Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve1)

Herved bekendtgøres lov nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve med de ændringer, der følger af lov nr. 378 af 15. april 2014.

§ 1. Hold af ræve er ikke tilladt.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 omfatter ikke

1) hold af ræve i zoologiske haver, dyreparker og lign.,

2) hold af ræve i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet, eller

3) privates hold af domesticerede ræve som familiedyr.

§ 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der overtræder § 1, stk. 1.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri2) fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.3)

§ 4. Personer, der har etableret selvstændig virksomhed med hold af ræve før den 26. november 2008, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 31. december 2016.

Stk. 2. Personer, der har etableret selvstændig virksomhed med hold af ræve før den 26. november 2008, og som på dette tidspunkt havde denne virksomhed som deres hovederhverv, kan efter ansøgning meddeles tilladelse af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri til at fortsætte virksomheden indtil den 31. december 2023.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte frist for indgivelse af ansøgning efter stk. 2.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 378 af 15. april 2014 (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.) indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.4)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 15. maj 2014

Dan Jørgensen

/ Birthe Schubart

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2) Ved kongelig resolution af 14. december 2011 blev ressortansvaret for sager vedrørende dyreværn, dyrevelfærd for produktionsdyr, kæle- og hobbydyr samt eksotiske dyr, slagtning og aflivning af dyr, transport af dyr og avl af dyr m.v. overført fra justitsministeren til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. I lovbekendtgørelsen er »Justitsministeren« ændret til: »Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri« og »Justitsministeriet« til»: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri«.

3) Ved bekendtgørelse nr. 592 af 25. juni 2009 er det bestemt, at ændringen træder i kraft den 1. august 2009.

4) Lovændringen er bekendtgjort i Lovtidende den 16. april 2014. Ændringen vedrører § 1, stk. 2 og § 5.