Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansøgning om støtte fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

I medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden, som ændret ved lov nr. 1381 af 23. december 2012, fastsættes efter bemyndigelse:

Ansøgning

§ 1. Fondens formål er at yde støtte til formålene forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Der kan ydes støtte til:

1) Indsatser, der forebygger fysisk og psykisk nedslidning samt arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

2) Indsatser, der bidrager til at fastholde seniorer samt medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller bidrager til hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

3) Indsatser, der bidrager til inklusion på arbejdsmarkedet.

Stk. 3. I det omfang beskæftigelsesministeren i medfør af § 3, stk. 2, i lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse fastsætter rammer eller regler, der indebærer, at virksomheder kan søge støtte til egne projekter, kan fonden udbyde projekter inden for de formål og indsatsområder, der er nævnt i stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Det er en betingelse for støtte efter § 1, stk. 2, nr. 1 og nr. 2, at repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiversiden enten inden for den pågældende branche eller på den offentlige eller private virksomhed er bekendt med indsatsen.

§ 2. Offentlige eller private virksomheder, grupper eller sammenslutninger af offentlige eller private virksomheder, herunder produktionsenheder, og foreninger og organisationer kan søge om støtte til projekter og afgive tilbud i det omfang, der udbydes projekter, der falder ind under fondens formål.

§ 3. Organisationer, konsulenter, arbejdsmiljørådgivere eller andre kan bistå virksomheder med at udforme ansøgning, herunder bistå med eventuel etablering af konsortier m.v.

Stk. 2. Fonden dækker ikke udgifter forbundet med udarbejdelse af ansøgning om støtte til indsatser eller projekter og tilbud.

§ 4. Sekretariatet udarbejder retningslinjer for ansøgninger og tilbud og yder vejledning.

§ 5. Fonden indkalder ansøgninger eller tilbud ved opslag på fondens hjemmeside.

Stk. 2. Opslagene skal angive den økonomiske ramme samt de konkrete temaer eller udbudskriterier, som de udbudte initiativer tilgodeser, eller som fonden ønsker tilgodeset.

Tilsagn om støtte m.v.

§ 6. Sekretariatet giver tilsagn om støtte til godkendte indsatser og projekter og forestår udbetaling af støtte.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter retningslinjer for tilskud fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, herunder krav om anvendelse af statsautoriseret revisor, og faglig rapportering.

§ 7. Fonden stiller ved ydelse af støtte krav om, at resultaterne af indsatserne og projekterne gøres offentligt tilgængelige med henblik på at styrke formidlingen om forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning, fastholdelse samt inklusion.

§ 8. Sekretariatet fører tilsyn med de indsatser og projekter, der modtager støtte fra fonden.

Stk. 2. Sekretariatet fastsætter nærmere retningslinjer for tilsynet.

§ 9. Støttemodtager skal underrette sekretariatet, hvis planlagte indsatser eller projekter, som sekretariatet har givet tilsagn til, forsinkes, eller forudsætningerne for støtten ændres væsentligt.

Stk. 2. Støtten kan bortfalde eller kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt, eller hvis der er givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for ydelse af støtte.

Ikrafttrædelse

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2009 om ansøgning om støtte fra Forebyggelsesfonden.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 20. maj 2014

Morten Binder

/ Charlotte Fuglsang