måtte være forskelle.

Generel sikkerhedstræning som beskrevet ovenfor opfylder minimumskrav i STCW-kodens sektion A-VI/1-1 om »Safety Familiarization Training«.


Bilag 2

Vejledning af passagerer i nødsituationer

Dette bilag er en oversættelse af STCW-koden, sektion A-V/2, § 1.

Sektion A-V/2

Obligatoriske minimumskrav for træning og kvalificering af skibsførere, officerer, menige sømænd og andet personel om bord på passagerskibe

 
Træning i styring af store menneskemængder
1
Den træning i styring af store menneskemængder, der kræves efter regel V/2, paragraf 4, for personel, der på mønstringsruller er udpeget til at assistere passagerer i nødsituationer, skal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til:
. 1
kendskab til redningsudstyr og kontrolplaner, herunder:
. 1.1
kendskab til mønstringsruller og nødinstruktioner;
. 1.2
kendskab til nødudgange; og
. 1.3
restriktioner i anvendelse af elevatorer;
   
. 2
færdighed i at bistå passagerer undervejs til samlingsstationer og udskibningssteder, herunder:
. 2.1
færdighed i at give klare, beroligende anvisninger;
. 2.2
dirigering af passagerer i korridorer, gange og trapper;
. 2.3
at holde flugtveje fri for forhindringer;
. 2.4
tilgængelige metoder til evakuering af handicappede og personer, der kræver særlig assistance; og
. 2.5
gennemsøgning af opholdsrum;
   
. 3
mønstringsprocedurer, herunder:
. 3.1
vigtigheden af at holde ro og orden;
. 3.2
evnen til at anvende procedurer til at nedsætte og undgå panik;
. 3.3
evnen til at anvende passagerlister, hvor sådanne findes, i evakueringsøjemed; og
. 3.4
evnen til at sikre, at passagerer er hensigtsmæssigt påklædt og har taget deres redningsveste korrekt på.


Bilag 3

Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder

Dette bilag er en oversættelse af STCW koden, sektion A-V/2, § 2.

Sektion A-V/2

 
Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder
2
Den yderligere sikkerhedstræning, der kræves efter regel V/2, paragraf 5, skal mindst sikre opnåelse af følgende færdigheder:
 
Kommunikation
. 1
Færdighed i at kommunikere med passagerer i nødsituationer under hensyntagen til:
. 1.1
det eller de sprog, der tales af hovedparten af passagererne på den pågældende rute;
. 1.2
sandsynligheden for, at færdighed i at bruge en elementær engelsk ordliste med simple instruktioner kan være en brugbar kommunikationsmåde med en passager, der behøver assistance, uanset om passageren og besætningsmedlemmet taler samme sprog,
. 1.3
det mulige behov for at kommunikere i en nødsituation ved hjælp af andre midler, såsom anskueliggørelse, fagter eller gøren opmærksom på tilstedeværelsen af instruktioner, samlingsstationer, redningsudstyr eller nødudgange, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig,
. 1.4
den udstrækning, i hvilken udførlige sikkerhedsinstruktioner er tilgængelige for passagerer på deres modersmål, og
. 1.5
det sprog, hvorpå annoncering i højttalere udsendes i nødsituationer eller under øvelser for at give vejledning til passagerer og for at gøre besætningsmedlemmers indsats over for passagerer lettere.
 
Redningsudstyr
. 2
Færdighed i at demonstrere brug af personligt redningsudstyr for passagerer.
 
Procedurer for at gå til og fra borde
. 3
Passagerers færdsel til og fra skibet med særlig opmærksomhed over for handicappede og personer, der har brug for hjælp.


Bilag 4

Træning i krisestyring og menneskelig adfærd

Dette bilag er en oversættelse af STCW koden, sektion A-V/2, § 3 samt tabel A-V/2.

Sektion A-V/2

 
Træning i krisestyring og menneskelig adfærd
3
Skibsførere, maskinchefer, overstyrmænd, 1. maskinmestre og enhver person med ansvar for passagerers sikkerhed i nødsituationer skal:
. 1
med tilfredsstillende resultat have gennemført den godkendte uddannelse i krisestyring og menneskelig adfærd, der kræves efter regel V/2, paragraf 6, i overensstemmelse med deres stilling, pligter og ansvar som anført i tabel A-V/2, og
. 2
kunne fremvise bevis på, at den krævede kvalifikationsnorm opfyldes i overensstemmelse med de metoder og kriterier for bedømmelse af kvalifikationer, der er opført i kolonnerne 3 og 4 i tabel A-V/2.

