Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 837 af 14. august 2012 om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 12. november 2013 og bekendtgørelse nr. 1432 af 12. december 2013, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Erhvervsstyrelsen kan sende breve til virksomheder om forhold, der er omfattet af årsregnskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

1) Som digital post til virksomhedens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, medmindre virksomheden er fritaget for tilslutning til Digital Post,

2) som papirbaseret post til virksomhedens fysiske adresse og

3) via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan sende breve til personer om forhold, der er omfattet af årsregnskabsloven eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

1) Som papirbaseret post til personens fysiske adresse og

2) via e-mail til en e-mailadresse, som personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på Erhvervsstyrelsens fremsendelse af breve til revisorer for virksomheder, rådgivere, som optræder på en virksomheds eller persons vegne, filialer af udenlandske virksomheder, som driver virksomhed igennem en filial i Danmark, samt filialbestyrerne for disse.«

2. I § 9 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som udnytter muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport, skal indsende sin årsrapport sammen med det pågældende koncernregnskab på papir med almindelig post til Erhvervsstyrelsen, postboks 621, 0900 København C.«

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 7-9.

3. I § 14, stk. 5, ændres »31. december 2014« til: »31. december 2015«.

4. I § 18, stk. 2, udgår », jf. stk. 3«.

5. § 18, stk. 3, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Erhvervsstyrelsen, den 25. april 2014

Victor Kjær

/ Grethe Krogh Jensen