Dokumentets indarbejdede forskrifter
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 2 a Påbud
Kapitel 2 b Klageadgang
Kapitel 2 c Obligatorisk digital kommunikation
Kapitel 3 Straf
Kapitel 4 Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin

Herved bekendtgøres lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin, jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 8. marts 2013, med de ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 1459 af 17. december 2013.

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på bedrifter med smågrise, avls- eller slagtesvin, der holdes indendørs til landbrugsmæssigt formål.

§ 2. Ved smågrise forstås grise fra fravænning, og indtil de er 10 uger gamle.

Stk. 2. Ved avls- og slagtesvin forstås svin, fra de er 10 uger gamle og indtil indsættelse i løbeafdeling eller indtil slagtning.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

§ 3. I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

Stk. 2. I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst 1/2 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

§ 4. I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur.

§ 5. Smågrise, avls- og slagtesvin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

§ 5 a. Svin må opstaldes i udleveringsvogne i højst 2 timer.

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri1) kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse og anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og forordninger om forsvarlig behandling af smågrise, avls- og slagtesvin og om beskyttelse af disse dyrs velfærd.

§ 7. Reglerne i dyreværnsloven og i forskrifter, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin.

Kapitel 2 a

Påbud

§ 7 a. Konstaterer en person nævnt i dyreværnslovens § 24 a, stk. 1, at regler i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf er overtrådt, kan en myndighed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri meddele den ansvarlige for et dyrehold påbud om inden for en fastsat frist at træffe de foranstaltninger, som findes nødvendige for at overholde disse regler. Påbud skal meddeles skriftligt. Endvidere skal den, der har ansvaret for dyret, have lejlighed til at udtale sig, før påbuddet meddeles.

Stk. 2. Stk. 1, 2. og 3. pkt., kan fraviges, i det omfang det er nødvendigt for at afværge en væsentlig lidelse for dyret.

Stk. 3. Der kan ikke meddeles påbud efter stk. 1, hvis den ansvarlige for dyreholdet i forvejen er meddelt pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold. Et påbud meddelt i medfør af stk. 1 bortfalder, hvis der efterfølgende udstedes pålæg efter dyreværnslovens § 21 vedrørende samme forhold.

Kapitel 2 b

Klageadgang

§ 7 b. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgang til at klage over afgørelser truffet i henhold til loven eller de i medfør heraf udstedte regler, herunder om, at afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedernes adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til klagen.

Kapitel 2 c

Obligatorisk digital kommunikation

§ 7 c. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign.

Stk. 3. En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

§ 7 d. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at afgørelser og andre dokumenter, der udelukkende er truffet eller udstedt på grundlag af elektronisk databehandling, kan udstedes alene med angivelse af ministeriet som afsender.

§ 7 e. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov er krævet, at et dokument, som er udstedt af andre end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, skal være underskrevet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt dokumentet, jf. dog stk. 2. Sådanne dokumenter sidestilles med dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om fravigelse af underskriftskrav. Det kan herunder bestemmes, at krav om personlig underskrift ikke kan fraviges for visse typer af dokumenter.

Kapitel 3

Straf

§ 8. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder §§ 3-5 a eller undlader at efterkomme et påbud efter § 7 a, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel i indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel

Kapitel 4

Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. juli 2000, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 5 træder i kraft den 15. maj 2003, og kravet skal være opfyldt for alle bedrifter fra denne dato.

Stk. 3. Ved hold af smågrise, avls- og slagtesvin i bygninger, der er taget i brug før lovens ikrafttræden, skal de i §§ 3 og 4 nævnte krav senest være opfyldt den 1. juli 2015.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 280 af 25. april 2001 (Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri, 1. tillægsprotokol til den europæiske konvention om overførelse af domfældte og FN-konventionen til bekæmpelse af terrorbombninger samt ændringer som følge af afskaffelsen af hæftestraffen m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. maj 2001.2)

Stk. 2. § 1, nr. 2 og 3, og §§ 6-8 træder dog først i kraft den 1. juli 2001.


Lov nr. 295 af 30. april 2003 (Ændring af regler om arealkrav, individuelle stier og aflastningsstier, rodemateriale og overgangsperioder) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 2003.3)

Stk. 2-4. Udeladt.


Lov nr. 1562 af 20. december 2006 (Gennemførelse af Europarådets reviderede rekommandation om svin m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.4)


Lov nr. 500 af 12. juni 2009 (Påbudsordning, betaling for opfølgende besætningskontrol og tematiserede kontroller m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2.5)

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter ikrafttrædelsestidspunktet for dyreværnslovens §§ 24 e og 24 f som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.


Lov nr. 1459 af 17. december 2013 (Obligatorisk digital kommunikation, ændring af klagebestemmelser som følge af ressortoverførsel m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2014.6)

Stk. 2. Administrative forskrifter, der er udstedt i medfør af de hidtidige bestemmelser, vedbliver at være i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 15. maj 2014

Dan Jørgensen

/ Birthe Schubart

Officielle noter

1) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I § 6 i lovbekendtgørelsen er »Justitsministeren« ændret til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri«.

2) Lovændringen vedrører § 8, stk. 1 og 2. Ændringen er trådt i kraft den 1. juli 2001.

3) Lovændringen vedrører § 5, § 9, stk. 2 og 3, og § 10.

4) Lovændringen vedrører § 5 a, og § 8, stk. 1.

5) Lovændringen vedrører § 7 a, og § 8, stk. 1.

6) Lovændringen vedrører § 7 a, stk. 4 og 5, og §§ 7 b-7 e.