 
Tabel A-V/2 - Specifikation af minimumkvalifikationsnormer i krisestyring og menneskelig adfærd
Kolonne 1
Kolonne 2
Kolonne 3
Kolonne 4
Kvalifikation
Viden, forståelse og færdighed
Metoder til demonstration af kompetencer
Kriterier for bedømmelse af kompetencer
Organisere nødprocedurer om bord
Kendskab til:
. 1 skibets generelle konstruktion og indretning,
. 2 sikkerhedsregler og
. 3 nødplaner og procedurer.
Vigtigheden af principperne for udvikling af skibsspecifikke nødprocedurer, herunder:
. 1 behovet for planlægning af og øvelser i nødprocedurer om bord og
. 2 nødvendigheden af, at alt personel er opmærksomt på og overholder planlagte nødprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation.
Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser med en eller flere udarbejdede nødplaner og praktisk demonstration.
Skibets nødprocedurer sikrer en tilstand af beredskab over for nødsituationer
Optimere ressourceanvendelsen
Færdighed i at optimere ressourceanvendelsen under hensyntagen til:
. 1 muligheden for, at der er begrænsede ressourcer til rådighed i en nødsituation og
. 2 nødvendigheden af at gore fuld brug af personel og udstyr, der umiddelbart er til rådighed, og om nødvendigt at improvisere.
Færdighed i at organisere realistiske øvelser for at opretholde en tilstand af beredskab under brug af erfaringer fra tidligere ulykker med passagerskibe, debriefing efter øvelser.
Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer.
Katastrofeplaner optimerer brug af til rådighed-værende ressourcer.
Tildeling af opgaver og ansvar afspejler kendte kvalifikationer hos den enkelte.
Rollefordeling og ansvar hos hold og hos den enkelte er klart defineret.
Kontrollere reaktion på nødsituationer
Færdighed i at foretage en indledende vurdering og foretage effektiv reaktion på nødsituationer i overensstemmelse med etablerede nødprocedurer.
Lederevner.
Evne til at lede andre i nødsituationer, herunder behovet for:
. 1 at foregå med et godt eksempel i nødsituationer,
. 2 at fokusere på beslutningstagen på grund af nødvendigheden af en hurtig indsats i nødsituationer og
. 3 at motivere, opmuntre og berolige passagerer og andre.
Stresshåndtering.
Evne til at identificere udvikling af tegn på personligt stress og stress hos andre med-lemmer af skibets hjælpemandskab.
Forståelse for, at stress, der opstår på grund af nødsituationer, kan påvirke den enkeltes ydeevne og færdighed i at udføre instruktioner og følge procedurer.
Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer.
Procedurer og handlinger er i overensstemmelse med etablerede principper og planer for krisestyring om bord.
Mål og strategi er passende for nødsituationens art, tager omstændighederne i betragtning og gør optimalt brug af til rådighed værende ressourcer.
Besætningsmedlemmers handlinger bidrager til at opretholde orden og kontrol.
Lede passagerer og andet personel i nødsituationer
Menneskelig adfærd og reaktioner
Færdighed i at lede passagerer og andet personel i nødsituationer, herunder:
. 1 forståelse for almindelige reaktionsmønster hos passagerer og andet personel i nødsituationer, herunder muligheden for:
. 1.1 at det almindeligvis tager nogen tid, før folk accepterer den kendsgerning, at der foreligger en nødsituation, og
. 1.2 at nogle mennesker går i panik og ikke opfører sig på normal, rationel måde, at deres evne til at opfatte kan være påvirket, og at de ikke er så lydhøre over for instruktioner som i normale situationer,
. 2 forståelse forfat nogle passagerer og andet personel blandt andet måske:
. 2.1 begynder at lede efter pårørende, venner og/eller deres ejendele som en første reaktion, når noget går galt,
. 2.2 søger sikkerhed i deres kahytter eller på andre steder om bord, hvor de tror, at de kan undslippe fare og
. 2.3 er tilbøjelige til at søge mod den øvre side, når skibet krænger og
. 3 forståelse for mulige problemer med panik, der kan opstå ved, at familier adskilles.
Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, praktisk demonstration og træning og øvelser om bord af nødprocedurer.
Besætningsmedlemmers indsats bidrager til at opretholde orden og kontrol.
Etablere og opretholde effektiv kommunikation
Færdighed i at etablere og opretholde effektiv kommunikation, herunder:
. 1 vigtigheden af klare og præcise instruktioner og rapporter, og
. 2 nødvendigheden af at opfodrer passagerer og andet personel til at udveksle informationer og give feedback.
Færdighed i at give relevant information til passagerer og andet personel i en nødsituation, at holde dem underrettet om situationen og at meddele enhver handling, der kræves af dem, under hensyntagen til:
. 1 det eller de sprog, der tales af hovedparten af passagererne og andet personel, der er om bord på den pågældende rute,
. 2 det mulige behov for at kommunikere i en nødsituation ved hjælp af andre midler, såsom demonstration eller fagter eller henlede af opmærksomheden på tilstedeværelsen af instruktioner, mønstringsteder, rednings udstyr eller evakueringsveje, når mundtlig kommunikation ikke er anvendelig og
. 3 det sprog, hvorpå annoncering i højttalere vil ske i nødsituationer eller under øvelser for at give essentiel vejledning til passagerer og for lette besætningsmedlemmers indsats over for passagerer.
Bedømmelse på grundlag af godkendt træning, øvelser og praktisk demonstration
Informationer fra alle til rådighed værende kilder indhentes, vurderes og bekræftes så hurtigt som muligt, og gennemgås gennem hele nødsituationen.
Informationer, der gives til enkeltpersoner, til hold af hjælpemandskab og til passagerer, er nøjagtige, relevante og givet rettidigt.
Informationer holder passagerer oplyst om nødsituationens karakter og om de handlinger, der kræves af dem.


