Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Fritagelse for skat af findeløn og dusører m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1064 af 17. december 2002, og som ændret ved forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjet befordringsfradrag til pendlere i udkantskommuner m.v.), som vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. november 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, nr. 1, 1. pkt., indsættes efter »ulykke«: », forbrydelse«.

2. I § 7 indsættes som nr. 28:

»28)   Findeløn og godtgørelser, som udbetales i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven, samt dusører og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare eller forhindre en forbrydelse, når de pågældende indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv.«

3. I § 7 O, stk. 1, nr. 1, ændres »litra v« til: »nr. 19«.

4. § 7 O, stk. 1, nr. 5, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for indkomståret 2003 og senere indkomstår.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand