Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mælkekvoter

§ 1

I bekendtgørelse nr. 974 af 21. september 2012 om mælkekvoter foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1 og 3-5, § 4, § 22 og § 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 og efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og § 1, stk. 2 og 3 i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012, som ændret ved lov nr. 638 af 12. juni 2013, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes:«

2. § 6, stk. 3, ophæves.

3. § 8, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Ved overtagelse af mælkekvote efter § 7, stk. 1, reduceres kvoten ikke.«

4. § 20, stk. 4, ophæves.

5. Efter § 20 indsættes:

»§ 20 a. Da mælkekvoterne ophører den 31. marts 2015 vil der sidste gang kunne indgives bud om køb og salg af mælkekvote i medfør af § 20, stk. 1, den 1. november 2014.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. maj 2014.

NaturErhvervstyrelsen, den 30. april 2014

Jette Petersen

/ Aksel Nielsen