Bilag 5

Passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet

Dette bilag er en oversættelse af STCW koden, sektion A-V/2, § 4

Sektion A-V/2

 
Træning i passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet
4
Den uddannelse i passagerskibssikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet, som kræves efter regel V/2, paragraf 7, for skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, 1. maskinmestre og personer tildelt direkte ansvar for indskibning og udskibning af passagerer, lastning, losning eller sikring af ladninger eller for at lukke skrogåbninger om bord på ro-ro-skibe, skal mindst sikre opnåelse af de færdigheder, som er i overensstemmelse med deres pligter og ansvar i overensstemmelse med følgende:
 
Lastnings- og indskibningsprocedurer
. 1
Færdighed i på behørig måde at anvende de procedurer, som er etableret for skibet med hensyn til:
. 1.1
Indskibning og udskibning af køretøjer, jernbanevogne og andre transportenheder, herunder relateret kommunikation;
. 1.2
sænkning og hejsning af ramper;
. 1.3
til- og afrigning af hængedæk; og
. 1.4
indskibning og udskibning af passagerer under særlig hensyntagen til handicappede og personer, der kræver særlig assistance.
 
Transport af farligt gods
. 2
Færdighed i at anvende enhver sikkerhedsforanstaltning, procedure eller krav vedrørende transport af farligt gods på ro-ro-passagerskibe.
 
Sikring af ladning
. 3
Færdighed i:
. 3.1
korrekt anvendelse af bestemmelserne i "the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing" på køretøjer, jernbanevogne og andre lasttransportenheder, og
. 3.2
behørig anvendelse af til rådighed værende lastsikringsudstyr og -materiale under hensyntagen til dets begrænsninger.
 
Beregninger af stabilitet, trim og kraftpåvirkninger
. 4
Færdighed i:
. 4.1
behørig anvendelse af til rådighed værende oplysninger om stabilitet og kraftpåvirkninger;
. 4.2
beregning af stabilitet og trim for forskellige lastkonditioner ved brug af til rådighed værende lastberegningsapparater eller computerprogrammer;
. 4.3
beregning af belastninger på dæk; og
. 4.4
beregning af virkningen af skiftninger af ballast og fuel på stabilitet, trim og kraftpåvirkninger.
 
Åbning, lukning og sikring af skrogåbninger
. 5
Færdighed i:
. 5.1
behørig anvendelse af de procedurer, der er fastlagt for skibet med hensyn til åbning, lukning og sikring af bov-, hæk- og sideporte og ramper samt korrekt betjening af tilhørende systemer; og
. 5.2
at udføre inspektioner af behørig skalkning
 
Ro-ro-dæk atmosfære
. 6
Færdighed i:
. 6.1
at bruge udstyr, hvor det findes, til at overvåge atmosfæren i ro-ro-rum; og
. 6.2
behørigt at anvende de procedurer, der er etableret for skibet for ventilation af ro-ro-lastrum under indskibning og udskibning af køretøjer, under rejsen og i nødsituationer.


