Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (24. april 2014)

Miljøministeren (Kirsten Brosbøl):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Kapacitet til destruktion af farligt affald mv.)

(Lovforslag nr. L 181)

Lovforslaget udmønter et element fra Aftale om en Vækstplan og følger anbefalingerne fra en tværministeriel arbejdsgruppe, som bl.a. havde til formål at udarbejde konkrete forslag til sikring af fortsat dansk kapacitet til destruktion af farligt affald.

Arbejdsgruppen anbefalede, at kapaciteten i Danmark til bortskaffelse af farligt affald ved forbrænding af hensyn til de miljømæssige EU-forpligtelser understøttes. Det er således vurderingen, at en vis dansk kapacitet er nødvendig for, at der kan destrueres farligt affald i nærområdet, og at der er en risiko for, at kapaciteten ikke vil blive udbudt, hvis de virksomheder, der kan stille kapacitet til rådighed, skal gøre det på markedsvilkår.

Lovforslaget indfører hjemmel til, at miljøministeren (Miljøstyrelsen efter delegation) kan indgå en aftale med en eller flere virksomheder, som forpligter sig til at garantere kapacitet til destruktion ved forbrænding af farligt affald i Danmark. Herved sikres det, at kommuner og virksomheder kan få bortskaffet farligt affald, som er underlagt krav om destruktion.

Den sene fremsættelse af lovforslaget skyldes, at det har været nødvendigt forud for fremsættelsen at drøfte en række EU-retlige aspekter ved kapacitetspligtmodellen med EU-Kommissionen.

Målet er, at den nye regulering kan træde i kraft fra 1. juli 2014 med henblik på efterfølgende afholdelse af udbud og indgåelse af kapacitetspligtaftaler til ikrafttræden pr. 1. januar 2015, hvor fritagelsen for afgift ved forbrænding og deponering af farligt affald er endeligt udfaset.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.