Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter og elevplaner samt opfølgning på mål for folkeskolen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 622 af 12. juni 2013, § 1 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 og lov nr. 1641 af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om vejledning om uddannelse og erhverv« til: »lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.«

2. I § 5, stk. 2, nr. 3, litra b, ændres »Natur/teknik« til: »Natur/teknologi«.

3. § 7, stk. 1, nr. 3, affattes således:

»3) uddannelse og job.«

4. I § 7, stk. 2, ændres »uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering« til: »uddannelse og job«.

5. § 9, stk. 1 og 2, affattes således:

»Ud over den undervisning, som skal tilbydes efter §§ 5, 7 og 7 a, kan der tilbydes eleverne på 7.-9. klassetrin undervisning i følgende fag og emner som valgfag:

1) Tysk.

2) Fransk.

3) Spansk.

4) Billedkunst.

5) Medier.

6) Filmkundskab.

7) Drama.

8) Musik.

9) Håndværk og design.

10) Madkundskab.

11) Almindelige indvandrersprog for elever med fornødent forhåndskendskab til det pågældende sprog.

12) Arbejdskendskab.

Stk. 2. Valgfag udbydes som 1-årige forløb, bortset fra håndværk og design samt madkundskab, der udbydes som 2-årige forløb, samt tysk og fransk, der udbydes som 3-årige forløb. Kommunen kan vælge at udbyde de valgfag, der efter 1. pkt. udbydes som 1- eller 2-årige forløb, som forløb på op til 3 år.«

6. I § 10, stk. 1, 1. pkt., ændres »og om centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) i« til: »i folkeskolens«.

7. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »mål« til: »kompetencemål«, »(trinmål)« ændres til: »samt færdigheds- og vidensmål«, og »bortset fra de fag, der kan tilrettelægges over 1 eller 2 år« ændres til: »herunder regler om opmærksomhedspunkter inden for udvalgte kerneområder i dansk og matematik«.

8. § 10, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

9. § 10, stk. 3, 1. og 2. pkt., der bliver stk. 2, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Skolernes læseplaner skal for folkeskolens fag og obligatoriske emner, jf. §§ 5-7 og § 9, stk. 1, beskrive den udvikling i indholdet i undervisningen, der tilrettelægges med henblik på at nå kompetencemålet. Læseplanerne skal herunder beskrive forløb, der understøtter arbejdet med færdigheds- og vidensmål. Læseplanerne skal godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. § 40, stk. 3.«

10. I § 10, stk. 5, der bliver stk. 4, indsættes efter »opgavesæt,«: »eksempler på kompetenceopgaver og udfordringsmål,«.

11. I § 11 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Indholdet i undervisningen i børnehaveklassen skal mindst omfatte følgende kompetenceområder:

1) Sprog.

2) Matematisk opmærksomhed.

3) Naturfaglige fænomener.

4) Kreative og musiske udtryksformer.

5) Krop og bevægelse.

6) Engagement og fællesskab.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

12. I § 11, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »målene« til: »formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter«.

13. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »trin- og slutmål« til: »kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter«.

14. § 13 b affattes således:

»§ 13 b. Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for elev-erne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå.

Stk. 2. En elevplan skal for elever i børnehaveklassen indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i forhold til kompetencemålet for dette klassetrin.

Stk. 3. En elevplan skal på 1.-8. klassetrin indeholde de i stk. 1 nævnte oplysninger i følgende fag på følgende klassetrin:

1) Dansk på 1.-8. klassetrin.

2) Matematik på 1.-8. klassetrin.

3) Engelsk på 3.-8. klassetrin.

4) Historie på 4., 6. og 8. klassetrin.

5) Kristendomskundskab på 3., 6. og 8. klassetrin.

6) Natur/teknologi på 4. og 6. klassetrin.

7) Samfundsfag på 8. klassetrin.

8) Geografi på 8. klassetrin.

9) Biologi på 8. klassetrin.

10) Fysik/kemi på 8. klassetrin.

11) Idræt på 2., 5. og 8. klassetrin.

12) Musik på 2. og 6. klassetrin.

13) Billedkunst på 5. klassetrin.

14) Håndværk og design samt madkundskab på et af de klassetrin, som fagene tilbydes på.

15) Tysk eller fransk på 6. og 8. klassetrin.

16) Valgfag, jf. § 9, stk. 1, på et af de klassetrin, som faget tilbydes på.

Stk. 4. For hver elev på 8. og 9. klassetrin skal elevplanen til brug for afklaring af videre uddannelse indeholde oplysninger om, hvilke mål eleven har for sin uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klassetrin, og om den besluttede opfølgning på disse mål.

Stk. 5. Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om elevplaner, herunder om anvendelse af digitale løsninger.«

15. I § 19, stk. 2, 1. pkt., ændres »skolebibliotek som et pædagogisk servicecenter« til: »pædagogisk læringscenter«, i 2. pkt. ændres »Skolebiblioteket er en del af skolens virksomhed og« til: »Det pædagogiske læringscenter«, og i 3. pkt. ændres »Skolebiblioteket« til: »Det pædagogiske læringscenter«.

16. I § 19, stk. 3, ændres »skolebibliotekernes« til: »de pædagogiske læringscentres«.

17. § 19 h, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

18. I § 40, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 10, stk. 3.« til: »§ 10, stk. 2.«

19. I § 40, stk. 5, 1. pkt., ændres »§ 40 a, stk. 2 og 3,« til: »§ 40 a, stk. 3,«.

20. § 40 a, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i kvalitetsrapporten.

Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

21. I § 40 a, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »og til« til: », herunder«.

22. § 40 a, stk. 3, der bliver stk. 4, ophæves.

23. I § 40 a, stk. 4, 1. pkt., ændres »og handlingsplaner samt« til: »med eventuelle handlingsplaner og«.

24. I § 40 a, stk. 5, udgår »og handlingsplaner«.

25. I § 44, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 40 a, stk. 3,« til: »§ 40 a, stk. 2,«.

26. I § 50, stk. 3, indsættes efter »modtager«: »uddannelseshjælp eller«, efter »i henhold til« indsættes: »§§ 23-25 i«, og efter »betaling i den fremtidige« indsættes: »uddannelseshjælp eller«.

27. I § 56 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe oplysninger, som ministeren skønner nødvendige til brug for opfølgning på folkeskolens resultater og forhold i øvrigt.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal indberette oplysninger, jf. stk. 2, om elevernes trivsel til ministeriet ved anvendelse af et nærmere fastsat dataformat og med brug af en nærmere bestemt spørgeramme. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om spørgerammen og om, hvordan og hvornår kommunalbestyrelsen tilvejebringer oplysninger om elevernes trivsel.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 4 og 5.

28. I § 56, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres »stk. 1,« til: »stk. 1 og 2,«.

29. I § 56, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 1 og 2.« til: »stk. 1-4.«

30. Efter § 56 indsættes i kapitel 10:

»§ 56 a. Oplysninger om elevers trivsel, jf. § 56, stk. 3, skal indgå i skolernes undervisningsmiljøvurdering efter lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.«

31. § 57 d affattes således:

»§ 57 d. Undervisningsministeren fører tilsyn med folkeskolers kvalitetsudvikling.

Stk. 2. I tilfælde af vedvarende dårlig kvalitet på en folkeskole eller i skolevæsenet kan undervisningsministeren med henblik på at forbedre niveauet pålægge kommunalbestyrelsen at udarbejde en handlingsplan, jf. § 40 a, stk. 2, og eventuelt som et delelement heri at deltage i vejledning fra Undervisningsministeriet. Ministeren fastsætter en frist for udarbejdelsen af handlingsplanen.«

§ 2

I lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 21. juni 2010, som ændret ved § 22 i lov nr. 326 af 11. april 2012, § 21 i lov nr. 493 af 21. maj 2013 og § 42 i lov nr. 1605 af 26. december 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 2 d, stk. 1, ændres »elev- og uddannelsesplan« til: »elevplan«, og », stk. 2« udgår.

§ 3

I lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 22. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 40 i lov nr. 1605 af 26. december 2013 og senest ved § 2 i lov nr. 264 af 24. marts 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 3, ændres »slutmål, henholdsvis trinmål (Fælles Mål)« til: »kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål)«.

§ 4

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 166 af 25. februar 2013, som ændret ved § 6 i lov nr. 274 af 19. marts 2013, § 5 i lov nr. 1640 af 26. december 2013 og § 1 i lov nr. 264 af 24. marts 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 1 a, stk. 4, ændres »slutmål henholdsvis trinmål (Fælles Mål)« til: »kompetencemål henholdsvis færdigheds- og vidensmål (Fælles Mål)«.

§ 5

I lov nr. 1640 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 16, ophæves.

2. § 1, nr. 21, ophæves.

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2014, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 2-13, 15, 16, 18-25 og 27-31, og §§ 2-4 træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 3. § 1, nr. 17, træder i kraft den 1. august 2015.

Stk. 4. § 1, nr. 2-13, §§ 3 og 4 og § 5, nr. 2, har først virkning fra skoleåret 2015/16 for andre obligatoriske emner, fag og klassetrin end uddannelse og job, jf. folkeskolelovens § 7, stk. 1, nr. 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, engelsk på 1. og 2. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 1, litra b, som ændret ved § 1, nr. 7, i lov nr. 1640 af 26. december 2013, tysk eller fransk på 5. og 6. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 1, litra e, som affattet ved § 1, nr. 8, i lov nr. 1640 af 26. december 2013, håndværk og design samt madkundskab, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 2, nr. 2, litra d, som ændret ved § 1, nr. 9, i lov nr. 1640 af 26. december 2013, tysk og fransk som valgfag på 7. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, medier, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 1, nr. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, håndværk og design som valgfag, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 1, nr. 9, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5, og madkundskab som valgfag, jf. folkeskolelovens § 9, stk. 1, nr. 10, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 5. I skoleåret 2014/15 finder de hidtil gældende regler anvendelse for øvrige fag og klassetrin end de i 1. pkt. nævnte.

Stk. 5. Folkeskolelovens § 13 b som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, har virkning fra skoleåret 2014/15, jf. dog 3. pkt. De hidtil gældende regler om elevplaner finder anvendelse indtil skoleåret 2014/15. Folkeskolelovens § 13 b, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, har virkning for elevplaner, som udarbejdes for elever i børnehaveklassen fra skoleåret 2015/16. I skoleåret 2014/15 udarbejdes elevplaner for elever i børnehaveklassen med udgangspunkt i de gældende mål for undervisningen i børnehaveklassen.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter i henhold til § 1, nr. 20-24, i skoleårene 2014/15 og 2015/16, hvorefter kommunalbestyrelsen udarbejder kvalitetsrapporter hvert andet år.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. april 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Christine Antorini