Bilag 6

Træning i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

Træning i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser
 
Træningens formål
 
Formålet med træningen er at styrke ledelsesfunktionen i forbindelse med afvikling af båd- og brandøvelser om bord, herunder øvelser i evakuering af passagerer med sigte på at:
1.
sikre indgående kendskab til de regelsæt, der er relevante for passagerskibes beredskab i relation til brandslukning, evakuering og anvendelse af redningsmidler,
2.
alle officerer og ledende cateringpersonale har en fælles forståelse af vigtigheden af grundig forberedelse og planlægning af alle krævede øvelser samt kendskab til, hvilke krav der må stilles til sådan forberedelse og planlægning,
3.
gennemførte øvelser underkastes grundig evaluering, som involverer alle deltagere i sådanne øvelser, samt kendskab til, hvordan sådan evaluering mest effektivt tilrettelægges for at kunne bidrage til løbende forbedring af øvelser,
4.
sikre, at gennemførte øvelser bidrager effektivt til at højne forståelsen hos alle besætningsmedlemmer for vigtigheden af, at skibet har et højt sikkerhedsberedskab,
5.
sikre, at øvelser inddrager elementer fra STCW koden, sektion A-V/2-2 om styring af store menneskemængder og om kommunikation med passagerer i nødsituationer og demonstration for passagerer i brug af personligt redningsudstyr og derved bidrager til at kvalificere officerer og ledende cateringpersonale til at gennemføre eller bistå med at gennemføre de uddannelser, der efter bekendtgørelsen skal eller bør gennemføres om bord,
6.
sikre effektiv betjening af brandsluknings- og redningsudstyr, herunder fremme samarbejdet mellem forskellige besætningsgrupper under brandsluknings- og redningsindsats.
   
Krav til plan for træning og til mål med træningen
 
Rederiet skal i skibets sikkerhedsstyringssystem (SMS) sikre, at der foreligger en plan for træning i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser, der viser, at ovenstående formål tilgodeses, og træningen som minimum bibringer deltagerne indgående kendskab til:
1.
bekendtgørelse med bilag om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe og til indhold af Søfartsstyrelsens Meddelelser B om krav til øvelser om bord.
2.
STCW-konventionens reglement I/14, for så vidt angår forpligtelsen til orientering af ny-påmønstrede om deres særlige opgaver, og til indholdet af Søfartsstyrelsens Meddelelser B om krav til passagerskibe, for så vidt angår brandbekæmpelse og anvendelse af redningsudstyr.
3.
detaljerede retningslinjer for
- planlægning af båd- og brandøvelser,
- den praktiske afvikling af båd- og brandøvelser og
- evaluering af øvelser.


Bilag 7

Formatkrav for beviser

Beviset skal udfærdiges i formatet A5 (14,8 x 21,0 cm) og skal øverst vise navn og logo for den udstedende institution eller virksomhed.

I listen af krav, der er opfyldt, anvendes den terminologi, der er vist i eksemplerne i bilag 8.

Der medtages kun de krav fra listen, som faktisk er opfyldt på datoen for udstedelsen, eller ikke-gældende krav kan overstreges.

Angivelse af dato for udløb af gyldighed medtages kun, hvis der i listen af krav anføres krav fra bekendtgørelsens §§ 3, 5 eller 6.

Oversættelse til engelsk kan udelades for passagerskibe i indenrigsfart.


Bilag 8

Kvalifikationsbevis

Virksomhedens/Institutionens navn
Logo
 
BEVIS
 
 
Certificate of proficiency
 
FOR GENNEMFØRT KURSUS OG TRÆNING
of completed course and training
FOR PERSONEL PÅ PASSAGERSKIBE OG RO-RO-PASSAGERSKIBE
for personnel on passenger ships and ro-ro passenger ships
Det attesteres herved, at
   
This is to certify that
   
     
CPR nr.
   
Personal id
   
     
på datoen
     
on the date
   
med tilfredsstillende resultat har opnået kvalifikationer, der opfylder nedennævnte krav:
Satisfactorily has acquired qualifications complying with requirements as stated below:
Generel sikkerhedstræning
STCW A-VI/1-1, A-VI/1-3, A-VI/1-4
Dansk krav § 2, bilag 1 i bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe
General Safety Familiarization Training
STCW A-VI/1-1, A-VI/1-3, A-VI/1-4
Danish national requirement, section 2, annex 1 in Order on special training and qualification etc. for personnel on passenger ships
Vejledning af passagerer i nødsituationer
STCW A-V/2-1
Crowd Management Training
 
Sikkerhedstræning for personel der yder direkte service over for passagerer i passagerområder
STCW A-V/2-2
Safety training for personnel providing direct service to passengers in passenger spaces
 
Krisestyring og menneskelig adfærd
STCW A-V/2-3
Crisis Management and Human Behavior
 
Passagersikkerhed
STCW A-V/2-4
Passenger Safety, Cargo Safety and Hull Integrity Training
 
Træning i tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brand øvelser
Frivilligt
Training in Planning and Conduct of fire drills and abandon ship drills
Optional
   
Beviset er gyldigt for tjeneste på
 
The certificate is valid for service on
Skibsnavn/Name of ship
   
Dette bevis er gyldigt indtil den
 
This certificate expires on
 
Efter bemyndigelse af Søfartsstyrelsen
As authorized by the Danish Maritime Authority
     
Sted og dato/Place and date
 
Underskrift/Signature
Stempel/Stamp